MARGUSH FROM MAGTYMGULY ADYNDAKY TDU

EY EZIZ DOGANLAR,MAHRIBAN GARDAşLAR ýERI DAşARY ýURTDA BILIM NäHILI? BIZDä GüNDE TOý GüNDE BAýRAM, UMUMAN OKUW ýOK!

Dowamy »

1178 4
Köneler, MARGUSH tarapyndan 11 years ago

Turkmenistana donmek

Gadyrdan dostlar! Men bilen baglanshykly temada pikir yoretjekdim, uzyn wagtdan bari Turkiyada enteship yorin, emma okuwy gutaryp bilmedim, onumuzdaki yil gutarmaly boldy yone mena bir tarapdan esgerligi dushunyan, name uchin diyse talyp hakym gutarya, indi men Turkmenistana gaytsam myka, gaytmasam myka? Gaytmasam dezertir diyerlar myka? Sizin guta...

Dowamy »

1241 13
Köneler, perahat tarapyndan 11 years ago

Eger hemme zat mugt bolan bolsady

Onda shirin yashayysh bolardy. Kim name edesi gelse ederdi. Pul barada hich kim pikir etmezdi. Onda biri ah, bu ishde pul koprak toleyarler diyip shol ishde ishlemezdi, yone halayyan ishinde ishlerdi. Hemme zat artygy bilen bolardy. Al, name iysen iy. Al, name geysen gey. Nira gitsen git.

Shu Приключения Незнайки и его друзей (yazyj...

Dowamy »

1379 8
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Herkimiň isleýşi ýaly ýaşamaga haky bar

Soňky temalary okap bir zat gaty ünsümi çekdi we türkmenleriň demokratiki, azat pikir edip bilmeyanligi bilen siziň ýazýan zatlarynyz arasynda baglanşyk gurdum özümçe. Türkmenlerin özüçe türkmençilik kesgitlemesi bar. Menin pikirimçe şu döwürde ol türkmençilik pikiri bilen türkmenler hiç haçan ösüp bilmeyarler hat-da yzlygyna gidyarler. Döwrebapl...

Dowamy »

1331 20
Köneler, asuda tarapyndan 11 years ago

Yalnyzlygyn bir görnüşi

Yalnyzlygyn bir görnüşi

Menin kompyuterimde yüzlerce surat bar, herhili tebigat, herhili kultura, herhili yurtlar, şaherlerde alynan. Kawagt seredyan, göwnüni açyar. Önlerem şon yaly bolyardy. Meselem universitedi gazanmakam ya-da gazananymdan son gelmeli wagtyma garaşyp yörkam Türkiye hakda surat görsem şeyle göwnümi açyardy. Owadan...

Dowamy »

1291 3
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

Hytayyn kompyuter öndürüşi!

köne ve dövüklerden son "tazesini" toplayalar,onson bular nirelere satylyarka!

Dowamy »

1251 14
Köneler, kakabay tarapyndan 11 years ago

OL namedir talyplar

Assalom Alekum Gadyrdan yoldaşlar!!! nadyaniz gowy my işler?? Menem bir agza bolup goreyin diydim...dostum şu yerde haçan gorsen enteşip yor...menem bir jyklayin diydim he he *=*

Dowamy »

1012 8
Köneler, perahat tarapyndan 11 years ago

Rusça kinolar

Dostlar http://www.kinokopilka.ru
kino görmek isleyanler üçin
birem gati çalt download edyar yekece linkten. köne kinolaram bar isleyanlere. govja sayt eken giziklananlar üçin.

Dowamy »

1679 0
Köneler, batyr tarapyndan 11 years ago

Durmushyn manysy name?

salam gadyrly agzalar.

adamzat dorali bari hemme kishin aklynda bu sorag yashayar: "durmushyn manysy name? name uchin yashamaly?"

hemme pilosopylar bu soragyn jogabyny tapjak bolup yashapdyr. hemmesi bu soraga durli jogaplar beripdirler.

durmushyn manysy:

- mejnun uchin soymek
- ald...

Dowamy »

1240 9
Köneler, japbakow tarapyndan 11 years ago

Aydymlardan setirler

dinlan aydymlrynyzdan gowy göryanlerinizi yazynsana

gözleň zary gara
bäri maňa, eyläy nazar
birje garayşyň yarym
meň ykbalym çözer

Dowamy »

3105 36
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

haçana çenli çagalyk...

1. polisiýa birne ştraf ýazýa... in aşagynada "inni gaýtalanmaz" diýip ýazdyrýa ve gol çektirýar...
2. bir spravka almana baramda ertir taýýar bolar diýdiler. 3-4 gün son bardym. "name üçin wagtynda gelmedin?" diýip yr sarajak boldy...
3. daşary ýurtta ilçihana janedip birzatlar soradym. beýleki döwletlerin ilçihanalan edyan işini biz...

Dowamy »

1346 28
Köneler, kafadan tarapyndan 11 years ago

Bu gün ölen günim

Bu gun olen gunim yardan ayryldym
Mana bu gin dunya zyndan gorunyar.
Paylasmak isleyan yurek gussamy,
Yone dunyam gitdigiche garalyar.

Bu gun olen gunim yuregim durdy,
Ol indi hich wagt urmaz gutardy,
Mana dunyan yuzin gorkunch eyleyip
Meni sonky yola soygi apardy.

Soygi dushma...

Dowamy »

2597 40
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Youtubdaki turkmen kliplerine syn

youtubde goylan turkmen kliplere seretdim bu gun,stambulda konserte gelen aydymchylaryn suratlaryny goyupdyrlar:

turkmen yildyzlary

gozum dushen zat,bizin aydymchylarda sach saraldyp "blondinka bolmak" moda bolupdyr,birki yil on ozbeklerin bar aydymchysy sarydy,indi gezek bizinkilere yetipdir;

Dowamy »

3926 34
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

Gapan

Hekaya. (meni bu hekaya ucin gaty yazgyrman =) hayysh edyarin )

Penjire achyk, otagda yagty, dasharda garanky.Ukudan gije kebelekleri oyandylar.Kop wagtlap iyman gije kebelekleri indi awa bashladylar. Ine olaryn biri, dasharda uchup yor...penjiran yanyna uchyar, yagty yere. Ine kebelek eyyam otagda. Wah, name etdinay! Barde sana iyy...

Dowamy »

941 0
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Joramyn jorasy oglanlara ynananok

Joramyn jorasy, hemme oglanlar ellenen diyyar. Men yoklay, hemmesi dal diysem: " Men sana subut edeyinmi" diyya. Et diysem nadip subut ederka? =) bilmedim.

Indi ol durmusha chykyp bilenok, hich hachan chykmarynam diyya, sebabi hemme oglanlar ellenen diyya.

Dowamy »

1847 44
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Obalar oser

Ýurduñ oba iltaynyñ ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen Türkmenistanyñ Prezidentiniñ “Obalaryñ, şäherçeleriñ, etrapdaky şäherleriñ we etrap merkeziniñ ilatynyñ durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin makasatnamasy” kabul edildi. Onuñ esasy maksady obanyñ sosial ösüşine degişli meseleleri toplumlaýyn çö...

Dowamy »

1291 4
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

dusnuksuzlik

millet menin soragym bar kawagt menin hickimi goresim gelmeyar yone mumkin dal gormayin diysenem hokman gormek zorunda sizdede seyle bolyamay?

Dowamy »

1106 11
Köneler, maryly tarapyndan 11 years ago

yardim

salam yalnyz dostum sana komek edesim gelyar weli basarmykam birkac gyzy bilyan yone beydip internete girip men yalnyz diyenin bilen is bitmeza. biraz gayrat gerek dost owunmayin weli mena soyyan gyzymy calt tapdym adresini dagy bersen komek etjek bolup goreyin

Dowamy »

975 3
Köneler, maryly tarapyndan 11 years ago

Olum

Gunde olum barada pikir edyan. Birhili. Gunde olum barada pikir etsen, taze arzuwlaram doremeyar ekeni. :( .

Tanysh adamlardan olum barada sorasam koplench in sonky gun, wagt barada aydyarlar :

1) Meni yere tabyda salyp gommesinler sebabi birden men bir wagtlayyn uklap galan bolsam we bashgalar wiii bu oldi diyip gom...

Dowamy »

1760 20
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

“Aragatnaşygymyzyň taryhyndan”

“Aragatnaşygymyzyň taryhyndan”

* Türkmenistan topragyna elektrik aragatnaşygy 1880-nji ýylda peýda bolupdyr.
* 1925-nji ýyla çenli TM-da poçta, telegraf edaralarynyň 20-si bolupdyr
* 1926-njy ýylda Kerki (Atamyrat) – Gyzylaýak, Kerki (Atamyrat) – Daşoguz, Duşak-Mäne, Gyzylarbat (Serdar) – Garrygala, Jebel-Çeleken (Hazar...

Dowamy »

1212 4
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago