Kim aydya?

Salam! Adamlar ön bir aydym bardy: ''aşgabadyn şayolundan sulmurap gelyan jennet...''. Şony kim aydyar ey?! Bilseniz aydaýyn!!!

Dowamy »

957 3
Köneler, sexy_papa tarapyndan 11 years ago

Türkmen oglanlar Türkiyede

Salam adamlar nädýä?! Men bir zat barada kop pikirlendim şu Türkiyede okayan oglanlaryn arasynda herhilileri bar. Meň aytjak bolyan zadym aralarynda jalaylaram bar yöne welin hiç haysysy türk gyz bilen söyüşenok,name uçin bilemak. Sizin pikirinizçe naili? Yöne aralarynda bar yek tük!!! Bor onda daway!!!

Dowamy »

2348 27
Köneler, sexy_papa tarapyndan 11 years ago

Frankmasonlyk,illuminati,taze dunya tertibi... paranoyyamy yada hakykat?

ine shu temalar barada yazasym gelya,yone edil shu vagt yazmaga vagtym yok; gichlik gelip yzyny dovam ederin;
eshiden,gyzyklanyan bolsanyz,shahsy pikirlennizi yazmagynyzy hayish edyan;

Dowamy »

2594 30
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

Komek gerek, dostlar!

Salam gadyrly yaslar! Mana sizden bir hayysym bar.


Menin bir joram bar, ol styuardessa bolmak isleyar. Yone ony nirede owrenilyandigi, onun tolegi, okuw wagty barada hic hili maglumaty yok. Eger aranyzda styuardessalyk okuwy barada bilyan bar bolsa, hays komek edin. Uly minnetdarlyk bilen Moon...

Dowamy »

1153 3
Köneler, Moonflower tarapyndan 11 years ago

Aşgabat daşoguz

aşgabat daşoguz arasynda gatnayan taksileriň bahasy şu vagyt näçekän bilen barmy

Dowamy »

1569 8
Köneler, turkmen.tach tarapyndan 11 years ago

SerendiPity

duyn gije bir kino gorupdim. yalnyz'yn acan temasyny okanymdan son shuny soramak kellame geldi.

hic "tötänden" sözüne ynanyanyzmy?

Menin barde aytjak bolyan zadym, oglan bilen gyzyn tötänden gabatlashmagy bir söýgä sebäp bolup bilermi?
Kinonyn ady "serendipity". Eger goreniniz bar bolsa bu kinodaky wakalar(yada...

Dowamy »

1223 5
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Ata aga teklip

ata aga(belkide jigi)! yone esasy zat ol dal. shonsuzam sen yazan zatlaryn bilen menin uchin aga.
yany "hapa sözler, sögünçler" diyen mowzugy okadym. ata aga "yola dowam, durmak yok" diyenleri. mana gora sen erbet zat yazannok. eger bashgalaryna gora erbet bolsa-da dowam et! sebabi erbetler erbetliklerine serhet goymayarkalar, gowular name u...

Dowamy »

1255 2
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Namaz wagtlary

salam agzadashlar we myhmanlar. yagdaylarynyz gowudyrda enshalla?! gowy bolsa "uzagyndan bersin hudayym!" erbet bolsa "beterinden saklasyn hudayym!".
men size, esasan hem namaz okayanlara we okamak isleyanlere, namaz wagtlary barada bir web adresi berjek. dunyanin haysy yerinde, haysy shaherinde, obasynda bolsan-da shol adresde shol yerin na...

Dowamy »

6233 17
Köneler, yalnyz tarapyndan 11 years ago

Bilmeýän türkmençe sözlerimiz

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Düýn-öňňünlikde bir dostum bn türkmençe bir söz barada düşünişip bilmedim. Ol maňa ol sözüň türkçedigini aýdýar, men hem türkmençedigini. Men türkiýede okadym, ol başga bir döwletde, ýöne olam türkleň uniwersitetinde okady. Indi, ikimizem, elbetde, türkçäň täsirinde bolýas. Ýöne ikimizden...

Dowamy »

1701 18
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Iň aktiw agzalar

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar men talyplara kän girmän başladym. Myhman bolup okaýan, ýöne jogap bermek islegi kän ýokdy. Ýene-de aram-aram girip, ýazgylar we jogaplar ýazýardym.

Soň pikir edip gördüm. Öňki dizaýnly talyplarda iň aşakda "iň aktiw agzalar" diýip sanaw durýardy, şoňa gözüm d...

Dowamy »

1841 44
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

X manat = y tumen

menin bir soragym bar?! nache chalt/tiz jogap tapyp bilsem menin peydama boljak. soragym shu: turkmen manady bilen eyran tumeninin kursy nachedenka?! shuwagtdan sagbol aydyan jogaplajaklar.

Dowamy »

1258 3
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Yas Juwanlaryn Yash Tapawudy

Salamaleykum halayyk,sizin aglabanyz talyp yashlar bolsanyzam ,durmushda oz den dushlarynyzdan tapawudynyz az daldir, men size bir sorag bilen yuzlenmekci,
durmushda bile mashgala gurmakcy bolyan iki yash juwanyn arasynda yash tapauwudy nacerak bolmaly? ynha shu soraga her kim oz pikirini yazsa begenerdim.sag bolyn.

Dowamy »

2092 30
Köneler, lionlion tarapyndan 11 years ago

Omrin manysy

gadyrly pikirdesler "ynsan omrinin manysy"namedeka?
adamzat kamillik yasa yetenden son(yetyanca) ilkinji adimde haysy yoly saylasa gowy?
hunar(eklenc yoly)
ylym-bilim
mynasyp yar
bu yollaryn hemmesini saylamak(byrlykda) basardarmy?
esasan gyzlarmyza unsi ceksek "elim isli bolandan manlayym g...

Dowamy »

1266 5
Köneler, kirpik tarapyndan 11 years ago

Toy chakylygy

salam oglanlar gyzlar!yakynda dost oglanlaryn birinin agasy oylenya velin shonun toyuna chakylyk tayyarlatjak bolyarys!bize turkmence chakylygyn ustune yazyp boljak birje bent goshgy ve yzyna yazyp boljak tekst gerek!
Gaty gyssagly bilyan goshgularynyz ve tekst yazyp berip biljeginiz bar bolsa gayrat edip yazarsynyzda!
Son toynuza cag...

Dowamy »

1206 1
Köneler, garakchy tarapyndan 11 years ago

Yagshy niyet yarym dowlet

najire dostlar we joralar?!
mende sheylerak pikir doredi:
shu gun internetde kabir zatlar barada maglumat yygnap otyrkam wikipedia.org'a girdim. shol adrese herkim uygeshiklik girizip biler diylip yazgyly eken.
menem pikir etdim: shu site'y turkmencha terjime etsek! meselem bolmanda herkim oz yashayan yeri(oba, shaher) barada m...

Dowamy »

1350 2
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Toý sazlary!

Türkmen toýlarynyň bezegi, azerbeýjan tans sazlary. Azerileriň iň gowy başy çykýan zatlary aýdym-sazmyka diýýän, olaryň sazlaryny diňläp doýup bolanok, her diňläňdede toýlar ýadyňa düşüp gitýär. näme üçin biz beýle aýdym-sazlar düzüp bilemzok, aýdym saza gezek gelende biz azarilerden gaty yzda...
"bagşylardan talyplar üçin azerbeýjan tans ça...

Dowamy »

2040 11
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Türkmenistan eğitim sistemi

Merhabalar,

Değerli Kardeşlerim,Türkmenistan okul müdürleri ile ilgili bir tez çalışması yapmaktayım.Fakat,kaynak bulamıyorum.Türkmence bilgim de araştırma yapmak için yeterli değil...Bu konuda yardımcı olur musunuz?

Daha önce Türkiye'de okuyan Türmenistanlı kardeşlerimle görüştüm ama nedense bilgi vermekten kaçındılar...

Dowamy »

4094 11
Köneler, by_man tarapyndan 11 years ago

gözüme linza dakdym çykaryp bilemok

Gözüme linza dakdym şugün, dakman geçeyin. Çykaryp bilemok we yatip bilemok :(. Internetden köp sapak tapdym öwredyan yöne başaramok.


Uff çykaryp bolanogay, yüregim bulaşyp gitdi. Nametsemkam?

Dowamy »

1977 17
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Gündelik kynçylyklara,peýdaly maslahatlar

ýazga nähili at goýjagymy bilmän şuny goýaýdym. diýjek bolan zadym, gündelik durmuşda gaşylaşylýan kiçi kynçylyklar düzeltmegi aňsatlaşdyrýan zatlar. Meselem bir gazetde okadym, eger telefonyňyz suwa gaçsa ony içi bürünç(tüwi/dary)bilen doldurylan gaba salyp gapagyny ýapyň diýýär we tüwi telefonyň içindäki çyglygy özine çekýär, we telefonyňyz öňkis...

Dowamy »

1456 10
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Menin uchin oran mohum

agzalar we myhmanlar! hemmanize hudaytagaladan uzak we hayirli yash, durmushunyzda ustunlik, iki dunyanizin abat bolmagyny dileyan.
men birzatlar yazjak weli gen gormersinizda! belki bu mesele barada birinji gezek yazylyandyr, belki-de daldir. yone ozuma durmushymda birinji gezek sheyle zady yazjak internedin usti bilen.
aranyzda meni...

Dowamy »

1738 30
Köneler, yalnyz tarapyndan 11 years ago