Babamyrat Hamdamow

"1991-iň güýzünda, güýzünde
Türkmenistan ata mekan garaşsyz!"
şular ýaly bir aýdym bardy, bir ýaşuly tar-da aýtýardy! Men şol ýaşuly Babamyrat Hamdamow diýip bilýän, ýöne men ol bagşy barada kän zat bilemmok. Onsoň maňa 2 sany özbek aýdym gabat geldi, bagşyň ady Bobomurod Hamdamow.
Şol iki adam birmi?!
Onyň asly özbekm...

Dowamy »

2450 9
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Agayunusun gozgan meselesine jogap

Agayunus seniň aýdýan zatlaryň ugryna bar.Sen mamla. Yen-de şunuň ýaly geň zatlar bilen bizi güýmemegiňi arzuw edýärin.

Dowamy »

1231 6
Köneler, funtik tarapyndan 11 years ago

yran turkmenlery hakynda kop sozleshers.

yenede salam. TALYPLAR.COM iň mähryban agzalary. syzyň araňyzda boldugum üçin beter begenyän .şu waght yrandaki turkmenler araza ayi bylän ayiň öndördunju gyjesy ya ramazan dyyp aydylyar we çagalar we ullaghan adamlar gyje boyu owadash larynyň oylryne baryp araza ayyny ghutlap duryalar.yranda turkmenler azynlygdyrlar.we yran hukumetynyň basgysynda,...

Dowamy »

1732 23
Köneler, ceyhun82 tarapyndan 11 years ago

Moderatorlyk gerekmi?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy budulay atly agzanyň söhbetdeşlik mowzugynda ýazan ýazgysyny görüp, kellä bir pikir geldi.

Ondan öňürti men bu babatda başga bir ýagdaýy aýdaýyn:

Talyplar.çom sahypasynyň administratorlary bar, takyk bilmezlik bn, olaryň sanawy:

1- Shahyr;...

Dowamy »

1940 29
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Hz. Ebu Bekir (r.a.)

Ilkinji halypa Hz. Ebu Bekir (r.a.) (572-634)

Hz. Ebu Bekir (radiallahu anh=Allanyn razylygy onun ustune bolsun!)
sahabalaryn(Pygamberimizi oz gozleri bilen gorup, Onun wezipesine duşunip, Ony Kabul eden we her-hili komegi eden ynsanlar) in birinjilerinden bolup, hemişe Biribaryn ilcisi bilen bile bolup, ona in onat ruhy we ma...

Dowamy »

1387 4
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

CeriumOxide bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Söhbetdeşlik dowam edýär. Kowalap-kowalap, ahyry CeriumOxide-y (Serdary) tutup, ondan bu babatda rugsat aldyg-aý kynam bolsa, uff (maňlaýdaky derimi sylýan/süpürýän-laý:) )

Serdar barada aktiw agzalardan bilmeýäniňiz ýokdur-la:) Şeýlemik diýýän, sebäbi, olam örän aktiw bola...

Dowamy »

4846 94
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Aşgabat Topary


Dünýäde tanalýan we öwgi alýan ýeke-täk türkmen topary diýsem ýalňyşmarynmykam diýýän. 1993-nji ýylda çykaran "city of love" albomy bilen dünýäde meşgurlaşan bu topar, 1998-nji ýylda grek aýdymçylar Melina Kana we Thanasis Papakonstantinou bilen bilelikde bir albom çykardylar we bu albom melina kana-nyň iň gowy albomy hasaplanýar.
A...

Dowamy »

2514 5
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

salam mahryban dostlar

salam mehrýban aghzalar . täze dost araňyza alamysyňyz. men yrandan adym jeyhun . ve syzlere salam aytyan . saglyk ojaghynda yşleyän.

Dowamy »

1094 4
Köneler, ceyhun82 tarapyndan 11 years ago

''Bismillahirrahmanirrahim''

''Bismillahirrahmanirrahim''ähli haýyrly
işleriň başydyr.ol Arşy Azamdan (Beýik Arşdan) ynsanlaryň eline uzadylan nurana bir
ýüpden ybaratdyr.Gysgaça ady ''Bismillahdyr''
''Bismillaha''daýanan ynsan butin äleme göz
yetirip biler.Cunki bu yerde Belent Allaha ynanmakdan,dayanmakdan we boyun bolmakdan soz acylyandyr.Düny...

Dowamy »

1802 13
Köneler, marjina tarapyndan 11 years ago

Ulanylmaýan türkmençe sözler


öňem bu mowzuga meňzeş bir mowzuk açypdym, türkmençede doly manysy bolmadyk sözler. Emma öz dilimizi daşary ýurt dilleri arkaly dälde göni özünü öwrenmek üçin täze bir mowzuk açmagy kararlaşdyrdym!
Biziň dilimizde kän ulanylman unudylyp giden sözler bar, hatda kän. köne adamlar, käbir türkmenler ulanýaram welin umuman täze nesil, ýa...

Dowamy »

3442 13
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Aýatlar, hadyslar we gowy sözler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Goňşy mowzuklaň birinde bu aýyň Remezan aýy bolany üçin, nakyllaryň ýerine degişli aýatdyr hadyslaryň goýulmagy ündelipdi, şol mynasybetli, şu mowzugy açmagy makul gördüm.

Mundan soňam beýleki baýramlarda-da degişli aýatdyr hadyslary we degişli sözleri enşallah, şu ýere goý...

Dowamy »

2996 8
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Baýram Taganow


Bagşy, şahyr we kompozitor, baýram taganow! Şu wagtky köp meşhur bagşylaryň halypasy, baýram taganow! Araplardan azyjak saz ogurlasada, özi ham saz düzmek üçin azap etýädi, we düzen aýdymlary henizem ýatlanyp diňlenýär. Türkmen aýdym saz sungatynda yz galdyran belli emma ir aradan çykan bagşylaryň biri. iň mehur aýdymy bolsa "Jennet", "aşga...

Dowamy »

1748 3
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Hekayat

salam agzalar men taze agza. bir hekayajyk yazayyn diydim.


Rowayat kylypdyrlar ki, Hudaytagala Adam aleyhessalamynyng ruhlaryny yaradypdyr. Hachan ki atamyz Adam aleyhessalam aytdy:" Ya Huday! Hayyshym bar, ki menden onjek ahli adamlaryng ruhlaryny manga gorkezgil! " Hudaytagala emr kyldy we ahli dunya gelip gechjek ruhlar do...

Dowamy »

1581 26
Köneler, selbishka tarapyndan 11 years ago

Sahabalar

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy Agaýunus-ypň açan "Hanym sahabalar" atly mowzugyny görüp, men hem diňeje "Sahabalar" atly mowzugy açmaga niýet etdim we, ynha, açýan.

Men bu ýerde sahabalar barada umumy maglumat beremsoň, yzyndanam hanym sahabalary degişli mowzuga tabşyryp, bärde erkek sahabalar barad...

Dowamy »

1381 10
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Tanyshlyk

Salam tal.com'yn agzalary!
Kella yene bir pikir geldi shugun. birhili genirak oza, sorap sadaka alyan yaly boljak. yone biri-birimizi tanamak uchin onatja bir pikir oza. esasanam remezan ayy onatja bir pursat.
hich-hili erbet pikir etman yone!
maksadym dine gen-tanlyk, garashylmadyk pursatlar bilen biri birimizi tanamak. hany d...

Dowamy »

1164 2
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Hanym sahabalar

Salam talyp.com-yň mähriban gyzlary!!!

Men sahypaňyzyň täze agzasy, siziň köpiňiziň ýazgylaryňyzy we jogaplaryňyzy okadym. Sahypa agza bolanymdan bäri ýöne hijiňiziň ýazgyňyzy göremokda:(. Baryňyz dilleşip dynç almaga gidenä dälsiňiz:). derman, arzyman, tapjangül....nirede barynyz. Gyzlar şu mowzugy biz üçin açdym. Öňem eşiden bolmag...

Dowamy »

2423 56
Köneler, agayunus tarapyndan 11 years ago

çilimi taşlamak


çilimi nädip taşlap bolýar?!!!
çilimi taşlatýa diýip her tüýslije zat reklama etýäler. menä hiçisinem barlap göremmok, belki barlanyňyz bardyr. nähili täsir etýär. çilimi anyk taşlatýan ýol bilýäňizmi?!
şu wagta çenli şular barada eşitdim:

1. Elektronika çilim.
görnüşü, hemme zady çilim ýaly, emma batareý...

Dowamy »

2707 34
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Adminlerin dykgatyna!

şu mowzugy açmak niyetimde yokdu ,yöne adminleri şeydip ulu harpdan yazyp ünsünü çekaymeseň, yogsam tutubam bolanok sizi.
saytymyzy kim seredyarkä häzirki dövürde???
kimem bolsa shahyr,muhachir ya farabi haysyňyzam bolsaňyz hany şu yeriniň arka plany-ny üytgeşigrak birzatjyklar özümden goşmakçy bn eger siz rugsat berseňiz...farabi se...

Dowamy »

1737 16
Köneler, kakabay tarapyndan 11 years ago

Kella gelen pikir

salam talyplar.com'yn agzalary we myhmanlary!
tutyan orazalarynyz kabul bolsun!
duyn kella birzat geldi, shol barada yazayayyn diyen dushunje bilen bari kabir zatlary yazmakchy. yzynam nesip bolsa siz dowam edersinizda!!!
gyzyklanyanlar bu barada mana goshulup bilerler. yazjaklarymy halamadyklara-da diyip biljek zadym yok, yone...

Dowamy »

2009 19
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Resmi türkmen web saýtlary

Täze prezidentiň kararlary esasynda Türkmenistanyň internet ulgamy azda kände özgerdi. Pursatdan peýdalanyp käbir döwlet edaralary öz web saýtlaryny açdylar. Araňyzda bilmeýänler bardyr meň ýaly.
Belki peýdasy deger.
Aşakdakylaryň hemmesi hem resmi saýtlar:

1) Habarlar
http://turkmenistan.gov.tm/

2...

Dowamy »

3580 6
Köneler, ultimatum tarapyndan 11 years ago