Hacan turkmen tmce gurlap baslar?

Haçan???
Hacan Windows we beyleki komp. program tmce cykarka?
Hacan elektronik enjamlarda tmce menu bolarka?
Hacan şejere adymyz tmce bolarka?
Hacan dine tmce bilip trkm-da gowy is tapyp bolarka?
Hacan gazetdaki is bildirislerinde
x we z dilleri bilmek hokmany, tmce bilsen artykmaclyk hasaplanar we şm.,...

Dowamy »

1606 18
Köneler, agza tarapyndan 11 years ago

Telescope yasayas goze gorulmeyan zatlary gormek ucin (meselem Yupiter planetasyny)

Ine biri telescopdan yupitere seredyar.(menem seretdim ;)) (As seen from a small telescope on Earth, you may see Jupiter and its four main moons like this:)

Sizem seretjek yupitere telescopdan? yone telescope yok? zyyany yok, ine size nadip telscope yasamalydygy barada intstruksiya. telescope yasamagyn instruksiyasy

E...

Dowamy »

1238 6
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Nadip geljeki alymlary osdurip yetishdirmeli?

Shol yokardaky soralyan soraga gowy jogap berseniz yaman bolmazdy =).
Chagany name bilen upjun etmeli ol okde we adamlary we haywanlary, umumy aydanda tebigaty soyyan alym bolup oser yaly?

* chagalykdan olara gunde 1-2 sagat kitap okatmaly?

* 4 yashynda eyyam haysy bir saz gurallynda oynamga owretmeli?
...

Dowamy »

1064 6
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Yene bir hazyna ya-da name yasasamkam

Ine size adamlar yene bir hazyna. Bu saytda adamlar oz yasan we duzen proektleri barada aydyp beryarler. Sizem shol saytda agza bolup oz yasan ya-da yasajak zatlarynyz barada commentariy ya-da sorag yazyp bilersiniz.
Meselem: saytda size nadip veliginize araba (ya-da nadip veliginize dost yasap bermeli ;) ) yasamalydygy barada aydyp beryar....

Dowamy »

1162 4
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Doglan gununiz bilen!

bir bir bir, durun mikrofony barlayaryn, ishleyami ishlanokmy barlayan:)
Menem oz gezegimde (komsomol toyunyn gutlagyndan) Saytymyzyn in bir guycli agzalary Harmandali bilen Farabinin ertir doglan gunu bilen gutlayaryn,
beyle diysem ekizmika oydayman how:)
Ikinizi hem doglan gununiz bilen Gutlayaryn, yene 3 otuz 1 on yasamagyn...

Dowamy »

2045 21
Köneler, mylayym tarapyndan 11 years ago

Zehin soragy

salam millet
kelläme gowy pikir geldi
belki bu soragy öň görensiňiz men şonda da
siziň bn ňaýlaşaýn diýdim

Häzir ýazjak soragym Albert Einşteýn tarapyndan taýýarlanandyr.Onuň aýtmagyna görä bütin dünýädäki adamlaryň %2-si çözüp bilermiş.

Başlamankak:
1.bäş öý bar, bäşisiniň hem tapawudly re...

Dowamy »

2000 14
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 11 years ago

Ýeňiş Baýramy!

Salam dostlar!

Siziň hemmämizi Beýik Ýeňşiň 63 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu baýramçylyk biziň üçin örän mukaddes baýramçylyklaryň biridir. Beýik Watançylyk urşunda 20 milliondan gowrak adam wepat boldy. Türkmenlerden anyk bilemok näçe adamyň wepat bolanyny, ýöne ganym uruş milletimiziň men-men diýen gerçek ýigitlerini p...

Dowamy »

1878 6
Köneler, Nehir tarapyndan 11 years ago

:::kireyine kwartira::
Essalam hormatly agzalar we myhmanlar!

Şu wagt şeyle bir yadaw welin aydyp diye yaly dal.. bir hepdeden bari kireyine kwartira gözlap lütüm çykdy.. Gidyan tapyan telefonlaşyp zat edip tapyşyan.. hemme zatda düşünişyan sonunda naçe adam diyip sorayar.. 4-5 adam diyyan.. o nahili diyya .. siz maşgalaly dalmi diy...

Dowamy »

1089 3
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

Gen adam

halkara turkmen turk uniwersitetinin on ku rektory prof dr cary komekow hakynda oylanma

Dowamy »

1274 1
Köneler, jankaka tarapyndan 11 years ago

Galyna garaysynyz

hormatly talyplar men bu temany acmagymyn sebabi her kimin galyn meselesi hakyndaky dusunjelerini owrenmek name ucin gowy name ucin erbet yada peydalary we ziyanlary isleseniz jogaplaman hem bilersiniz yone menki pikiri orta atmak

Dowamy »

2195 38
Köneler, jankaka tarapyndan 11 years ago

Hindistanda miweler

salam hormatlylar,size bugun miwelerin ulkesi hindistany tanatjak
ilki bilen banan,hindistanda banan gaty kop we olaryn duli gornusleri bar.mysal ucin gyzyl,sary,yasyl.bular adam organizmi ucin gaty peydali,esasanam yssy howada adam ucin diysen peydali.Munyn sebabi adam yssyda gaty kyn yagdaya dusyar,ukusy gelyar,beyin yadayar,hacanda ad...

Dowamy »

1031 3
Köneler, watanogly tarapyndan 11 years ago

gelin, meni dinlan-lezzet alyn...

Gelin, meni dinlan-lezzet alyn... Gelin, mana goşulyn. men size yslam dini hakynda köp zat aydıp berjek. mana in giç 2 gün içinde jogabynyzy goyberin. Bolya, onda saglykda görşelin.

Dowamy »

1519 23
Köneler, umythan tarapyndan 11 years ago

Sahypadaky diktatorlyk

Name indi sahypada-da söz azatlygy yere gömülgimi. Men önki hoshovaz öz haklarymy talap edip çykyş edyan we ol hakynda ahli agzalara habar beryan welin 1 sagat geçmanka ol yazgym sahypadan ayrylayyarla.

Gadyrdan moderler! Eger sizem şeydyan bolsanyz onda bizinem D.Koreyadan tapawudymyz galmaz. Gayrat edelin-de beytmalin. Belki bu ya...

Dowamy »

1615 12
Köneler, hoşowaz tarapyndan 11 years ago

Dünyäniň iň täsirli 100 adamy, ses berin!!!

Dünyanin in tasirli 100 adamyndan ses bermek arkaly in tasirli adamy seçiljek bolyar. www.foreignpolicy.com'dan baglanyp ses berip bilersiniz.

Dowamy »

1264 6
Köneler, maska tarapyndan 11 years ago

Zähmet hak tutumlary

Türkmenistanyñ hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda zähmet hakynyñ umumy möçberinden şu aşakdaky tutymlar tutulýar
Hökmany töleglere:
- Girdeji salgydy (10%);
- Kärdeşler arkalasygy (1%);
- Şäher abadanlaşdyryş (10.000man);
- Aliment (kazyýetiñ karary esasynda ).
Meýletin töleglere:
- Medisina äti...

Dowamy »

1236 5
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

Europalyn Hemme hasyetini almak Hokmanmy!!?

Salam Talyplar!
Talyplar men su yerik oz pikirimi yazmak isleyan.Eger on yazylan bolsa gaty gorman.Ka vagt gelem son kan dovamly okap(takip edip)bilemmok.Yone her gezek gelenimde adamlaryn abyrayi,ahlagy,namysy ucin acylan mowzuklara gabat gelyan.Hem de bu mowzuklardaki hakyndaki pikirler birmenzes.Meselem kabir ahlaksyzlyk hakynda acylan mo...

Dowamy »

1348 10
Köneler, ocean tarapyndan 11 years ago

Name uchin tal.com'da

millet! name uchin talyplar.com'da yazylanlaryn kopusi tmolympiad.org'da-da yazylyar?! mana galsa shol zat gereksizmika diyyan.

Dowamy »

1268 7
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Eger Turkmenistanda gaz, komur, nebit bolman bolsa onda nadip tok ondurerdiniz?

Bir dostum hazir universitetde proekt edyar tok ondurmegin usullary barada. Menem ona biraz komek berdim. =) (pasgel berdim bu proekti etmage)
Yaponiyada, metroda, pola birhili materialdan yasalan "halyny" goyyarlar we adamlar bu halyn ustunden gechende tok ondurilyar. Tok ondurmek ucin guych (sila, force) gerek.

Indi, men do...

Dowamy »

1629 7
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Her kim oz zehini(leri) barada butin dunya aydyp beryar =)

Men meselem 9 sanly sany (we ondanam kop) 3 minutlap shol sana seredip, son size yatdan shol sany aydyp bilyan.

Onson birinin keypini 1 minutda dushurip bilyan.

Ozumin keypimi yarym minutda yokaryk goterip bilyan.

A sizin zehinlerniz?

Dowamy »

1533 24
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Jemgyyet Kollejlar Amerikada

Jemgyyet Kollejlar barada.(Community College) Jemgyyet Kollejlar 2 yyllyk kollejlar. 2 yylyn ichinde universitetde okadylyan sapaklara hem gatnap bolyar. Kopleri 2 yyl kollejde okap, universitete "gochyar" galan 2 yada 3 yylly universitetde okamak uchin. Kollejde okamak 2 esse arzandyr universitetinkiden. Shonun ucin kopleri bashda kolleje gatnaya...

Dowamy »

2010 21
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago