Tomus dync alyshy!!

salam mahriban talyplar.comyn agzalary we hormatly myhmanlar!
bilyaniz butin tomus gecdi we yene okuw gelip yetdi,kimler okuwuna dowam,kimler de taze okuwa taze guycle bashlayar,a kabirleri bolsa okuwy tamamlap, taze ishe bashlayarlar.

a bu zatlara bashlamazdan on hemmaniz hem dync alyshy edensiniz?!!!

ay gepi u...

Dowamy »

1626 27
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Tapmaça

Salam Agzalar we myhmanlar,
Internette gezip yorkam şu tapmaça oran dykkatymy çekdi.
(100,0) (10,9) (80,16) (30,21) (60,24) (50,27) (?,?)

2 minudyn içinde çözüp bilseniz siz hakykatdanda intelligent

Dowamy »

2096 47
Köneler, Nebitçi tarapyndan 11 years ago

Nazar fm bilen söhbetdeşlik.Nazar fm, sahypamyzyň täze agzalaryndan biri emma köpimiz ony öňdenem tanaýas. öňüräk oň çykaran täze albomy barada bir mowzuk hem açypdym. şol ýerde käbir agzalar nazar fm-iň özi barada da ýazaýsaň diýdiler, inda nazaryň özi bu sahypaň agzasy, sorajak soraglaryňyzy özüne soraberiň!

nazar barada gysgaça:

Dowamy »

3968 56
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

indi her bir gyz üstnde erkek ysy bar

indi her bir gyz üstnde erkek ysy bar. Sız men aytyanlarym bilen razymy!!!

Dowamy »

2410 30
Köneler, Muli tarapyndan 11 years ago

Nirden geldik, nirä barýarys?

Salam hormatly agzalar, myhmanlar we mahribän sessiz gyzlar:)

Şu gün “Zaman” gazýediniň köne sanynda “Dünýäniň iň gymmat kitaby” diýen bir ýazgyny okadym. Özi bary-ýogy 13 sahypajyk welin bahasy 153 million ýewro. Awtory Tomas Aleksandr Hartman. Kitabyň dili nemesçe. Awtordan bahasynyň näme üçin beýle gymmatdygy soralanda, “13 sah...

Dowamy »

1687 15
Köneler, agayunus tarapyndan 11 years ago

Turkmence geplande

ey Turkmenlerem Turkce gepleyarey a men Turkce dusunmeyan

Dowamy »

1289 6
Köneler, Kaya tarapyndan 11 years ago

Sizden komek isleyas!!!!!!

Salam talyp den dushlar.Mana agyr suw bilen baglanysykly bilyan zatlarynyz bar bolsa aydyp biler misiniz?Sonam network bilen baglanysykli bilyan zatlarynyz bar bolsa komek etmeginizi sorayas.Okayan bolumum kompyuter inznerligi bolanson kompyuter hakinda kop zatlary bilmek isleyan.Sizin jogaplarynyza garasyan.

Dowamy »

959 2
Köneler, kebelek tarapyndan 11 years ago

Men Sizin komeginize matach!!!!!!!!!!!

Salam talyplar sayfasy mana komek gerek men network bilen gyzyklanyanyn manyagy.Lutfen mana network barada owreder yaly zatlarynyz bar bolsa owredayin.Cunki menin okayan bolumum Bilgisayar inzinerligi.Yenede bir yyldan ishe bashlamali nace gezek birnache adamlara hayys etdim welin peyda bermedi diycek dal yone menin isleysim yaly jogap yok eger ja...

Dowamy »

1082 4
Köneler, mutlu tarapyndan 11 years ago

"avrupa yakası" 6. sezon başlady!


seriallary yzarlamany kän halammok, kän serial göremmogam. sebäbi iň gyzykly ýerinde gutarýalar welin janyň ýanýa. ýöne "avrupa yakası" beýle däl, bir mesele bar bolsa şol seriýada çözýäler :D, we her sariýasy aýratyn bir waka diýseňem bolýar. türk seriallarynyň arasynda görer ýaly ibaly diňe şol bar diýseňem boljak.
hepdäniň 3-nji...

Dowamy »

1500 7
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Pidakärlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Pidakärlik barada aýratyn mowzuk ýok ekeni, men hem açaýyn diýdim. Näme sebäp boldy diýseňizem :

1- Kä mowzuklardaky pidakärlikli ýagdaýlar, aýratynam, TTM-ler baradaky ýazgylar;

2- Türkiýede her ýyl geçirilýän "Türk dili ýaryşmasy" we şol ýerdäki aýdylan, gö...

Dowamy »

1502 18
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Gadyr gijäňiz mübärek bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?! Okuwlar, işler bn armaň-da :)

Degişmäni bir tarapa goýup, asyl mowzuga gelsem:

Türkiýäň kalendaryna görä, bu günüň (26 Sep) gijesi Gadyr gijesi bolmaly! Aslynda, Gadyr gijesini bir gijä sygdyryp goýbermeli-hä däl welin, ýöne ýene-de şu g...

Dowamy »

2974 17
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Istanbulda üýşmeleň!


oraza aýynyň başlarynda kakabaý teklip edipdi, istanbulda üýşeliň diýip!
oraza baýramynda 9 gün dynç bar. istanbulda üýşmeleň etmäge nähili garaýaňyz! Talyplar.com-yň agzalary bolup bir ýerde üýşeliň, has ýakyndan tanyşarys, mümkin bolsa türkmen palow iýeris :D.
Türkmenistanda geçirilen üýşmeleňe baryp bilmedikler üçinem gowy...

Dowamy »

2301 37
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Palow

yany google-da palow diyip gözletdim welin, palow maşgala ady eken-a :D . gowyja palow suratlary zatlary görayjekdim welin. Ay palow diyip familiyan bolsa-da birhililay :D

Dowamy »

1719 8
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Türkmentel 2008-in logosytürkmentel 2008-in logosynda "internet explorerin" logosynyn name işi barka? :D microsoft hökümede azar bir bermesedi mun üçin. beyleki logo-da tanyş welin naman logosydygy yada düşenok şu wagt. bilyan barmy?

http://turkmentel2008.gov.tm/

Dowamy »

1595 6
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

PHP: dine men gülyanmi?

yany şu yerde bir makala okadym (türkçe) welin hali gülüp otyryn. aranyzda php bilen gyzyklanyanlar bar bolsa okap görün hany. sizin-em gülesiniz gelyarmay? ya-da mende problema barmy namemi?

Dowamy »

1576 5
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Bekgi! digital kompozitor


kompiýuterde playlaist döretmek meň halamaýan zadym, diňe diňlejek aýdymymy açýan we 1-2 sapar diňläp soň başga aýdymy açýan. Ýöne bekgiň käbir sazlaryny açanymda aýdymy üýtgetmek ýadyma düşmän 1-2 sagatlap şol aýdymy gaýtaladyp diňleýän wagtlarym hem bolýar. Gulaga ýakymly we rahatladyjy sazlary bar.
digital ses öndürýän az sanly...

Dowamy »

1581 13
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Turkmenpress.com taze görnüşi

Turkmenpress habar sayty tazelendi. Indi köprak habar yazyljakmyş. Taze habar köp goyuljakmyş.

Dowamy »

4078 7
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

SOYGI BARADA

Salam gözel gyzlar we owadanja talyplar nähili ýagdaýlaryňyz meniň adym MAKSAT...
Men beyik britaniýanyň London şäherinde okaýaryn ýagny,men hem siziž ýaly talyp,men sizden yekeje haýyşdym bar kyn görmän SöýGI BARADA nämedir bir zat aýytmagyňyzy sizden haýyşt edýärin...Jogabyňyzy şu belgä goýberip bilersiňiz!!!
maksat.ch@hotmail.com

Dowamy »

4677 98
Köneler, maksat.ch tarapyndan 11 years ago

RAP

RAP dünyasi hakynda name diyersiniz?
Bu soragy bermegimin sebabi RAP-i söyyan!!!

Dowamy »

2967 37
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

Nazar FM, Täze albom çykarýar!


Nazar fm! Türkmen chillout/ambient saz ussady, sazlaryny köpiňiz diňläp görensiňiz, diýseň jana ýakymly sazlar we mixler döretýär.

nazar fm -i tanamaýanlar:
onuň öz saýtyna girip döredijiligi we sazlary bilen has ýakyndan tanyş bolup bilersiňiz.

Nazar fm-i öňden tanaýanlar!!!
Nazar fm ýakynda tä...

Dowamy »

3021 18
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago