Sungat eserlerimizi paýlaşalyň!Araňyzda p2p progrmmalary barada bilmeýän barmy!? Eger bilmeýän bar bolsa men bilenjämden aýdaýyn. p2p programmalary internet arkaly faýl paýlaşma programmalary, ýagny sen paýlaşasyň gelýän faýllaň bar bolsa onda şol programmany ulanýan beýleki agzalar bilen paýlaşyp bolýar. ýada özüňe gerekli bir zady başga biri paýlaşan bolsa ond...

Dowamy »

1510 5
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Peýdasy degjek web sahypalary

internet ulanan bolýas welin köp sahypalardan habarsyz ulanýas, käbir sahypalar gaty peýdaly hyzmatlar etýär emma biziň köpümiziň ol sahypalardan habarymyz ýok. meselem öňler mailsurf.com diýip bir sahypa bardy, dünýäde islän ýeriňe mugt hat ugradyp bolýardy, e-mail ýazan ýaly edip ýazýaň welin olar ony print edip TNT bilen aýdan adresiňe tabşyrýa...

Dowamy »

2424 16
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Kandiller (mübärek gijeler) we olardan peýdalanmak


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanar!

Şu wagt mübärek 3 aýlaryň içinde Remezan aýyna başladyk. Şu mynasybetli, bu aýlar bn baglanşykly käbir peýdaly maglumatlary siziň bn paýlaşmak isledim.

Aşakda ýazmakçy aýry-aýry.

Sizem bu babatda bilýän zatlaryňyzy ýazyp, gazanyljak sogaba şäriklik ed...

Dowamy »

1532 10
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

ilkinji söz

Salam oglanlar we gyzlar. Men hem şu momento dan peydalanyp yer yuzindaki ahli uyelere sicak sicak selamlar firlatiyorum.
Bye

Dowamy »

837 1
Köneler, funtik tarapyndan 11 years ago

Orsýediň Gubkin unw.i Türkmenistanda...

Salam talyp we talyp däl oglan gyzlar! Hemmäňize köp dogaýy salam. Täzelik bar :)
Orsýedin Gubkin Nebit-Gaz Uniwersitedi Tüurkmenistanyn Politehniki institutyna öz bölumini açdy. Bu okuw ýylynda öz işine başlaýarmyş. Gubkin Uniwersitedi Orsýetden daşgary, Parižde hem bölimleri bar.
siz nahili garaýanyz? Uzagyndan bolsyn da :D

Dowamy »

2417 7
Köneler, ultimatum tarapyndan 11 years ago

ÝaRemezan!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Remezan baradaky mowzuk uzap gitdi, indi täze mowzuk bn hem oraza barada maglumatlar, hem-de oraza bn baglanyşykly wakalary şu ýerde paýlaşmak üçin, şu mowzugy açýaryn!

Ilki bilen-ä, hemmäňizi ýetip gelen mübärek Remezan aýy bn tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Ikinjidenem, b...

Dowamy »

1987 9
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Salam merjenim

Merjen kak dela cto delayesh, kak two roditeli. ya pozwanyu trbr papaje.

Dowamy »

1509 13
Köneler, Gamlet tarapyndan 11 years ago

zamany nähili tygşytlamaly

Zaman örän gymmatly baýlygymyzdyr. Zamany özündenem gymmat zat bilen çalyşmaýan bolsak, zyýan çekýäris diýmekdir.
Zaman-ömrüň başgaça adydyr. Emma zaman bir günüň içine müňlerçe güni sygdyryp biljek derejede maýyşgak barlykdyr. Şonuň üçin hem 12 ýaşly akyldaryň, 60 ýaşly-da çaganyň bolmagy mümkindir.
Zaman iň köp üns bermeli, emma...

Dowamy »

1166 12
Köneler, teshnewi tarapyndan 11 years ago

Gaharyn gelse we...

salam talyplar.comyn agzalary we myhmanlary!
sizden iki zat sorajak we ahlakly jogap yazsanyz sholaram yerine yetirjek.

sorag
1. gaharyn gelse name etmeli?!

sorag
2. shadyyan bolmak uchin name etmeli?!

shuwagtdan sag bolun!
hormatlamak bilen lakamy hoshowazam bolsa shu wagt la...

Dowamy »

1372 11
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Gruppa sao (saba akyş öwez)

gruppa sao! aslynda gruppa diýer ýaly uzyn ömürli däl, saba artykow, akyş saparow we öwez durdiýew üçüsi bilelikde ýekeje albom çykardylar, ýöne ol albomda esasy akyşyň sesi eşidilensoň halk arasynda ol alboma akyşyň 7.si diýilýär.
Ol albomda gowja aýdymlar bar we akyşyň ondan öňki çykan albomlaryndan käbir aýdymlary bilelikde seslendiripdir...

Dowamy »

1912 5
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Abş giriş vizasyny almak barada

Dowamy »

1991 16
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Türkmençe bilmeyan türkmen oglanlar

Salam hormatly sahypamyzyn myhmanlary we agzalary...

yazjak yazgymy yazmaga utanyanam welin yenede gynanç bilen yazmaly bolyan...

yazjak yazgym esasanam türkiyede okayanlar bilen baglanşykly...

şu gün tmaydym.com sahypasyndan türkmençe aydymlaryny dinlap otyrkam bir yazgy gördüm... "Bu aydymy indirmek uc...

Dowamy »

1771 25
Köneler, engineerboy tarapyndan 11 years ago

Näçe adyňyz bar?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýene-de men :)

Aý, kellä bir pikir geldi köne ýerleri dörjeläp ýörkäm, aslynda, öňem bardy welin, ýatlatdy diýeýin, ýörite mowzuk açjak bolup ýördüm.

Şu ýerde agza bolup ýazýanlardan käbirleriniň dürli atlary bolup biler. Hatda, lakam, çyn at, ýalan at we ş.m...

Dowamy »

1882 24
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Hiyal etmek

Nache ozumi gynasamda hiyal etmek den hich gutulyp bilemok hiyal etmek dogrumi ya nadogri?
nadip gutylyp bolarka wagt boshlugini doldurmalimi yenede bolanok sizin pikirlerinize matach

Dowamy »

1381 7
Köneler, jigit tarapyndan 11 years ago

Kovus(rebuilder) jigim doglan günün gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!


Barde iň aktiw agzalarymyzdan biri bolan(KäVAGT YİTMESİ BAR DİYMESEň) kovusyň (rebuilder nikli tanalyan) bu gün doglan gunü, shol mynasybetli, ony hem gutlayalyn...

kovus jigim men seni doglan günün bn gutlayan işde,durmuşda üstünlikler arzuw edyan...göroglyn yaşyny...

Dowamy »

2389 7
Köneler, kakabay tarapyndan 11 years ago

Remezan aýy we oraza barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!


Bilşiňiz ýaly, 1-nji Sentýabrda Remezan aýynyň ilkinji güni başlaýanlygy mynasybetli, dykgatyňyza bu aý we oraza hakynda gerekli maglumatlary ýetirmegi ýa-da ýatlatmagy yslam.info jogapkärleri hökmünde makul gördük.


Yslamda Oraza

Oraza biziň di...

Dowamy »

4377 48
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Tm täzelikleri?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Mowzugyň ady "Tm-da tazelikler?!" diýlip ýazylsa-da, men täzelikleri ýazjak bolup däl-de, bilýänlerden öwrenjek bolup ýazdym. Okap lapykeç bolaýmaň täzelik(ler) görüp bilmän :)

Ýöne ýene-de Tm-dan gelen dostlarym we tel arkaly käbir habarlary eşidýärin.

Ýene...

Dowamy »

1944 25
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

toy çakylyklaryndan bir goşgy

tomus dynç alyşlarynda wagt geçirmegime kömek edyan ejem we kakama gelen toý çakylyklarynda yazylan goşgylar diýseň göwnümden turypdy. ine şolardan biri:
ýaşlygyn gunçalap gülleýän çagy,
ýatladan mahaly miwelän bagy,
toýmuzyň hormatly myhmany bolyň,
toýmyzda şatlyk mukamyn çalyň.

Dowamy »

2455 7
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 11 years ago

Nädip mowzuk açmaly?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Täze bir agzanyň "Nädip mowzuk açmaly?!" diýen soragy üçin, aýratyn mowzuk açyp, suratlar arkaly bildirmegi müwessa bildim!

Ynha, şeýdip açmaly:

1-

2-

3- ýazan ýazgydyr, goýan suratlaryň nähili çykjagyny görmek üçin, ýokardaky...

Dowamy »

1136 0
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Ýaş Amangeldiniň wepat habary

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýakynda bir habar aldym. 2001 Buzmeyin (Abadan) Türkmen-Türk Mekdebiniň uçurymy bolan, soňam Türkiýäniň ODTU(Orta Dogu Teknik Uniwersiteti – METU) uniwersitetiň Gaz we nebit inženerçiligi bölüminde okap, iň oňat orunlardan birine mynasyp hökmünde uçurym bolan we derrew Türkmenistana gidip...

Dowamy »

1555 13
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago