Naili?

Naili? Gowydyra yigitler we gyzlar.Myahrinin telefon nomerini bilyan bamay? Bilyan bolsanyz yazaýyň!!! Bor onda!!!

Dowamy »

1375 13
Köneler, atashka89 tarapyndan 11 years ago

Annageldi Gitarist

Annageldi Jumaýew. Gaty owadan sesi bar we gitarany ýaman gowy çalýar. Özi Aşgabatly, başkent türkmen türk mekdebini gutaran, şu wagt bolsa Turkiýanyň nevşehir şäherinde okaýar. şu wagtlykça esasy akyşyň aýdymlaryny aýdýar emma ýakynda öz aýdymlary bilen täze albom çykarjakmyşyn
Amangül - Annageldi Jumaýew

ýaş talantlarymyza u...

Dowamy »

1784 16
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

6-njy halkara türk dili olimpiyadasy

türkmenistanly aydymçymyza ses bermek üçin 3077-ä 109 yazyp iberin, bilemok toçny, final boldymy ya bolmadymy, yany saytlaryndan göraydim

habarynyz bar bolsa, şu yyl türk dili olimpiyadalarynyn 6-njysy geçirilyar, ankarada, her yylky yaly bizinkilerem gelipdirler,

yöne sizin pikirinizçe şu sözlemin içinde bitewilik, b...

Dowamy »

1429 13
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

El telefonlarynyn peydalary

sonky döwürde el telefonlaryna goşmadyk funkiyalary galmady, 5-10megapiksel kamera, gigabytelap yat(memory), we bu tazelikler bn taze pikirlerem dörap başlaya

şu saytda el telefonlarynyn kamerasyny nirede ulanyp boljagy yazylan

- hemme zady yazyp bellik alyp yörenden suradyny alyaň

- birine bir zat satyn...

Dowamy »

1379 1
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Gurbannazar Ezizov

gurbannazar ezizov'yň mazar daşyna ýazylmasyna rugsat berilmedik, we soňunda üsti ikinji gat ýazgy bilen gizli ýazylan dörtlügi;

“Seniñ duzuñ iýdim, nanyñy iýdim,
Galplygam etmedim, Huda’ýa şükür.
Käte göge galdym, kä gökden indim,
Emma hiç yitmedim, Huda’ýa şükür.”

edil gaýgysyz atabaýev ýaly, kom...

Dowamy »

1748 5
Köneler, Eziz Turkmen tarapyndan 12 years ago

Hal we meň bilen baglanyşykly yrymlar

Agzy hally-aşa yakyn
Barmagy hally-bagtly
Bilegi hally-aldawçy
bili hally-dinçi
Burny hally-batyr
Gabagy hally-wepaly
Garny hally-gezegen
Gaşy hally-gabanjaň
Gözi hally-gadyrly
Göziniň gapdaly hally-gaharjaň
Yokarky dodagy meňli-näzli
çekgesi hally söýgüli
Eli meň...

Dowamy »

1917 23
Köneler, marjina tarapyndan 12 years ago

Ömrüme Pent

Oglanlar - Gyzlar,

her okanymda biri bilen paýlaşasym gelýär. nirä ýitdi gitdi munyň ýaly çeper türkmenler ? ýa nuryşkanyň 'ors gitdi - welsopedem galmady' diýşi ýaly, garaşsyz bolduk şahyram galmadymy ???

Şahyr! Şahyrlygyñ çyn bolýan bolsa,
Sönüp, ýanyp, ýene sönüp, ýanyp git.
Ynsanlyk ýazgydyñ çuñ bolýa...

Dowamy »

1537 9
Köneler, Eziz Turkmen tarapyndan 12 years ago

çeken suratlarymyz-2

Aýdyp bilmeýan sözleriňizi çekip bilersiňiz belki.çeken suratlarymyz-1

Dowamy »

2422 10
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Türkmen Klawiaturasy

Ine şu linkde (faÿly ÿükle) bir faÿl bar. Şol faÿly alyp, komputeriňize türkmen klawiaturasyny ÿükläp bilersiňiz.

1. Faÿly ÿüklenden soň aşakdaky ÿaly installer packageler ÿüze çykmaly. Şolardan birini saÿlamaly.

Eger kompÿüteriňizin prosessori(Intel 32-bit, ) bolsa onda Layouto1_386.msi saylamaly

Ege...

Dowamy »

1840 19
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

ynha bizin aydimcilarimiz...eh..

http://www.ktunnel.com/index.php/1010110A/f133b221b51415190c6d33ec592757fb0db787d33bc8f91304a7c1cd5edd142840efac3eeac44ead16885
bir seredip gorun..belki on gorenlerem badyr...bu videon 1 bolumem bolmali youtube da...

Dowamy »

1014 0
Köneler, akatcom tarapyndan 12 years ago

Futbol dunyasinden...

Tazelikler. Avram Grant kovuldy-24.05.3008
Roma Interden 2-1 ustun gelip Italiyanyn Kubogyny aldy. Glazgo Rangers sonky ay-da gidiren chempionlygynyn yerine Kubogy alyp onmaly boldy. Lyon chempionatdan son fenerasiya kubogyny hem aldy. Yagny double etdiler. 1996-njy yylda Auxerre den son birinji sapar fransuzlar dubl gorduler.
Sezon...

Dowamy »

1126 0
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Turkmenistanyn futbol dunyasinden...

shu wagt okadym shu habary. Ozum Asgabatda bolup habarymam yokdy. Turkmenistanyn Futbol Federasiyasynyn baslygyny calsypdyrlar.shu yerde
Belki eshidensiniz gechen gunlerde Bizin yygyndy komandamyz myhmanchylykda Oman bilen dushushdy, we 1-2 hasabynda asgyn geldiler.olam bu yerde
Hawa, bu dushushyga bizin yygyndy komandamyz dine milli...

Dowamy »

1849 13
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Kompýuterçiler gülüň!

Maňa bir hosting firmasyndan mail geldi. Okap keýp edip güldüm. Her kim düşünmez ýöne kompýuter bilen az-da kände gyzyklanýan bolsaňyz we türkçe bilýän bolsaňyz düşünersiňiz :-)

Firmamız 1988 yılından başlayarak 12 yıl aylık ******dergisini yayınlamış olup 8 yıldır www.****.com adresi ile sektörel yayıncılık yapmaktadır.
...

Dowamy »

1418 1
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

Dil meselesini dowam edip;

wajyp mesele!!! Hacan tmce hakyky tmce bolar hacanda ony basga diller yaly bay etsek!!! Muna doly 1000% mumkuncilik bar!!! Teklip bir sayt yasalsa Turkmen dilini osdurmek barada bu saytda her bolum bolsun ykdysadyyet, pelsepe, biologiya, nebit-gaz.... we herkim oz basy cykyan ugrundan taze
sozleri teklip etsin netijede islendik ugurda lukman...

Dowamy »

1997 11
Köneler, agza tarapyndan 12 years ago

Uçurym

Ertir dync guni bolandan son, gutardys bu gun bellanyar oytyan, saherde ucurymlardan doly. Saclaryny onardyp (daradyp), taksini sagatlayyn tutyalar, aylanyarlar garaz hezil edyaler. Menin hem okuwy gutaranyma 6 yyl bolayypdyr. wagt diysen calt gecyar.
Gelin hazir sol ucurym bolyan pursatlary yatlalyn.

Dowamy »

1584 6
Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago

gelin-gecin....

Salawmaleykmler, arman yigitler gyzlar! bu site super, gep yok, gelin agzalaryny kopeltmage synanshalyn!!!!

Dowamy »

970 0
Köneler, ishadami tarapyndan 12 years ago

Alabaý we Kangal itleri

VS
Türkler öz kangal itlerini çakdan aşa öwýärler, hamala dünýädaki iň gowy it ýaly, bizem, ýagny türkmenlerem öz alabaý itlerimize buýsanýarys. men biljek bolýanym bu itler haýsi häsýetlerde bir birinden üstün we siz haýsysyna göwnüňiz ýetýär.
turkiýada ýakyn wagtda bir kangal iti eýesini öldürdi, diýmek bu itler eýesine gaty bagly...

Dowamy »

23065 74
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Bilyardinizmi ?

Elde ýetişdirilýän piller kiçijik mahaly aýaklaryna zynjyr baglanýar. Bir näçe günläp zynjyry üzmek üçin piller elinden geldigiçe urunýar, ýöne kiçi piller uly zynjyry üzip bilmeýär. Aýaklaryndaky zynjyrlary üzip bilmejegini düşünenden soň, piller bu ýagdaýy doly kabullanýar. Ol günden soň pilleriň zynjyry aýrylyp, aýaklaryna inçejik yüp baglanýar....

Dowamy »

1177 4
Köneler, Eziz Turkmen tarapyndan 12 years ago

Nache dili bilyan?

Ozumizi owmage dowam edyas. yene-de zehinlerimiz barada. indi, kim nache dili bilyar we nadip shol dilleri owrendi? we dilleri owrenyanlere sizin maslahatlarynyz bar bolsa:

Dowamy »

3423 50
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Saýtdan Kowmaly!

Salam www.talyplar.com'yň hormatly agzalary!

Gowumy ýagdaýlaryňyz? meniň özüm kän ýazgy ýazgy ýazamok. sebäbi, gaty gerekli tema bolmasa, ýazyp, adamlaryň içini ýakasym gelenok. "Bu näme ýazypdyr-aý. biderek biziň kellämizi agytjak bolýar" diýmegiňiz mümkin. beý diýsem, sizem ýazmaň, diýjek boldugym däl. maňa dogry düşüniň!
<...

Dowamy »

2322 39
Köneler, Nehir tarapyndan 12 years ago