ýaşaýan ýeriňe şükür et!!))

kowloon walled shaheri, hong kong yer yuzunde iň gysylşyp ýaşalyan shaher :)

Dowamy »

1106 5
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Dünýäde guruljak iň üýtgeşik(unique) 9 bina

dunyade millardlap dollar cikaryp birbirinden owadan birbirinden uytgeshik hemde uzyn binalar guryalar, sholardan shuwagta cenli gurulyan we gurulmaly diyip kabul edilen in uytgeshik hem owadan 9 bina

1. aqua binasy, usa 2009da chicagoda gurlup gutarmaly

Dowamy »

3063 14
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Taze klipler

tmtalyp.com-a taze goşulan klipler 9/12/2007
Hemise

Dowamy »

994 3
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

What do men want?

Hany, goreli hany, oglanlar name isleyarler soyyan gyzlaryndan.

Men garantiya beryan oglanlar hazir
1. Gyzlarymyzyn professor, doktur,inzhener... bolmaklaryny
2. Oye yeterlik pul getirerler yaly, son oglanlar oyde ishlemen oturyp bilerler yaly
3. Professor gyzlarymyz ishden gaydyp gelenden son gap-chanaklary,...

Dowamy »

3645 143
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

ýaman tanyş aýdym :)

Ýadyňyzdamy şeýle aýdym bardy

Suw bermeziň zat diýip sözleri bardy. şol aýdym nämedi? men akyşyň küşdepdisi bardy şol öýtdüm welin ol däl öýdýärin...

şu aşakdaky aýdymy (ilahi) diňläp görüň :)

Dowamy »

1345 1
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Şaja Batyryñ terjime haly

Şaja Batyrowyñ ady Türkmenistanyñ ýakyn taryhynda mertligiñ, edermenligiñ, Türkmen
kadrlaryñ işlere çekilmek meselesi bilen uýtgaşdy. Onuñ wezipede bolan wagtynda Aşgabatda
uly tebigi betbagtçylyk, 1948-nji ýylyñ 5-nji oktiýabrdäki ýer yranmasy boldy. Telefon
gatnaşyklar kesilen. Gije ýary Şaja Batyr velsepide münüp, Aşgabat ai...

Dowamy »

3896 14
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Gybat: Junior Eurovision Song Contest - 2007


Çagalaryň arasyndaky geçirilýän Junior Eurovision 2007 ýaryşynda Belarusiýaly oglanjyk Alekseý Jigolkiwiçyň “Dostlarym bilen” diýen aýdymy bilen birinji ýeri eýeledi.

Alekseý Jigolkiwiç hakynda aýdanmyzda bolsa ol 1996-njy ýylyň Gurbansoltan aýynyň 18-ne Minskde eneden dogulýar. Onuň kakasy häzir 35 ýaşynda, kiçi wagty sazan...

Dowamy »

1634 3
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Http://www.sloganmaker.com/

gyzykly bir saýt tapdym. İňlis dilinde mugt şygar döredip beryar. Gaty gowy zatlaram çykyar. Men talyplar.com üçin bir göreyin diydim. Bir sanysyny gaty haladym. Ine ol:
As necessary as talyplar.com

http://www.sloganmaker.com/

Dowamy »

1567 3
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

ýylyň suraty (reuters)

Bugün ýylyň suratlaryna seredip otyrdym birden türkmenlere gözüm düşmezmi :)

ine ol surat:

Dowamy »

3106 85
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Nadip Kaspi denizi doredi?

Hekaya menden Kaspi denizi barada.

Bir Solmaz atly gyz Krasnowodsk shaherinin in gunbatar chetinde yashayan ekeni. Onda hich kimi yokdy. yok! enesi-atasy bardy, jigileri bardy, agalary, uyalary bardy yone olar ony kop soyenoklar sebabi ol gozel we billimli gyz daldi. Shonun ucin onda hich kimi yokdy diysegem bolyar.
Bashga g...

Dowamy »

2364 24
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Mr Wolf

Salam oglanlar we gyzlar!
Menem bir täze goşulan oglan siziň araňyza. Mylakatlylyk bilen kabul edersiniz diyip umyt edyan!!!
Mende bir sorag bar: terjime.com-yňyzy kim dolandyrýarka? meninem shona goshant goshmaga hakym barmyka? Men sheyle sayty doredinineze gaty shat. mening bir azyrak terjimechilik tejribam bar. eger-de inlis dilind...

Dowamy »

986 3
Köneler, Mr Wolf tarapyndan 11 years ago

Gelin agzybir yasalyn biz turkmenler

essalawmaleykum gadyrly turkmenler
bu bulutly giyjede yagdaylarynyz nahili ???
bah bah gelin suyji iyip suyji gurleselin HARMADALI SIZ NAHILI ONDAN YAGDAYLAR OY ICERLER opsi gowymy??? ay menem bir sizin agzaniz bolasym gelya yagni (krugunyzda )diyjek bolyan kabul etseniz
Howa maglumaty 1 hepdelap yagin ve bulutly bolya

Dowamy »

1002 4
Köneler, shorcity tarapyndan 11 years ago

Gowy göryan frazalarynyz

msn ulanyan bolsanyz bilyansiniz, msn-de öz şahsy tekstini yazyp bolyar, menem köplenç o taýyny latyn frazalaryny yazmak üçin ulanyadym. Meň halayan frazalam:

Cogito ergo sum - Descartes (I think, therefore I am : Men pikir etyan, onda men bardyryn)

aut viam inveniam aut faciam (I\'ll either find a way or make one)

Dowamy »

2650 89
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

What Women Want? ya-da...


gabanjanlyk, alkogol ulanmazlyk, elmydam \'soyyanligini bildirmek\' we shagal mojekler... Siz nahili pikir edyaniz? gyzlar gabanjan bolsan gowy goryami ya gabanjan bolmasan? elmydam soygini bildirsenmi ya-da bildirmesen? kuhnyada nahar bishirip bersenmi ya bermsen???


ps: OZ pikirimi son yazmakchy...onerti sizinkini bi...

Dowamy »

2912 67
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Uytgeshik usullarda_dushunishmek

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar !

TM-da oran kop gepleshilyan dil gornushleri bar. Olardan welayat we etrap ynsanlarynyn uytgeshik dillerinden uytgeshiklik girizilen we kodly dillerem bar, men oz bilyan birnace usulym barada yazayin, sizde-de uytgeshik metodlar bar bolsa, owretmeginizi hayish edyarin!
ashakda bashl...

Dowamy »

2019 80
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Taze klipler 6/12/2007

Döwlet Atayew - Menden gitmay


Dowamy »

1033 2
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

Bagyshlamak

Salam hemmanize!
birinji mowzugymam shunun bilen achmaly boldum, hemmaniz biri-birinizden oykeleship yatyrsynyzlay
shuny dost sahypada onrak achypdym, oz sozlem bilen terjime etdim, dushunmedik yeriniz bolsa soran!

Bir gun mugallym bize arassa paket bilen bir sumka kartoshka getiring diydi. (Kartoshka yer almasy bolyar...

Dowamy »

1737 7
Köneler, Feya tarapyndan 11 years ago

5x den slm

men hemma hoş diymek üçin taze bir mozwuk açdym
hemmanizden razy men , sizem razy boluň...
men şu wagtlar ekzamenler sebapli düybünden işim köp...
belki son gelern belki gelmerin hemmaniz sagbolun sag amanja bu sayty ösdürin
Feya, harmandali, shahyr, agajan, ATAM, mc_merw, myylaym, el_mariachi.... we beylekiler hemmane...

Dowamy »

1344 20
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 11 years ago

Gybat: Bagşylar näçe gazanýar?

Bilşimiz ýaly täze ýyl gün-günden golaýlaşýar. Russiýanyň bagşylary, aýdym toparlary bolsa bu baýramçylygy sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Hawa sabyrsyzlyk bilen, çünki täze ýylda aýdym aýtmak ýöne wagtlarda aýdym aýdandan has peýdaly hemde girdeýjilidir. Şeýlelikde MMDB.ru internet web sahypasy ors bagşylaryň täze ýylda näçe gazanjakdygyny hasaplad...

Dowamy »

2997 27
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com soňky görkezmeler( statistika)

Gözleg ulgamlary
Google we ş.m gözleglerden jemi 1 284 gezek sahypa gelinipdir.
Iň köp gözlenilýän 10 sözler:
1. topar - 125 gezek
2. feya - 84 gezek
3. agajanh - 83 gezek
4. kitaplar - 69 gezek
5. talyplar - 69 gezek
6. name uchin burchly - 64 gezek
7. talyplar.com - 64 gezek
8....

Dowamy »

2107 24
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago