Ufo, kosmosda yaşayyş barmy?

ufolar(undefined flying object-uçyan tarelka) entegem belli bolmady, subut edilmedi, kabirinin pikirine göra kabir yurtlaryn yasan zatlary, kabirlerine göra hiç yok, kabirlerine göra bolsa hakykatdanam bar, şolardan bir pikirem:"bilyansiniz bilim adamlaru kosmosda black-hole(gara-deshikler) tapdylar, we pikirlerden biram şol tegelek gara deşikleri...

Dowamy »

1871 17
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

ACF challenge cup

Salam talyplar.com`un agzalary we okyjylary!Hindistanyn Hyderabat saherinde ACF challenge cup india 2008 oyunlary gaty cekelesikli dowam etyar.Duyn Owganystan-Turkmenistan oyny bolsa has gyzykly boldy.bizin ildeslerimiz owganystany 5-0 bn yendi.ertir nesip bolsa hindistan bn oynayar.hemmanizi oynu gormage cagyryas.sagbolun,gaty bolmasa dilegde bol...

Dowamy »

1115 3
Köneler, watanogly tarapyndan 11 years ago

80-90 ýyllaryň aýdymlary


"80-90"-njy ýyllarda çykan aýdymlar taýsyz. Ol döwürlerde iň gowy aýdymlar düzildi. indi bolsa aýdym sazyň manysy ýitdilaý öňki ýaly gowy aýdymlar kän çykanok. Ol döwürlerde Boney M, modern talking, abba, scorpions, c.c.catch, bad boys blue, toto cutugno, julio iglesias, jose feliciano, Jason donavan, beatles, chingiz khan, mama's and the p...

Dowamy »

2204 11
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Turkıyede youtube gadagan

salam talyplar.comyn agzalary..
agzalar kop yerlerde youtubeden lınkler goyyarlar.. yone turkıyede youtube gadagan edılıpdı.. on bır acylypdam yone ıkınjı gezek yene gadagan edıldı..
yone oglanlar eger youtube gırmek ıslesenız 'vtunnel' den gırıp bılersınız..

Dowamy »

1754 14
Köneler, arsaryoglan tarapyndan 11 years ago

Ekzamen

Salam Agzalar men Turkmenistandaki ekzamenler hakda sorajakdim. Hich zatdan habarim yok. Halkara Turkmen turk Universitedi Mary Velayaty Ekzameni boldumuka yada Hachan bolarka? Gayrat Edip yazsaňyz>>

Dowamy »

1539 6
Köneler, agash55 tarapyndan 11 years ago

Internet

salam agzalar! türkmenistanda internediň tölegi (bahasy) näçe manat aylyk töleyäňizmi ya-da her internede gireniňiz üçün?ortaça ayda näçe manat töleyäňiz?men türkmenistanda internet ulanmadym şoň üçün sorayaryn.gyzyklanyp okadygyňyz üçün sagbolun...jogap

Dowamy »

1198 5
Köneler, toyli tarapyndan 11 years ago

Taze sayt açdym

yany güyjin yazan blogyny okadym. edil güyç yaly men hem bir sayt açdym. mana-da kömekleşjek adamlar gerek. kömekleşip biljek, inlis dilini gowy bilyan, yumora düşünyanler hayyş guk diyin.

girip durun: joke-fun-comedy.com

Dowamy »

1792 3
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Yagysh yaganda.

penjira bakyp, gije yarysy,"gozime çüý kakylan" bolup otyryn,şabyrdap yagyan yagshyn sesine,yuwashja pyshyrdap yazyp otyryn.********************her wagtky yaly yagmyryn yagyshyn,gögüň gussa batyp, yashyn döküşin,birden ahy-zarda lerzan urushyn,synlap oya batyp dymyp otyryn.********************çagalyk ýyllarymyz yagyş yaganda," ös sachym ös"diyip bo...

Dowamy »

1605 6
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

"Youtube" da goz yashy...

Salam agalar, iniler, uyalar, jigiler...

Gecen gunlerde, bir enanin basyndan gecenleri barada .ppt fayly elime gecdi. Okamda gozume yas aylanyp gitdi. Son sony turkmence terjime edip turkmen halkyma hodurlemek pikiri geldi. epesli wagtdan bari turkmenistanda bolmanym ucin hem turkmence kop okamanym ucin terjime hem kyn boldy hem gat...

Dowamy »

1637 8
Köneler, ombudsman1984 tarapyndan 11 years ago

Sosial Ag(Social Network) Turkmenler uchin.

Salam.
Men uzyn wagtdan bari planlap yone bashlap bilmedik, biz turkmenlen hemmesi uchin peydali bolar diyip pikir etyan proyetkim bar. Yeke bolanson bashlap bilman yorun, birnache kishi bolunsa has chalt bolarmika diyyan.

Proyekt facebook yalagrak boljak. Esasy maksady Turkmenistanlylaryn bir birini odnoklassnini.ru, facebook...

Dowamy »

1493 4
Köneler, guych tarapyndan 11 years ago

Kerkukte türkmen gatliamı

kerkuk.net sayphasının berdigi maglumata gore kerkukde kurtler turkmen binalarına, turkmen halkina garshi köp guvvetle hüjüm etyar. gatliam etyar.

Dowamy »

1461 21
Köneler, owsar tarapyndan 11 years ago

Başkent Mekdebim

Salam gadyrly talyplar.comyn agzalary we ullanyjylary. Youtube`da aýlanyp yörkäm bir wideo gabat geldim. Başkent türkmen-türk mekdep okuwçylary tayyarlapdyr. Mekdep ýyllarym yadyma düşüp gitdi. Diňläň lezzet alyň...Bashkent Mekdebim

Dowamy »

1283 2
Köneler, ultimatum tarapyndan 11 years ago

Golynyz name bolardy?

talyplar.com-da şu wagt gol yazmaga mümkinçilik yok [adminler muny yazgarmak diyip düşünman, men üçin yazgy yazmaga bir mümkinçilik))], şol mümkinçilk bolsa-da bir sany yazyp bolya, şon üçin gelin şu blogy gol/signature yazmak üçin ulanalyn, eger gol yazmaga mümkinçiliginiz bolan bolsa siz name yazardynyz? herkim birnaçe yazyp biler...

Dowamy »

1297 6
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Ertir Miraç gijesi - gutly müräk bolsun!


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

RErtir Miraç Kandili. Bu kandil mynasybetli, ähliňizi öňünden gyzgyn gutlaýaryn! Bu mubärek kandiliň Biribar tarapyndan sizler üçin haýyrlara, bereketlere sebäp edilmegini dileýärin!

Miraç Kandiliňiz mübärek, eden dilegdir ybadatlaryňyz kabul bolsun!

...

Dowamy »

4215 34
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Hormat goýmak

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşimiz ýaly, ulylara hormat goýmak – bu biziň dinimizde-de, medeniýetimizde-de, umumy ahlagymyzda-da bar bolan bir ýagdaý bolmaly. Umuman aýtsak, ene-atamyza, başymyzdaky ynsanlara (döwlet edarasyndaky jogapkärler, pygamber wezipesini ýerine ýetiren din alymlary, tebigy bilim alymlary, m...

Dowamy »

1707 13
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanda bir iş/söwda/biznes gurmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men soňky wagtlar käbir zat bilen gyzyklanýaryn:

1- Türkmenistanda bir iş/söwda/biznes gurmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?!
2- Daşary ýurtdan bir şereket bilen şärikleşip, şereket açmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?! Şol daşary ýurtly biznes eýesi...

Dowamy »

2743 7
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Habardar etmelimi ýa ýok?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!


Ýaňy-ýakynda we öňräk başymdan geçen iki-üç wakany size gürrüň berip, bu babatda siziň pikirleriňizi öwrenmek isleýärin. Ynha, waka:

1- Bir dostumyň toýy bardy we toýuna gidipdi. Onuň toýuna bärdäki käbir dostlarymyz gidip bilenokdylar okuwlary sebäpli. Aslynda, şol...

Dowamy »

1429 12
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Tanışlık.

Selam ben bu yazgiyi TURKİYEDAN yazyorum benimle tanışmak istesen bu adrese mesaj atabilesin...(toylisar@hotmai.com)

Dowamy »

2600 34
Köneler, toyli tarapyndan 11 years ago

Bu yollar!

dek duyn hem cagajykdym, garap durdum yollara,bu gun bolsa seretsem, ortasynda bu yolun,durup biraz saginip,bakdym gechen yoluma,diydim "name gazandym ugrunda men bu yolun"?.******************yol yumagyn bashladym,çözläpjik birje uchdan,chagalygym goz onume, geldi boyundan bashdan,boynumda meň kemanym,kisäm chagyldan,dashdan,doldurypjyk ylgardym,ke...

Dowamy »

1336 7
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Dünýäniň soňy

Mana gelen bir forwarded maili siz bilen paylashmak isledim. gynansak-da turkche. turkmenchä terjime etmäge yaltanyan :(


Amerika'da bir Üniversitede, Profesör derse şöyle başlamış:
- "Düşünün ki bugün dünyanın son günü. Yarın bu saatte her şey bitecek.
Kurtuluş şansınız yok. Bugün ne yapardınız?"

Dowamy »

1476 5
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago