Yazylan goshgular yitip gitmesinler: neshir edeli olary!!!

Turkmenlerin dine ~ 1 % internede girip, bizin goshgularymyzy okap bilyarler, a galan 99 % hich hachan bizin goshgularymyzy okamazlarmyka indi? - Okarlar, eger biz bir gayrat edip internetde hemme turkmen dilinde yazylan goshgulary, rowayatlary, ertekileri... biraz yalnyshlaryny duzeldip, gerekli yerde redaktorchylyk edip, we birinji goshgular kita...

Dowamy »

2197 11
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Uniwersitetde okaman talyp bolmak

Bizin hemmamiz talyp haysy bir okuw jayynda okamasagam. Sebabi bir adamy soymege owrenmek uchin, adam kop zatlardan gechyar: dine bashgalar barada pikir etmek, oz egin-eshigini egin-eshiksiz yoren adama bermek, gowy sozleri birine aytmak, in sonky choregini ach adama bermek.. we s.m ishler butin uniwersitetdaki okadylyan sapaklardanam kyn!
...

Dowamy »

1549 6
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Poeziýa diýen zat nämekä???

Siziň köpüňiz goşgy düzýärsiňiz.... gynansam-da men siziň araňyza goşulyp bilemok..... ýöne her gezek siziň goşgyňyzy (1je bent bolanda –da) okamda onuň aňyrsyndaky ýatan manysyny agtaryp tapjak bolýaryn..... siz poeziyanyň nämedigini bilýäňizmi ???.... şu gün tňtänden Gurbannazar Ezizowyň şu goşgyzyna duşdym soň bilemok näme üçin size ony ýazmaga...

Dowamy »

1402 5
Köneler, shagyzy tarapyndan 12 years ago

Poeziýa diýen zat nämekä???

Siziň köpüňiz goşgy düzýärsiňiz.... gynansam-da men siziň araňyza goşulyp bilemok..... ýöne her gezek siziň goşgyňyzy (1je bent bolanda –da) okamda onuň aňyrsyndaky ýatan manysyny agtaryp tapjak bolýaryn..... siz poeziyanyň nämedigini bilýäňizmi ???.... şu gün tňtänden Gurbannazar Ezizowyň şu goşgyzyna duşdym soň bilemok näme üçin size ony ýazmaga...

Dowamy »

1246 3
Köneler, shagyzy tarapyndan 12 years ago

talyplar.com 1 yash TOYY

hormatly agzalar, shahyryn ishinin koplugi sebapli bu yazgyny men yazmaly boldum.

Bilshiniz yaly yakynda tlayplar.com 1 yashady, onson bizem munun adaty bolmagyny islemedik we bir uyshmelen etmek isledik(turkmenin aydyshy yaly \\\"ys chykarmak\\\" isledik). Yagny yash toyyny bermeli etdik.

Planlarymyza gora baydak ayyn...

Dowamy »

2893 49
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Halkara walýuta bazarynyň krizisa düşmegi

Hormatly agzalar.

Dünýä walýutasy bolup abş dollary ($) durýan bolsa (dünýäniň 2/3 böleginde) Onda walýuta hem abş-nyň ykdysadyýetine bagly bolýar. Ykdysadyýetiniň pese gaçmagyna birnäçe täsir edýän ýagdaýlar;
- Puluň möçberiniň (massasynyň) azalmagy;
- Şol ýurtda içerki önümiň möçberiniň peselmegi;
- Daşary ýur...

Dowamy »

1633 4
Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago

Tost

Salam. Geliň indi bolsa tost hakynda hem duryp geçeliň.

Bir goja dagyň üstinde bir çatmajykda ýaşaýan eken, ýaşynyň soňunda arkaýyn aýagyny uzadyp jan bermek karara gelipdir. Birdenem gapy kakylýar;
- kim sen?
- Men seniň ilkinji söýgiň,
- Ýok maňa bu ýaşdan soň söýgi hökman däl
Ýarym sagatdan soň ýene g...

Dowamy »

3961 46
Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago

Ýazgy_ýazyň kämilleşiň!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar talyplarda online bolýan agzalaryň we ýazgylaryň sanynyň artmagy göz-görtele görünýär – bu örän begendiriji ýagdaý!

Men şu ýagdaýy pikir edip otyrkam, sahypamyzyň köne halyndakyda Şahyryň “ýazgy ýazmak we özümizi bu babatda kämilleşdirmek” baradaky ýazanlaryny...

Dowamy »

1696 12
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Söhbetdeşlikler

Salowmaleýkim hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, sahypamyz bir ýyldan bäri size, ýagny, biz agzadyr myhmanlara hyzmat edýär. Belki-de, günümiziň köp bölegi şu sahypada hem geçýändir. Şol sebäpli-de, köpüňiz, aýratynam, aktiw agzalar sahypadaky köp ýazgydyr olaryň eýeleri barada azda-kände belli pikire baransyňy...

Dowamy »

2719 90
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Dinmi ýa-da ynam?

Salam gadyrly ildeşler! Dünýäde köp dinler bardyr. Diniň üstü bilen diri Hudaýy tapyp bolýarmy?

Hudaý kim? Adam kim?

Hudaý adamyň dindar bolmagyna gyzyklanýarmy, ýada däl?

Hudaý din ýaratdymy?

Sen www.merhemet.org girip hem o taýda käbir temalary okap bilersiň.

Sen 4 ruhy...

Dowamy »

3640 60
Köneler, Adam777 tarapyndan 12 years ago

Her çemenden bir gunça

•Üstünlikli maşgala bolmagyň aşagynda iki zadyň ýatanlygyny unutma: Dogry adamy tapmak we dogry adam bolmak.
•Derman gözledim derdime, derdim özüme derman eken.
•Çagaňyza her zadyň gowusyny berip bilmedigiňiz üçin gynanmaň, siziň berip biljek zadyň iň gowusyny beriň.
•Asla biriniň umydyny kesme, belkide ýeke-täk eýe bolan zad...

Dowamy »

1999 29
Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago

Diňe söýgi hakda

•Haýsy her bir söýgi kellede däl-de, ýürekde bolsa özüçe hakykydyr hem gözeldir. W.Belinskiý
•Söýgi bilen ýigrenjiň arasy bir ädimdir.
•Söýginiň bir sagadynda – tutuş ömür bar. O.Balzak
•Gabanjaňlyk – başgalara garanyňda, özüňe köp ýamanlyk etmegiň sungatydyr. A.Dýuma ogly
•Birek-biregi söýmek üçin öz-özüň bi...

Dowamy »

3537 35
Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago

„Anlar vardır sözleri yaratan, sözler vardır saatlerce ağlatan“

Üçinji kursda önümçilik tejribeligini geçmek üçin obamyzyň Daýhanbankyna ugradyldym, işe başlanymdan birnäçe gün soň işgärler bölümine bir gyz işe kabul edildi. Bu gyzy men tanaýadym, öň bir oglan bilen halaşýardy, obada tanalýan oglanlardan biridi. Ýokary okuw jaýlarynyň birinde okaýarka aradan çykdy. Gyz ýüregine ýakyn alyp birnäçe aýlap keselläp...

Dowamy »

1777 11
Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago

Gyýbat

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Gyýbat barada goňşy mowzuklaryň birinde sorag soralypdy, men hem ähmiýetli görüp, \"gyýbat\" ady bn täze mowzuk açaýyn diýdim.

Gyýbat, ynanjymyza we däbimize görä uly günälerden biri bolup, manysy hadysda şeýle beýan edilýär:

Eger siz bir adam hakynda bir me...

Dowamy »

2123 35
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

4 ay yashan, 1600 metr!!! koprinin yykylyshy

Bu kopri ABS-yn Washington Shtatynda Joseph B. Strauss we bashga inzhenerler, geologlar, arhitektorlar .... bilen gurulan ekeni. Kopri 1940 yylyn 1 Iyulynda \"ishlap\" bashlapdyr, we shol yylyn Noyabyrynda yykylypdyr.Dowamy »

1432 1
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Shahyrlaryn kluby Watanymyzda

Nache bu dunyade zehinlerini ozleri bilman, bashgalaram gorkezmen aramyzdan chykyp giden adam bar? Sany ulakandyr.

Bizin elimizde her adamdaky bolan zehinleri gormek, we olary gorenden son kopeltmek!

Shahyrlar Oyuni ya-da Klubyny nadip Watanymyzyn her kunjeginde achyp bolyandygy barada tekliplerinize garashyas.

Dowamy »

1486 5
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Mana sheyle sorag bilen hat geldi

Goz yaslarym ellerine damanda
Sol elleri menden cekip biljekmi?!
Gara gozlen gozlerimin onunde
Ol gozleri menden bukup biljekmi?!

Soyyan diyip yuzlenaysem onunde
Bir soz diyman dymyp durup biljekmi?!
Soygin barka menin icki kalbymda
Adymy yurekden bozup biljekmi?!

Mertebani...

Dowamy »

2153 15
Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago

::manlayy sakar ketjelere::

SAlawmaleykim gadyrly agzalar!:) Aranyzda manlayy sakar barmy?::) Name üçin sorayan diyseniz... Manlayy sakarlar yaman ketje bolyalar diyya..:) Gepin gysgasy gürrünümiz ketje nakys, kley, tomat , dotduk , dodalak, dünk , düdünk, düdüdüdünk.. (ay şo dünkden naçe yazsanam az la) ...ay mena kabir adamlara gabat gelyan welin aydara zat tapamok.. sizden...

Dowamy »

1731 22
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 12 years ago

Gozleg....

salam talyplar.com -yn agzalary
men sizden bir zat soramakcy egrde bilyaniz bar bolsa????
Taze yylda yashlyk tele yaylymy bir gyzyklyja oyun gornushinde(kino) cykarypdyr, bagshylaryn barsy barmysh, artistlaryn hem kopsi bar (aydymcyar: Ayna, Mekan,Kerim, Enesh, Parahat we sm.....) (artistlardan Dikgi) aranyzda su kinonyn internetd...

Dowamy »

1725 20
Köneler, Ayka tarapyndan 12 years ago

TOEFL stipendiyasy. Sonky guni TOEFL stipendiyasyny almak uchin-1-nji FEWRAL

Eger bu maglumaty onrak goren bolsam onda onrak yazardym. Yanyja internetde tapdym: Bilyan bolsanyzlar, Amerikanyn we bashga inlis dilinde okadyan uniwersitetlere girmek uchin TOEFL ekzamenini tabshyrmaly! TOEFL ekzamnini tabshyrmak uchin 140 $ tolemli.

A indi, sizde mugt bu ekzameni tabshyrmaga shansynyz bar, sebabi haysy bir bilim...

Dowamy »

1940 6
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago