Azerbayjanda Türk dili

Salam Gadyrly Agzalar. Geçen gün Türk dostlardan biri Azerbayjanda türk seriallaryn türk dilinde görkezilmesinin gadagan edilendigini habar berdi. Dine azeri diline terjime edip görkezmage rugsat beripdirler.

Dowamy »

1469 6
Köneler, agash55 tarapyndan 10 years ago

gorogly

salam oglanlar we gyzlar. men siz bilen kirgizýadan hat alyşyp durjak.

Dowamy »

938 5
Köneler, gorogly tarapyndan 10 years ago

Sach stil barada sorag(?)

meň size saç kesdirmegiň bir görnüşi hakda soragym ba. sebäbi şo style`iň adyny hiç tapyp bilmedim, özem sroçno gerek :(
gornüşi: saçyňy poçti syrdyran ýaly edip kesdiryaň, garaz ýaňja ösüp barýan ýaly edip goýmaly.
soň, kellaň her iki gapdalynda, ýagny gulagyň üstünde kesilen ýaly edip 2-3 hatar çyzyklar goýýalar(düýbi akjaryp görn...

Dowamy »

2288 56
Köneler, Shazada tarapyndan 10 years ago

Yrymlar

Adamlar şu gün her kim şu ýerik bilýän hemem durmuşda berjaý edýän yrymlaryny ýazsyn! Hemem yrymlar hakda pikirleriňizi olary berjaý etmek gerekmi ýa gerekdälmi?! Olary bozan ýagdaýyňda adamlaň durmuşyna täsir edýämi ýa edenokmy şolar hakda-da ýazybermeli!
Menden biraz yrymlar:
1) Iň ynanýan yrymym :))) Eger öňüňden gara pişik geçse...

Dowamy »

2121 30
Köneler, Harmandali tarapyndan 10 years ago

Gyz bahasy

gaz bahasy diyenizde ondan hasam bizin uchin möhüm baha bar...gyz bahasy hawa yalnysh okamadynyz...gyz bahasy...Bizde name uchindir tazeden bäri Gyzlaryn galyňy gymmatlap bashlady...Aslynda bilyansiniz bizin population\'yn 75%-i ayal-gyzlardan duryar...Yagny hasaplasan 1 erkege 3 ayal dushyar. We muna garamazdan galyny gymmat salyalar,,,a sebap nam...

Dowamy »

6535 109
Köneler, Achilles tarapyndan 10 years ago

Düyn agşam İstanbulda Bosnya ve Türkiye arasynda bolan oyyn Türkiyanin Yevropa çempionlygyna gatnaşyp biljegini belli etdi. Bosnyany 1 -0 yenmek Turkiya başardy. Bir vagtlar Türkmen komandasynynam şeyle yenişlerini görüp bilayediris.................

Düyn agşam İstanbulda Bosnya ve Türkiye arasynda bolan oyyn Türkiyanin Yevropa çempionlygyna gatnaşyp biljegini belli etdi. Bosnyany 1 -0 yenmek Turkiya başardy. Bir vagtlar Türkmen komandasynynam şeyle yenişlerini görüp bilayediris.................

Dowamy »

2438 10
Köneler, agash55 tarapyndan 10 years ago

5x slide show

Dowamy »

1025 6
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 10 years ago

Taze oyunlar (reviews:)


inede şunça wagtlap garaşan oýyunlam geçen hepdäň içinde ahyry çykdy. siziňem araňyzda oýunlar bilen gyzyklanýan, gije ýatman geçip gutarjak bolup başagaý bolýanlariňiz badyrlayý.şolar üçin .. ;)
1.Need For street pro street - ea games\'iň nfs oýunlaryny oýnamadyk ýokdurlaý araňyzda ;)şo seriaň iň soňky versiýasi.
öz kommentl...

Dowamy »

1730 15
Köneler, Shazada tarapyndan 10 years ago

Hemmelere TanryYalkasyn

dostlar hemmanize beren maslahatlarynyz ucin Tanryyalkasyn aydyan.. kabirleriniz matemiki hasaply maslahatlar, kabirleriniz degishmeli maslahatlar, kabirleriniz pikirlendiryan pelsepewi maslahatlar beripsiniz... hemmanizin beren maslahatlarynyzy dykkat bilen okadym ... we ozume gerek sapagy chykarandyryn diyip uyt edyan.. we yene bir gezek hemmaniz...

Dowamy »

876 2
Köneler, Seyitrix tarapyndan 10 years ago

Love is...

oglanlar gyzlar,,,hemmanizem kichikaniz(belki entegem) love is sakgyclaryny cheynap onun ichindaki ROMANTIC yazgylary okansynyz...Gelin shu yerde ozumizem birazajyk Romantic boljak bolup gorelin...

--------------------------------------------

Love is...

Köp wagtdan soň birini göreniňde ýüregiň çalt urmas...

Dowamy »

4029 52
Köneler, Achilles tarapyndan 10 years ago

Wikipediyany turkmen dilinde yazylan makalalar bilen doldurmak

Wikipedia barada biraz: mugt \"sozlugi\" diysenem bolyar. ol yerde millionlarcha beyik adamlar, yer titremeleri, sozlerin manysy.... gysgacha yazylan bir dowletin taryhy, TOEFL, SAT- mekdebe degishli makalalar we yene kop bolup gechen belli wakalar barada maglumat tapyp bilyaniz.

Yone turkmen dilinde kop makalalar yok. Hudaya shuk...

Dowamy »

1384 12
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 10 years ago

Gaz bahasy

Ýaňy habarlarda geçdi. Orsýet gazyň bahasyny 1000 m2 üçin 400 dollar etjek bolýarmyş. Al saňa gerek bolsa. Öň we şu wagt 260 dollardy. Türkmenistandan orsýet gazy 100 dollara alýar, ony hem edil şu wagt alanok öýdýän, 2008-den başlap almaly ýalňyşmaýan bolsam. Aý aýtmaga gep-em tapamok men-ä. Döwlet bolmak Aşgabatdaky ederalara Gökdepeli ýygmak däl...

Dowamy »

1603 20
Köneler, Farabi tarapyndan 10 years ago

Jogapkarchilik

Men indi bizin jogapkarchiligimiz barada aytjak dal, sebabi biz indi uly. Uly adama bir zat ovretmek ol koplench ondumsiz, bar guyjini alyan ish bolyar.
Shonun uchin chaglaryn jogapkarli adam bolmaklary barada yazasym gelyar.

Men dine nadip chagalardan jogapkarli adamlary osdurmek barada goren zatlarymy, okan makalalarymy bi...

Dowamy »

1040 4
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 10 years ago

Maşgala bagty üçin altyn kanunlar.

Maşgala bagty üçin altyn kanunlar.

Doç.Dr. Abdulaziz Hatip

Är-aýal söýgilerini her sebäp bilen hemişe bir-birlerine bildirmelidirler. Uly ýa-da kiçi säwliklerinde gynandyryjy ya-da göwne degiji tankytlardan ähmiýetlik bilen uzak durmalydyrlar.

Tejribeleri netijesinde alymlaryň we psihologlaryň maşgal...

Dowamy »

2199 20
Köneler, ata tarapyndan 10 years ago

Kömek gerek

men özümin kompyuterden kan başym çykmanson we edil şu wagtlar düşünyan birinin hem yanymda bolmandygy üçin sizden kömek sorayaryn!?
problema şu: youtube açylanok.(/apache2-default/) we (Access to this site has been suspended with decision of Court.
) diyen yazgy çykyar? nadip düzedip bilerin?

Dowamy »

1022 12
Köneler, teke tarapyndan 10 years ago

Haysy yerden tizrak gachyp gitjek bolyan?

1) Kabir sapaklardan
2) Adam kop yerden(meselem guni bilen egin-bash satyn alyp, dasharda iyip yorenlerin arasyndan)
3) Umumy hajathanasyndan
4) \"erbet\" mowzuklar barada gurrun edyan adamlaryn arasyndan.
5) Macdonald\'s-yn onunden gechesimem gelmeyar(nadip olar burger(kotlet) edyanlerini gorup sonky wagt olaryn towr...

Dowamy »

1583 12
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 10 years ago

Tmtalyp.com taze wideolar

tmtalyp.coma goşulan taze videolar: 21/11/07
Futbol

Dowamy »

1765 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 10 years ago

Meni halanoklar

Salam men Yazik. Menin bir problemam bar. Meni hic kim soyonok. Ya men solar yaly bedroy ya-da men ulumsy. Hayys edyarin dostlar mana jogap yazyn . Men name etmeli?
Men sizin hatynyza sabyrsyzlyk bilen garasyan :(

Dowamy »

1254 21
Köneler, Yazik tarapyndan 10 years ago

Ozume dost gozleyarin

Salam men Yazik. Men ozume taze dost gozleyarin. Eger menin bilen dost bolmak isleseniz mana hat yazyn. Men betlerde :))
Men sizin hatynyza garasyan :0
Ohh eyyam mana ht geldi...
Sizem mana hat yazmany unutman

Dowamy »

1192 23
Köneler, Yazik tarapyndan 10 years ago

gatnashyklarda shertler

dostlar gaýrat edip bilýän we pikir edyan zadynyzy gaýgyrman ýazsanyz shat bolaryn.
Sonky 6 ayyn dowamynda ikisany gyz bilen tanyshdym we olara seryizniy gatnaahyk (отношения)teklip etdim. Olaram mana kabir shertler goydular mysal uchin: men namaz okamaly, yada men alkogol ichmegi goymaly (aslynda dine po prazdnikam) ichtigimi hem aytdyan....

Dowamy »

1789 22
Köneler, Seyitrix tarapyndan 10 years ago