Duyan chaly we suydi

yene-de men. shonun ochin salam berip oturmayyn. her yedi adimde bir salam diyyarler weli mena onki salamymdan bari bir adimem yoramok. shol bir oturshum. ay bolya. geleli mowzuga:
duye chalynyn we suydunin peydalary barada bilyaniniz barmy?! duye chaly adam bedeni uchin oran peydaly diyyarler, onunam sebabi duye malynyn yandak iymegi bilen...

Dowamy »

1147 1
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Durmushunyzda in mohum zatlar

salam agzalar we myhmanlar.
mende sheylerak bir sorag bar shony size berayeyin diydim. sorag shu:
durmushynyzda in mohum we wajyp zatlar name sizin uchin?!(priority'dan bashga)

Dowamy »

1327 14
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Hz.Bureyde(r.a.) - Buryda baba

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Serdaryň goňşy mowzukdaky haýyşy boýunça, siziň bn TM-da ýatan taryhy şahsyýetlerden sahabalar barada bilýnje maglumatlarymy täze mowzuk halynda paýlaşaýyn diýdim.

Hz.Bureyde el-Eslem - Yslamyn ilkinji baydak goterijisi(hazirTM-da)

Mekkeden Medina tarap hijre...

Dowamy »

3692 9
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Uruşlarymyz

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Azyrak könäni ýatlap, azyragam güläýeliň:)

Mowzugyň adyna "Iýen we iýdiren taýaklarymyz ýa-da urşan uruşlarymyz" diýjekdim welin, "soňky ýazylanlarda "uruşlarymyz" çyksyn diýip şony saýlaýdym :)

Şu wagda deňiç, elbetde, bir ýa birnäçe urşy başdan geçirendiris...

Dowamy »

2305 58
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Hayyşt: test edip görün

bir-iki gün boldy birine web sayt dizayn etdim. sayt bütünley öz dizaynym, hiç hili hiç yerden göçürilmedi. logosyny hem 0-dan özüm yasap berdim. kod XHTML 1.0 Strict yazyldy.

indi;

umuman dizayn nahili? nahili kemçilikler bar?
sizin browserinizde çayşmany-mayşmany işleyarmi şu dizayn?

Dowamy »

1499 9
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

hormat garawuly

men tukmenistandaky binalaryn yanynda duryan hormat garawullaryn (rpk) calsysy barada video gozledim yone tapmadym. oglanlar sizden hayis solar barada hem birje video oklasanyz gaty hosal bolardym. Dasary yurtlylara bizin woyennymyzynam guyclidigini bilsinlerahow. Bir agzyny acdyralynla

Dowamy »

1168 15
Köneler, yakamoz tarapyndan 11 years ago

Bashda gyzykly son gyzyksyz

salam agzalar!
size bir soragym bar!
shu talyplar.com'a bashda agza bolan wagtlan gyzykly bolyar emma birnache wagtdan son(takmynan 1-2 ay son) shu talyplar.com'yn gyzygy gachyar. bu zatlar sizde-de bolyarmy?!

Dowamy »

2893 8
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

tanysmak

salam talyp kom agzalary.men taze geldim.mana soragynyz bar bolsa berip bilersiniz

Dowamy »

2148 46
Köneler, Atax tarapyndan 11 years ago

Borderline barada

salam oglanlar/Gyzlar

onatmy yagdaylariniz? gecen hepde borderline barada oran tasin bir makala okadym we shol tema barada gurrun acasim geldi.
bilişiniz yali, Borderline adamlardaki kişiliginin bozulmagi hokmunde adlandyrylyar..
esasan hem yalnyz galan,gaygu gussa batyp uzyn wagtlap jebir ceken,trawma geciren we şm. ya...

Dowamy »

1458 11
Köneler, Pelen tarapyndan 11 years ago

Jedel etmek


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men iňlis diliniň kada-kanuny boýunça bir dostum bn jedel etdim ýaňy-ýakynda. Ýöne iki taraplaýyn däl-de, bir taraply, ýagny, "eger men ýeňsem, onda sen hiç zadam etme, ýöne sen dogry bolaýsaň, 20$ seňki!" diýipdim. Ol ýeňdi. Men hem sözümi tutdym :)

Sizde-de bolýarm...

Dowamy »

1338 21
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

yewronyn kursy

dostlar hemmanıze mahırlı salam.. edıl shu wagt turkmenıstanda yewronyn kursyny owrenjek bolup uly basagay bolup otyrys.. sızden bılyan bar bolsa gayrat edıp yazyp goyberın.. munyn uchın taze tema acanym uchın hem admınlerden otunc sorayan..

Dowamy »

1237 7
Köneler, shoh tarapyndan 11 years ago

"oriflame" сетевой маркетинг

salam mähriban gyzlar!

cendrillion, mylayym, jeren, margaritka, funda, elif, manzura, arzyman, makgijan, guler yuzli, gul_ .........we beýleki hemme gyz agzalarymyz. ilki bilen-ä täze gelenlere hoş geldiňiz diýýän (men hem onça starik dällaý:) )

size soragym bar. "oriflame" kompaniýasy barada eşiden bolsaňyz gerek. şu...

Dowamy »

1576 20
Köneler, agayunus tarapyndan 11 years ago

ýolöten - osman gaz ýatagy we potansiýal howplar

ýolöten-osman gaz ýatagy ulylykda dünýäde 2nji hem bolmagy hem mümkin diýýäler. Muňa hemmämiz begenmeli, yöne bir makala okadym. Gynandyryjy taraplaram bolup bilermiş. Dost görnüşli taze duşmanlarymyzyn peyda bolup ugramagy mümkin. Potansiyal howplar:
The United States
The Big Power Rivalry
Afghanistan
Religious Organiz...

Dowamy »

1903 13
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Turkmen sahrada gezi

Her Yolcuğun Bir Heyecanı Vardır

Avrasya Yazarlar Birliği’nden üç kişilik heyetle İran’a, Türkmen Sahra’ya gidiyoruz. Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğunun değerli Şefi ve Birliğimizin Sanat Danışmanı İrfan Gürdal ve Avrasya Yazarlar Birliği Yayın Sorumlusu Ömer Kayır beylerle b...

Dowamy »

3082 10
Köneler, ceyhun82 tarapyndan 11 years ago

Huwdi

Salam dostlar, menin 7 aylyk gyzym bar, on ady Merjen. Onun in gowy goryan sazy - "Sizin uçin korpelerden" son çalynyan HUWDI. Kim mana sol aydymy tapyp biler. Men oran shad bolardym eger mana komek edip bilseniz!!!

Dowamy »

1502 6
Köneler, Rustamjan tarapyndan 11 years ago

Maxat bilen söhbetdeşlik.


söhbetdeşliklerimiziň bu gezekki myhmany, sahypanyň iň aktiw agzalarynyň biri maXat. maxat sahypada ýazgy we jogap ýazmakda barmak bilen sanap bolaýjak agzalaryň arasynda. göwün beren futbol toparyna we gowy görýän awtomobillerine garamazdan adamçylygy erbet däl :)

maxat barada:

1982-nji ýylda dogulan. özi baýr...

Dowamy »

3487 77
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Zumer ogurlamok Diydilay

Darkroom Records dinleMen Zumerin kabir sazlaryny ogurlayanymy indi goz yetirdim.Meselem Wanted #1 bilen aydyany, Shayna bn aydyan LOVESTRADAMUS aydymy.Muna name diyaniz

Dowamy »

2065 26
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago

RAP ogurlamak YOK

GALTAMAN gowusy RAP ogurlayanlar barada soz acalyla!Name yogsam RAP ogurlayanlar gownunden turyamy?

Dowamy »

942 0
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago

Rulit diymek beyleki saherleri kemsitmek!

goklen gyzy men su wagt Asgabat rulit diysem beyleki saherleri Asgabatdan pes tutdugum bor.Sonun ucin beyleki saherlere kakdyrmasak gowy bor seyle dalmi?HEMME SAHER DENDIR

Dowamy »

929 0
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago

Zumeri halamasan

Galtaman Zumeri halamasan Dragony dinlap goray!Gownune yararmy?

Dowamy »

893 0
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago