Galyn diyen düşünjeni yatyralyn

salam (merhaba,privet,hello) hormatly agzanyn okyjylary.
men pikir edyan şu agzalar bolup tm-de galyn diyen gürrüni yatyralyn yada az galyn salar yali yagday döredelin. eger agza agzybir bolsa muny tiz wagtyn içinde durmuşa geçirip bolar. name diyyaniz? bularyn hemmesi oglan bilen gyz bagly. name gerek 200 mln galyn. muny hemme kişi tapyp b...

Dowamy »

2114 28
Köneler, antalya_2008 tarapyndan 12 years ago

Name uchin beyle bolyar

Salam Talyp comyn agzalary ! Name uchindir menin Bashke lakamdaky dostum birnache wagt bari agza bolmak isleyar yone name uchindir ony talyp com kabul ednoklar.

Dowamy »

1114 0
Köneler, Tilki tarapyndan 12 years ago

Duyduryş.

Salam bu agzanyn hormatly gyzlary we oglanlary. Men adrese taze agza boldym. Bu man diysen göwnüme yarady. Men bu yerden, agzanyn okyjylaryna maslahat bermage-almaga, kawagtlar kömek bermage-almaga, düşünmedik yerlerinizde soramagynyzy. Yalnyşan yerlerimde duydurmagynyzy, hayiş edyan we minnetdarlygymy bildiryan. bu zatlary yazmak bilen sizlere ş...

Dowamy »

1334 13
Köneler, antalya_2008 tarapyndan 12 years ago

FLASH:Turkmenistan allows Internet access for private citizens

Turkmenistanda internet paylanyp bashlapdyr.

Turkmenistan has begun allowing private citizens to connect to the Internet in the latest sign the reclusive Central Asian nation is opening up to the world.

The country's only Internet provider, Turkmentelekom, said Thursday that it has been connecting up to 20 homes daily...

Dowamy »

1943 7
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Aganiýaz Jumanazarow


Aganiýaz Jumanazarow, tagtabazarly bagşy. Aýdym sözleri, diýseň manyly, saza gelişdirjek bolup "gyryk golum, ganadym" ýaly sözler ulananok. Ýaşka sesi gaty owadandy, indi azyjak garrapdyr öýtýän, birem mende ýekeje albomy bar, olam 2006-njy ýylda öýde ýazga alynan, ýazgyň ses hili pes. Bu bagşyň köne aýdymlary gaty gowydy, mekdep döwrinde d...

Dowamy »

1582 0
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Marydaky suw Murgap Derýasy däl!

Çagalykdan bäri bilýän zadyň ýalňyş bolsa birhili bolýaňlaý!!! Ýaňy google earth bilen gözel Marymy syn edip otyrdym, we beýleki ýazgylarda "türkmenistanyň suw meselesi" bardy, menem derýalary yzarlap göreýin diýdim. we çagalykdan bäri kellämde duran soraga jogap tapdym. Maryda Gök(Гранд Базар, Зелённый) bazaryň ýanyndan akýan suwa adamlar Murgap d...

Dowamy »

4074 34
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Gulkunch pursatlarymyz!

salam hanymlar we jenaplar! menem bir tema açayin diydim, belki ön sizem ýazan bolmagyňyz mümkin...
geliň, hemmämiz (kimiň ýatlasy gelse) mekdep ýyllarymyzdaky (hökman ol ýyllar däl) bolup geçen wakalary ýatlaly.
meselem, bir waka men hiç ýadymdan çykmaýar:)

7-nji klasdakam bir klasdaşym meň joramy söýýärdi. gürleşýän...

Dowamy »

1204 0
Köneler, jahan tarapyndan 12 years ago

Maýmynlardaky ýürekdeşlik ýa-da nädip maýmynlar çagalaryny halas edýärler

Haýsy maýmynlarda ýatdan çykdy ýöne olaryň ýaşaýan ýeri Ýaponia (Japan).
Köp maýmynlar topar bolup ýaşaýar. We her toparda bir erkek başlyk bolýar. Erkek başlyk topara gelende ol çagaly eneler bilen "söýüşmek" üçin aýal maýmynlaryň çagalaryny köplenç öldürýär.(çagaly ene kime gerek? çagaly maýmyn hemmişe çagasy barada alada edýär-söýüşmek b...

Dowamy »

1211 1
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Taze agza

salam. bu agzanyn oglan-gyzlary. men bu agza taze geldim. men bu agzada şatlygymy, gynanjymy, begenjimi sizler bilen paylaşmak isleyan. eger kabul ederseniz. yazgymy okanynyz üçin sag bolsun aytyan.

Dowamy »

1115 2
Köneler, antalya_2008 tarapyndan 12 years ago

Okan düşüner

salam oglanlar. men bu yazgyny yazmak bilen sizlere shu zatlary duydurmak isleyan. gyzlar toydan ön gyzlygyny yitirip, onadan sonra doktora 100 dollar berip emeli gyzlyk yasatyar diyyarsiniz. men sizlere bir zat aytmakçy. sizler belli bir gyz bilen duşuşsanyz yeter. owadan gyz gorseniz derrev, gyza söz aydyp, duşuşyga çagyryarsynyz. onun bilen 4-5...

Dowamy »

7059 29
Köneler, antalya_2008 tarapyndan 12 years ago

Terjime.com açyk


Belki ulanyanlar görendir. terjime.com arada domainin puluny tölemanligimiz üçin yapylypdy. hazir gaytan açdyk. ulanyanlara habar bereyin diydim.

Dowamy »

1804 3
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Gozunizi supurun!

Gysgacha aydamda, men bu sayda duyn agza boldum! Sonra bolsa icinde yazylanlary okap gordum! Ey, nahili adamlar ey siz?! Turkmenistan eyle, TURKMENISTAN beyle, siz yurdunyzy bash kopuge satmaga tayyn! Yonede aglap yormek bolarmy?! Birazjyk adam bolyn ov.Halal zahmetin bilen ishlesen shol yerden govy yer yok! Siz dash toverege goz aylap gordinizmi?!...

Dowamy »

1194 8
Köneler, BUDULAY tarapyndan 12 years ago

Gezelenc

ülkeler,şäherler,aýratynlyklary barada yazsanyz!

Dowamy »

3520 43
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

TAZELIK ESDESIM GELYA

MEN MOSKWADA OKAYAN 1YYLDAN BARI TURKMENISTANY GOREMOK TURKMENISTANDA NAHILI OZGERISLER BOLUP GECDIKE

Dowamy »

1469 3
Köneler, MUKALTIN tarapyndan 12 years ago

Iş bar

Ine bu sahypada PHP programmers wanted in Cyprus ors programmisti işleýän kompaniýasyna php dili bilýänleri gözleýär. iş kiprda (Cyprus)
sahypaň iň aşagynda "

Dowamy »

1765 9
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Begenç Nuryýew


"Açdym-ara" aýdymyna köpimiz bilýändiris, ýöne kimiň aýtýanyny men geçen tomus bildim, Çary hekimow aýtýarmyka öýtýärdim emme Begenç Nuryýew aýtýan ekeni, aslynda bu aýdymyň sazam daşary ýurtlardan alynan bolmalymyka diýýän, ýöne şu wagtkylar ýaly gözini oýmandyr. Bu bagşyň başgada gowy aýdymlary bar, diňläň lezzet alyň ____________________...

Dowamy »

1635 1
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Rekor zam

ey oglanlar araştırmalara göra türkmenistanda sonky 2 ayda ulaşımda 100
(yüzde) 2000(iki mün)zam bolupdyr birden.hayran galdym mena halkymyz sömrülmage(öz içimizdakiler tarapyndan) başlaydy öydyan owalama idili durmuş görenok.

Dowamy »

1358 3
Köneler, türkmenoglan tarapyndan 12 years ago

Bushluk

bushluk tal.com'yn agzalary. belki unsunizem cheken daldir. bugune chenli yazan yazgylarymyzyn 100-nji sahypasyna yazgy yazyas. bu bushlugy size bushlamak menin payyma dushenligi uchin men oran shat. taryham oran manylydyr: 04.06.08.
a.b: eshitmedim ya-da aytmadyn diyman, bushlugyma garshyandyryn.

Dowamy »

1221 2
Köneler, hoshowaz tarapyndan 12 years ago

Yokary okuw mekdebine mugt girenler

hemmanize salam. esasanam nehir dost sana. bu mowzuk dine senin unsuni chekipdir oydyan. ynha menin yokary okuw mekdebine mugt giren dostumun girish hekayasy:
shol giren yokary okuw mekdebine, shol bolume yagny turk dili bolumune bary yogy 1 adam alynyar. yone resminama tabshyran adam 17. menin dostum bolsa 16-jy bolup resminama tabshyryar....

Dowamy »

2403 21
Köneler, yalnyz tarapyndan 12 years ago

Tanyslyk

Salam hormatly talyplar men hem su gun ilkinji gezek sizin agzanyz bolyan.Sizin bilen kop zatlar barada pikir alysmak isleyan. Sagbolun.

Dowamy »

1640 24
Köneler, anjeli tarapyndan 12 years ago