"Mukaddes Kitabyn Kölegesinde" filmi

Türkmenistanyn merhum prezidenti Türkmenbaşynyn "RUHNAMA" kitaby bilen baglanşykly Finlandiyaly Arto Halonen bir dokumentalnny film surata düşürdi.Bu haramzada Türkmenbaşyny parahor,şöhratpazar edip görkezipdir.Ruhnamany bolsa yerden yere urupdyr."Mukaddes Kitabyn kölegesinde" atly film Istanbuldaky uly film festiwalynda görkezilipdir.Bu film Yewro...

Dowamy »

1574 9
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Panoramio.com

salam
google earth ulanyanyz bar bolsa, gelin hemmamiz bile ashgabadyn we bashga shaherlerinin suratlaryny goyalyn. Panoramio.com sahypasynda goyup bolya.
Ine men goyan suratlarym... http://www.panoramio.com/user/2524000

Dowamy »

1322 3
Köneler, pln tarapyndan 11 years ago

Romantiki agşamlarda dinlemage aydymlar :)

Name diyjek bolyanyma düşünensinizlay :) Gepi köpeldip oturmany aydymlaryn sanawyna geçeyin.

birinji

ikinji

üçünji

galanyna sizden garaşyaryn.

Dowamy »

1247 0
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Orsyetin tm-a tasiri

Dostlar!
Menin pikirimce nabucco proektinin amala ashmazlygyna orslar tasir edyan bolmaly,Hemme tarapdan gysyar!
Nabucco proyekti barada tanyshjak bolsanyz ine!
Munun ucin elinde baryny gaygyranok.Her hili Gazetlerinde yazdyrya yalan-bolgusyz zatlary, hemishe bizi oz gullary,oz emlakleri yaly goryaler, Nabucco proyektine garshy...

Dowamy »

1483 17
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Atabay çaryguly ayrylypdyr diyyarler. dogrymy?

Yany facebook-da gördüm. atabay çarygulyyew aradan çykypdyr diyip yazypdyrlar. ynanyp bilmani otyryn, türkmende idili aydym döredip bilyan bagşymyzyn ölenine. :(

Dowamy »

1959 29
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Dostlar

talyp comun agzalary eger kimin yazgyny kimin yazanyny biljek bolsanyz onun adynyn ustuni basyp gorun yogsa klounlar gaty kopeldi men gechen yylky agza sonky chykyan bondlar shu yylyn gechen agsham agza bolanlar eger biderek yazgy menin adymdan yazylan bolsa onda ol shu yyl agza bolandyr,nikinin ustuni yagny adynyn ustuni basyp gorun bolany ,men bu...

Dowamy »

1098 11
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

KRİTİKA

salam gybatkeş ve turkmen halkynyn boş geplap yoren boş yaşlary men italyadan size yazyan gaty gorman bu hakikatdyr.men anarxist dal yone turkmen halkynı ve turkmenistanyn politikasyny yigrenyan .gimni uygedilenini eşittim ve gatı erbet gulkum geldi çunku gimn goşgy daldir ony uytgeder yali .yada bolmasa turkmenbaşynyn ahli heykelleri yıkılıpdır bu...

Dowamy »

1757 45
Köneler, freedoom tarapyndan 11 years ago

НЕМЕЦКИЙ БАНК ПРИЧАСТЕН К НИЯЗОВСКОМУ ТЕРРОРУ

talyplar.com kanunlary

Dowamy »

955 2
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Из гимна Туркмении убирают слова о Туркменбаши

Ayryldy. Seredin: talyplar.com kanunlary.

Dowamy »

1029 3
Köneler, BASTA-MAR tarapyndan 11 years ago

Salam dostlar, agza atlary bulaşanlardan ötünç soraýan

Salam dostlar,

men nesip bolsa ýeňimi çermäp şugünden başlap düzedýän. Gaýtalanan täze atlary aýyrýan nesip bolsa. Düzelýänçä kän problema etmejek bolup duruň. Men girjek däldim bärik, ýöne gowy agzalar gowy ýazgylar bar, şolaryň hatyrasyna täzeden gelmekçi. Nesip bolsa daş bolar, dişiňizi ýene gysyň azyrak.

Problema ş...

Dowamy »

1559 13
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Farabi! Saña ýüzlenme!!!!

Salam farabi! Siz bu saýta seredip bilmejek bolsañyz gowysy saýty ýapyñ. Ýene-de agzalaryñ klonlary döräp bashlady. Men bu ýagdaýyñ öñüni almak üçin mail-ñe hat iberipdim. Jogabam gelmedi.
Ýa-da seretmäne wagtyñ bolmasa moderator belläp goý. Bihak ýere agzalaryñ shahsyna ýetýäler.
Hormatly agzalar! Sizem ýüzlenmäñizi ýazyberiñ.

Dowamy »

1797 43
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago

Gyz dal oglan

Hormatly talyplar menem siz yaly talyp menin okayan bolumimde 13 oglan we 2 sany gyz bar aslynda 14 oglan diysenem bolyar sebabi bir gyz dal ol oglandanam beter. Sol hakda butin uniwersitet bilyar ony biz name etmeli gyzlar bilenem urushup yor beyleki bolumdaki oglanlar bilenem ozam bir hili caga hasiyeti bar biz ony name etmeli yada nadip gyz yaly...

Dowamy »

802 0
Köneler, HANGman tarapyndan 11 years ago

Gar adamy bar ýa-da ol rowaýat.

Salam hormatly talyplar! Gyzyklandyrýan soraglaryñ biri gar adamlar hakykatdanam barmyka?
Gar adamyñ 3 görnüshini çaklaýalar.
1.. (rowaýat). Ýagny gar adam tokaýlygy goraýan güýç.
2.(fantastiki) ýagny ol adamlardan gaçyp tokaýa giden haýwan häsiýetine eýe bolan ýönekeý adam.
3.(ylymy taýdan). Ýagny olar gadymy neondert...

Dowamy »

1754 57
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago

Ogrymy gunakar yogsam ustune gelenmi

kabir yerlerde kabir adamlar bilip yada bilman kop rayatlaryn hakyny iyyar emma ozune bu hakda aydanynda bolsa sana seyle bir jogap beryar welin soragyn ucin pusman bolyarsyn. beyle yalnyslyklary nadip yok edip bolarka

Dowamy »

915 3
Köneler, kamikadze tarapyndan 11 years ago

ULY SORAG

Bagyshlan birinji gezek yalnyshlyk boldy, yone indi gaytalamaryn.
Men bir zada hayran galyan name uchin yurtdaky hemme gowy rapperler turkmen-turk mekdebini gutaran. Olara rap okamany owredyalermika

Dowamy »

843 4
Köneler, Busted tarapyndan 11 years ago

Crirics

Ay name boljak. Yaman dal.Biz rap okap bilyanlere garshy dal, okan bolyanlara garshy. Yene biraz ustunde ishleedeniz gowy topar bolarsynyz

Dowamy »

638 0
Köneler, Busted tarapyndan 11 years ago

Samuraý bilen gyzykly söhbetdeshlik.

Salam samuray sen bilen talyplar.com tannyshak diýär! Özüñi tanyshdyr!.soraglara jogap ýazarsyñ diýip umyt edýän.

Dowamy »

1366 37
Köneler, Rowshen-Jm tarapyndan 11 years ago

"Лживая информация". МИД Туркменистана опроверг сообщения о размещении американских баз

Ayryldy. Seredin: talyplar.com kanunlary.

Dowamy »

989 1
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Duysh yorumlari.

salam hormatlilar!
inanilarmi yada yok yone kopimiziň uns berdigi duyshleri hakinda gurrunleshesim geldi.

Dowamy »

10111 10
Köneler, ihlasxs tarapyndan 11 years ago

Sorag-jogap

Bu blokda gayrat edip kimin-kime komegi degse, shol hemme ugurdan komek etsinle!Herhili temada,cekinman soraberin!

Dowamy »

1323 10
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago