Dil meselesini dowam edip;

wajyp mesele!!! Hacan tmce hakyky tmce bolar hacanda ony basga diller yaly bay etsek!!! Muna doly 1000% mumkuncilik bar!!! Teklip bir sayt yasalsa Turkmen dilini osdurmek barada bu saytda her bolum bolsun ykdysadyyet, pelsepe, biologiya, nebit-gaz.... we herkim oz basy cykyan ugrundan taze
sozleri teklip etsin netijede islendik ugurda lukman...

Dowamy »

1908 11
Köneler, agza tarapyndan 11 years ago

Uçurym

Ertir dync guni bolandan son, gutardys bu gun bellanyar oytyan, saherde ucurymlardan doly. Saclaryny onardyp (daradyp), taksini sagatlayyn tutyalar, aylanyarlar garaz hezil edyaler. Menin hem okuwy gutaranyma 6 yyl bolayypdyr. wagt diysen calt gecyar.
Gelin hazir sol ucurym bolyan pursatlary yatlalyn.

Dowamy »

1496 6
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

gelin-gecin....

Salawmaleykmler, arman yigitler gyzlar! bu site super, gep yok, gelin agzalaryny kopeltmage synanshalyn!!!!

Dowamy »

914 0
Köneler, ishadami tarapyndan 11 years ago

Alabaý we Kangal itleri

VS
Türkler öz kangal itlerini çakdan aşa öwýärler, hamala dünýädaki iň gowy it ýaly, bizem, ýagny türkmenlerem öz alabaý itlerimize buýsanýarys. men biljek bolýanym bu itler haýsi häsýetlerde bir birinden üstün we siz haýsysyna göwnüňiz ýetýär.
turkiýada ýakyn wagtda bir kangal iti eýesini öldürdi, diýmek bu itler eýesine gaty bagly...

Dowamy »

22497 74
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Bilyardinizmi ?

Elde ýetişdirilýän piller kiçijik mahaly aýaklaryna zynjyr baglanýar. Bir näçe günläp zynjyry üzmek üçin piller elinden geldigiçe urunýar, ýöne kiçi piller uly zynjyry üzip bilmeýär. Aýaklaryndaky zynjyrlary üzip bilmejegini düşünenden soň, piller bu ýagdaýy doly kabullanýar. Ol günden soň pilleriň zynjyry aýrylyp, aýaklaryna inçejik yüp baglanýar....

Dowamy »

1113 4
Köneler, Eziz Turkmen tarapyndan 11 years ago

Nache dili bilyan?

Ozumizi owmage dowam edyas. yene-de zehinlerimiz barada. indi, kim nache dili bilyar we nadip shol dilleri owrendi? we dilleri owrenyanlere sizin maslahatlarynyz bar bolsa:

Dowamy »

3302 50
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Saýtdan Kowmaly!

Salam www.talyplar.com'yň hormatly agzalary!

Gowumy ýagdaýlaryňyz? meniň özüm kän ýazgy ýazgy ýazamok. sebäbi, gaty gerekli tema bolmasa, ýazyp, adamlaryň içini ýakasym gelenok. "Bu näme ýazypdyr-aý. biderek biziň kellämizi agytjak bolýar" diýmegiňiz mümkin. beý diýsem, sizem ýazmaň, diýjek boldugym däl. maňa dogry düşüniň!
<...

Dowamy »

2247 39
Köneler, Nehir tarapyndan 11 years ago

Menam tapdylar ;)

menem bu yerde yazmadik vagtim yitipdim, son polisler zat idap tapdy.bardena idan soranam bolmady weli, bolyada yene gety kan gerek adam bolmasan iydabem oturanoklar.in azyndan harmandali idar diyip pikir edipdim.ondanam ses cykmady.
yene geldim barik.gowuja zatlar yazilya.
menem goslusyp bildigimce goslusmakcy indiden son.

Dowamy »

1199 4
Köneler, serahsi tarapyndan 11 years ago

Matallar

Menem Derman yalak ylmy geplap başlamaly boldum :P
Bir matal bar weli, men çözüp bilmedim. Takmynan bilyan weli, dogrylygyny bilemok. Belki matematiki taydan çözümini bilyan bardyr.
Sorag şeyle :
Bir sagatda 3 sanak dil bar. Sagady minudi ve sekundi gorkezen. Meselem sekundi gorkezyan dili bir minutda 360 dereje aylanyar ve bas...

Dowamy »

2011 14
Köneler, guych tarapyndan 11 years ago

Ustunluk hemraniz bolsun!

Salamalik ildesler Arman yadaman gezip yormusunuz.Tuweleme seredyan hemman isleri basdan asan yalyla.Hic kim taze temada acmayar.Bolyar onda bizinem finaller baslady hemma islerinde we okuwlarynda ustunluk dileyarin.Nesip bolsa alyp cykarys

Dowamy »

1054 6
Köneler, d_oguz tarapyndan 11 years ago

sizin pikiriniz

salam oglanlar gyzlar menin kellamde bir sorag belgisi bar
sizinem pikirlerinizi almak isledim
eger dasary yurtda okayan bolsan, entek gutarmaga 5 yilin bar bolsa((bu arada yaş 19)belki uzap biler(odtu)) , oydakilerinem menden basga ogly ve oy oslerine komek eder yali basga cagalari bolmasa(biraz oydakilerem yasuli), dine seni oy...

Dowamy »

1255 9
Köneler, as tarapyndan 11 years ago

Salam Men Taze

Oglanlar men aranyza taze geldim, özümem hardcore (sözlükde yok ekeni) Magtymguly hayrany. Yene bir gezek hemmelere salam;

GIDIJI BOLMA

Gel, eý, köňlüm, saňa nesihat kylaý:
Watany terk edip, gidiji bolma!
Özüňden egsik bir gaýry namardyň
Hyzmatynda gulluk ediji bolma!

Hyzmat kylsaň,...

Dowamy »

2764 21
Köneler, Eziz Turkmen tarapyndan 11 years ago

ÇIMODAN

ÇIMODAN-ÇIMODAN,ICINDE PUL KAN
NETE GIRYANLER ŞU GOŞGYJYGAM OKAň

OKAN ÇIMODAN
SÖZ AWTORY AŞGAZAN VE ÇIMODAN

Dowamy »

1020 2
Köneler, AYLY GICE tarapyndan 11 years ago

The youth organization

Dear friends!
The Youth organization "Aydynlyk" continues work.
We open a new web-site. We invite all interested in our work to dialogue. Work of the organization will not be limited to creation of a site. We need normal serious the operating organization involving in the numbers of new supporters. We thank managers of sites which h...

Dowamy »

1342 5
Köneler, hemros tarapyndan 11 years ago

MATLAB 2007a Compiler Runtime

Araňyzda MATLAB ulanýanlar bardyr. "Maňa MATLAB 2007a Compiler Runtime" gerek. Google-da tapyp bilmedim.

Dowamy »

1614 2
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

talyplar.com - dan telegepleshige???

Salam talyplar.com sahypasynyn okyjylary! Barde gurruni gidyan temalar durli durli. Icinde yuvanrak temalaram bar, ara alyp maslahatlashar yali temalar hem bar. Yone bu yerde hemme yazgini okajak bolsan yaman kella kop agram dushyar. In gowusi munin yali temalar barada gurrundeshlik tayinlayan TV programmalar arkali pikir alshyp-bership bolmayarmy?...

Dowamy »

977 2
Köneler, myatashka tarapyndan 11 years ago

Myatashka

Salam gadyrly talyplar.com sahypasynyn okyjylary!!! In owadan we manyly turkmen adam atlary sizin pikirinizce haysylary? Gyz atlary we oglan atlaryny aydaysanyz.Yone hersinden birini aydayyn.

Dowamy »

2150 43
Köneler, myatashka tarapyndan 11 years ago

Multi-level-marketing (mlm)

herbal life, questnet... menina eşidenlerim şular, şahalar şeklinde ulalyp gityan tajirçilik, sen başda firma agza(şarik) bolyan, onun satyan harytlaryndan in az birini satyn alyan we şarik bolyan, son sen tanyşlandan şarik gözleyan, olaram agza bolsalar olaryn agzalygyndan pul gazanyan,eger olaram kabirlerini agza etseler olardanam belli bir form...

Dowamy »

1255 1
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Öy işime kömek edim hayişt

Salam oglanlar

menin ödevim bar mana kömek edin.Şu aşakdaky soraglary jogap tapmaly ginişleyin.Odev hayişt yardım edın.Hocanın beren soraglary.Kabirlerine jogap tapdym bular galdy.

1 okul müdürlerine verilen ünvan,okul müdürleri için kurulmuş herhangi bir sendika varmı
2 birde okul müdürü olmak için hangi şar...

Dowamy »

1229 1
Köneler, Dashoguzly tarapyndan 11 years ago

Muhacir ýaşyň uzak bolsun

Muhacir agzamyz bugün 20 yaşaýar. Oňa men hem dost, hem talyparyň agzasy hökmünde Alladan uzyn, haýyrly, gyzykly, keýpli we bereketli ömür dileýän. Durmuşuňda saňa keýp berjek ýar, göwnünden turujy bir kär dileýän.

Dowamy »

2001 19
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago