Bruce lee

.menem oz gezegimde shu pursatttan peydalanyp geplayin diydim. bruce lee 1940 yilda dogulyar kichika agsak bolyar ve ene atasy gaygy etyar ve kung fuu mekdebine iberyarler.ol 8 kylasda dostlaryndan tapavutlanyar ve okuvy gutarandan son ozu emel oylap tapyar "oldurcu nokatlar" diyen ady beryar .gynansakta ir bu dunyaden hoshlashyar.hazirem onun ol e...

Dowamy »

1066 4
Köneler, köse tarapyndan 11 years ago

?

SORAG 2:soygu name men pikirimche soygu yuregimizi gaplap duran gapyrcaktyr .
oglanlar shu goshguny okan
soygu birdir iki daldir

gyz kandir yeke daldir

Dowamy »

602 0
Köneler, köse tarapyndan 11 years ago

Indian movies

seret entak
Gitjik vagtym kop hindi kino goryadim.Henizem son tasirinde da:)-
esasanam hindi kinolaryny aydimi ve tansy ucin goryadim.Yokardaky movie hem gaty onat ekeni.Hindi kliplerni collection edyanlay obsem aydanda.maslaht berjek klipleriniz bamy?

Dowamy »

1613 13
Köneler, serahsi tarapyndan 11 years ago

Mary bir bolmasyn....

Paytagt Aşgabatdan gowysy yokla ow,name diyyaniz siz. Mary bir diyme,paytagt bolarmay obadan. Şu Mary diyip başlasalar yüregim bulanya...........

Dowamy »

5099 101
Köneler, atashka666 tarapyndan 11 years ago

Yazgylan yitmesi

Name ucin kabir agzalan achan movzuklary ya da yazan jogaplary yitirim bolya? Biri yorite ayiryamyka olary???

Dowamy »

1018 5
Köneler, BUDULAY tarapyndan 11 years ago

Nury Halmammedow, Ussat kompozitor!


Zehinli kompozitorymyz Nury Halmämme­dow aramyzda ýaşap ýören bolsa, Oguz aýy­nyň 20-sine biz 70 ýyllyk toýuny ulu daba­ra­la­ra beslär­dik. Emma bimahal gelen ajal ony biziň aramyzdan sogrup alyp gitdi. Bu diňe bir türkmen medeniýetiniň we sungatynyň öwezini dolduryp bolmajak ýitgisi bolman, eýsem dünýä möç­be­rin­de-de uly ýitgidi.
...

Dowamy »

5011 31
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Seniň gözleriň!

Atabaý Çarguliýewiň "Seniň Gözleriň" diýen aýdymy bara, şol aýdymyň sözleri kimiňkikäraý! bilýäniňiz barmy? Men Nobatniyaz Sayılı diýen biriniň goşgylaryny okap otyrkam şol aýdymyň sözlerine meňzeş goşga gabat geldim. Ýada Nobatniyaz Sayılı diğilğxn türkmenmikä!!??

gözlerin
Gizli gizli aldı canımı,
Senin gözlerin gözle...

Dowamy »

1254 2
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

WantedTimur Bekmambetowyň şu kinosyny gaty öwýärler. gidip görmelimi? gördüňizmi? nähili?

Dowamy »

2445 23
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Paytagty Üytgedelin!!!?!!!

Salam Dostlar!!! Gelin üyşip paytagty üytgedeliň!!! Sebabi gurulyan gurluşyklar, uniwersitetler, fabrikler, Gepiň gysgasy puluň aylanyan yeri diňe paytagt Başga welayat şaher ýok ýaly beyleki welayat iaherleriňem özgermegi üçin şol ýerleriňem paytagt bolmasy gerekmi name? Eger şeyle bolsa beýleki şaherlerimiziňem ösmegi üçin paýtagty üytgetmani tek...

Dowamy »

1239 19
Köneler, talypmen tarapyndan 11 years ago

Sorag

hemmane salam.
sorag 1: gelen dowlet bolsa giden name bolyar

Dowamy »

1201 14
Köneler, köse tarapyndan 11 years ago

Aldanan Möjek (Türkmen Ertekisi)

Biri barmyş biri ýokmuş. Bir aç möjek barmyş.
Günleriñ birinde bu möjek aw gözläp ýörkä, bir guza duş gelýär.
Möjek bu guzyny iýmek höwesine düşüp:
- Eý, guzujyk, men ýaş haýwanlary iýmerin diýip şert edipdim welin, üç günden bäri elime aw düşenok. Indi seni iýmesem boljak däl- diýär.
Guzujyk:
- Aýby ýok, möjek...

Dowamy »

1984 12
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

KENDİR GUŞAKDYR?

Salam dostlar. Beyik Magtumguly şahyrymyzyň Yat Bolar goşgysynda "kendir guşakdyr" diyen sözüne gabat geldim manysyny bilyan bar bolsa gayrat edip yazsa gaty hoşal bolaryn.
YAT BOLAR
Garyp aýak ýalaň, kendir guşakdyr,
Bir märekä barsa, orny aşakdyr,
Garyplar at münüp, depse – eşekdir,
Döwletliler eşek münse, at...

Dowamy »

1046 1
Köneler, talypmen tarapyndan 11 years ago

Turkmenistana in arzan nireden jan edip bolyar?

Salam talyplar!
Turkmenistana mugt sms ibermanin yolunu tapdyk, kop sagbolun. Men ucin ikinji mesele; nadip turkmenistana arzanyrak jan edip bolarka?
Men ozuma www.alosmart.com dan kart (kod) alyp jan edyadim we www.voipraider.com dan jan edyadim, yone olardan has amatly jan edip boljak yer bilyan barmy? Hany dillenin mugt turkmenista...

Dowamy »

1467 10
Köneler, ombudsman1984 tarapyndan 11 years ago

Hemmanizi ata watanymyza çagyryaryn

salam türkmen talyplary.in sonky yazgymdan son türkmenistan watanymy söyyan oglanryn kandigine gaty guwandym.ilki okamaga gelen wagytlarym yzyma gidesim gelenokdy yöne şutayda watanymyzy özünden önde tutyan oglanlaryn bardygy meni eziz watanymyn gowylaşjakdygyna mende uly umyt döretdi.dogrymy aytsam şuwagta çenli okuwymy gutarman watanymyzyn gowlaş...

Dowamy »

1114 7
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 11 years ago

Tanyslyk

Salam dostlar, meni hem sizin aranyzdaky sohbetdeslik, pikir sorasyklar ozune cekdi. Hazirlikce mende sorag yok. yone sizin bilen pikirimi paylasyp biljek.

Dowamy »

1107 3
Köneler, nury_dasoguz tarapyndan 11 years ago

Gaharym geldi, Utandym,Namys etdim

dün star tv de ar ya da heley isleyanlerin programmasyna gözüm düşdi.seretsem bir gyz otyr ady firuze dur seredeyin özbek öytyan diysem türkmenistanly bolup çykdy.namemiş özüne 25-27 yaşly ar ideyamiş.daşary yurtlardan gelen oglanlaryn yanynda utandym gaharym geldi namys etdim.indi men pikirmça kabir zatlara dur diymegin wagty geldimika diyjek boly...

Dowamy »

5111 76
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 11 years ago

Regaib kandiliňiz mübärek bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu gije juma gününe baglaýan gije bolanlygy mynasybetli, Regaib Kandilidir. Bu kandil, dinimizde "Mübärek üç aýlar" hökmünde bilinen Rejep aýy bilen başlap, Şaban aýy bilen dowam eden, rehmeti, feýzi we bereketi bol bolan Remazan aýy bilen gutarýan hözir we ruhy möwsimine girýänligimizi...

Dowamy »

2980 21
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Dokuzy düzüw?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Türkmençilikde aýdylýan birnäçe sözler bar. Şugünlerde men 1-2 sanysy barada pikir edip, gutarnykly netijä gelip bilmedim, aýratynam, "Dokuzy düzüw bolmak sözüne.

Näme diýmek isledilerkä şeýle diýmek bn?!
9-yň içine nämeler girýärkä?!

Öz pikirlerimi ýa...

Dowamy »

1362 4
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Beautiful things

hello everyone. lets talk about some beautiful things.I am newcomer so i read some texts u wrote & i decided to write too.
So how do u think what we need in our life most of all?

Dowamy »

1086 6
Köneler, thesecret tarapyndan 11 years ago

MUGT SMS!!!

Salam talyplar!! men sizin dykkatynyza bir zady yatiresim gelyar. indi biz mugt sms yazyp bilyaris!! onun salgysy www.wadja.com
koprak sms yazyn we lezzet alyn!!!
ur faithful moonflower!!

Dowamy »

1641 10
Köneler, Moonflower tarapyndan 11 years ago