Iç we daşş tapawudy


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Köplenç beýleki ynsanlarda säwlik ýa-da säwlikler göreris. Ýöne özümizde hiç säwlik görmeris ýa-da görmek islemeris. Kähalatlarda bolsa, wakalaryň daşky genuine aldanyp, ýalňyş kararlar çykaryp, netijeleri hem şoňa laýyklykda baglap bileris. Muňa örän oňat iki mysal bermek isleýäri...

Dowamy »

1103 5
Köneler, ata tarapyndan 10 years ago

Londondaky dushushyk

beyyybe shol garashylan gun hem yetip geldi,ayyy ata akganyn bergisi bardy,bir gazan.menem name getirme diysemem,getiripdir.scotland,dan.onson bizem name,\"garny doka bela yok\"diyleni garny doyuryp,sizin,yagny agzalaryn,gulaklaryny shanlatdyk!!wah palowyn,bürünjiha,barmak,yaly bürünchdi,ustindaki eti-de üch kiloluk towukdy,wah biraz duzsuz diymese...

Dowamy »

3038 36
Köneler, garabekewul tarapyndan 10 years ago

Zaman gazedine minnetdar

Türkmenistanda çap edilýän Zaman gazedini internet sahypasyny doly türkmen dilinde açany üçin tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bir türkmen hökmünde türkmen dilimi ulanany üçin Zaman gazedine minnetdar.

Muny (baş sahypasyny türkmen dilinde açmagy) Türkmenistanyň adyny göterýän turkmenistan.gov.tm hem oňaryp bilmändi.

Dowamy »

1359 7
Köneler, Farabi tarapyndan 10 years ago

Söz baylygy

şeyle oynayas: ilki sinonimlerini yazylmasyny isleyan sözümizi yazyas son beyleki agzajanlaram ol sözün sinonimlerini yazyalar, belki azragam bolsa söz baylygymyz gineler, yatdan çykyp baryan, ulanmayan sözlerimizi gepleşiklerimizde ulanmaga başlarys,

prison break serialynda Theodore diyip bir jeneyakar bar, kellesi yaman gowy işleya...

Dowamy »

1015 7
Köneler, Maxat tarapyndan 10 years ago

!!istanbulda suwsyzlyk!!

istanbul bu tomusy hem suwsyz geçirmeli:(..geçen yagan agyr gar yagyşy hem howdanlary doldurmandyr:((..)
*suw tölegini gymmatladarmykalar?
*ya da suwy günün belli wagtlarinda berlerermika?(tejendaki yaly)
mena yaman gaygylandym welle!:(

Dowamy »

961 2
Köneler, rebuilder tarapyndan 10 years ago

Üytgeşik Gözellik

Tapawudy kandi,
Diysen üytgeşik,
Beyleki gyzlara garanda duypli.
Yada çyn yürekden,
Söysen üytgeşik,
Belki çyn yürekden söyyan diysendir,
Yada söyülyanin,
Duysan üytgeşik.


Diysen-diymesen hem,
Bardy tapawut,
Bada belli...

Dowamy »

1118 1
Köneler, Lider tarapyndan 10 years ago

Yaşlaryn problemasy

ýaşlaryn köpüsi şu güni bilen ýaşaýa(özümem şolar ýaly)..iň aňary gitse bir hepde soňrasyny planlaýar..ýaman azymyz(ýaşlar) bir ýyl soňrasyny pikir edýä,planlaýar,\"men şu ýerde bolaryn,şu zatlary ederin\" diýýär..geljegi gaýgedibem saçyňy agardasyň gelenok:)

Bu hakda pikiri bolan ýazsynla??ýaşulylar siz köpräk ýazyn!!:D

Dowamy »

1672 45
Köneler, rebuilder tarapyndan 10 years ago

Prezident Kubogy HTTU-da


Däbe öwrülen Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogy ugrundaky halkara futbol ýaryşynyň jemleýji duşuşygynda paýtagtyň bir beýleki finalisti Aşgabat topary bilen garşylaşan HTTU oýundan 1-2 hasabynda ýeňiş bilen aýrylmagyň hötdesinden geldi. Baýdak aýynyň 21-i-29-y aralygyndan bäri dowam edip gelýän bu bäsleşigiň ýeňijileri kesgitlejek emin Al...

Dowamy »

1809 28
Köneler, agajanh tarapyndan 10 years ago

“Dünýä bilen Mekanjyk”

“Dünýä bilen Mekanjyk”

Şähere seýle çykdy
Dünýä bilen Mekanjyk
Güllere gülüp bakdy
Dünýä bilen Mekanjyk

Seýil bagynyň içi
Dürli güllerden doly.
Seýl edýär uly-kiçi
Şadyýan olaň bary.

Dünýä bilen Mekanjyk
Gelýär şadyýan bakyp.
Jigisini eý gorýär

Dowamy »

2594 52
Köneler, Harmandali tarapyndan 10 years ago

Love again.....

Günler ömrüň eleginde elenip dur. Däli söýýän ýürekler yzyna alyslarda galan söçgüli ýarlarynyň ýanyna gaýdasy gelýärler. Ýöne sen ol günlere şähereden çykyp gidip soň gaýdyp gelşiň ýaly olara gaýdyp bilmersiň. her kimiň geçmişindem bir ahmyry bar, men de bar ýöne seniň ruhuň seniň didaryň maňa güýç berýar, täzeden direltýär.

Deňizd...

Dowamy »

1500 20
Köneler, shagyzy tarapyndan 10 years ago

Oglanlar gyzlarda name gözleyar?(gyzlarynka jgp)

Oglanlar gyzlarda näme gözleýä?(ÖZ PIKIRIM)
Oglanlar üçin 2 gyz görnüşi bar..[1-Öyleniljek gyz,2-egleniljek(oynaljak gyz)]..
Öylenjek gyz üçin:
1-Asyllylyk
2-Akyllylyk
3-Hemman önünde özüni alyp baryp bilmek
4-Hormatlylyk(ululara,yoldaşyna)
5-Tutumlylyk
6-Çaga seretmani başarmak,nahar bişirman...

Dowamy »

7376 194
Köneler, rebuilder tarapyndan 10 years ago

Turkmenhowayollary bileti gymmatlatyar habary

Salam Hormatly talyplar!
Turkmenhowayollary uchar biletleri gymmatlatyarmysh!
bu gymmatladysh 1 Nowruz ayyndan guyje giryarmish!
Biledin bahasy gidish-gaydysh 11 milyon manat bolupdyr diyyyarler!
Habarynyz barmy bolup gechenlerden?
Eger habary barlar bar bolsa shu mowzuga yazmagynyzy hayysh edip yuz tutyan!
...

Dowamy »

8953 90
Köneler, Lider tarapyndan 10 years ago

“Dünýäniň ýedi täsinligi”

Mugallym ol günki dersde okuwçylardan “Häzirki döwürde dünýäde ýedi täsinligiň näme bolup biljekdigi” baradaky pikirlerini ýazmagy talap etdi. Kagyz we galamlar çykaryldy, pikirler ýekän-ýekän kagyzda öz beýanyny tapmaga başlady, synpyň agramly böleginiň taýýarlan sanawynyň şu şekildedigi belli boldy.
1. Müsüriň beýik piramidalary
2....

Dowamy »

13062 34
Köneler, Harmandali tarapyndan 10 years ago

Kim mamla?

Bu okuwçylar üçin niýetlenen soraglar weli men gyzyklyja gördüm sizim biljek boluň hany!! Hemem özüňizçe düşündirseňiz has gowy.

1. “Howdan barada sowal”

Suw howanynda suwa düşüp hezil edenlerinden soň okuwçylaryň biri: “Arhimed güýji çuňlyga baglymyka?” diýen soragy orta atdy. Ol öz soragyny düşündirmek üçin: Biz su...

Dowamy »

1415 6
Köneler, Harmandali tarapyndan 10 years ago

Hajathana hajatyŞu wagt gije 3 bolup gelýär. Kän gepi owadanlap biljek däl. Şeýleräk bir blog açaýyn diýdim.

hajathana şäherleşen adamzat medeniýetinde aşahana barabar möhüm orun tutýar. hajathana diňe iýeniňi daşary çykarmak üçin däl arassaçylyk üçin hem möhüm ýerlerden biri.

Ýokardaky suratda Türkmenistandaky hajath...

Dowamy »

1914 37
Köneler, Farabi tarapyndan 10 years ago

::çyrşaklar barada kelam agyz::

Salam talyplar! Onatçylykmy?! Umumy yaşayyş jayynda(opşy jzit/dormitory) yaşayanlara çyrşaklar zatlar kan gyzykly gelmezligi mümkin.. emma gyzlaryn bolsa ömürlerinin hemme pudaklarynda çyrşak yuwmak iki uçsuz.. gyz bolmanyma yene bir gezek şükür etsemem, menem hepde de bir gün diyen yaly çyrşak yuwmaly bolya.. düynem ellerim dondy hemme terelkeleri...

Dowamy »

1129 12
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 10 years ago

Türkiye yrakdan çykarmy?

Bilşiňiz ýaly Türkiyeniň goşuny ýakynda Yradaky PKK terroristlerini ýok etmek üçin harby operassiýa başlatdy. Şu wagt söweş Yrakda dowam edýär. Eýýäm soňky maglumatlara görä gar-gyş diýmäni esgerler 230 terroristi öldüripdir. 24 esger bolsa şehit bolupdyr.

Meni gyzyklandyrýan zat Türkiye Yrakdan haçan çekilerkä?

Dowamy »

1442 31
Köneler, Farabi tarapyndan 10 years ago

::galatasaray-fenerbahçe::2-1

Salam agzalar! Şu wagt gs - fb futbol maçy gutardy..
Daşary goh galamagal... birinji gol hakan şükür
ikinji gol gökhan gönül..
üçünjinem biri sypdyrdy ö za.. tupan turdy welin me na görüp bilman yladym.. daşaryk..
yaman erbet talpa bar şu wagt..
sizem gören eşenleriniz bar bolsa...

yaman erbet gyzga...

Dowamy »

2602 45
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 10 years ago

Derman bilen sohbetdeshlik

Adamlar, her kim oz ozi bilen sohbetdeshlik barde achyp bilyar. (ya biri narazymy?)

# 1. Derman sen hachan durmusha chykjak?

# 2. Derman sen name bilen meshgullanyan?

# 3. Sen nirede yashayan?

# 4. Okuwdan bashga name bilen gyzyklanyan?

# 5. Watanyna nahili komek edip bil...

Dowamy »

2429 80
Köneler, Derman tarapyndan 10 years ago

Arsary - teke

Bir wagtlar batyr bir yigit bardy,

Gije gezer gundiz uka batardy,

Suwun sesini asuda asmany halayan,

\'Edermen,mertdir \'diyerdi ony tanayan.Gunlerden bir gun,yeke ozi,

Kol basynda bir cadyra dusdi gozi,

Eglip,assa yorap,pes nepeslap,
...

Dowamy »

2509 44
Köneler, el_mariachi tarapyndan 10 years ago