Men siz bilen bashga oynamayan

Men bashga bu sayta girip hich(yazsamama dine okuw we goshgular barada yazaryn) zat yazjak daldirin.
Name uchin mana adamlar gowyja edip jogap yazyp bilmeyarler? Name uchin hemmishe men yuregime deyip bir belany yazmaly? Name uchin meni uytgeshik adam diyip hasap edenoklar? name uchin men size menzesh bolmaly?

Name uchin men...

Dowamy »

2626 49
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Dawalar ýa-da ketjal adamlar

Ýakynlykda işden öýe gaýdyp barýakam ýoldan geçjek bolup ýolyň ortasyndaky çyzygynda durn iki tarapdanam maşyn geçip dur. Bir mashyn bolsa ýoldan çykyp adamlaň durýan çyzygynyň üstünden gaty sürüp gelýä. Menem näme edeýin, nirä gideýin yza süýşsem yzda maşynlar geçip dur ylgap yoldan geçsem bolýady weli geçesim gelmedi. Aý gözüne basyp durdum üns b...

Dowamy »

2321 53
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

O namedir?

Salam hemma!!!

men bu mowzugymda size bir goshgy hodurleyan, men bu goshgyny bir gazetde okadym, we shonun jogaby gelyancha garashdym.

bu goshgyda, o namedir diyip soraglar berilyar, siz hem oz pikiriniz bilen paylashaysanyz diydim. aslynda edil oyun yaly.

alyn onda:

O namedir, edplerin ba...

Dowamy »

2104 29
Köneler, Feya tarapyndan 12 years ago

Stambulda moda

salam talyplar.com
ilki mowzugy okap sonra içini okanynyzdan sonra kabirleriniz gen galmagynyz mumkin.
gynanyp aytyan diysem hem bolar. önler istanbulda birine gabat gelinse\" nirede, haysy universitetde okayan\" diyip sorayardylar
a indi bolsa gynansak hem \"nirede işleyan\" diyip sorayarlar. biraz gulkunc bolmagy mumkin, yon...

Dowamy »

1572 21
Köneler, baycom tarapyndan 12 years ago

Täze durmuş

salam talyplar.com
men bu yerde kabir zatlar yazmakçy, soramakçy.
kabir ynsanlar\" men durmuşymy tazeden başlajak\". telefon ulanyan bolsa \"Nomerimi üytgetjek\", ya bolmasa \"kabir dostlarym bilen aragatnaşygy kesjek\", garaz taze durmuş gurjak diyip aydyarlar. belkide olar durmuşyndan nagiledir, yada bir yerde jany yanandyr. şonun ü...

Dowamy »

1353 3
Köneler, baycom tarapyndan 12 years ago

Ish gozlemek. ya-da craigslist.com

http://craigslist.com

Shu yokardaky saytda dowleti we shaheri saylap dunyanin is osen dowletlerinde ish tapyp bolyar. Bu sayt Amerikan adamy bilen yasalady. On ady Craig shonun uchin sayt craigslist.com diyip goyulupdyr.

Shol saytdan Turkiyede hem ish tapyp bilyaniz.

http://istanbul.craigslist.com.tr...

Dowamy »

2081 1
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Saz ogurlayanlar tutularlar.

Men bu proekt barada on aydypdym, yone men ustumden komputer programmistleri gulduler.

Tazelikde, midomi.com diyip sayt achyldy. Bu sayt size sizin bir yerde eshiden aydymynyzy tapyp beryar. Meselem: Men radioda bir aydymy eshitdim yone on adyny bilmeyan. Nadip bu aydymy men indi tapyp bilyan?

midomi.com diyen sayta...

Dowamy »

3280 39
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

bagyşlan yenede söygi

Salam.Men yenede täze movzuk acyan cünki men dovamyny nädip ýazmalydygyny bilemmok.Men öz söygim barada size gysgaca düşündirsem meniňki hem edil murat mn agzanyňky ýaly hemme zat menzeş.Yöne ol menden 4yaş uly.
Men hem söyginiň bardygyna hem hakykatdygyna ynanyan ve + otvet beryan.Men dine ynanyan ynanmazcylyk hem bar yöne nädeýin,mejbury m...

Dowamy »

3231 59
Köneler, MURAT MN tarapyndan 12 years ago

Shagyzydan

hemmäňize salam bu ýene de men ( entäk ýatdan çykaran daldirsiniz diyip umyt edýärin) men şu ýerde bir ýazgy açasym gelýär................birazajyk boş wagtynyz bolsa ozuniz barada bir zat ýazsanyz... çyn adynyz nirede okaýarsynyz ozuniz nireli umuman bir iki soz .... wiii indi duşuşyk nirede bolýaray???????

Dowamy »

1303 4
Köneler, shagyzy tarapyndan 12 years ago

Tapjangül, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Maxat-yn doglan gununi gutlap, taze mowzuk acypdym! Ol 17-nji Fewralda (Baýdak aýy) doglan ekeni, ýagny, 2 gün öň.

Mylaýym jigimiňem doglan güni gutlanyp, täze mowzuk açylan ekeni. Olam 18 Fewralda (Baýdak aýy) doglan ekeni, ýagny, dün.

Her iki mowzukda-da t...

Dowamy »

2186 30
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

oyan

Her bir yaş yetkinjegin okamagyny isleyarin. Men bu yazgym bilen bütin Türkmen halkyna, Türkmenistanda okap yören Türkmen talyplara, daşary yurtlarda okap yören Türkmen talyplara, gysgajasy her bir damarynda Türkmen gany akyp durana seslenmek isleyarin. Türkmenistan rayaty ya da başga bir zat dal, bu yazgyny Türkmen bolsan oka ! Huday tarapyndan b...

Dowamy »

2751 50
Köneler, Milletparaz tarapyndan 12 years ago

Taze klipler 19/2/2008

www.tmtalyp.com adresine taze goşulan wideo-klipler
wagt: 19/2/2008
Dinlan, Lezzet, Alyn
Dj Begga - Yandy yandy

Dowamy »

1331 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 12 years ago

Sorag

by dunya kıme yalan kıme cyn

Dowamy »

1261 8
Köneler, Arim tarapyndan 12 years ago

Egerde;

ol yadyna dushende,gurbaga dey ciship demikyan bolsa yureginiz,
birdenka shatlanyp,birdenka tukat garasanyz boshluga sebapsiz,

gamly shadyyan wagtynyz,daryksanyzam bile bolmak isleseniz,
garankyny yaryp gecse,chasly \'\'ah yanymda bolsady\'\' sesiniz,

onun ady gecen her gepde yuzuniz sizden habarsyz yylgy...

Dowamy »

1956 32
Köneler, el_mariachi tarapyndan 12 years ago

Maxat, doglan gunun gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Yany Mylayym jigimin doglan guni gutlanyp, taze mowzuk acylan ekeni!

Barde in aktiw agzalarymyzdan biri bolan maxat-yn hem dun doglan gunidi, shol mynasybetli, ony hem gutlayalyn:)

Men bashyny bashlayyn:

Maxat(Maksat), jigim, \"Allah seni Oz yol...

Dowamy »

1965 19
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Hayyş

salam gadyrly agzalar
men barik agza bolanyma bir hepde yaly boldy emma mende gelyan okayan herkim bir zat barada yazgy yazyar mende synanshmak isleyan bolanok belki mowzuk belli bolsa hasda ansat düşjek yaly bolup dur.men diymek isleyan zadym içinizden biriniz umuman bu terde nameler barada yazyp biljegimi aytsa mende öran şat bolaryn. köme...

Dowamy »

1238 5
Köneler, balkanly tarapyndan 12 years ago

Mylaýym han doglan günüň gutlyş!!

Şu gün meň mylaýymja joramyň doglan güni. 1 ýaş garraýan güni ;) Saglyk, şatlyk, söýgi, ruhy belentlik, ynam, alçaklyk, BAGT, mylaýymlyk hiç wagt seni terk etmesin! Ýaşan ömrüň manyly bolsun! Şu wagtky häsýediňi hiç wagt ýitirmezligiňi dileýän! Galnyny tel aýdarn :) Agzalar gezek sizden Mylaýymja agzamyzy gutlamak. Irden gelip açjakdym weli ýetişme...

Dowamy »

10422 32
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Shahyrlar, Terjimechiler we Redaktorlar gerek

Gerek, hemme adamlar gerek.

Hali shahyr ruhunyzy barlap gorman, bolsanyz onda bash ustune bile goshgy yazyas # 5 diyen mowzukda goshgy, erteki.... yazyp bilyaniz. Geljeki wagta in gowy goshgulary saylap, olary men/biz sizin komeginiz bilen neshir etmekchi.


Terjimechiler gerek bilim makalalaryny bashga dillerd...

Dowamy »

1597 13
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Paliwan Halmyradow ölümi hakyndaky gybat.

Hormatly agzalar,
Belli bagşymyz Päliwan Halmyradow bir maşyn awariyasy sebapli yogaldy diyip habar aldym welin hiçbir resmi habar beriş serişdesi bu waka hakynda hiçbir zat yazmady.
Siz bu myşmyş barada birzatlar bilyäňizmi?

Dowamy »

2830 28
Köneler, sinoptik tarapyndan 12 years ago

Dine söygi hakda

salam şu günden başlap taze agzany kabul edin men şu yere sizin agzanyz Murat mn ücün agza boldum ve mende de şeylerak yagday boldy onun ücin men şu yerde galanyny son aydarın sag bolun

Dowamy »

1875 30
Köneler, s.s.n. tarapyndan 12 years ago