Ýaş tapawudy!

Eger oglan gyzdan uly bolsa hemem olar durmuş gursalar geň görülenok a näme üçin eger gyz oglandan uly bolsa derrew göze ilýä? Siz özňizden uly gyza öýlenmegi nähili görýäňiz? Ýa bolmasa gyzlar özüňizden kiçilere durmuşa çykmagy?
Meň özümä daže özüm bilen deň bolsa-da kän halamok oglanyň ýaşy uly bolmalymyka diýýän. A özümden kiçi bolsa wel...

Dowamy »

2419 33
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

University of Rhode Island(moda, tikin dikmek, dizayn...otdely bar)

Bu Universitetde Moda, Egin-eshik dikyan, dizayn edyan departamentleri bar. Belki gyzlarymyza bu uniwersitete girmek gyzykly bolar. Universitet Amerikanyn Rhode Island diyen shtatynda yerleshyar.

Sayta girenden sonra : http://www.uri.edu/

* academics diyene basmaly

* ashakda sag tarapda \" Department...

Dowamy »

1633 13
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Gyzlar uchin blog achyldy

Goreris name bolar bu blog bilen. Birnache gyzlar dine gyzlar uchin sayt achaly diydiler. Menem livejournal.com-da blog achdym.

Blogyn adresi : http://community.livejournal.com/turkmengyzlary/

* saytadky achylan bloglara jogap yazmak uchin agza bolmak gerek dal

* yone ozuniz turkmen gyzlar jemgyyetinde...

Dowamy »

3045 52
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Pravamy aldym

Agzalar,salam!
Bu yazgym bilen,talyplara \"com back\" edyan:)
Men bu gun pravamy aldym,begenjimi ichime sygdyryp bilman,talyplara-da yazyan:))
Indi ishime ozum gidip bilyaan.
Kopiniz uchin adaty zat yalydyr prava almak,namesine begenya diyyansizem,yone fransiyada prava almak uchin itin gorgusini gormeli.
Birinjide...

Dowamy »

2611 50
Köneler, cendrillon tarapyndan 12 years ago

Men siz bilen bashga oynamayan

Men bashga bu sayta girip hich(yazsamama dine okuw we goshgular barada yazaryn) zat yazjak daldirin.
Name uchin mana adamlar gowyja edip jogap yazyp bilmeyarler? Name uchin hemmishe men yuregime deyip bir belany yazmaly? Name uchin meni uytgeshik adam diyip hasap edenoklar? name uchin men size menzesh bolmaly?

Name uchin men...

Dowamy »

2439 49
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Dawalar ýa-da ketjal adamlar

Ýakynlykda işden öýe gaýdyp barýakam ýoldan geçjek bolup ýolyň ortasyndaky çyzygynda durn iki tarapdanam maşyn geçip dur. Bir mashyn bolsa ýoldan çykyp adamlaň durýan çyzygynyň üstünden gaty sürüp gelýä. Menem näme edeýin, nirä gideýin yza süýşsem yzda maşynlar geçip dur ylgap yoldan geçsem bolýady weli geçesim gelmedi. Aý gözüne basyp durdum üns b...

Dowamy »

2186 53
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

O namedir?

Salam hemma!!!

men bu mowzugymda size bir goshgy hodurleyan, men bu goshgyny bir gazetde okadym, we shonun jogaby gelyancha garashdym.

bu goshgyda, o namedir diyip soraglar berilyar, siz hem oz pikiriniz bilen paylashaysanyz diydim. aslynda edil oyun yaly.

alyn onda:

O namedir, edplerin ba...

Dowamy »

1948 29
Köneler, Feya tarapyndan 12 years ago

Stambulda moda

salam talyplar.com
ilki mowzugy okap sonra içini okanynyzdan sonra kabirleriniz gen galmagynyz mumkin.
gynanyp aytyan diysem hem bolar. önler istanbulda birine gabat gelinse\" nirede, haysy universitetde okayan\" diyip sorayardylar
a indi bolsa gynansak hem \"nirede işleyan\" diyip sorayarlar. biraz gulkunc bolmagy mumkin, yon...

Dowamy »

1465 21
Köneler, baycom tarapyndan 12 years ago

Täze durmuş

salam talyplar.com
men bu yerde kabir zatlar yazmakçy, soramakçy.
kabir ynsanlar\" men durmuşymy tazeden başlajak\". telefon ulanyan bolsa \"Nomerimi üytgetjek\", ya bolmasa \"kabir dostlarym bilen aragatnaşygy kesjek\", garaz taze durmuş gurjak diyip aydyarlar. belkide olar durmuşyndan nagiledir, yada bir yerde jany yanandyr. şonun ü...

Dowamy »

1238 3
Köneler, baycom tarapyndan 12 years ago

Ish gozlemek. ya-da craigslist.com

http://craigslist.com

Shu yokardaky saytda dowleti we shaheri saylap dunyanin is osen dowletlerinde ish tapyp bolyar. Bu sayt Amerikan adamy bilen yasalady. On ady Craig shonun uchin sayt craigslist.com diyip goyulupdyr.

Shol saytdan Turkiyede hem ish tapyp bilyaniz.

http://istanbul.craigslist.com.tr...

Dowamy »

1971 1
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Saz ogurlayanlar tutularlar.

Men bu proekt barada on aydypdym, yone men ustumden komputer programmistleri gulduler.

Tazelikde, midomi.com diyip sayt achyldy. Bu sayt size sizin bir yerde eshiden aydymynyzy tapyp beryar. Meselem: Men radioda bir aydymy eshitdim yone on adyny bilmeyan. Nadip bu aydymy men indi tapyp bilyan?

midomi.com diyen sayta...

Dowamy »

3161 39
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

bagyşlan yenede söygi

Salam.Men yenede täze movzuk acyan cünki men dovamyny nädip ýazmalydygyny bilemmok.Men öz söygim barada size gysgaca düşündirsem meniňki hem edil murat mn agzanyňky ýaly hemme zat menzeş.Yöne ol menden 4yaş uly.
Men hem söyginiň bardygyna hem hakykatdygyna ynanyan ve + otvet beryan.Men dine ynanyan ynanmazcylyk hem bar yöne nädeýin,mejbury m...

Dowamy »

2989 59
Köneler, MURAT MN tarapyndan 12 years ago

Shagyzydan

hemmäňize salam bu ýene de men ( entäk ýatdan çykaran daldirsiniz diyip umyt edýärin) men şu ýerde bir ýazgy açasym gelýär................birazajyk boş wagtynyz bolsa ozuniz barada bir zat ýazsanyz... çyn adynyz nirede okaýarsynyz ozuniz nireli umuman bir iki soz .... wiii indi duşuşyk nirede bolýaray???????

Dowamy »

1204 4
Köneler, shagyzy tarapyndan 12 years ago

Tapjangül, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Maxat-yn doglan gununi gutlap, taze mowzuk acypdym! Ol 17-nji Fewralda (Baýdak aýy) doglan ekeni, ýagny, 2 gün öň.

Mylaýym jigimiňem doglan güni gutlanyp, täze mowzuk açylan ekeni. Olam 18 Fewralda (Baýdak aýy) doglan ekeni, ýagny, dün.

Her iki mowzukda-da t...

Dowamy »

2064 30
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

oyan

Her bir yaş yetkinjegin okamagyny isleyarin. Men bu yazgym bilen bütin Türkmen halkyna, Türkmenistanda okap yören Türkmen talyplara, daşary yurtlarda okap yören Türkmen talyplara, gysgajasy her bir damarynda Türkmen gany akyp durana seslenmek isleyarin. Türkmenistan rayaty ya da başga bir zat dal, bu yazgyny Türkmen bolsan oka ! Huday tarapyndan b...

Dowamy »

2624 50
Köneler, Milletparaz tarapyndan 12 years ago

Taze klipler 19/2/2008

www.tmtalyp.com adresine taze goşulan wideo-klipler
wagt: 19/2/2008
Dinlan, Lezzet, Alyn
Dj Begga - Yandy yandy

Dowamy »

1205 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 12 years ago

Sorag

by dunya kıme yalan kıme cyn

Dowamy »

1175 8
Köneler, Arim tarapyndan 12 years ago

Egerde;

ol yadyna dushende,gurbaga dey ciship demikyan bolsa yureginiz,
birdenka shatlanyp,birdenka tukat garasanyz boshluga sebapsiz,

gamly shadyyan wagtynyz,daryksanyzam bile bolmak isleseniz,
garankyny yaryp gecse,chasly \'\'ah yanymda bolsady\'\' sesiniz,

onun ady gecen her gepde yuzuniz sizden habarsyz yylgy...

Dowamy »

1822 32
Köneler, el_mariachi tarapyndan 12 years ago

Maxat, doglan gunun gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Yany Mylayym jigimin doglan guni gutlanyp, taze mowzuk acylan ekeni!

Barde in aktiw agzalarymyzdan biri bolan maxat-yn hem dun doglan gunidi, shol mynasybetli, ony hem gutlayalyn:)

Men bashyny bashlayyn:

Maxat(Maksat), jigim, \"Allah seni Oz yol...

Dowamy »

1856 19
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Hayyş

salam gadyrly agzalar
men barik agza bolanyma bir hepde yaly boldy emma mende gelyan okayan herkim bir zat barada yazgy yazyar mende synanshmak isleyan bolanok belki mowzuk belli bolsa hasda ansat düşjek yaly bolup dur.men diymek isleyan zadym içinizden biriniz umuman bu terde nameler barada yazyp biljegimi aytsa mende öran şat bolaryn. köme...

Dowamy »

1136 5
Köneler, balkanly tarapyndan 12 years ago