ZENIT

Zenit düyn Bawariya bilen dene den oynady.
Nesip bolsa utmazmika. Vse taki nemeslere garşy :D

Dowamy »

1064 6
Köneler, agajan tarapyndan 11 years ago

Täze türkmen internet sahypasy

Sen şu sahypamyzda özüňe dürli peýdaly maslahatlar alarsyň diýip umyt edýäris. Makalalarda: Kun-fu, U-şu, Ýoga - bular adama peýdalymy? Ýorup berme, gipnoz, palçylara ýüzlenmek - bu bize zelel getirermi? Alaja dakmak adamy goraýarmy we ş.m gyzykly makalalara hoş geldiň.

www.merhemet.org

Hoş geldiň!

Dowamy »

2148 33
Köneler, Adam777 tarapyndan 11 years ago

In gowy aydymlar, klipler

halayan adymlarym:
A sizinki?

maksim Макsим Ветром Стать

Pelageya Пелагея - Любо, братцы, любо!

Jazz Miles Davis & John Coltrane- SO WHAT
louis armstrong & friends - nobody knows the trouble I have seen
Louis Armstrong - When The Saints Go Marching In

Dowamy »

7982 100
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

gunluk

Salam.men bu sayetda (nowicok).Mana bu sayet (понравилас,очень приколнй)yonу dushniksiz.Sizden hayysht nirde namt barlygyny dushindirayin.

Dowamy »

1043 5
Köneler, Arzyshka tarapyndan 11 years ago

Günlük

salam millet
bu yere taze bir zat goşmagy yuregime düwdüm.
gownunuzden turar diyip umyt etyan
bir Aşyk yigidin soygulisine hatyny (hat hem dal her gün yazyan günlük diysenem boljak)bari gecirmekci
bir okaşdyryp gorersiniz aşyklar şeyle bolmaly diydim men a bir okamda.yetişdigimden her gün yazmaga synanşarn.

Dowamy »

1957 52
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 11 years ago

Taze ağzanın arzy

men taze agza velin gaty memnun dal.Yaman buyr bulashık.Nirede name bar yok belli dal.Surat eklemek üçin herkimin 1 sagady bardır öydemmok.
Mnin velin 1 sağadım gitti şondada edip bilmedim.

Dowamy »

1270 27
Köneler, nurmuh tarapyndan 11 years ago

Çaga problemasy

Kimdir birleri çagalaryny taşlaýa, kimdir birileriň bolsa çagasy bolanok :(
Meň bir tanş joramyňam eýýäm toý edenine 2 ýyl boldy çagasy bolanok. Gyz wagty biraz ženskiý ugurdan problemalary bardy ýöne dogtora barlansalar adamsynyňam özüniňem hemme zady ýerinde. Başda olar çagasyzam bagytly ýalydylar, ýöne bir öýüň iň uly gelini gaýynlaram ý...

Dowamy »

6105 25
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Duralga.com - durmak ýok


hoowwwa ine size täze güýmenje. köpden bäri etjek etjek bolup yördim ahyrsoňy elim boşaşaýdy.
www.duralga.com täze surat galereýa. ine sahypalarymyzyň arasyna ýene bir sahypa. garşylalyň.


goşmaça: kim näme teklip, ýalňyşlyk, bildiriş, duýduryş, taňryýalkasyn bolsa şu ýerde çekinmänjik ýazybermeli.

Dowamy »

3129 7
Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago

Bayramynyz gutly bolsun

Eger tr-de bolsanyz habarynyz bardyr, barde bayram, yany biri sms iberipdir kimdigini bilemmok, "bayramyn kutlı olsun" diyip, sizinkinam gutlayayyn diydim.

şu çagalan bayramy üçin google türkiye öz saydynda logo-da yasapdyr, arada "google bize logo yasasana" diyip sayt açylypdy,, şonun netijelerinden biri şolam

Dowamy »

1167 4
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

ýene sabah gazedinden habar

ýaňy sabah gazedinde bir habar okadym. Nejmi Yşyk atly bir türk bilen Aýgah atly ogly öldürilipdir. Öldürilen hojalykda Myrat atly bir türkmen (türkmenistandan) hyzmatçy bolup işleýän ekeni. Myradyň günälidigi anyk däl ýöne sülçi şonuň üstünde durýarmyş.

Habar (türkçe)

İstanbul Çatalca'ya bağlı İnceğiz köyünde 7 gün ön...

Dowamy »

2282 7
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanda iş gurmak

salam hormatly agzalar.bu gezek hem men siden bir maslahat ve bilgi almak ücin yüzlenyan.menin türk dostum bar ine ol hem türkmenistanda iş gurmak isleyar sizin ücin name iş gursa govy bolar sorag-türkmenistanda mysal ücin şol adam iternet kafe acyp bilermi nahili yagdaylar bar name etmeli umuman şol internet kafe acmak isleyar şol acyo bilermi ve...

Dowamy »

6344 55
Köneler, MURAT MN tarapyndan 11 years ago

Malayziya

menin malayziya gidesim gelya. mana malayziya barada gurrun berayinde hormatly talyplar com.

Dowamy »

1098 1
Köneler, olya tarapyndan 11 years ago

name ucin

name ucin dasary yurtly gardaslarymyz dine matematikany owrenmegi maslahat beryarler? sizin maslahatrynyz!

Dowamy »

1252 14
Köneler, olya tarapyndan 11 years ago

Govy goryan seriallarynyz.

bu movzugy govy goryan seriallarymyz barada pikir alyshmak uchin achdym;

haysy janrdaky serialy halayanyz? govy goryan akter-aktrisalarynyz?

eger bilyan govy seriallarynyz bolsa paylashyn;

Dowamy »

2804 49
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

Yashayan yurtlannyzda nalog tolemek


Nalog sozunin turkmenchesini tapmadym;

Biza fr-da 2007-nji yil uchin tolemeli nalog baradaky hatlary alyp bashladyk;

bashgada nalog toleyan barmy aranyzda?

ve bar bolsa yilda nacherak nalog toleyaniz?

Dowamy »

1366 10
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

çagalaryn öylenmek hakyndaky pikirleri

- KİMİNLE EVLENECEGİNİZE NASIL KARAR VERİRSİNİZı
"Buna biz karar veremeyiz, Tanrı bunları önceden ayarlamıştır. Biz de
kime takılacaksak, bir gün yolda yürürken karşımıza çıkar." Zeynep, 10
yaşında.

- EVLENMEK İÇİN EN UYGUN YAŞ KAÇ OLMALIı
"Yaşla ilgisi yok, evlenmek için aptal olmak yeter" Ali, 6 yaş...

Dowamy »

1363 9
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

çykalga tapmak

Mekdebi tamamlap, hassahanada işe başladym(EHM-ň operatory), işden sonra içim gysýanlygy sebäpli işim gyz bilen tanyşmak boldy. şeydibem birbada iki gyz bilen gürleşmäge başladym. Gyzlaryň birini duşuşyga çagyrdym. Emma olaryň ikisi hem gelipdir. ýüzümi üýtgetmän ýanlaryna barmagy başardym. Gaty stresli ýagdaý. Olar maňa ikimizden birimizi saýla d...

Dowamy »

1597 22
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

Maslahat

slm.hormatly talyplar com.menin sizden sorajagym bar ve sizden maslahat alasym gelyar.menin bir dostum türkiyede ynha ol hem gacak yagni vizasy bitmiş.menin soragym şol adam deport bolmadan türkmenistana gidip bilermi.yagni onun diymek isledigi turkiyede 3 ay işlap 1 ay türkmenistanda dync alyp geljek diyyar.bir adam ona diymiş 1500 dollara türkiye...

Dowamy »

1246 4
Köneler, MURAT MN tarapyndan 11 years ago

bir aylanaýyn diydim..

menem naçe aylap giremokdim welin bir girip görayin diydim.bir zatlar yazayn diyip otyrşyma ine şu aklyma geldi.bir oglan bn gyz ölermen aşykmyşlar.Oglanyn wagty gelip gullyga gidende gyz adaty bolşy yali başga oglana söyyar.(men düşünemogay kabir gyzlaryn şöyle etyan yagdaylaryna meselem men yaşayan yerimde bir gyzyn halaşyani gullyga gidenden bir...

Dowamy »

1209 11
Köneler, maska tarapyndan 11 years ago

Biziñ Günämiz

Gadyrly Talyplar! Gurbannazar Ezizowyň şu goşgysyny siziň bilen paýlaşmagy makul bildim.Belkide göwnüňizden turar.

Durmuşda köpleriñ göwnüne degdim,
Köpler bolsa, meñ göwnüme degdiler.
İl içinde çekdim ýekelik derdin,
Ỳekelik derdini çekenler biler.

Köp zatlary görman duşundan ötdüm,
Köpüsin...

Dowamy »

1561 13
Köneler, Dj_Gokleng tarapyndan 11 years ago