Hytaýda öýlenjek

Salam hormatly adamlar!
Men Hytaýda, talyp. Ozimem 20 ýaşhymda. Oýlenmedik. Ýene-de barde 5 yyl okuwymy dowam etdirmeli. Meniň kellame şheýleräk bir pikir geldi. Eger men Hytaýly gyyza öýlenaýsem nahilek bolar? (meniň esasy göz öňünde tutýan zadym çagam bolsa). Men olary eklemek barada meselama yok, yone 5 ýyldan soň men name edip bilerin, ş...

Dowamy »

1687 26
Köneler, Bega tarapyndan 11 years ago

Chilimin saglyga ziyany.

Kop adama degishli « chilim » barada gurrun achasym gelya ;
Ichinizde chilim chekyaniniz bardyr(activ chilim chekmek),ozuniz chekmesenizem chilim chekyanlen gapdalynda regulyarno bolyanlarynyz bardyr(passiv chilim chekmek)

Statistika boyuncha,dunyade her yil 3,5 million adam chilim sebabpli yogalya, yilda-da 1,5million ada...

Dowamy »

1617 19
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

Aşgabatda ýerleşýän \"Atamyrat Nyýazow\" seýilgähi (+15 surat)

Ine talyplar siziň üçin...
Suratlar aşakda

Dowamy »

1947 23
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Aşgabat Iosif Kobzona el çarpýar


Düýn SSSR-iň Halk artisti Iosif Kobzonyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistanyň Milli medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň sahnasyndaky konserti paýtagtymyzyň medeni durmuşynda ajaýyp waka boldy. Türkmenistanyň Medeniýet we teleradioýaýlymlar ministrliginiň ýardam bermeginde Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanas...

Dowamy »

1724 11
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Video.talyplar.com

SEP

taze serwisimiz işe girdi hemmanize gutly bolsun.

Dowamy »

1323 5
Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago

Adam beýniniň işleýşi barada gyzyklandyňyzmy?

Adam organizmasynda nähili işleýänligi barada iň az bilinýän organlardan biri beýindir. Men bu barada öwrenen maglumatlarymy size ýazasym geldi. Sebäbi bulary bilmegi bir zat öwrenmek üçin gaty peýdaly görýän.

Hipkamp we öwrenmek:
Beýin iç-içe 3 bölümden ybaratdyr. Hipokamp (hippocampus) orta beýindedir we muňa beýniň ýazyjys...

Dowamy »

1723 22
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

komeginiz gerek!

öOglanjyklar we gyzjagazlar sizin komeginiz gerek. Gayrat edip haywan oycukleri bilen osumlik oycukleri arasynda nahili tapawutlar bar?

Dowamy »

947 3
Köneler, aka_merw tarapyndan 11 years ago

turkmence

turkmence
oglanlar gyzlar internette hat yazanyzda bir oz ejenizin dili dilen yazynow....
orsca, turkce...ya yene bir pohca yazman...

Dowamy »

1085 8
Köneler, dusakly tarapyndan 11 years ago

Soňky suratlarymyz - 1

Dostlar geliň bu ýerik herkim soňky suratlaryny goýsun. Öňem suratlarymyz bardy welin indi täzeläli. Öňürti bilen men öz suratymy goýjak. 2 gün öň düşüren suratymy.

bellik: surat goýanyňyzda width 360pixel edip goýsaňyz gowy görner.

Dowamy »

19779 367
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Türkmenpress: Alyslarda başyn goýan gerçekler (suratlar)


2007-nji ýylyň Sanjar aýynyň 7-sine Belgorod oblastynyň Şebekin raýonynyň Çuraýewo obasynda uruş döwründe wepat bolan esgeriň jesetleri täze ýere göçürildi. Bu waka oba adamlary, raýonyň ýolbaşçylary, mekdep okuwçylary hem-de Belgorod oblasynda ýaşap ýören türkmenler gatnaşdylar. Uruşda wepat bolan esgerleriň guburlaryny geçen ýyl «Obelisk»...

Dowamy »

1773 3
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Party (hezillik)

Azyndan hepdede bir gezek hezillik etýän, has takygy hezillik etmäni gowy görýän. Hökmän ýüzläp adam bilen däl, 3-4 bilen hem bolsa dertlerden, okuwdan, işden uzak durup şatlanmany halaýan. Näme de bolsa intäk sallah, alan galaň özüňki.
Hemişe öňünden plan düzýan; nirede etmeli, kimleri çagyrmaly, näme bilen hyzmat etmeli, ...
Şu wagt...

Dowamy »

1632 26
Köneler, mc_merw tarapyndan 11 years ago

Gulagyň galar...

Öňüräk aýlanyp ýörkäm şu sahypany tapdym.

Songza - The music search engine & internet jukebox. Listen. Now.

Azajyk ulandym. Gulagym galdy! Ulanyp gör!

Siz hem şeýle sahypalary şu ýere goýuberiň... göreli.

Dowamy »

1277 3
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Azerbayjanda Türk dili

Salam Gadyrly Agzalar. Geçen gün Türk dostlardan biri Azerbayjanda türk seriallaryn türk dilinde görkezilmesinin gadagan edilendigini habar berdi. Dine azeri diline terjime edip görkezmage rugsat beripdirler.

Dowamy »

1506 6
Köneler, agash55 tarapyndan 11 years ago

gorogly

salam oglanlar we gyzlar. men siz bilen kirgizýadan hat alyşyp durjak.

Dowamy »

967 5
Köneler, gorogly tarapyndan 11 years ago

Sach stil barada sorag(?)

meň size saç kesdirmegiň bir görnüşi hakda soragym ba. sebäbi şo style`iň adyny hiç tapyp bilmedim, özem sroçno gerek :(
gornüşi: saçyňy poçti syrdyran ýaly edip kesdiryaň, garaz ýaňja ösüp barýan ýaly edip goýmaly.
soň, kellaň her iki gapdalynda, ýagny gulagyň üstünde kesilen ýaly edip 2-3 hatar çyzyklar goýýalar(düýbi akjaryp görn...

Dowamy »

2347 56
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Yrymlar

Adamlar şu gün her kim şu ýerik bilýän hemem durmuşda berjaý edýän yrymlaryny ýazsyn! Hemem yrymlar hakda pikirleriňizi olary berjaý etmek gerekmi ýa gerekdälmi?! Olary bozan ýagdaýyňda adamlaň durmuşyna täsir edýämi ýa edenokmy şolar hakda-da ýazybermeli!
Menden biraz yrymlar:
1) Iň ynanýan yrymym :))) Eger öňüňden gara pişik geçse...

Dowamy »

2181 30
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Gyz bahasy

gaz bahasy diyenizde ondan hasam bizin uchin möhüm baha bar...gyz bahasy hawa yalnysh okamadynyz...gyz bahasy...Bizde name uchindir tazeden bäri Gyzlaryn galyňy gymmatlap bashlady...Aslynda bilyansiniz bizin population\'yn 75%-i ayal-gyzlardan duryar...Yagny hasaplasan 1 erkege 3 ayal dushyar. We muna garamazdan galyny gymmat salyalar,,,a sebap nam...

Dowamy »

6616 109
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Düyn agşam İstanbulda Bosnya ve Türkiye arasynda bolan oyyn Türkiyanin Yevropa çempionlygyna gatnaşyp biljegini belli etdi. Bosnyany 1 -0 yenmek Turkiya başardy. Bir vagtlar Türkmen komandasynynam şeyle yenişlerini görüp bilayediris.................

Düyn agşam İstanbulda Bosnya ve Türkiye arasynda bolan oyyn Türkiyanin Yevropa çempionlygyna gatnaşyp biljegini belli etdi. Bosnyany 1 -0 yenmek Turkiya başardy. Bir vagtlar Türkmen komandasynynam şeyle yenişlerini görüp bilayediris.................

Dowamy »

2485 10
Köneler, agash55 tarapyndan 11 years ago

5x slide show

Dowamy »

1072 6
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 11 years ago

Taze oyunlar (reviews:)


inede şunça wagtlap garaşan oýyunlam geçen hepdäň içinde ahyry çykdy. siziňem araňyzda oýunlar bilen gyzyklanýan, gije ýatman geçip gutarjak bolup başagaý bolýanlariňiz badyrlayý.şolar üçin .. ;)
1.Need For street pro street - ea games\'iň nfs oýunlaryny oýnamadyk ýokdurlaý araňyzda ;)şo seriaň iň soňky versiýasi.
öz kommentl...

Dowamy »

1788 15
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago