Oglanlar gyzlarda name gözleyar?(gyzlarynka jgp)

Oglanlar gyzlarda näme gözleýä?(ÖZ PIKIRIM)
Oglanlar üçin 2 gyz görnüşi bar..[1-Öyleniljek gyz,2-egleniljek(oynaljak gyz)]..
Öylenjek gyz üçin:
1-Asyllylyk
2-Akyllylyk
3-Hemman önünde özüni alyp baryp bilmek
4-Hormatlylyk(ululara,yoldaşyna)
5-Tutumlylyk
6-Çaga seretmani başarmak,nahar bişirman...

Dowamy »

9421 194
Köneler, rebuilder tarapyndan 12 years ago

Turkmenhowayollary bileti gymmatlatyar habary

Salam Hormatly talyplar!
Turkmenhowayollary uchar biletleri gymmatlatyarmysh!
bu gymmatladysh 1 Nowruz ayyndan guyje giryarmish!
Biledin bahasy gidish-gaydysh 11 milyon manat bolupdyr diyyyarler!
Habarynyz barmy bolup gechenlerden?
Eger habary barlar bar bolsa shu mowzuga yazmagynyzy hayysh edip yuz tutyan!
...

Dowamy »

9883 90
Köneler, Lider tarapyndan 12 years ago

“Dünýäniň ýedi täsinligi”

Mugallym ol günki dersde okuwçylardan “Häzirki döwürde dünýäde ýedi täsinligiň näme bolup biljekdigi” baradaky pikirlerini ýazmagy talap etdi. Kagyz we galamlar çykaryldy, pikirler ýekän-ýekän kagyzda öz beýanyny tapmaga başlady, synpyň agramly böleginiň taýýarlan sanawynyň şu şekildedigi belli boldy.
1. Müsüriň beýik piramidalary
2....

Dowamy »

13767 34
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Kim mamla?

Bu okuwçylar üçin niýetlenen soraglar weli men gyzyklyja gördüm sizim biljek boluň hany!! Hemem özüňizçe düşündirseňiz has gowy.

1. “Howdan barada sowal”

Suw howanynda suwa düşüp hezil edenlerinden soň okuwçylaryň biri: “Arhimed güýji çuňlyga baglymyka?” diýen soragy orta atdy. Ol öz soragyny düşündirmek üçin: Biz su...

Dowamy »

1744 6
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Hajathana hajatyŞu wagt gije 3 bolup gelýär. Kän gepi owadanlap biljek däl. Şeýleräk bir blog açaýyn diýdim.

hajathana şäherleşen adamzat medeniýetinde aşahana barabar möhüm orun tutýar. hajathana diňe iýeniňi daşary çykarmak üçin däl arassaçylyk üçin hem möhüm ýerlerden biri.

Ýokardaky suratda Türkmenistandaky hajath...

Dowamy »

2198 37
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

::çyrşaklar barada kelam agyz::

Salam talyplar! Onatçylykmy?! Umumy yaşayyş jayynda(opşy jzit/dormitory) yaşayanlara çyrşaklar zatlar kan gyzykly gelmezligi mümkin.. emma gyzlaryn bolsa ömürlerinin hemme pudaklarynda çyrşak yuwmak iki uçsuz.. gyz bolmanyma yene bir gezek şükür etsemem, menem hepde de bir gün diyen yaly çyrşak yuwmaly bolya.. düynem ellerim dondy hemme terelkeleri...

Dowamy »

1392 12
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 12 years ago

Türkiye yrakdan çykarmy?

Bilşiňiz ýaly Türkiyeniň goşuny ýakynda Yradaky PKK terroristlerini ýok etmek üçin harby operassiýa başlatdy. Şu wagt söweş Yrakda dowam edýär. Eýýäm soňky maglumatlara görä gar-gyş diýmäni esgerler 230 terroristi öldüripdir. 24 esger bolsa şehit bolupdyr.

Meni gyzyklandyrýan zat Türkiye Yrakdan haçan çekilerkä?

Dowamy »

1679 31
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

::galatasaray-fenerbahçe::2-1

Salam agzalar! Şu wagt gs - fb futbol maçy gutardy..
Daşary goh galamagal... birinji gol hakan şükür
ikinji gol gökhan gönül..
üçünjinem biri sypdyrdy ö za.. tupan turdy welin me na görüp bilman yladym.. daşaryk..
yaman erbet talpa bar şu wagt..
sizem gören eşenleriniz bar bolsa...

yaman erbet gyzga...

Dowamy »

2892 45
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 12 years ago

Derman bilen sohbetdeshlik

Adamlar, her kim oz ozi bilen sohbetdeshlik barde achyp bilyar. (ya biri narazymy?)

# 1. Derman sen hachan durmusha chykjak?

# 2. Derman sen name bilen meshgullanyan?

# 3. Sen nirede yashayan?

# 4. Okuwdan bashga name bilen gyzyklanyan?

# 5. Watanyna nahili komek edip bil...

Dowamy »

2695 80
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Arsary - teke

Bir wagtlar batyr bir yigit bardy,

Gije gezer gundiz uka batardy,

Suwun sesini asuda asmany halayan,

\'Edermen,mertdir \'diyerdi ony tanayan.Gunlerden bir gun,yeke ozi,

Kol basynda bir cadyra dusdi gozi,

Eglip,assa yorap,pes nepeslap,
...

Dowamy »

2982 44
Köneler, el_mariachi tarapyndan 12 years ago

Shukir etmek!

sebapsiz çöp başy gymyldamazmysh,sabyr eyleyip,şükür edelin hudaya,kyrk yyl gyran gelse bile,ajaly yeten olermish,\"ilde gelen,toyda bayram\"şükür edelin hudaga..............owal ata bilinden damla-damla yol alyp,sonra ene garnynda bolek,lagta gan bolup,giň jahana geldik biz,yazgyt bize yar bolup,yazdygyna yazgydy,şükür edelin hudaga............ilk...

Dowamy »

1617 12
Köneler, garabekewul tarapyndan 12 years ago

Gyzlar,oglanlarda halayan hasiiyetleriniz

gyzlan oglanlarda \"apprecier\" edyan zatlary barada:
el_maryachi,eshidesin gelyan bolsa,dinle,to yest\',oka :)
yone yene-de gaytalayan,bu menin shahsy kriteriyalarym,her adama gora uytgeya,ozem men gaty \"exigeant\"(turkmenchesi talapjaň bolyamy?)
in birinjilik gozune ilyan zat beylekin dashky sypady:
bu barada:
...

Dowamy »

2261 38
Köneler, cendrillon tarapyndan 12 years ago

Bile birzat yazalyn!!!--6 öytyan

salam
agzalar!!
gelin tazeden bile goşgy yada helaya (men goşgyn tarapynda) yazalyn...önem yazdyk yene tazeden başlalyn içimizde tejribelilerimiz kan...mümkin bolsa gusun adamlar:)

Dowamy »

2052 42
Köneler, el_mariachi tarapyndan 12 years ago

gulagym galyberdi..!!

ey halaýuyk!!!talyplar.comy tanamadymla??:O haçandan bäri girmäm soň tanamadymam!1?*:O nameboldy muna??forum bolaýypdyra bäri:O.. öňleri yaman giňişleýin saýtdy..!!ya men yalňyşýanmy??

Dowamy »

1817 30
Köneler, rebuilder tarapyndan 12 years ago

:.:toyy nirde nadip etmeli?:.:

Salam talyplar! Size bir sorag bilen yüzlenesim gelya.. Durmuş toyyny öz maşgala ojagynda etmek ya da toy salonynda etmek barada nameler aydyp bilersiniz.. Her ikisininem özüne göra hezil ya da amatsyz yagdaylary bardyr.. Meselem toy salonynda toy edilen wagty kim toy edya , toy eyesi kim.. biler yaly dal..toy eyesi hem myhman yaly baran bolup otur...

Dowamy »

1759 19
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 12 years ago

:..gyk da wak..:

Essalawmaleykim talyplar! Onatmy yagdaylar? Gowydyrsynyzlay .. İnternete dagyn giren bolsanyz.. Onda bolya la bir mydar.. Yany yazgylara syn edip gördüm welin yazmaga zat tapmayanlar ya da taze blog(sahypa) açyp bilman kösenyanlerin yazan commentlerine duş geldim.. we şu sahypany açayyn diydim.. Uzak wagtdan bari girmamizson, giribem yazmamyzson el...

Dowamy »

2391 83
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 12 years ago

O namedir? II

Salam!
yene men :)

ine-de ikinji soraglarymy size yetirmek uchin taze mowzujak achdym.

alyn onda:

O namedir, seni gozli kor eder,
O namedir, yagshylygy yar eder,
O namedir, ging dunyangi dar eder,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir, harap eder ishingi,...

Dowamy »

2474 59
Köneler, Feya tarapyndan 12 years ago

Tomusda ABS-da okamak/ishlemek/ (internship)

Internship- bu wagtlayyn ABS-da ishlemek/okamak. Ishem sizin universitetdaki(bu programmada gatnashmak uchin koplench siz universitetde okayan bolmalysynyz) okayan hunarinize degishli bolmaly, koplench.


Kabir ishlerde size aylyk bermeyarler. Siz dine praktika gechyaniz, dili owrenyaniz. Yone aylyk beryan hem ishler bar.

Dowamy »

1433 0
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Akgül, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bugun Akgülin doglan güni ekeni.

Şol mynasybetli, ony hem aýratyn mowzuk bn gutlamakcy.

Men bashyny bashlayyn:

Akgül, jigim, \"Allah seni Oz yolundan ayirmasyn! Soyyan bendelerinin arasyna goshsun!Sheyle gozel omur bersin, ol omur nache yilam b...

Dowamy »

2365 19
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Halkara bilim olimpiyadalary

siz halkara bilim olimpiyadalary hakynda nameler bilyaniz haysy halkara bilim olimpiyadalaryny bilyaniz meselem halkara turk dili olimpiyadalary halkara kompyuter taslamasy olimpiyadalary mendeleyew halkara himya olimpiyadalary halkara informatika olimpiyadalary we basgalar bu olimpiyadalarda turkmenistanyn yeri we tasiri we turkmenistan bn bag...

Dowamy »

7400 11
Köneler, jankaka tarapyndan 12 years ago