Yaşlaryn problemasy

ýaşlaryn köpüsi şu güni bilen ýaşaýa(özümem şolar ýaly)..iň aňary gitse bir hepde soňrasyny planlaýar..ýaman azymyz(ýaşlar) bir ýyl soňrasyny pikir edýä,planlaýar,\"men şu ýerde bolaryn,şu zatlary ederin\" diýýär..geljegi gaýgedibem saçyňy agardasyň gelenok:)

Bu hakda pikiri bolan ýazsynla??ýaşulylar siz köpräk ýazyn!!:D

Dowamy »

1737 45
Köneler, rebuilder tarapyndan 11 years ago

Prezident Kubogy HTTU-da


Däbe öwrülen Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogy ugrundaky halkara futbol ýaryşynyň jemleýji duşuşygynda paýtagtyň bir beýleki finalisti Aşgabat topary bilen garşylaşan HTTU oýundan 1-2 hasabynda ýeňiş bilen aýrylmagyň hötdesinden geldi. Baýdak aýynyň 21-i-29-y aralygyndan bäri dowam edip gelýän bu bäsleşigiň ýeňijileri kesgitlejek emin Al...

Dowamy »

1885 28
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

“Dünýä bilen Mekanjyk”

“Dünýä bilen Mekanjyk”

Şähere seýle çykdy
Dünýä bilen Mekanjyk
Güllere gülüp bakdy
Dünýä bilen Mekanjyk

Seýil bagynyň içi
Dürli güllerden doly.
Seýl edýär uly-kiçi
Şadyýan olaň bary.

Dünýä bilen Mekanjyk
Gelýär şadyýan bakyp.
Jigisini eý gorýär

Dowamy »

2677 52
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Love again.....

Günler ömrüň eleginde elenip dur. Däli söýýän ýürekler yzyna alyslarda galan söçgüli ýarlarynyň ýanyna gaýdasy gelýärler. Ýöne sen ol günlere şähereden çykyp gidip soň gaýdyp gelşiň ýaly olara gaýdyp bilmersiň. her kimiň geçmişindem bir ahmyry bar, men de bar ýöne seniň ruhuň seniň didaryň maňa güýç berýar, täzeden direltýär.

Deňizd...

Dowamy »

1574 20
Köneler, shagyzy tarapyndan 11 years ago

Oglanlar gyzlarda name gözleyar?(gyzlarynka jgp)

Oglanlar gyzlarda näme gözleýä?(ÖZ PIKIRIM)
Oglanlar üçin 2 gyz görnüşi bar..[1-Öyleniljek gyz,2-egleniljek(oynaljak gyz)]..
Öylenjek gyz üçin:
1-Asyllylyk
2-Akyllylyk
3-Hemman önünde özüni alyp baryp bilmek
4-Hormatlylyk(ululara,yoldaşyna)
5-Tutumlylyk
6-Çaga seretmani başarmak,nahar bişirman...

Dowamy »

7916 194
Köneler, rebuilder tarapyndan 11 years ago

Turkmenhowayollary bileti gymmatlatyar habary

Salam Hormatly talyplar!
Turkmenhowayollary uchar biletleri gymmatlatyarmysh!
bu gymmatladysh 1 Nowruz ayyndan guyje giryarmish!
Biledin bahasy gidish-gaydysh 11 milyon manat bolupdyr diyyyarler!
Habarynyz barmy bolup gechenlerden?
Eger habary barlar bar bolsa shu mowzuga yazmagynyzy hayysh edip yuz tutyan!
...

Dowamy »

9183 90
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

“Dünýäniň ýedi täsinligi”

Mugallym ol günki dersde okuwçylardan “Häzirki döwürde dünýäde ýedi täsinligiň näme bolup biljekdigi” baradaky pikirlerini ýazmagy talap etdi. Kagyz we galamlar çykaryldy, pikirler ýekän-ýekän kagyzda öz beýanyny tapmaga başlady, synpyň agramly böleginiň taýýarlan sanawynyň şu şekildedigi belli boldy.
1. Müsüriň beýik piramidalary
2....

Dowamy »

13273 34
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Kim mamla?

Bu okuwçylar üçin niýetlenen soraglar weli men gyzyklyja gördüm sizim biljek boluň hany!! Hemem özüňizçe düşündirseňiz has gowy.

1. “Howdan barada sowal”

Suw howanynda suwa düşüp hezil edenlerinden soň okuwçylaryň biri: “Arhimed güýji çuňlyga baglymyka?” diýen soragy orta atdy. Ol öz soragyny düşündirmek üçin: Biz su...

Dowamy »

1494 6
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Hajathana hajatyŞu wagt gije 3 bolup gelýär. Kän gepi owadanlap biljek däl. Şeýleräk bir blog açaýyn diýdim.

hajathana şäherleşen adamzat medeniýetinde aşahana barabar möhüm orun tutýar. hajathana diňe iýeniňi daşary çykarmak üçin däl arassaçylyk üçin hem möhüm ýerlerden biri.

Ýokardaky suratda Türkmenistandaky hajath...

Dowamy »

1987 37
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

::çyrşaklar barada kelam agyz::

Salam talyplar! Onatçylykmy?! Umumy yaşayyş jayynda(opşy jzit/dormitory) yaşayanlara çyrşaklar zatlar kan gyzykly gelmezligi mümkin.. emma gyzlaryn bolsa ömürlerinin hemme pudaklarynda çyrşak yuwmak iki uçsuz.. gyz bolmanyma yene bir gezek şükür etsemem, menem hepde de bir gün diyen yaly çyrşak yuwmaly bolya.. düynem ellerim dondy hemme terelkeleri...

Dowamy »

1200 12
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

Türkiye yrakdan çykarmy?

Bilşiňiz ýaly Türkiyeniň goşuny ýakynda Yradaky PKK terroristlerini ýok etmek üçin harby operassiýa başlatdy. Şu wagt söweş Yrakda dowam edýär. Eýýäm soňky maglumatlara görä gar-gyş diýmäni esgerler 230 terroristi öldüripdir. 24 esger bolsa şehit bolupdyr.

Meni gyzyklandyrýan zat Türkiye Yrakdan haçan çekilerkä?

Dowamy »

1505 31
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

::galatasaray-fenerbahçe::2-1

Salam agzalar! Şu wagt gs - fb futbol maçy gutardy..
Daşary goh galamagal... birinji gol hakan şükür
ikinji gol gökhan gönül..
üçünjinem biri sypdyrdy ö za.. tupan turdy welin me na görüp bilman yladym.. daşaryk..
yaman erbet talpa bar şu wagt..
sizem gören eşenleriniz bar bolsa...

yaman erbet gyzga...

Dowamy »

2678 45
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

Derman bilen sohbetdeshlik

Adamlar, her kim oz ozi bilen sohbetdeshlik barde achyp bilyar. (ya biri narazymy?)

# 1. Derman sen hachan durmusha chykjak?

# 2. Derman sen name bilen meshgullanyan?

# 3. Sen nirede yashayan?

# 4. Okuwdan bashga name bilen gyzyklanyan?

# 5. Watanyna nahili komek edip bil...

Dowamy »

2505 80
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Arsary - teke

Bir wagtlar batyr bir yigit bardy,

Gije gezer gundiz uka batardy,

Suwun sesini asuda asmany halayan,

\'Edermen,mertdir \'diyerdi ony tanayan.Gunlerden bir gun,yeke ozi,

Kol basynda bir cadyra dusdi gozi,

Eglip,assa yorap,pes nepeslap,
...

Dowamy »

2649 44
Köneler, el_mariachi tarapyndan 11 years ago

Shukir etmek!

sebapsiz çöp başy gymyldamazmysh,sabyr eyleyip,şükür edelin hudaya,kyrk yyl gyran gelse bile,ajaly yeten olermish,\"ilde gelen,toyda bayram\"şükür edelin hudaga..............owal ata bilinden damla-damla yol alyp,sonra ene garnynda bolek,lagta gan bolup,giň jahana geldik biz,yazgyt bize yar bolup,yazdygyna yazgydy,şükür edelin hudaga............ilk...

Dowamy »

1404 12
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Gyzlar,oglanlarda halayan hasiiyetleriniz

gyzlan oglanlarda \"apprecier\" edyan zatlary barada:
el_maryachi,eshidesin gelyan bolsa,dinle,to yest\',oka :)
yone yene-de gaytalayan,bu menin shahsy kriteriyalarym,her adama gora uytgeya,ozem men gaty \"exigeant\"(turkmenchesi talapjaň bolyamy?)
in birinjilik gozune ilyan zat beylekin dashky sypady:
bu barada:
...

Dowamy »

2015 38
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

Bile birzat yazalyn!!!--6 öytyan

salam
agzalar!!
gelin tazeden bile goşgy yada helaya (men goşgyn tarapynda) yazalyn...önem yazdyk yene tazeden başlalyn içimizde tejribelilerimiz kan...mümkin bolsa gusun adamlar:)

Dowamy »

1838 42
Köneler, el_mariachi tarapyndan 11 years ago

gulagym galyberdi..!!

ey halaýuyk!!!talyplar.comy tanamadymla??:O haçandan bäri girmäm soň tanamadymam!1?*:O nameboldy muna??forum bolaýypdyra bäri:O.. öňleri yaman giňişleýin saýtdy..!!ya men yalňyşýanmy??

Dowamy »

1626 30
Köneler, rebuilder tarapyndan 11 years ago

:.:toyy nirde nadip etmeli?:.:

Salam talyplar! Size bir sorag bilen yüzlenesim gelya.. Durmuş toyyny öz maşgala ojagynda etmek ya da toy salonynda etmek barada nameler aydyp bilersiniz.. Her ikisininem özüne göra hezil ya da amatsyz yagdaylary bardyr.. Meselem toy salonynda toy edilen wagty kim toy edya , toy eyesi kim.. biler yaly dal..toy eyesi hem myhman yaly baran bolup otur...

Dowamy »

1560 19
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

:..gyk da wak..:

Essalawmaleykim talyplar! Onatmy yagdaylar? Gowydyrsynyzlay .. İnternete dagyn giren bolsanyz.. Onda bolya la bir mydar.. Yany yazgylara syn edip gördüm welin yazmaga zat tapmayanlar ya da taze blog(sahypa) açyp bilman kösenyanlerin yazan commentlerine duş geldim.. we şu sahypany açayyn diydim.. Uzak wagtdan bari girmamizson, giribem yazmamyzson el...

Dowamy »

2190 83
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago