Sungat

Salam turkmen talyplar siz men barik taze geldim oran onat yere menzeya....
Turkmenistandaki Sungat has dogrusu aydimara name diyaniz.? men ozum turkiyede okayan yone turkmenistandaki star bagsylarmyzyn:)))))) aydymyny dinlap bilemmok haysynynkini dinlesen ogurluk ... size gora munu nadip chozup bor.. turkmenn talyplary.

Dowamy »

1359 3
Köneler, serkerde85 tarapyndan 13 years ago

Maslahat berayin

Salam dostlar, Bu men Yazik.
Eger mumkin bolsa mana maslahat berin.
Nadip hat ibereninde ya-da yazgy yazanynda surat goymaly??? Hayys edyarin, gayrat edip aydayyn.:)))

Dowamy »

1515 8
Köneler, Yazik tarapyndan 13 years ago

Taze klipler 10/12/2007

www.tmtalyp.com adresine taze goşulan wideo-klipler
wagt: 10/12/2007
Dinlan, Lezzet, Alyn
Türkmen Sporty - Taekwando

/vi/-Cv1E64CX6k/1.jpg\" border=\"0\" width=\"150px\" height=\"100px\">

Dowamy »

1903 2
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 13 years ago

Inlis dilini owrenmek


Salam dostlar bu men Yazik.
Kim inlis dilini owrenmek isleyar?
Eger kim-de kim inlis dilini owrenmek isleyan bolsa onda bu CD-den peydalanyn. Onun icine 10.000 sany Gramatiki soraglar.100 aydymlar. 101 Idiomalar we onun dasyndan birnace durli temalardan soraglar test gornusinde tayyarlanandyr. Ansat we yenil gorusinde tayyarla...

Dowamy »

1496 1
Köneler, Yazik tarapyndan 13 years ago

Maslahat bersenizle.

dostlar sizden bir maslahat .men jigime kompýuter almakçy ,men düşünmämsoň haýsyny aljagymy bilemok.ýa bölekläp alsam govy bolarmyka.

Dowamy »

1873 12
Köneler, kakabay tarapyndan 13 years ago

Türmeler dünýäsi

prison break kan gorupdirin oydyan :)

1.dunyanin in gymmatbaha turmesi
san quentin state prison, california
gowrumi 3317 adam
umumy alanda bahasy $80-$100 million dollar arasy


Dowamy »

4764 3
Köneler, Shazada tarapyndan 13 years ago

ýaşaýan ýeriňe şükür et!!))

kowloon walled shaheri, hong kong yer yuzunde iň gysylşyp ýaşalyan shaher :)

Dowamy »

1676 5
Köneler, Shazada tarapyndan 13 years ago

Dünýäde guruljak iň üýtgeşik(unique) 9 bina

dunyade millardlap dollar cikaryp birbirinden owadan birbirinden uytgeshik hemde uzyn binalar guryalar, sholardan shuwagta cenli gurulyan we gurulmaly diyip kabul edilen in uytgeshik hem owadan 9 bina

1. aqua binasy, usa 2009da chicagoda gurlup gutarmaly

Dowamy »

3660 14
Köneler, Shazada tarapyndan 13 years ago

Taze klipler

tmtalyp.com-a taze goşulan klipler 9/12/2007
Hemise

Dowamy »

1518 3
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 13 years ago

What do men want?

Hany, goreli hany, oglanlar name isleyarler soyyan gyzlaryndan.

Men garantiya beryan oglanlar hazir
1. Gyzlarymyzyn professor, doktur,inzhener... bolmaklaryny
2. Oye yeterlik pul getirerler yaly, son oglanlar oyde ishlemen oturyp bilerler yaly
3. Professor gyzlarymyz ishden gaydyp gelenden son gap-chanaklary,...

Dowamy »

4396 143
Köneler, Derman tarapyndan 13 years ago

ýaman tanyş aýdym :)

Ýadyňyzdamy şeýle aýdym bardy

Suw bermeziň zat diýip sözleri bardy. şol aýdym nämedi? men akyşyň küşdepdisi bardy şol öýtdüm welin ol däl öýdýärin...

şu aşakdaky aýdymy (ilahi) diňläp görüň :)

Dowamy »

1850 1
Köneler, Farabi tarapyndan 13 years ago

Şaja Batyryñ terjime haly

Şaja Batyrowyñ ady Türkmenistanyñ ýakyn taryhynda mertligiñ, edermenligiñ, Türkmen
kadrlaryñ işlere çekilmek meselesi bilen uýtgaşdy. Onuñ wezipede bolan wagtynda Aşgabatda
uly tebigi betbagtçylyk, 1948-nji ýylyñ 5-nji oktiýabrdäki ýer yranmasy boldy. Telefon
gatnaşyklar kesilen. Gije ýary Şaja Batyr velsepide münüp, Aşgabat ai...

Dowamy »

5011 14
Köneler, Farabi tarapyndan 13 years ago

Gybat: Junior Eurovision Song Contest - 2007


Çagalaryň arasyndaky geçirilýän Junior Eurovision 2007 ýaryşynda Belarusiýaly oglanjyk Alekseý Jigolkiwiçyň “Dostlarym bilen” diýen aýdymy bilen birinji ýeri eýeledi.

Alekseý Jigolkiwiç hakynda aýdanmyzda bolsa ol 1996-njy ýylyň Gurbansoltan aýynyň 18-ne Minskde eneden dogulýar. Onuň kakasy häzir 35 ýaşynda, kiçi wagty sazan...

Dowamy »

2237 3
Köneler, agajanh tarapyndan 13 years ago

Http://www.sloganmaker.com/

gyzykly bir saýt tapdym. İňlis dilinde mugt şygar döredip beryar. Gaty gowy zatlaram çykyar. Men talyplar.com üçin bir göreyin diydim. Bir sanysyny gaty haladym. Ine ol:
As necessary as talyplar.com

http://www.sloganmaker.com/

Dowamy »

2066 3
Köneler, shahyr tarapyndan 13 years ago

ýylyň suraty (reuters)

Bugün ýylyň suratlaryna seredip otyrdym birden türkmenlere gözüm düşmezmi :)

ine ol surat:

Dowamy »

3910 85
Köneler, shahyr tarapyndan 13 years ago

Nadip Kaspi denizi doredi?

Hekaya menden Kaspi denizi barada.

Bir Solmaz atly gyz Krasnowodsk shaherinin in gunbatar chetinde yashayan ekeni. Onda hich kimi yokdy. yok! enesi-atasy bardy, jigileri bardy, agalary, uyalary bardy yone olar ony kop soyenoklar sebabi ol gozel we billimli gyz daldi. Shonun ucin onda hich kimi yokdy diysegem bolyar.
Bashga g...

Dowamy »

2974 24
Köneler, Derman tarapyndan 13 years ago

Mr Wolf

Salam oglanlar we gyzlar!
Menem bir täze goşulan oglan siziň araňyza. Mylakatlylyk bilen kabul edersiniz diyip umyt edyan!!!
Mende bir sorag bar: terjime.com-yňyzy kim dolandyrýarka? meninem shona goshant goshmaga hakym barmyka? Men sheyle sayty doredinineze gaty shat. mening bir azyrak terjimechilik tejribam bar. eger-de inlis dilind...

Dowamy »

1410 3
Köneler, Mr Wolf tarapyndan 13 years ago

Gelin agzybir yasalyn biz turkmenler

essalawmaleykum gadyrly turkmenler
bu bulutly giyjede yagdaylarynyz nahili ???
bah bah gelin suyji iyip suyji gurleselin HARMADALI SIZ NAHILI ONDAN YAGDAYLAR OY ICERLER opsi gowymy??? ay menem bir sizin agzaniz bolasym gelya yagni (krugunyzda )diyjek bolyan kabul etseniz
Howa maglumaty 1 hepdelap yagin ve bulutly bolya

Dowamy »

1472 4
Köneler, shorcity tarapyndan 13 years ago

Gowy göryan frazalarynyz

msn ulanyan bolsanyz bilyansiniz, msn-de öz şahsy tekstini yazyp bolyar, menem köplenç o taýyny latyn frazalaryny yazmak üçin ulanyadym. Meň halayan frazalam:

Cogito ergo sum - Descartes (I think, therefore I am : Men pikir etyan, onda men bardyryn)

aut viam inveniam aut faciam (I\'ll either find a way or make one)

Dowamy »

3388 89
Köneler, Maxat tarapyndan 13 years ago

What Women Want? ya-da...


gabanjanlyk, alkogol ulanmazlyk, elmydam \'soyyanligini bildirmek\' we shagal mojekler... Siz nahili pikir edyaniz? gyzlar gabanjan bolsan gowy goryami ya gabanjan bolmasan? elmydam soygini bildirsenmi ya-da bildirmesen? kuhnyada nahar bishirip bersenmi ya bermsen???


ps: OZ pikirimi son yazmakchy...onerti sizinkini bi...

Dowamy »

3562 67
Köneler, Achilles tarapyndan 13 years ago