Talyplar.com üçin futbolka

talyplar.com üçin futbolka ýasatmak pikrim bar. istanbulda futbolka ýasadylýan ýerleri bilýäňizmi?

araňyzda futbolka dizaýnyna düşünýäniňiz bolsa şu talyplar.com-yň ýokarsyndaky logony nädip futbolka basar ýaly edip bolar?

käbir basgylar ýuwanyňda ýitýär. şony ýuwanda ýitmez ýaly edip basdyrmak üçin näme etmeli?

Dowamy »

2622 56
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanda haçan wimaxdan internet ulanyp bolar?

MTS breaks Turkmenistan internet siege
MTS has become the first private internet provider in Turkmenistan. The Russian mobile operator intends to provide the internet through GPRS and WiMAX, at the same time MTS has to comply with the strict local rules of internet traffic monitoring.
ýaňy şu habary okadym. habarda mts-iň türkmenistan...

Dowamy »

2589 23
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Hosting gerekmi?

ýakynda talyplary täze servere göçürenimizden habaryňyz bardyr. ana şol serverde ýaman ýer köp. şoň üçin hosting satmakçy. ýanyňyzda hosting gerek bar bolsa habar beriň.

PHP + MySQL aňry bäri adaty hosting üçin gerek hemme zat bar.

Bahasy:

1MB hosting ýyllyk 1$.

Dowamy »

1361 1
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Soňky suratlarymyz

Adaty bolan "Soňky suratlarymyz" blogynyň üçünji bölümini açýaryn.

Öňki bloglara sepler:
Soňky suratlarymyz - 1
Sonky suratlarymyz----2

Dermanyň surat goýmany öwretýan yazgysy

Dowamy »

13133 154
Köneler, mc_merw tarapyndan 11 years ago

Okamak we netije

köpiniz daşary yurtlarda okayanyz, ol yerde okuw bar. ejjen öyi dal, hökman kynçylygynyz bardyr hatta kyndyram. ejjen çorbasy yok, gidip bir kafede mantyjyk iyip bilmersiniz. ejjeni kakany görmane yilda belki 2-3 gezek gidyansizizdir. düşünyan menem talyp boldym. indi sizin kellanizde siz dogryçyl hak hukuk diyip türkmenistana gutaryp bararsynyz. s...

Dowamy »

1156 12
Köneler, bagryyanan tarapyndan 11 years ago

Söygü SMS ler

Gelin dostlar superden super söygü SMS leri yazalyn.Eger kyn bolmasa koneçno.Zorunluk yok.

Dowamy »

11345 51
Köneler, Special tarapyndan 11 years ago

Turkmen aydymçylary

Men sizin bn kellamdaki soragy paylaşmak isleyan name üçinka şu yaş hem yaşuly turkmen aydymçylary ozunden saz duzup bilmeyakaler(Elbette hemme aydymçy dal).Dine ogurlu.Name üçin.

Dowamy »

3301 20
Köneler, Special tarapyndan 11 years ago

Bilesi geljilik?

Suny bilesim gelyar? Ashgabtda in arzan zat awtoboz puly..50 manat. men bilesim gelyar adshary yurtda in arzan zat nameka???? her yurdyn oz in arzan zady bardyraaa? islendik yurtdaaaa??? meselem: geyim, icgi, iymit, yol puly, tiyatorlar, bashgada sm...

Dowamy »

1156 7
Köneler, Ayka tarapyndan 11 years ago

Arzanladyshyk.

salam talyplar.com-yn agzalary!!!
Bilyanizmi name? Ashgabatda internet kafelerinde internet ulanmak u/n on minudy 1000 mantdy, sagdyna 60.000 manatdy....su gun bolsa ( 17.04.2008) -su ay gun b/n on 1 minudy 500 manat, sagdy 30.000 manat bolupdyr....Belkide geljekde mundan has hem arzanlamagyny dilyas...Bahda internet kafesi acylanda sagady...

Dowamy »

1165 11
Köneler, Ayka tarapyndan 11 years ago

Salam dostlar

hemmanize! bir chemedan adymdan salam , men adymdan

Dowamy »

1004 2
Köneler, tmtalyp tarapyndan 11 years ago

Sabah gazedindäki habar

Ýaňy ofisde elime şul aýyň onunda çykan Sabah gazedi geçdi. Habarlara seredip otyrkam şu habary okadym.

Google cache

DİPLOMALI SEKS KÖLELERİ!
Aksaray'da polis, Türkmenistan'da çocuk doktoru, gazeteci, bankacı, öğretmen ve hemşirelik gibi meslekleri olan 20 kadını gözaltına aldı..

İstanbul Emniyet...

Dowamy »

10166 123
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Prikolnyy sms cyrshalyn

gelin shu yerde gozunize ilen yakymlyja, prikolnyja sms-leri cyrshalyn
nahili dilde bolanny tapawudy yokdyr, yone arassaja, prikolnyja bolsa boldygydyr
kim ozunden duzup bilsa has gowy bolar, yone menin yalylar gozlerine illen hem goysa bolar
1.Это кот, хороший кот, способ кота, занять кота, идиота-кота, на кота, 10 котов, м...

Dowamy »

3529 71
Köneler, mylayym tarapyndan 11 years ago

Ene-ata bilen çagalaryň arasy

Ene – ata bilen çagaň arasy nähili bolmaly?
1) Çaga bilen ene-ata dot bolmalymy! Islendik temada pikir alyşyp, syrlaryny paýlaşyp biler ýaly. Hiç wagt olardan gorkup gizlin iş etmez ýaly. Gyz ejesi bilen edil jorasy bilen gürleşen ýaly, ogul atasy bilen edil dosty bilen gürleşen ýaly. Olaryň pikiri bilen ylalaşmadyk ýagdaýyňda-da olara garş...

Dowamy »

1426 9
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Iki gyzy söymek

Salam Gadyrdanlar!
Belki menin sorajak soragym öň hem soralan bolmagy gaty mümkin. Yöne men gabat gelmansoň soraýyn diýdim.
Adam, durmuşda iki adamy deň derejede öz söýgilisi saýyp bilermi??? Bir oglan iki gyzy söýüp bilermi??

Bagyşlaň, belki sorag size ýaraman biler.Onda-da jogaplasanyz gaty minnetdar bolardym.

Dowamy »

3583 112
Köneler, Dj_Gokleng tarapyndan 11 years ago

Dermani Nahili İcmeli?

Salam Talyplar!
Menin mailime dost oglanlarymyn birinden bir yazgy geldi agyry kesici(bagyslan turkmen dilinde nahili bolyanini bilemmok.) dermanlari unus bilen ulanin diyip.
Mana gelen yazgi:
APRANAX(turkmen dilinde ya da rus dilinde adynyn nahilidigini yazsaniz:Eger bilyan bar bolsa)adly derman hakynda...
Turkiyede bi...

Dowamy »

2315 19
Köneler, ocean tarapyndan 11 years ago

Ekzamen guni.

Gelin bu mowzukda her kim nadip universitete girjek bolup tabshyran ekzameni(leri) barada aydyp bereli son abiturientler hem, bizin yazgylarymyzy okap, ekzamenlere gowyja edip tayarlansynlar, ekzamen guni name bolyandygyna biraz dushunjeleri bolsun.

Ine bu soraglara jogap berip bilseniz:

1) Haysy universitetin testini...

Dowamy »

1769 10
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Haysy hunari okamakchysynyz we haysy universitetde?

Gadyrly Abiturientler, siz ine bu mowzukda, haysy hunari we nirede(haysy dowletde,shaherde, universitetde) shol hunari okamaga umydynyzy aytsanyz, belki bile bolup size komek berip bilerdik maslahatlar bilen.

Ustunlikler.

Dowamy »

1557 7
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

gaydyp gelmek

oturyp galamy elime alyp,yazmak islap bir zatlary dushinip,ahli pikirlerimi bir gaba salyp,göýä palow yaly gowy bishirip.************sonra onun sowamanka gyzgyny ahlinizi bir yerikjik uyshirip,sunup sizin huzurynyza, sorsam onun tagamyny,begendirip bilaysem,bilsem muny basharyp.************dogurdan hem name hakda yazsamkam,belki de bashlaryn waspyn...

Dowamy »

1532 20
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Amerikan Universitetlerine bu yyl girjekler, umydynyzy yitirman!

Bu yyl ABS-yn byudzhetinde pul azmysh. 80,000 adam ishsiz we bu yyl munlerche talyplar universitetlere kabul edilmezler byudzhetde pul az bolany uchin.

yone shondam, dokumentlerinizi wagtynda iberin, belki sizede stipendiya tapylar.

ustunlikler.

Dowamy »

1112 0
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

YAZGY, PIKIR

BIZDE ETEK ERKEK ADAMLAR OTURSA ýAGşY BOLARMYKA DIýýäN! AýAL GEçSE KIM BILýäR!

Dowamy »

1013 4
Köneler, MARGUSH tarapyndan 11 years ago