Windows xp 64 bit

dostlar! Şu windows xp 64 bitlik bolanini nadip gurmali? Başi çikyan bar bolsa guk diysin gayrat edip.
İçinizde hiç ulanan barmi?
Ses kartini tanadip bilmän geçdim.
Birem özi update edenok.
CD original dal.
Birem desktop üstünde \"evaluation version\" diyip yazyar ve hiç ayrilanok.

Dowamy »

948 3
Köneler, batyr tarapyndan 11 years ago

Bile goshgy yazyas # 4 :)

1. Goshgylaryn atlaryny yazjak bolunlar
2. Biri yazya goshgyny, bashgalar dowam edyarler ony.
3. Ustunikler.

Onki goshgylarymyzy okamak uchin :

1. Bile goshgy yazalyn we son olary nesir edelik!!! #1

2. Bile goshgy yazalyn # 2

3. bile goşgy yazalyn-uruş başlady! # 3

Dowamy »

6734 170
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Inlis dili owrenmek

Salam dostlar bu men Yazik. Kim Inlis dilini ansat we yenil owrenesi gelyar? Inlis dili hem dunyade in kop ulanylyan dillerin biri. Eger sizde inlis dilini owrenmek howesiniz bar bolsa onda menin bilen habarlasyn.Men taze bir ykjam disk tayyarladym onun ady TEST YOURSELF diyip at berdim. Icinde 10.000 golay inlis dilinden test soraglar 100 aydym, 1...

Dowamy »

2632 24
Köneler, Yazik tarapyndan 11 years ago

Shahyrlara ish tapdym ya-da biznes(Harmandali esasan hem sana bu teklip)

Shahyrlar! Men sizde bolan shahyrchylyk zehinlerim bilen eyyam butin dunyani gezip chykardym! A siz? Hachana chenli zehinlerinizi gizlap oturjak? Eyyam kitap neshir ederdik eger aranyzda biri okde bolan bolsa!
Gysgacha aydanda mende bir teklibim bar, dinlan:

Harmandali sen Turkmenistanda. Sana \"Shahyrlar Oyuni\" achmak ansat...

Dowamy »

1636 21
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Gabanjanlyk, namys

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Gadym wagtlarda turkmenler oz yanyoldashlary barada oran gabanjan bolupdyrlar. Hatda, oz yanyoldashyny gabanyp, olume cenli giden turkmenler hem bolupdyr, belki-de yekeje nazar sebapli ya-da el degirilse. Sonky wagtlarda gyz gacyrma sanynyn mukdary artanyna gora we bu yagdayin adatylashyp...

Dowamy »

2121 26
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Bu ajayyp tebigat

Dunyade kop haywanlar bar. Olaryn kopusini biz bilemzok(men meselem). A olar sheyle gyzykly, syrly.. gozel.Meselem ine elektrik yylany. Ona deysen ol sana elektrik togyny gechiryar! Yone onun elektrik togynyn vol\'ty beyik dalmish.(mish, mishleri barlap gormeli)

Dowamy »

1260 9
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Gowne degishlik, agzalalyk we agzybirlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Onatjamy yagdaylarynyz? Sonky dowurlerde kici-girim sawlikdir sozler zerarly bir-birmize girreliship yorus diyip eshitdim?! Onem shu yagday sebapli mowzuk ya-da mowzuklar acypdy onki sahypada, shony yene-de acmakcy, ensallah, bashda ozume , sonra bolsa islan herkese peydasy bolar diyip umy...

Dowamy »

2408 37
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Her kim oz hunari barada yazyar.

Ashakdaky 3 soraga jogap berjek bolunlar:

1)Hunariniz name?

2) Bu hunari saylamaga kim, name ya-da nahili wakalar motivasiya size berdi?

3) Adamlara we tebigata bu hunarinizden boljak bahbidi(profit)?

Dowamy »

1563 14
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Foto hronika: politik karikatura, her gunki yashayysh ya-da dunya taryhy suratlar

Gitler, Yewreylaryn azap chekishleri..
Warsaw Ghetto (Varshavskoye getto)
\"Looking Backward\" Bu bolsa immigrantlar barada. Nadip bir immigrant bir dowlete gochup gelyar we, ozune jemgyyetde gowy yer gazananyar. A son, taze gelen immigranty bu eyyam bayap giden immigrant dowlete girkizmejek bolyar. <...

Dowamy »

5138 111
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Beyik adam # 1: Stephen Hawking

Ine nahili adam bolmaly bu dunyade!: Bu adam- beyik adam. Stephen Hawking, Britaniyada yashayar. Ol alym, beyik matematik, fizik, astronom. WE + ol mayyp. 45 yylyn towereginde ol mayyp yone, on mayyplygy onun KOSMOSA 2007 yylyn Aprelinda uchmaga tasir berenok.

Bir pikir edip gorun: biz, sag, yone shondam ka wagtlar hich zat edemzok...

Dowamy »

2014 22
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Kyn gormeseniz!

Kyn görmän maňa surat goýmany öwretjegiň barmy?

Dowamy »

1166 12
Köneler, aka_merw tarapyndan 11 years ago

Gyş göresiň gelýäniňiz barmy?

Yegenler bärde şu gün agsham -23 gradus boljakdygyny habar berdiler, aňyrlar nähili oňatyçylykmy? Bu yeriniň yaşayjylary ucin entäk sowuk bashlanokmyş, kä-wagt -45-e çenli barýan wagtlary hem bolýarmyş... ňä

Dowamy »

951 4
Köneler, aka_merw tarapyndan 11 years ago

Tmtalyp.com 3/12/2007 taze wideolar

taze wideolar. dinlan, seredin lezzet alyn:)
Başyma galdy

Dowamy »

1923 4
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

Gurbannazar Ezizow (ýatlalyň)

Salamälik adamlar! Men G.Ezowyň “Çykmadyk kitabym 2” diöen kitabyndan onyň tanşlarynyň ol hakda aýdyp beren zatlaryny ýazdym. Maňa gyzykly şu zatlar. Köp bolsa-da soňuna çenli okaň ýaltanman!! Eger halasaňyz aý halamasaňyzam ýene-de ýazjak :))) Poeziýa bilen gyzyklanýanlar şu ýerik gelibermeli!!

\"Meniň dostum, Gurbannazar\" (Derýa...

Dowamy »

11349 55
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Herhili adam cagasy bar

Men ozum shor dan
Hitrovkan anirsyn da lay ,,,
HTTU 4 Inglisce de okayan ,,, kabir adamlar barlay balamutlar Harmandali meselem
sony hayvanlar terbiye beripdir oyutyan
adindan belli ahrman dali
HTTu dan kopelerlay indi

Dowamy »

1752 34
Köneler, shorcity tarapyndan 11 years ago

Taze soygi

Salam Bu men Yazik :)))
Mana sizin komeginiz gerek :O
Menin bir tanys gyz dostum bar. Men onun bilen 9 ay bari tanys. Indi men ona soz aydasym gelyar yone bilemok aytsammy ya-da aytmassamy. Eger aydaysam menden gaty gorer diyip gorkyaryn. Hayys edyarin mana jogap yazyn. Men sizin hatynyza garasyaryn Yazik:)

Dowamy »

1245 9
Köneler, Yazik tarapyndan 11 years ago

Aýdym isleg(!)

men bir türkmen aýdim gözleýän.. aýdimyň ady \"unut meni\" .. ýöne kimiň aýdýanini hiç bilip bilmedimdä.. ony men myspace`imde music player`e başga biriniňkiden alyp goýdum aslynda..alan yerimde ine şu ýerde!!!!!! hiç hili info ýazilmandyr.. diňe unut meni diýýä.. turkmençe.. parahat amandurdyýewiň sesine meňzeýa sesi .. =O tapyp bir ýere goýup bil...

Dowamy »

1756 14
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Adamyn ynanjy

DOSTLAR, adamlar birinji b\\n SAGLYK isteýorlar...ne tapavudy bar SAGLYK bolsa BAGT bolmasa.siz nähili düşünýäňiz bu tema...

Dowamy »

1219 6
Köneler, kakabay tarapyndan 11 years ago

men taze geldim

salam turkmenler men hem talyp HTTU dan yone men barde taze bolamson kan zat bilemok lay lay,
taze klipler bar eken ya da vidoelar bet bet leri solary nadip alyp bilerin
men ashgabat dan ertir yenede okuw lay,
me sana yenede 2 otur ,,

Dowamy »

1928 37
Köneler, shorcity tarapyndan 11 years ago

Tanyşmak isteyorum

SALAM türkmentalyplary,men-de TÜRKMEN emma talyp däl.Ol söz b\\\\n siziň üstüňüzden güljek bolamok.Mende talyplyga synanyşdym ýöne bolmady.Sebäbi türkmen sistemasy bize zooor geliýor.Şu zamanda nähili.Talyplar siz b\\\\n tanyşmak isteýorum.Türkmenistanyň häzirki agdaýyny aýdyp bilmersiňizmi.Siziň jogabyňyza garaşýaryn....

Dowamy »

5534 91
Köneler, kakabay tarapyndan 11 years ago