Eýsem öýlenmek sosial durmuşyňy öldürýärmi?

Ençeme ýyl Türkiýede, Türk milletiniň medeniýetine, kulturasyna, maşgala durmuşlaryna, köp gaýtalanýan wakalaryna, futbola bolan fanatizmine, durmuşdaky wakalara nähili garaýyşlaryna bir eýýäm öwrenişdim. Meniň ýaly müňlerçe türkmen oglan bar Türkiýede. Türkleriň kelle gurluşy umuman aýdanda türkmenlere gaty meňzeýär, ýewropadaky beýleki milletle...

Dowamy »

4152 71
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Dialog tapawudy

Türklerin diyalog farki


Amerikan: hey dostum burda bir problem mi var ?
Turk: noluyo lan burda ?


Amerikan: nasil gidiyor mike?
Turk: napiyon lan?


Amerikan: korkarim seni oldurecegim!
Turk: salavat getir pezevenk!Amerikan...

Dowamy »

1759 19
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Fulbright stipendiyasy

gyzyklanyanlar bar bolsa.

us'de master degree almak isleyan talyplara habar. amerikan hokumeti turkmen talyplary ucin shu yyl fulbright stipendiyasyny beryar. sonky mohleti 01/09/2008.

doly etallary bilemok, yone usembbasy'n sahypasynda barmyka diyyan detallar.

Dowamy »

1094 2
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

ovadanja

salamjyk !!
men molodinkiy krasavcik

Dowamy »

1087 5
Köneler, doktor119 tarapyndan 11 years ago

Mailleriňizi yanyňyza alyň

hotmail, gmail, yahoo ulanyan bolsanyz mail-bukjanyzda(mailboxynyzda) bir topar üyşip giden mailleriniz bardyr, mena hiç mail pozammokdym, ön bir yahoonyn mail kwotasy 5mb wagty kwotany doldyrypdyp, son mejbur pozmaly diyip yörkam yzyyany 2-3 esse köpeltdiler, şuwagta gigabytelap kwota beryaler, indi beyle gaygy-da yok, yöne bir mesele maillerin in...

Dowamy »

1290 0
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Nadanbende bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Öňler söhbetdeşlik dowam edýärdi, ýene-de dowam edýär:)

Indi gezek öz rugsat bermegi bn Nadanbende-de.

Nadanbende barada, dogrusyny aýtmaly bolsa, özüm-ä kän zat bilemok. Ýöne kompýuter ugry güýçli öýdýän, mç_merw we muhaçir-iň kä ýerlerde ýaňzytmaklaryna se...

Dowamy »

2063 36
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

salam agzalar

Salam yashlar, men bu sahypa taze geldim, hat yazip durun!

Dowamy »

865 4
Köneler, kätmen tarapyndan 11 years ago

Tm'da tölegli okuw döwri..

eger yalnyş düşünmedik bolsam;
yakynda tölegli okuw hem başlayar:

http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=ru&elem_id=13257&type=event&sort=date_desc

22.07.08 12:13
В Туркменистане появится платное образование

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил расширить возмо...

Dowamy »

1351 5
Köneler, Ga1taman tarapyndan 11 years ago

::hezil günler::

Geçenlerde jübimde yol pulumyn yarysyna yetjek pulym bardy.. We uniwersitetdedim.. Gowy göryan oglanlarymyn biri gabat geldi.. "Yör stol tennis oynaly. . " diydi.. Köplenç stol tennisi şol oglan bilen oynayan.. Özem gowja oynaya.. Edil şo wagta öye nadip gaytjagymy alada edyadim diysem yalan bolmaz.. tanyş biri duş gelmezmika diyip içimi gepledip y...

Dowamy »

1309 7
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

pursat

hususy okuw ojaglaryny acmaga dowlet tarapyndan rugsat berildi
bu mumkuncilikden peydalanmak gerek birgiden bakalawr/magistrligi gutaran oglanlar entesip yorler gul yaly universitetde mugallym bolup biljekler
aslynda bir wakyf(paydarlar jemgyyetini) acmalymy namemi?!!!
bir zada etmeli dowleti osdurmeli....

Dowamy »

1094 1
Köneler, agza tarapyndan 11 years ago

Wagt

Hemmlere salam sizden bir zat sorajak.
Men Dasaryyurtda turkiyede okap baslanymdan bari gunun wagtlary gaty tiz gecyan yaly.Hepdeler 1 gun yaly gecip gidyar we etjek zadyny wagtynda yetisdirip bilman azara galyp yorsum.Turkmenistandaka beyle daldi,kanikula oye giden wagtym yada turkiya gitmakam sagatlaryn gecisi adaty halatda gecyar.Al bare...

Dowamy »

1313 6
Köneler, d_oguz tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanda orta mekdebi gutaranlaryn %3 uniwersitede kabul edilyar.

salam oglanlar gyzlar!

türkmenistanda her yıl 100 münden gowrak okuwçy orta mekdepden uçurym bolyar.
yöne bu 100 mün okuwçynyn dine 4 müni yokary okuwa kabul edilyar. yagny %3-4 universitede giryar.galan 95 mün (%97) okuwçy açykda boş galyar. bu öran möhüm bir yagday. mençe gaty gynandyryjy yagday.
Her yıl tmistanda ort...

Dowamy »

1914 33
Köneler, Dashoguzly tarapyndan 11 years ago

Halkara Matematika Olimpiýadasy - 2008

Tüweleme bu ýyl matematika olimpiýadasyndan Türkmenistan 4 bürünç 1 sylag medaly aldy. Gaty begendim.

Netijeler üçin basyň.

Azat Meredow : Bürünç Medal


Merdan Artykow : Bürünç Medal


Nazar Emirow : Bürünç Medal


Arçyn Seýidow : Medal ýok. Nesip bolsa in...

Dowamy »

1496 7
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

TURKMENPRESS.COM

Salam agzalar. mena bizar boldum şul turkmenpress.com dan. 8-nji iyuldan bari, yagny 12 gun boyunça şol önki habar. illen habar sahypalynyn habarlary her 2 minutdan üytgeya. masgara... :)

Dowamy »

1508 5
Köneler, engineerboy tarapyndan 11 years ago

çagalyk nostalgiýasyçagalyk döwrümde şul oýny heziller edip oýnaýadym. ýaňy internetden ýene çagalyk döwrümiň nostalgiýasy Elektronika 60 kompýuterler barada okap otyrkam şul oýnyň emulator-yny tapdym.

Şuwagt oýnap ýaman begenip, heziller edinip otyryn :D

Belki talyplar.com -yň agzalaryndan çagalyk döwründe şul oýny oýnan...

Dowamy »

1170 1
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Ý. Okuw Jaýlarynyň synaglarynda soralýan goşmaça soraglar.

"Öz güýjiňe okuwa girmek!", bolmaýan zat däl! Bolýar, eger synagda soralan jogaplara dogry jogap berip, oň daşyndanam goşmaça soralýan soragyň jogabyny bilseň!
Köpimiz türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň synaglaryna girendiris, we eger soralan soraglaryň jogabyny kagyza ýazyp beren bolsaňyz, onda size goşmaça sorag soraýar(myşyn)lar, menä...

Dowamy »

6960 5
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Telefonyma gelen gynançly sms

ýat illeriň gyzlary hiç owadan bolanok,
ýüzüň yüzüne gülsede hiç yüregiň gülenok,
türkmen gözelleri ýerine hiç gözel taý gelenok,
gyzsyz yakdy yaşlygymy meniň talyp ýyllarym.

mena şu goşgy ýurdumyzdan daşda okaýan talyplaryň esasanam türkiýede okaýanlaryň goşgysy diýip hasapladym.mena inşalla yene 1 aýdan ata-wa...

Dowamy »

1200 6
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 11 years ago

Altymyrat Orazdurdyew- türkmeniň buýsanjy

Altymyrat Orazdurdyew
Taryh seni yatdan çykarmady,

1969-da doglup, 1996-da aradan çykyar(27yaş)

1 sany Aziya altyn medaly(1994. yyl)
3 sany Yewropa altyn medaly(1989,90,91. yyl)
3 sany dünya altyn medaly(1989,90,93. yyl)
1 gezek dünya rekormeni(1993. yyl)

.............

Dowamy »

7917 38
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Okan we lezzet alyn

su gosgy barada sizin pikiriniz? shahyr Kerim Gurbannepesow su gosguda name diymek isleyar?


Dünýäniň ýüzünde gözeller köpdür,
Emma bir gözel bar:
Saçlary-tokaý.
Gözleri-okean
Lebinden öpseň,
Mähriniň gyzgyny
Lebleriň ýakar.Onuň saçlaryndan bir gezek ö...

Dowamy »

1379 3
Köneler, Fransuz tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanyň reklamasy

Türkmenistan Respulikasy! Tüweleme, eýýäm 17 ýaşynda!
Emma dünýäde kän tanalýan ýurt däl. Amerikanlar ýada käbir ýewropalylar bilen gürleşeňde, nirelidigimi soranlarynda, "Türkmenistan" diýýäň welin, "ol nirede, Turkiýa degişlimi" diýip soraýarlar! Meniňem muňa jynym atlanýar!
şonuň üçin, ýurdymyzyň reklamasyny etmeli! elbetde bu 10...

Dowamy »

1415 3
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago