bir aylanaýyn diydim..

menem naçe aylap giremokdim welin bir girip görayin diydim.bir zatlar yazayn diyip otyrşyma ine şu aklyma geldi.bir oglan bn gyz ölermen aşykmyşlar.Oglanyn wagty gelip gullyga gidende gyz adaty bolşy yali başga oglana söyyar.(men düşünemogay kabir gyzlaryn şöyle etyan yagdaylaryna meselem men yaşayan yerimde bir gyzyn halaşyani gullyga gidenden bir...

Dowamy »

1245 11
Köneler, maska tarapyndan 11 years ago

Biziñ Günämiz

Gadyrly Talyplar! Gurbannazar Ezizowyň şu goşgysyny siziň bilen paýlaşmagy makul bildim.Belkide göwnüňizden turar.

Durmuşda köpleriñ göwnüne degdim,
Köpler bolsa, meñ göwnüme degdiler.
İl içinde çekdim ýekelik derdin,
Ỳekelik derdini çekenler biler.

Köp zatlary görman duşundan ötdüm,
Köpüsin...

Dowamy »

1599 13
Köneler, Dj_Gokleng tarapyndan 11 years ago

Ovadan gelin fatasy!

ovadan gelin fatasy!

Dowamy »

18413 149
Köneler, kakabay tarapyndan 11 years ago

Adaty bolmayan işler

köplenç adamlar şol bir etyan işlerini gaytalap duryalar, siz adaty bolmayan zatlary etmage synanşyanyzmy ya geregem dalmi, adaty işlerini bn meşgul bolup yörsen adam robotlaşyp gityan yaly görünyar, özüma adamlaryn hasiyetlerdaki in halayanym oylap tapyjylyk hasiyedi, yöne şol bir zatlar bn güymenip yörsen şol hasiyedin köreljek yaly, kawagt mesel...

Dowamy »

1572 5
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Ilat sany...

yany href="http://www.turkmenpress.com/habar-1151.tmps" title="http://www.turkmenpress.com/habar-1151.tmps" target="_blank">turkmenpressde
okadym. siz bn paylaşmak isleyan.

Aşgabadyn ilaty 900 mün adama yetdi diyip; bir çaga önki prezident sowgat hem berip yördi.
emma şol yokardaky türmenpress habarynda (ol hem TDH'dan ala...

Dowamy »

2758 10
Köneler, Ga1taman tarapyndan 11 years ago

Turkmen manadynyn denominasiyasy

tkm barada taze habar. pulun denominasiya barada.karary okap gorjek diysen-->
hawa, bugunler asgabatda we tkm-nyn beyleki yerlerinin banklaryna yagny exchange punktlarynda namanin nobaty diyjek bolsanyn ana shol yokardaky karar sebaplidigini bilayin. hawa halkymyz bir zatdan galyp baryan yali bank'a ylgayar. elindaki walyutasyny bolduryar. h...

Dowamy »

2240 12
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com üçin futbolka

talyplar.com üçin futbolka ýasatmak pikrim bar. istanbulda futbolka ýasadylýan ýerleri bilýäňizmi?

araňyzda futbolka dizaýnyna düşünýäniňiz bolsa şu talyplar.com-yň ýokarsyndaky logony nädip futbolka basar ýaly edip bolar?

käbir basgylar ýuwanyňda ýitýär. şony ýuwanda ýitmez ýaly edip basdyrmak üçin näme etmeli?

Dowamy »

2697 56
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanda haçan wimaxdan internet ulanyp bolar?

MTS breaks Turkmenistan internet siege
MTS has become the first private internet provider in Turkmenistan. The Russian mobile operator intends to provide the internet through GPRS and WiMAX, at the same time MTS has to comply with the strict local rules of internet traffic monitoring.
ýaňy şu habary okadym. habarda mts-iň türkmenistan...

Dowamy »

2661 23
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Hosting gerekmi?

ýakynda talyplary täze servere göçürenimizden habaryňyz bardyr. ana şol serverde ýaman ýer köp. şoň üçin hosting satmakçy. ýanyňyzda hosting gerek bar bolsa habar beriň.

PHP + MySQL aňry bäri adaty hosting üçin gerek hemme zat bar.

Bahasy:

1MB hosting ýyllyk 1$.

Dowamy »

1399 1
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Soňky suratlarymyz

Adaty bolan "Soňky suratlarymyz" blogynyň üçünji bölümini açýaryn.

Öňki bloglara sepler:
Soňky suratlarymyz - 1
Sonky suratlarymyz----2

Dermanyň surat goýmany öwretýan yazgysy

Dowamy »

13212 154
Köneler, mc_merw tarapyndan 11 years ago

Okamak we netije

köpiniz daşary yurtlarda okayanyz, ol yerde okuw bar. ejjen öyi dal, hökman kynçylygynyz bardyr hatta kyndyram. ejjen çorbasy yok, gidip bir kafede mantyjyk iyip bilmersiniz. ejjeni kakany görmane yilda belki 2-3 gezek gidyansizizdir. düşünyan menem talyp boldym. indi sizin kellanizde siz dogryçyl hak hukuk diyip türkmenistana gutaryp bararsynyz. s...

Dowamy »

1188 12
Köneler, bagryyanan tarapyndan 11 years ago

Söygü SMS ler

Gelin dostlar superden super söygü SMS leri yazalyn.Eger kyn bolmasa koneçno.Zorunluk yok.

Dowamy »

11520 51
Köneler, Special tarapyndan 11 years ago

Turkmen aydymçylary

Men sizin bn kellamdaki soragy paylaşmak isleyan name üçinka şu yaş hem yaşuly turkmen aydymçylary ozunden saz duzup bilmeyakaler(Elbette hemme aydymçy dal).Dine ogurlu.Name üçin.

Dowamy »

3352 20
Köneler, Special tarapyndan 11 years ago

Bilesi geljilik?

Suny bilesim gelyar? Ashgabtda in arzan zat awtoboz puly..50 manat. men bilesim gelyar adshary yurtda in arzan zat nameka???? her yurdyn oz in arzan zady bardyraaa? islendik yurtdaaaa??? meselem: geyim, icgi, iymit, yol puly, tiyatorlar, bashgada sm...

Dowamy »

1188 7
Köneler, Ayka tarapyndan 11 years ago

Arzanladyshyk.

salam talyplar.com-yn agzalary!!!
Bilyanizmi name? Ashgabatda internet kafelerinde internet ulanmak u/n on minudy 1000 mantdy, sagdyna 60.000 manatdy....su gun bolsa ( 17.04.2008) -su ay gun b/n on 1 minudy 500 manat, sagdy 30.000 manat bolupdyr....Belkide geljekde mundan has hem arzanlamagyny dilyas...Bahda internet kafesi acylanda sagady...

Dowamy »

1193 11
Köneler, Ayka tarapyndan 11 years ago

Salam dostlar

hemmanize! bir chemedan adymdan salam , men adymdan

Dowamy »

1027 2
Köneler, tmtalyp tarapyndan 11 years ago

Sabah gazedindäki habar

Ýaňy ofisde elime şul aýyň onunda çykan Sabah gazedi geçdi. Habarlara seredip otyrkam şu habary okadym.

Google cache

DİPLOMALI SEKS KÖLELERİ!
Aksaray'da polis, Türkmenistan'da çocuk doktoru, gazeteci, bankacı, öğretmen ve hemşirelik gibi meslekleri olan 20 kadını gözaltına aldı..

İstanbul Emniyet...

Dowamy »

10321 123
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Prikolnyy sms cyrshalyn

gelin shu yerde gozunize ilen yakymlyja, prikolnyja sms-leri cyrshalyn
nahili dilde bolanny tapawudy yokdyr, yone arassaja, prikolnyja bolsa boldygydyr
kim ozunden duzup bilsa has gowy bolar, yone menin yalylar gozlerine illen hem goysa bolar
1.Это кот, хороший кот, способ кота, занять кота, идиота-кота, на кота, 10 котов, м...

Dowamy »

3595 71
Köneler, mylayym tarapyndan 11 years ago

Ene-ata bilen çagalaryň arasy

Ene – ata bilen çagaň arasy nähili bolmaly?
1) Çaga bilen ene-ata dot bolmalymy! Islendik temada pikir alyşyp, syrlaryny paýlaşyp biler ýaly. Hiç wagt olardan gorkup gizlin iş etmez ýaly. Gyz ejesi bilen edil jorasy bilen gürleşen ýaly, ogul atasy bilen edil dosty bilen gürleşen ýaly. Olaryň pikiri bilen ylalaşmadyk ýagdaýyňda-da olara garş...

Dowamy »

1461 9
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Iki gyzy söymek

Salam Gadyrdanlar!
Belki menin sorajak soragym öň hem soralan bolmagy gaty mümkin. Yöne men gabat gelmansoň soraýyn diýdim.
Adam, durmuşda iki adamy deň derejede öz söýgilisi saýyp bilermi??? Bir oglan iki gyzy söýüp bilermi??

Bagyşlaň, belki sorag size ýaraman biler.Onda-da jogaplasanyz gaty minnetdar bolardym.

Dowamy »

3686 112
Köneler, Dj_Gokleng tarapyndan 11 years ago