Uytgeshik usullarda_dushunishmek

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar !

TM-da oran kop gepleshilyan dil gornushleri bar. Olardan welayat we etrap ynsanlarynyn uytgeshik dillerinden uytgeshiklik girizilen we kodly dillerem bar, men oz bilyan birnace usulym barada yazayin, sizde-de uytgeshik metodlar bar bolsa, owretmeginizi hayish edyarin!
ashakda bashl...

Dowamy »

2741 80
Köneler, ata tarapyndan 13 years ago

Taze klipler 6/12/2007

Döwlet Atayew - Menden gitmay


Dowamy »

1563 2
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 13 years ago

Bagyshlamak

Salam hemmanize!
birinji mowzugymam shunun bilen achmaly boldum, hemmaniz biri-birinizden oykeleship yatyrsynyzlay
shuny dost sahypada onrak achypdym, oz sozlem bilen terjime etdim, dushunmedik yeriniz bolsa soran!

Bir gun mugallym bize arassa paket bilen bir sumka kartoshka getiring diydi. (Kartoshka yer almasy bolyar...

Dowamy »

2299 7
Köneler, Feya tarapyndan 13 years ago

5x den slm

men hemma hoş diymek üçin taze bir mozwuk açdym
hemmanizden razy men , sizem razy boluň...
men şu wagtlar ekzamenler sebapli düybünden işim köp...
belki son gelern belki gelmerin hemmaniz sagbolun sag amanja bu sayty ösdürin
Feya, harmandali, shahyr, agajan, ATAM, mc_merw, myylaym, el_mariachi.... we beylekiler hemmane...

Dowamy »

1912 20
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 13 years ago

Gybat: Bagşylar näçe gazanýar?

Bilşimiz ýaly täze ýyl gün-günden golaýlaşýar. Russiýanyň bagşylary, aýdym toparlary bolsa bu baýramçylygy sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Hawa sabyrsyzlyk bilen, çünki täze ýylda aýdym aýtmak ýöne wagtlarda aýdym aýdandan has peýdaly hemde girdeýjilidir. Şeýlelikde MMDB.ru internet web sahypasy ors bagşylaryň täze ýylda näçe gazanjakdygyny hasaplad...

Dowamy »

3644 27
Köneler, agajanh tarapyndan 13 years ago

Talyplar.com soňky görkezmeler( statistika)

Gözleg ulgamlary
Google we ş.m gözleglerden jemi 1 284 gezek sahypa gelinipdir.
Iň köp gözlenilýän 10 sözler:
1. topar - 125 gezek
2. feya - 84 gezek
3. agajanh - 83 gezek
4. kitaplar - 69 gezek
5. talyplar - 69 gezek
6. name uchin burchly - 64 gezek
7. talyplar.com - 64 gezek
8....

Dowamy »

2743 24
Köneler, agajanh tarapyndan 13 years ago

Windows xp 64 bit

dostlar! Şu windows xp 64 bitlik bolanini nadip gurmali? Başi çikyan bar bolsa guk diysin gayrat edip.
İçinizde hiç ulanan barmi?
Ses kartini tanadip bilmän geçdim.
Birem özi update edenok.
CD original dal.
Birem desktop üstünde \"evaluation version\" diyip yazyar ve hiç ayrilanok.

Dowamy »

1436 3
Köneler, batyr tarapyndan 13 years ago

Bile goshgy yazyas # 4 :)

1. Goshgylaryn atlaryny yazjak bolunlar
2. Biri yazya goshgyny, bashgalar dowam edyarler ony.
3. Ustunikler.

Onki goshgylarymyzy okamak uchin :

1. Bile goshgy yazalyn we son olary nesir edelik!!! #1

2. Bile goshgy yazalyn # 2

3. bile goşgy yazalyn-uruş başlady! # 3

Dowamy »

7921 170
Köneler, Derman tarapyndan 13 years ago

Inlis dili owrenmek

Salam dostlar bu men Yazik. Kim Inlis dilini ansat we yenil owrenesi gelyar? Inlis dili hem dunyade in kop ulanylyan dillerin biri. Eger sizde inlis dilini owrenmek howesiniz bar bolsa onda menin bilen habarlasyn.Men taze bir ykjam disk tayyarladym onun ady TEST YOURSELF diyip at berdim. Icinde 10.000 golay inlis dilinden test soraglar 100 aydym, 1...

Dowamy »

3403 24
Köneler, Yazik tarapyndan 13 years ago

Shahyrlara ish tapdym ya-da biznes(Harmandali esasan hem sana bu teklip)

Shahyrlar! Men sizde bolan shahyrchylyk zehinlerim bilen eyyam butin dunyani gezip chykardym! A siz? Hachana chenli zehinlerinizi gizlap oturjak? Eyyam kitap neshir ederdik eger aranyzda biri okde bolan bolsa!
Gysgacha aydanda mende bir teklibim bar, dinlan:

Harmandali sen Turkmenistanda. Sana \"Shahyrlar Oyuni\" achmak ansat...

Dowamy »

2122 21
Köneler, Derman tarapyndan 13 years ago

Gabanjanlyk, namys

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Gadym wagtlarda turkmenler oz yanyoldashlary barada oran gabanjan bolupdyrlar. Hatda, oz yanyoldashyny gabanyp, olume cenli giden turkmenler hem bolupdyr, belki-de yekeje nazar sebapli ya-da el degirilse. Sonky wagtlarda gyz gacyrma sanynyn mukdary artanyna gora we bu yagdayin adatylashyp...

Dowamy »

2713 26
Köneler, ata tarapyndan 13 years ago

Bu ajayyp tebigat

Dunyade kop haywanlar bar. Olaryn kopusini biz bilemzok(men meselem). A olar sheyle gyzykly, syrly.. gozel.Meselem ine elektrik yylany. Ona deysen ol sana elektrik togyny gechiryar! Yone onun elektrik togynyn vol\'ty beyik dalmish.(mish, mishleri barlap gormeli)

Dowamy »

1743 9
Köneler, Derman tarapyndan 13 years ago

Gowne degishlik, agzalalyk we agzybirlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Onatjamy yagdaylarynyz? Sonky dowurlerde kici-girim sawlikdir sozler zerarly bir-birmize girreliship yorus diyip eshitdim?! Onem shu yagday sebapli mowzuk ya-da mowzuklar acypdy onki sahypada, shony yene-de acmakcy, ensallah, bashda ozume , sonra bolsa islan herkese peydasy bolar diyip umy...

Dowamy »

2952 37
Köneler, ata tarapyndan 13 years ago

Her kim oz hunari barada yazyar.

Ashakdaky 3 soraga jogap berjek bolunlar:

1)Hunariniz name?

2) Bu hunari saylamaga kim, name ya-da nahili wakalar motivasiya size berdi?

3) Adamlara we tebigata bu hunarinizden boljak bahbidi(profit)?

Dowamy »

2063 14
Köneler, Derman tarapyndan 13 years ago

Foto hronika: politik karikatura, her gunki yashayysh ya-da dunya taryhy suratlar

Gitler, Yewreylaryn azap chekishleri..
Warsaw Ghetto (Varshavskoye getto)
\"Looking Backward\" Bu bolsa immigrantlar barada. Nadip bir immigrant bir dowlete gochup gelyar we, ozune jemgyyetde gowy yer gazananyar. A son, taze gelen immigranty bu eyyam bayap giden immigrant dowlete girkizmejek bolyar. <...

Dowamy »

5714 111
Köneler, Derman tarapyndan 13 years ago

Beyik adam # 1: Stephen Hawking

Ine nahili adam bolmaly bu dunyade!: Bu adam- beyik adam. Stephen Hawking, Britaniyada yashayar. Ol alym, beyik matematik, fizik, astronom. WE + ol mayyp. 45 yylyn towereginde ol mayyp yone, on mayyplygy onun KOSMOSA 2007 yylyn Aprelinda uchmaga tasir berenok.

Bir pikir edip gorun: biz, sag, yone shondam ka wagtlar hich zat edemzok...

Dowamy »

2589 22
Köneler, Derman tarapyndan 13 years ago

Kyn gormeseniz!

Kyn görmän maňa surat goýmany öwretjegiň barmy?

Dowamy »

1694 12
Köneler, aka_merw tarapyndan 13 years ago

Gyş göresiň gelýäniňiz barmy?

Yegenler bärde şu gün agsham -23 gradus boljakdygyny habar berdiler, aňyrlar nähili oňatyçylykmy? Bu yeriniň yaşayjylary ucin entäk sowuk bashlanokmyş, kä-wagt -45-e çenli barýan wagtlary hem bolýarmyş... ňä

Dowamy »

1493 4
Köneler, aka_merw tarapyndan 13 years ago

Tmtalyp.com 3/12/2007 taze wideolar

taze wideolar. dinlan, seredin lezzet alyn:)
Başyma galdy

Dowamy »

2400 4
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 13 years ago

Gurbannazar Ezizow (ýatlalyň)

Salamälik adamlar! Men G.Ezowyň “Çykmadyk kitabym 2” diöen kitabyndan onyň tanşlarynyň ol hakda aýdyp beren zatlaryny ýazdym. Maňa gyzykly şu zatlar. Köp bolsa-da soňuna çenli okaň ýaltanman!! Eger halasaňyz aý halamasaňyzam ýene-de ýazjak :))) Poeziýa bilen gyzyklanýanlar şu ýerik gelibermeli!!

\"Meniň dostum, Gurbannazar\" (Derýa...

Dowamy »

15491 55
Köneler, Harmandali tarapyndan 13 years ago