Shagyzydan

hemmäňize salam bu ýene de men ( entäk ýatdan çykaran daldirsiniz diyip umyt edýärin) men şu ýerde bir ýazgy açasym gelýär................birazajyk boş wagtynyz bolsa ozuniz barada bir zat ýazsanyz... çyn adynyz nirede okaýarsynyz ozuniz nireli umuman bir iki soz .... wiii indi duşuşyk nirede bolýaray???????

Dowamy »

1185 4
Köneler, shagyzy tarapyndan 11 years ago

Tapjangül, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Maxat-yn doglan gununi gutlap, taze mowzuk acypdym! Ol 17-nji Fewralda (Baýdak aýy) doglan ekeni, ýagny, 2 gün öň.

Mylaýym jigimiňem doglan güni gutlanyp, täze mowzuk açylan ekeni. Olam 18 Fewralda (Baýdak aýy) doglan ekeni, ýagny, dün.

Her iki mowzukda-da t...

Dowamy »

2032 30
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

oyan

Her bir yaş yetkinjegin okamagyny isleyarin. Men bu yazgym bilen bütin Türkmen halkyna, Türkmenistanda okap yören Türkmen talyplara, daşary yurtlarda okap yören Türkmen talyplara, gysgajasy her bir damarynda Türkmen gany akyp durana seslenmek isleyarin. Türkmenistan rayaty ya da başga bir zat dal, bu yazgyny Türkmen bolsan oka ! Huday tarapyndan b...

Dowamy »

2606 50
Köneler, Milletparaz tarapyndan 11 years ago

Taze klipler 19/2/2008

www.tmtalyp.com adresine taze goşulan wideo-klipler
wagt: 19/2/2008
Dinlan, Lezzet, Alyn
Dj Begga - Yandy yandy

Dowamy »

1188 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

Sorag

by dunya kıme yalan kıme cyn

Dowamy »

1155 8
Köneler, Arim tarapyndan 11 years ago

Egerde;

ol yadyna dushende,gurbaga dey ciship demikyan bolsa yureginiz,
birdenka shatlanyp,birdenka tukat garasanyz boshluga sebapsiz,

gamly shadyyan wagtynyz,daryksanyzam bile bolmak isleseniz,
garankyny yaryp gecse,chasly \'\'ah yanymda bolsady\'\' sesiniz,

onun ady gecen her gepde yuzuniz sizden habarsyz yylgy...

Dowamy »

1789 32
Köneler, el_mariachi tarapyndan 11 years ago

Maxat, doglan gunun gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Yany Mylayym jigimin doglan guni gutlanyp, taze mowzuk acylan ekeni!

Barde in aktiw agzalarymyzdan biri bolan maxat-yn hem dun doglan gunidi, shol mynasybetli, ony hem gutlayalyn:)

Men bashyny bashlayyn:

Maxat(Maksat), jigim, \"Allah seni Oz yol...

Dowamy »

1839 19
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Hayyş

salam gadyrly agzalar
men barik agza bolanyma bir hepde yaly boldy emma mende gelyan okayan herkim bir zat barada yazgy yazyar mende synanshmak isleyan bolanok belki mowzuk belli bolsa hasda ansat düşjek yaly bolup dur.men diymek isleyan zadym içinizden biriniz umuman bu terde nameler barada yazyp biljegimi aytsa mende öran şat bolaryn. köme...

Dowamy »

1121 5
Köneler, balkanly tarapyndan 11 years ago

Mylaýym han doglan günüň gutlyş!!

Şu gün meň mylaýymja joramyň doglan güni. 1 ýaş garraýan güni ;) Saglyk, şatlyk, söýgi, ruhy belentlik, ynam, alçaklyk, BAGT, mylaýymlyk hiç wagt seni terk etmesin! Ýaşan ömrüň manyly bolsun! Şu wagtky häsýediňi hiç wagt ýitirmezligiňi dileýän! Galnyny tel aýdarn :) Agzalar gezek sizden Mylaýymja agzamyzy gutlamak. Irden gelip açjakdym weli ýetişme...

Dowamy »

9186 32
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Shahyrlar, Terjimechiler we Redaktorlar gerek

Gerek, hemme adamlar gerek.

Hali shahyr ruhunyzy barlap gorman, bolsanyz onda bash ustune bile goshgy yazyas # 5 diyen mowzukda goshgy, erteki.... yazyp bilyaniz. Geljeki wagta in gowy goshgulary saylap, olary men/biz sizin komeginiz bilen neshir etmekchi.


Terjimechiler gerek bilim makalalaryny bashga dillerd...

Dowamy »

1467 13
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Paliwan Halmyradow ölümi hakyndaky gybat.

Hormatly agzalar,
Belli bagşymyz Päliwan Halmyradow bir maşyn awariyasy sebapli yogaldy diyip habar aldym welin hiçbir resmi habar beriş serişdesi bu waka hakynda hiçbir zat yazmady.
Siz bu myşmyş barada birzatlar bilyäňizmi?

Dowamy »

2614 28
Köneler, sinoptik tarapyndan 11 years ago

Dine söygi hakda

salam şu günden başlap taze agzany kabul edin men şu yere sizin agzanyz Murat mn ücün agza boldum ve mende de şeylerak yagday boldy onun ücin men şu yerde galanyny son aydarın sag bolun

Dowamy »

1777 30
Köneler, s.s.n. tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com: 1 ýaş toý

Şu gün Aşgabatda, has takygy Ýimpaşyň 3-nji gatynda üýşüp talyplar.comyň ýaş toýuny belledik. Bilmeýänler üçin, bu ýygnanşyk hakynda şu ýerde gürrüň edipdik. Üýşmeleňe agzalardan harmandali, mylayym, shahyr, achilles, maxat, men, arzyman, wepa, tapjangul, dursun, sazanda, akgul, aýa we goňşy sahypa tmolympiadyň 5-6 sany agzalary gatnaşdylar. Geljek...

Dowamy »

3943 161
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Baydak bayramy

hormatly talyplar hemmanizi yetip gelen baydak bayramynyz bilen tuys yüregim bilen gutlayan.hudayjan mahriban watanymyz TURKMENİSTANA mundan beylagem gullap ösmegi nesip etsin we bizde watanymyzy ösdürmek üchin zahmet chekmegi nesip etsin


düşünene tugda düşündiriş kan
dikildimi ol yer türkmene mekan
yaşlar ezi...

Dowamy »

3207 6
Köneler, guler_yuzli tarapyndan 11 years ago

Endamyny satanlar

Yene Turkiýäniň iň köp okalyan,iň köp tirajly gazetlerinden Milliyet gazedinde hemmämizi gynandyrjak habar çykdy.antalya säherinde bir öýü basan kanun gorayjylar pul garşylygynda jynsal aragatnaşyga giren(jelepçilik) 10 türkmenistanly zenany ele geçirdi.öňem eşiderdik,okardyk welin ilkinji gezek 10 kişi hemmesi hem turkmenistanly.ynanyň gaty utandy...

Dowamy »

2391 38
Köneler, gerkez tarapyndan 11 years ago

Diwana bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Söhbetdeşlik dowam edýär.

Ikinji nobat Diwananyñky.

Ozi sahypanyn ýaşulylaryndan hem-de şu wagda deňiç iň aktiw agzady yañy-yakyna deñic. Yone indi onun az wagty bar yaly, kabir soraglarynyza jogabam berip bilmez shol bashagaylygy bilen. Yene-de soraglarynyz...

Dowamy »

3056 61
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Matematika meseleleri chozyas

Kim biler bu harplar haysy sanlar?

aaa+bbb=caaa

Dowamy »

1340 13
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Gelin gülşelin

Biri öýde işletmek üçin hyzmatkär tutunýamyş. Öý eýesi täze hyzmatkärine işiň şertlerini düşündirip bolandan soň, ýene-de bir gezek gaýtalap aýdýar:
-Berk belläň! Biz ertirlik naharymyzy irden sagat 7-de iýýändiris! Gijä galaýmaň!
Hyzmatkär:
-Men hemmesine düşündim. Ýöne birden gijä galaýsam, nahara mensiz başlaberiň

Dowamy »

1800 16
Köneler, guler_yuzli tarapyndan 11 years ago

sallahlykdan yadan yigitlere

Bazardan gelýärin. Elimde sebet,
Sebedimiň içi – pamidor, kelem,
Kartoşka, badamjan.. Duralga çenli
Gurady aýaklam
Guruşdy ellem.

Şonda-da dyrjaşyp bar güýjim bilen
Bazardan çykýan-da duralga ýetýän.
Duralgaň öň ýanda – kijijik dukan,
Kiçijigem bolsa – içinde et kän.

Ond...

Dowamy »

2161 38
Köneler, guler_yuzli tarapyndan 11 years ago

Turkmenistandaky Amerikan Stipendiyalary, we Programmalary

Ashakdaky maglumatlary ine bu adresde tapdym:
http://turkmenistan.usembassy.gov/
turkmen dilinde, we rus dilinde hem bu sahypalary okap bolyar (in sag kunjeginde turkmen we rus dilinde diyip yazgylar dur)

Ashakdaky programmalar gaty gyzykly ekeni we belki birinize komek berer. Inlis dilinde yazylan maglumatlary doly...

Dowamy »

3125 16
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago