Çagalyk

Çagalyk

Kabir zatlar bar, olar her gezek adama bir zatlary yatladyar, üytgeşik duygylary çagyryar, adamda bir zarynlyk, namedigi gaty saygarylmayan zatlara bolan küysegi artdyryar. Ol zatlar uly zatlar bolup bilşi yaly kiçijek, yönekeyje, adamlaryn köp ünsüni çekmeyan zatlaram bolup biler. Meselem mende sessiz bir...

Dowamy »

1169 13
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

Türkiyedaki türban meselesine garayşym

syyasy dal, şahsy garayşym. syyasat bilen işim yok.
Aslynda köp bolyar yöne sonky wagtlar hasam, şu türkiyedaki bolyan wakalary görüp türklerin öz aydyşlary yaly “kiçi dilimi yuwdyan”. Agzymy açyan, gen galyan. Gaharyn gelmez yalam dal kabirlerinin bolşuna. Gahary gelmeyan yokduram öydemok özüm-a. Elbetde men gaharym mana degişli, başga bir...

Dowamy »

1927 51
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

“Namys”

“Namys”

Ýagşy günleriň ýolunda müň sany ýaman ýatyr (Gündogar pähimi)

Orakmy, aňňalmy,
Synnymy, keser,
Eýermi, gaňňamy,
Howutmy, çelek,
Şyhmütür, ätişgir, gyrkylyk, kepgir,
Iri göz elekmi, uşakgöz elek –
Haýsysy gerek?

Çekinmän baryber çaga-da bolsaň,
A...

Dowamy »

2498 21
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Turkmenistanda parasyz okap bolyamy?

Belki men shol oglan bilen dushushandan sonra okap bashlapdyryn. Men on okuwa bolan howesini gorip men okasym gelipdi.

Bolya indi bu oglan barada: Bir gezek men Ashgabat-Turkmenabat poezdinde oye gidyadim. Hali poezd ugramanka Ashgabadyn vokzalyndan, bir shadyyan oglanjyk 17-18 yashly menin onumdaki bosh yerde oturdy. Ozindam gitara...

Dowamy »

1850 34
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Terjime.com eyyam 1 aydan bari gowy ishlenok

haysy sozlerde çäýňžşüö harplar bar bolsa, onda sozler dunyade yok harplar bilen yazylyar. hich zada dushunip bolanok.

encoding utf-8 saylanan bolsam, barybir dushuniksiz harplar bilen haysy bir sozi terjime edyar.

minnetdar.

Dowamy »

1195 2
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Gok-gozli adalylaryn tapmachasy

Bu tapmachany kop saytlarda chozyarler, we her kim durli jogap beryar. Yone, bashga saytlara girip jogabyny okamanlar, hayysht!

Tapmacha: Dunyade bir yerde ada barmysh. Ol adada 1000 adam yashayar. 900 sanysy gonur gozli, we galan 100 sanysy gok gozli.

Olaryn dini, olara ozlerinin gozinin renkini bilmage gadagan edya...

Dowamy »

1109 9
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Uytgeshik adam # 2

beyik adam # 1 Stephen Hawking
A bu yazgy bolsa uytgeshik adam # 2 barada.

Terence Tao, hali 8 yashynda SAT ekzameni tabshyryp in yokary baly alan adamlaryn biri ekeni. 2 yashynda ol 5 yashly chaga matematika we enlis dilini owredipdir biraz.

9 yashynda ol universitetde okadylyan matematikany gechen ekeni,...

Dowamy »

953 0
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Buşlyk: yokary bilimlilere gullyk 1 yil boldy

Turkmenpress\'in habar bermegine göra gullyk 1 yil bolupdyr.

Dowamy »

2561 54
Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago

Iç we daşş tapawudy


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Köplenç beýleki ynsanlarda säwlik ýa-da säwlikler göreris. Ýöne özümizde hiç säwlik görmeris ýa-da görmek islemeris. Kähalatlarda bolsa, wakalaryň daşky genuine aldanyp, ýalňyş kararlar çykaryp, netijeleri hem şoňa laýyklykda baglap bileris. Muňa örän oňat iki mysal bermek isleýäri...

Dowamy »

1147 5
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Londondaky dushushyk

beyyybe shol garashylan gun hem yetip geldi,ayyy ata akganyn bergisi bardy,bir gazan.menem name getirme diysemem,getiripdir.scotland,dan.onson bizem name,\"garny doka bela yok\"diyleni garny doyuryp,sizin,yagny agzalaryn,gulaklaryny shanlatdyk!!wah palowyn,bürünjiha,barmak,yaly bürünchdi,ustindaki eti-de üch kiloluk towukdy,wah biraz duzsuz diymese...

Dowamy »

3100 36
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Zaman gazedine minnetdar

Türkmenistanda çap edilýän Zaman gazedini internet sahypasyny doly türkmen dilinde açany üçin tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bir türkmen hökmünde türkmen dilimi ulanany üçin Zaman gazedine minnetdar.

Muny (baş sahypasyny türkmen dilinde açmagy) Türkmenistanyň adyny göterýän turkmenistan.gov.tm hem oňaryp bilmändi.

Dowamy »

1395 7
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Söz baylygy

şeyle oynayas: ilki sinonimlerini yazylmasyny isleyan sözümizi yazyas son beyleki agzajanlaram ol sözün sinonimlerini yazyalar, belki azragam bolsa söz baylygymyz gineler, yatdan çykyp baryan, ulanmayan sözlerimizi gepleşiklerimizde ulanmaga başlarys,

prison break serialynda Theodore diyip bir jeneyakar bar, kellesi yaman gowy işleya...

Dowamy »

1057 7
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

!!istanbulda suwsyzlyk!!

istanbul bu tomusy hem suwsyz geçirmeli:(..geçen yagan agyr gar yagyşy hem howdanlary doldurmandyr:((..)
*suw tölegini gymmatladarmykalar?
*ya da suwy günün belli wagtlarinda berlerermika?(tejendaki yaly)
mena yaman gaygylandym welle!:(

Dowamy »

1007 2
Köneler, rebuilder tarapyndan 11 years ago

Üytgeşik Gözellik

Tapawudy kandi,
Diysen üytgeşik,
Beyleki gyzlara garanda duypli.
Yada çyn yürekden,
Söysen üytgeşik,
Belki çyn yürekden söyyan diysendir,
Yada söyülyanin,
Duysan üytgeşik.


Diysen-diymesen hem,
Bardy tapawut,
Bada belli...

Dowamy »

1154 1
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Yaşlaryn problemasy

ýaşlaryn köpüsi şu güni bilen ýaşaýa(özümem şolar ýaly)..iň aňary gitse bir hepde soňrasyny planlaýar..ýaman azymyz(ýaşlar) bir ýyl soňrasyny pikir edýä,planlaýar,\"men şu ýerde bolaryn,şu zatlary ederin\" diýýär..geljegi gaýgedibem saçyňy agardasyň gelenok:)

Bu hakda pikiri bolan ýazsynla??ýaşulylar siz köpräk ýazyn!!:D

Dowamy »

1720 45
Köneler, rebuilder tarapyndan 11 years ago

Prezident Kubogy HTTU-da


Däbe öwrülen Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogy ugrundaky halkara futbol ýaryşynyň jemleýji duşuşygynda paýtagtyň bir beýleki finalisti Aşgabat topary bilen garşylaşan HTTU oýundan 1-2 hasabynda ýeňiş bilen aýrylmagyň hötdesinden geldi. Baýdak aýynyň 21-i-29-y aralygyndan bäri dowam edip gelýän bu bäsleşigiň ýeňijileri kesgitlejek emin Al...

Dowamy »

1859 28
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

“Dünýä bilen Mekanjyk”

“Dünýä bilen Mekanjyk”

Şähere seýle çykdy
Dünýä bilen Mekanjyk
Güllere gülüp bakdy
Dünýä bilen Mekanjyk

Seýil bagynyň içi
Dürli güllerden doly.
Seýl edýär uly-kiçi
Şadyýan olaň bary.

Dünýä bilen Mekanjyk
Gelýär şadyýan bakyp.
Jigisini eý gorýär

Dowamy »

2649 52
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Love again.....

Günler ömrüň eleginde elenip dur. Däli söýýän ýürekler yzyna alyslarda galan söçgüli ýarlarynyň ýanyna gaýdasy gelýärler. Ýöne sen ol günlere şähereden çykyp gidip soň gaýdyp gelşiň ýaly olara gaýdyp bilmersiň. her kimiň geçmişindem bir ahmyry bar, men de bar ýöne seniň ruhuň seniň didaryň maňa güýç berýar, täzeden direltýär.

Deňizd...

Dowamy »

1552 20
Köneler, shagyzy tarapyndan 11 years ago

Oglanlar gyzlarda name gözleyar?(gyzlarynka jgp)

Oglanlar gyzlarda näme gözleýä?(ÖZ PIKIRIM)
Oglanlar üçin 2 gyz görnüşi bar..[1-Öyleniljek gyz,2-egleniljek(oynaljak gyz)]..
Öylenjek gyz üçin:
1-Asyllylyk
2-Akyllylyk
3-Hemman önünde özüni alyp baryp bilmek
4-Hormatlylyk(ululara,yoldaşyna)
5-Tutumlylyk
6-Çaga seretmani başarmak,nahar bişirman...

Dowamy »

7704 194
Köneler, rebuilder tarapyndan 11 years ago

Turkmenhowayollary bileti gymmatlatyar habary

Salam Hormatly talyplar!
Turkmenhowayollary uchar biletleri gymmatlatyarmysh!
bu gymmatladysh 1 Nowruz ayyndan guyje giryarmish!
Biledin bahasy gidish-gaydysh 11 milyon manat bolupdyr diyyyarler!
Habarynyz barmy bolup gechenlerden?
Eger habary barlar bar bolsa shu mowzuga yazmagynyzy hayysh edip yuz tutyan!
...

Dowamy »

9119 90
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago