Diňe_arassa_degişmeler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatjamy ýagdaýlaryňyz :)

Degişmeler mowzugynyň uzynlygyndanmy namemi, girmek, jogap yazmak, hatda, acmagam gara-gorgi, ayratynam, Tm-dakilere kyndyr, shol sebapli, \"Degişme-2\" adynda taze mowzuk açmakçy.

Ýöne size haýyş, bärik degişme ýazmakaňyz
Ha...

Dowamy »

6849 109
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Hapa sözler, sögünçler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu sahypada, umuman, örän oňat zatlar, ýazgylar, hekaýalar, goşgylar, degişmeler we ş.m. mowzuklar açylýar, elbetde, bu örän oňat. Ýöne kämahal biedep degişmedir ýazgylar hem örän adaty ýaly ýazylýar. Ynha, şuňa welin düşünip bilemok, şol sebäpli-de şahsy närazylyk bildirýärin! Birahat bol...

Dowamy »

4242 58
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

FUTBOL

Oglanlar, ertir bizin yygyndy futbol komandamyz Koreya bilen oynaya, unsden dushurman, hany gairat edip Gonkongy utushymyz yaly bolmasa-da den oinap bilerismi, gunorta koreya bizin toparymyzda in kyyn komanda we olaryn oyunde den oynamak uly ustunlikdir, yygyndy komandamyza ullakan ustunlik we showlulyk arzuw edyan!

Dowamy »

1604 10
Köneler, Lucky tarapyndan 12 years ago

Biz dushushyp bilerismi?

Salam !
/bagyshlan men sizin adynyzam bilemok/
Talyp komy dorediji ,we bize yakyndan tanyshyp maslahatlashmaga mumkinchilik doreden...
Eger siz isleseniz wagtynyz bar bolsa biz yakyndan yuzbe yuz tanysh bolsak,oran shat bolardyk ,sebabi bizin tanyshlygymyz netijeli bolar diyip tama edyarin .
/Bizin ikimizem b...

Dowamy »

1463 16
Köneler, Tilki tarapyndan 12 years ago

Oyun - myraly bn soltan söyün

bir gün myrala soltan söyün sorapdyr:
\"name iymegi gowy göryan?\" - diyip
Myralam: \"Yumurtga iymegi\" diyipdir.

Yöne aradan birki ay geçenson myraly güymenip otyrka soltan söyün myrala sorapdyr: \"name bilen?\" myralam:\"duz bilen\" diyip jogap beripdir

(PS: belki asyl görnişi başgarakdyr)

...

Dowamy »

2587 18
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

Türkmen gurluşyk injinerleri

Salam oglanlar,
aranyzda gurlusyk injinerligi fakultetinde okayan bar bolsa, yada gutaran hem bolsa bolyar, men bilen aragatnasyk gurup bilerlermisiniz?
menin mail adresim: aga_anna1986@yahoo.com yada facebooktan hem aragatnasyk gursanyz bolar,
sumatdan sagbolsun aydyaryn,
agadurdy

Dowamy »

1119 0
Köneler, bezzat tarapyndan 12 years ago

“Hasaply dost uzaga gider”

Köp adam “Hasaply dost uzaga gider” diýýäler şuň bilen razymy siz müň manadyna çenli hasaplaşýan adamlaň dostlugyna? Dost bolup hasaplaşyp ýörmek dogrymyka? Ýa-da dost bilen hiç hili hasap-hesip diýilýän zat bolmaly dälmi? Näçe bersede alsaňam hasap ýöretmeýän adamlaň dostlugy has berkmikä? Ýa-da ertirki gün dawa-jenjel bolup pul arada durmaz ýaly...

Dowamy »

2219 27
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Gyz/zenan we oglan/erkek gatnashygy barada!?

Salam hormatly agzalar we gadyrly mymanlar!

Yakynda \"gyz/zenan we oglan/erkek gatnashygy\" barada ozara pikir alyshygyny etdik welin, men-a ka zatlary owrenip galdym. Dini taydan yagday sheyle, belki, kopumiz yadyrgap bileris yagdayi, yene-de www.yslam.info sahypasynda bar bolan yazgydan bir bolegi barigem goyayin diydim, belki, isl...

Dowamy »

11443 28
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Toýa geliň ! (24/02/2008)

Salam oglanlar, gyzlar, dostlar, doganlar.

2008 baýdak aýynyň 24ine toýum bar (sagat 18:00da).
Baýramaly şäheri Bereket kafesinde.
Hemmäňizi garaşýan.

Sag boluň.
Toýda görüşeliň.
Myrat Sadyk.

Dowamy »

5286 82
Köneler, mc_merw tarapyndan 12 years ago

Okuw barada menden soralyan soraglar

Belki ine bu mowzuklar abiturientlere gyzykly bolarlar : Okuw, we dine okuw

TOEFL stipendiyasy. Sonky guni TOEFL stipendiyasyny almak uchin-1-nji FEWRAL

Biri sorady : Nadip men oba hojalygy ABS-de okap bilerin?

Jogaby

Etmeli ishleriniz:

1.Okuw, we dine okuw http://talypla...

Dowamy »

1861 2
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Siz bolan bolsanyz naderdiniz...

Maslahatly bichilen don, gysga bolmaz.
Salam mahriban dostlar ...

size sheyle bir zatlary gurrun bermekchi ,dogry dushinip , dogry jogaplar yazyn.
men birinin mashgalasynda uly chagasy .ozumem okayan ...bizin mashgalamyzda uch adam bolup yashayas ejem ,jigim we men ,edil shu wagt iki bolup yashayarlar...

Dowamy »

1302 6
Köneler, Tilki tarapyndan 12 years ago

Talyp coma yalkymly salam!

Talyp com sen hakda gurrun berdiler,
Ol:bir tasin hem ajap gudrat,
Eger bir mesele yuze cykaysa,
Agzalar beryar diyip gowy maslehat.

Okadym agzalan pahim pikirin,
Gyzyldan gymmatly jowher pikirin
Sizin bilen doslasmak ucin,
Ayaman elimde baryn ederin.

...

Dowamy »

4282 53
Köneler, Arzyman tarapyndan 12 years ago

Ýurdumyzda...

Haçandan bäri ümsüm otyryn. Menem birzatlar ýazaýyn.

Şu ýerde Şahyr agamyz tarapyndan açylan mowzugy doldurdyk diýseňem bolýa, edil ýaňja iň soňky suratymy goýdum. Geliň bu ýerde bolsa \"öz suratlarymyzy\" dälde Türkmenistana, Ýurdumyza degişli suratlary goýalyň. Meselem:
Ýadygärlikler, çagalar, seýilgähler, sport, teatrlary,...

Dowamy »

1681 12
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Garabekewül bilen söhbetdeşik.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Sahypamyzda agzalarymyz bilen söhbetdeşlik gurnap başlanjagyny aýdypdym.

Ilkinji nobaty ýaşulyraklardan hem-de, beki-e, şu wagda deňiçiň aktiw agza bolan Diwaadan başlamakçydym. Şertler muňa rugsat bermedi, şol sebäli hem sahypadaky ilkinji söhbetdeşlik nobatyny Garabekewüle...

Dowamy »

2537 26
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

HAYİŞT

salam dostlar menin sizden bir je yagni yekeje hayishtim bar men Flex 2003 - 2005 yillar arasi okuva giden okuvchularin suratini gormek isleyan yone men interneti doli bilmanson gorup bilmedim komek edip biljek barmi

Dowamy »

967 1
Köneler, senagatchi tarapyndan 12 years ago

Uyshmelen


salam gadyrdan turkmenler,menin size soragym sizi kop owdiler,owdik sona baka bu siten suwy cykyarmy ya mana seylemi gelin pikirlenip planly bir zatlar edelin mysal ucin hepdanin bir guni e-netde uyshmeli edelin,yada shona menzesh zatlar,bolmasa her kelleden bir zat chykyar onson gowne degishmelr yene nace nace zatlar chykyar,bashkalar purs...

Dowamy »

1397 5
Köneler, watanogly tarapyndan 12 years ago

Uçara yetişmedim :-)

Bugün Türk Howa Yollary bilen uçmalydym, gynansak-da İstabulyn propkasy sebapli taksi bilen gitsemem aeroporda yetişmedim. 20:55 de aeroporda bardym welin uçar 21:10-da bolanson meni almadylar registrasiya. Ay bor-da bahbit bolsun. Taksa 65 dollar berenie gynanyan. Şumat aeroportdan yazyp otyryn, bazardan gaydyp gelen öküz yaly yüzümi sallap. Hany...

Dowamy »

2298 32
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

Begence sorag

Begenc KONYA hezil beryarmi

Dowamy »

1301 4
Köneler, makine tarapyndan 12 years ago

DEN WALENTINE 14-gun galdy.

Salam dostlar bu men Yazik. Natdiniz hatymy okadynyzmy. Uytgeshikdir gorseniz. Jankaka nahili gowymy yagdaylar? Hindiler bilen onushyanmy? salam ayt olara, easasanam Shakruhana. Menem ITTU-den. Walentin gunune 14-gun galdy. Men ol gune sabyrsyzlyk bilen garashyan. Ine nesip bolsa ol gunu ayratyn bellejek.gyzyl gul yazan goshgyn uchin sagbol haladym...

Dowamy »

1431 3
Köneler, Yazik tarapyndan 12 years ago

Neshir ediljek goshgular we kitabymyzyn taze dash keshbi

Gowy goshgular kop barde. Dine iki sanysyny elipbiye gechirip bildim, yalnyshlarynyny duzeldemok sebabi men ozim yalnysh yazyan.

1. Türkmen Gözeli
Ýazyjy: Türkmenbalasy
2007-12-09

Türkmen gözel bu gün seni taryplap
Ýazjak saňa bu goşgymy

Uzynja saçlaryň dyzyňa gelÿä
Garaja gö...

Dowamy »

1359 5
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago