8 mart, bütündünya ayal-gyzlaryn güni

ertir onda gün siz üçin dogmaly-da :), nuryşkan sözü bar-da \"20. asyr türkmenlen asyry, galanlaram name etse şony etsin\" :),

şu saytdaky bütün gyzlary-gelinleri yetip gelyan 8 mart ayal gyzlar günü bn gutlayan, yanymda hiç manat yok bolmasa sowgatjyk alyp bererdim welin:(

onsonam gyzlar sizin üçin şu bayaramyn nahil...

Dowamy »

3082 81
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Yslam Arhitekturasynda geometriya ya-da Quasicrystals in Medieval Islamic Architecture

Harvard Universitetin fizika bolumunde okayan aspirantyn yslam arhitekturasynda tapan gyzykly geometria bejergileri barada video we makala. Videonyn bashynda bir mugallym biraz Peter J. Lu eden ishleri barada aydyar. Ondan son in gyzykly yeri bashlanyar.

Bu Yslam Arhitekturasyndaky ayra geometriya bejergileri, we olaryn nadip chekil...

Dowamy »

922 1
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Tapmaca

salam!
size gowyja bir tapmaca sorayin!elimden gelenice gysga ve ansat yazmana calyshayin.

sizde 10 halta altyn bar,her haltada-da 10 sany altyn bar.her bir altynyn agramy 10gr.Yone shol haltalaryn birinde beylekilerden tapawutlylykda icindaki alynlar hakyky dal,agramam 11gr.size de 1 terezi berilya ve terezini 1 gezek ulanma...

Dowamy »

1223 8
Köneler, muratsi tarapyndan 11 years ago

boyun alma

türklerin sayty bar, itiraf.com diyip, ka wagt girip yazylan \\\"boyun almalary\\\"(itirafları) okayan, prikollary kan,

sizde bolup geçen wakalar barmy, boyun alyp biljeginiz

men 1. klasdadym, we bir gyz klasdaşymyn gyzyl ruçkasy bardy, klasda dine şonda gyzyl ruçka bar birem mollymda, son bir gün maşagalamyz bolup day...

Dowamy »

2169 49
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

dashary yurtda okap bilim alan

Dashary yurtda okap bilim alan talyplaryn tm-de ish meselesi nahili

Bu barada her kim oz pikirini yazsyn

Dowamy »

1703 24
Köneler, murad-001 tarapyndan 11 years ago

Yazyjy/şahyr bolmak üçin...

Ali Ural atly bir türk yazyjysy bilen zaman gazedinde çykan reportajy okadym. gazetde yazyjy bolanson kawagt yazgylarynam okayan we halayadym. reportajda şahyrlyk we yazyjylyk barada gowy zatlar diyyar.menin göwnüme yarady, belki sizinem göwnünize yarap biler diyip gerekli gören yerlerimi terjime edip dykgatynyza hödürleyan. aramyzda gyzyklanyanlar...

Dowamy »

1460 23
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

Çagalyk

Çagalyk

Kabir zatlar bar, olar her gezek adama bir zatlary yatladyar, üytgeşik duygylary çagyryar, adamda bir zarynlyk, namedigi gaty saygarylmayan zatlara bolan küysegi artdyryar. Ol zatlar uly zatlar bolup bilşi yaly kiçijek, yönekeyje, adamlaryn köp ünsüni çekmeyan zatlaram bolup biler. Meselem mende sessiz bir...

Dowamy »

1194 13
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

Türkiyedaki türban meselesine garayşym

syyasy dal, şahsy garayşym. syyasat bilen işim yok.
Aslynda köp bolyar yöne sonky wagtlar hasam, şu türkiyedaki bolyan wakalary görüp türklerin öz aydyşlary yaly “kiçi dilimi yuwdyan”. Agzymy açyan, gen galyan. Gaharyn gelmez yalam dal kabirlerinin bolşuna. Gahary gelmeyan yokduram öydemok özüm-a. Elbetde men gaharym mana degişli, başga bir...

Dowamy »

1952 51
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

“Namys”

“Namys”

Ýagşy günleriň ýolunda müň sany ýaman ýatyr (Gündogar pähimi)

Orakmy, aňňalmy,
Synnymy, keser,
Eýermi, gaňňamy,
Howutmy, çelek,
Şyhmütür, ätişgir, gyrkylyk, kepgir,
Iri göz elekmi, uşakgöz elek –
Haýsysy gerek?

Çekinmän baryber çaga-da bolsaň,
A...

Dowamy »

2527 21
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Turkmenistanda parasyz okap bolyamy?

Belki men shol oglan bilen dushushandan sonra okap bashlapdyryn. Men on okuwa bolan howesini gorip men okasym gelipdi.

Bolya indi bu oglan barada: Bir gezek men Ashgabat-Turkmenabat poezdinde oye gidyadim. Hali poezd ugramanka Ashgabadyn vokzalyndan, bir shadyyan oglanjyk 17-18 yashly menin onumdaki bosh yerde oturdy. Ozindam gitara...

Dowamy »

1878 34
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Terjime.com eyyam 1 aydan bari gowy ishlenok

haysy sozlerde çäýňžşüö harplar bar bolsa, onda sozler dunyade yok harplar bilen yazylyar. hich zada dushunip bolanok.

encoding utf-8 saylanan bolsam, barybir dushuniksiz harplar bilen haysy bir sozi terjime edyar.

minnetdar.

Dowamy »

1214 2
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Gok-gozli adalylaryn tapmachasy

Bu tapmachany kop saytlarda chozyarler, we her kim durli jogap beryar. Yone, bashga saytlara girip jogabyny okamanlar, hayysht!

Tapmacha: Dunyade bir yerde ada barmysh. Ol adada 1000 adam yashayar. 900 sanysy gonur gozli, we galan 100 sanysy gok gozli.

Olaryn dini, olara ozlerinin gozinin renkini bilmage gadagan edya...

Dowamy »

1128 9
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Uytgeshik adam # 2

beyik adam # 1 Stephen Hawking
A bu yazgy bolsa uytgeshik adam # 2 barada.

Terence Tao, hali 8 yashynda SAT ekzameni tabshyryp in yokary baly alan adamlaryn biri ekeni. 2 yashynda ol 5 yashly chaga matematika we enlis dilini owredipdir biraz.

9 yashynda ol universitetde okadylyan matematikany gechen ekeni,...

Dowamy »

971 0
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Buşlyk: yokary bilimlilere gullyk 1 yil boldy

Turkmenpress\'in habar bermegine göra gullyk 1 yil bolupdyr.

Dowamy »

2585 54
Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago

Iç we daşş tapawudy


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Köplenç beýleki ynsanlarda säwlik ýa-da säwlikler göreris. Ýöne özümizde hiç säwlik görmeris ýa-da görmek islemeris. Kähalatlarda bolsa, wakalaryň daşky genuine aldanyp, ýalňyş kararlar çykaryp, netijeleri hem şoňa laýyklykda baglap bileris. Muňa örän oňat iki mysal bermek isleýäri...

Dowamy »

1166 5
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Londondaky dushushyk

beyyybe shol garashylan gun hem yetip geldi,ayyy ata akganyn bergisi bardy,bir gazan.menem name getirme diysemem,getiripdir.scotland,dan.onson bizem name,\"garny doka bela yok\"diyleni garny doyuryp,sizin,yagny agzalaryn,gulaklaryny shanlatdyk!!wah palowyn,bürünjiha,barmak,yaly bürünchdi,ustindaki eti-de üch kiloluk towukdy,wah biraz duzsuz diymese...

Dowamy »

3130 36
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Zaman gazedine minnetdar

Türkmenistanda çap edilýän Zaman gazedini internet sahypasyny doly türkmen dilinde açany üçin tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bir türkmen hökmünde türkmen dilimi ulanany üçin Zaman gazedine minnetdar.

Muny (baş sahypasyny türkmen dilinde açmagy) Türkmenistanyň adyny göterýän turkmenistan.gov.tm hem oňaryp bilmändi.

Dowamy »

1417 7
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Söz baylygy

şeyle oynayas: ilki sinonimlerini yazylmasyny isleyan sözümizi yazyas son beyleki agzajanlaram ol sözün sinonimlerini yazyalar, belki azragam bolsa söz baylygymyz gineler, yatdan çykyp baryan, ulanmayan sözlerimizi gepleşiklerimizde ulanmaga başlarys,

prison break serialynda Theodore diyip bir jeneyakar bar, kellesi yaman gowy işleya...

Dowamy »

1076 7
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

!!istanbulda suwsyzlyk!!

istanbul bu tomusy hem suwsyz geçirmeli:(..geçen yagan agyr gar yagyşy hem howdanlary doldurmandyr:((..)
*suw tölegini gymmatladarmykalar?
*ya da suwy günün belli wagtlarinda berlerermika?(tejendaki yaly)
mena yaman gaygylandym welle!:(

Dowamy »

1030 2
Köneler, rebuilder tarapyndan 11 years ago

Üytgeşik Gözellik

Tapawudy kandi,
Diysen üytgeşik,
Beyleki gyzlara garanda duypli.
Yada çyn yürekden,
Söysen üytgeşik,
Belki çyn yürekden söyyan diysendir,
Yada söyülyanin,
Duysan üytgeşik.


Diysen-diymesen hem,
Bardy tapawut,
Bada belli...

Dowamy »

1175 1
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago