Bal suyji baldan hem bala suyji

onnun agsham ishden chykyp kommecheska baramda bir gyzjagash gordum. komerchiskidaki oglandan arzan gulakhalkaryn bahasyny sorap dur. menem kime alyan ony diydim, onyn jogaby \"jorama\" ...ey chaga how entek 1-2 njo klasdyr bolsa...belki ondanam kichi...bir gun sonra yene ishden son baramda shol bar...indi bolsa sacha dakylyan zakolka aljak bolup d...

Dowamy »

2606 76
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Okan bilin

oglanlar-gyzlar gayrat edip Türklere tmda aylyk 50 dollar diymayin. Namys meselesi. Eger namysy bolmayanlar başga mesele..

Dowamy »

1078 10
Köneler, sada_19 tarapyndan 11 years ago

Dünýäň ýüzündäki baýramçylyklar

Kim haýsy ýurtdaky baýramçylyklary gowy görýä? Bilýän baryňyz TM baýramçylyklaryny diýjegiňizi ýöne olary bizem gowy görýäs. Olaryň daşyndan halaýan baýramçylyklaryňyz hakda aýdyň! Ýa bolmasa nähili üýtgeşik baýramçylyklary bilýän bolsaňyz şolar hakda!
*Men hindileň “HOLI” baýramçylygyny halaýan. Barysy biri-birlerine her tüýsli reňkli kras...

Dowamy »

4648 36
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

: : . . nirden internete giryarsiniz . . : :

Salam talyplar ! Hemmaniz saglykmy? Natya?. Talyplyk keyp beryarmi?:) Neme diyjekdim.. Göryan welin köp zat yazylypdyr.. Munça zady nadip oylap tapyarsynyz.. bu bir...
İnternede köplenç nirde giryaniz .. ine bulam iki...
Men bir sanayyn hany gabat gelermika..
e-net cafe..mi
ya da öyde mii..
Y a da üç ayagyn üstü...

Dowamy »

1754 17
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

E_M_I_L_I_O

Is eny body from GREAT CITY TURKMENABAT???

Dowamy »

2130 62
Köneler, E_M_I_L_I_O tarapyndan 11 years ago

Flex\'iň peýdalary we zyýanlary


f - future - geljek
l - leader - ýolbaşçy, lider
ex - exchange - alyş-çalyş
student program - okuwçy programmasy

terjime.com ;)

näme bu flex? flex ýewraziýadan(şol sanda türkmenistan) okuwçylary alyp olary amerikada bir ýylyň dowamynda bir amerikan maşgalasynyň ýanynda saklap, okuwyna dowam...

Dowamy »

3640 66
Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago

Kem taraplarymyz

Salam gadyrly myhmanlar we agzalar!
bu sayta agza bolanyma yeterlik wagt bolandyr, yone barde ilkinji açyan temam. Birinji temamy bolsa
oz yalnyshlarymyzy owrenip olary duzeltmek barada yazasym geldi. Dunyadaki bar problemalaryn bashynda, belki-de,
adamlaryn (ilki bilen ozume degishli) oz kem taraplaryny bilmeyshi, bilse-de sh...

Dowamy »

1499 17
Köneler, merwli_gyz tarapyndan 11 years ago

Men kim bolmaly

\"bireyyam gün yaşdy,garaldy dünya, bakyp dur zemine müň gözli asman,dostum yatyp bolmaz geçilen günden,edilen işlerden bir söhbet achman.dury payhas bilen,dury aň bilen,ne iş etdik yza bir garaly biz,kynçylykdan geçen bolsak sowulyp,diňe özümizi yazgaraly biz.yagşylygymyz il iichinde orun alar,emma günä hakda dymmak gerek dal,bugin günälerimiz...

Dowamy »

2155 44
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Ejanin mukaddesligi barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men yany Ejenmi ya halashyan gyzyn atly mowzugy okap, bu mowzugy acmaga karar berdim, ilki bolan wakalary yazayin:


Siziň bilen eje merhemedi barada ýene bir hekaýany paýlaşmak isledim:

Sahabalaryň arasynda ýetişen bir ýigit wepat edipdi. Sahabalar ony...

Dowamy »

3381 28
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Hatyra güni mynasybetli, Gokdepe galasyndaky şehitlerimize näme sowgat edip bileris?


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, 12 Turkmenbashy ayi (Yanwar) Hatyra günidi. 1881-njy ýylda Gökdepe galasynda şehit bolan on müňlerçe türkmenleriň ýatlanýan, olaryň ruhlaryna bagyşlap, aýatdyr töwir okalýan gün.

3 gun gija galan hem bolsam, shol gün mynasybetli şehitlerimize näme sow...

Dowamy »

1539 9
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

türkmençe forum

men turkmence forum hakynda soracakdym.belki içiňizde bilyäniňiz bardyr.menä düşünmedim.forumuň şartlary diyen bir yer bar hicbir şert hem yazanok.forumda köp yerde türkmençe sözlerin yerine türkçe sözler bar.forumu guranlar türkmenler däl öydyän!?

Dowamy »

1843 8
Köneler, gerkez tarapyndan 11 years ago

Ayralyk Azaby...

Ayralyk azabyn çekip dostlarym,
Gaygyly men,bilyan onyn sanjysyn.
Söyga yuregimi yakyp dostlarym,
Duydym ayralygyn gaygy-unjisin.

Ilki Watan diydim,sonra dost-yarym,
Enen-atan yoklygyny duydym men.
Yanymdan ayrylmajak yalydy,
Chyn yurekden gulmegi-de goydym men.

Okuw diydim gal...

Dowamy »

1393 7
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Dünýäde iň gaty gidýän 5 maşyn

bu ýazgy, meň ýaly maşynsöýerlere bagyşlanýar.. ;)
1. SSC Ultimate Aero:

Twin-Turbo V8 motorly we 1183 at güycünde bu mashynyň 413km maksimum tizligi bar. 100km\'a 2.7 sekuntda chykya. 2007\' mart aýynda Bugatti Veyron\'u geçip Guinness rekorduna giripdir. bahasy bolsa 654 müň dollar. videosy barde

2. Bugatti V...

Dowamy »

2117 15
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Uniwersitediň malýatakdan tapawudy ýa-da akademiýada erkinlik

Häzir kelleden \"wyzyrrrr\" edişip şeýle köp zat geçip dur. Men olary temanyň başlygyňda ýygnajak boldum. Soňra gelip aşagyny dolduryp gitjek şu temanyň. Esasan hem Türkmenistandaky uniwersitetlerdir ýokary okuw jaýlarynyň we alymlaryň gowja üstünden düşjek bolýan. Oňa çenli içiňizdäkiler temanyň aşagyna pürküberiň.

Dowamy »

3381 56
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Peýdaly önümler, iýmitler

Salamjyklar adamlar! Geliň adamlara peýdaly iýmitler hakda ýazalyň! Achillesyn kömegi bilen käşir, pomidoryň aklyňy goýaldýandygyny bildik :) indi bolsa beýleki bilýän zatlaryňyz hakda ýazalyň!
*Mysal ücin ýylanyň zäheri gury agry kesele peýdaly diýip eşdipdim
*Käşir boýuňy ösdürýä
*Ary ýylda bir gezek çaksa peýdalymyşyn (eýýä...

Dowamy »

4960 21
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Täze turkmen klipler

turkmenistandan 1 dvd taze turkmen klipler geldi yagi bilen :)
rip etdim..shuwagtam youtube\'e upload edip dur.. ilki bilen size bushlayin diyaydim :))
ps: yone serdar ortacyn site\'ine goymak bolanok onunden aydayin!! ;)

ashakda dowam edya..

Dowamy »

33078 51
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

meniň ýalana garaýşym

* * *
Söýgi-dälilikdir.Däliniň bolsa
Dürs çykanmyş müň gepinden bir gepi
Alda meni näçe isleseň alda,
Ýöne bildirmesin ýalanyň sepi.

Sen meni aldama! Ýöne aldaýsaň –
Juda, juda, juda oňaryp alda!
Başyňy dik tutup, gözlerime bakyp,
Ýalbaryp, ýalbaryp, ýalbaryp alda
...

Dowamy »

2495 67
Köneler, shagyzy tarapyndan 11 years ago

Enanin goz yashy

Bir gun men ishde otyrkam. Bir gelniň aglap otyranyny gordum. men ondan name bolyar diyip soradym? ol mana oglym Rassiyada okap yor eyyam 5 yyl boldy. Men onuň gelerine 5 yyl bari garashyp yorun . ol bolsa man men Tm barjak dal diyyar, diyip jogap berdi-----ol ene oz ogluna name u/n diyip soranda ogly ona (yone, keypine) diyip jogap berdi. Sizin...

Dowamy »

1871 31
Köneler, Ayka tarapyndan 11 years ago

Yazgylaryn üstünden prikol tutmanda, düşünjanizi yazyn hayişt

slm dostlar enede men geldim. howwa nahili yagdaylaynyz gowydyr işalla.mende yazara zat kan welin meni yalnyş düşünyarler. her kimin bir pikiri bar ,düşünjesi bar dogry dalmi dostlar.barde bir yazgy yazsan hemen prikol tutup üstünden gülyarler... hany bolyar sag bolun onda saglykda görşelin

Dowamy »

1045 4
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

The Turkmen Names

While observing the developments in Turkmenistan and reading about that country I have always wondered about the characteristic, often very long and difficult to pronounce Turkmen names. Recently, I have come across a very interesting article which helped me understand this phenomenon. I highly recommend it to everyone who reads Russian. It was pub...

Dowamy »

3481 8
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago