Bu mowzuk uchin bagyshlan meni : osuraklar barada biraz :)

On, beyik Roman imperiyasynda, bay adamlar \"beyik\" hadysalara gowy osurup bilyan masgarabazlary chagyrypdyrlar:) Kim gowy osurup bilse elbetde baydan sowgat alar ekeni. Gowy osurup bilyanler olar meselem bir sazy \"osurup\" bilyarler ekeni. Meselem haysy in gowy goryan sizin sazynyz? Shol osurak ony chalyp bilmegi mumkin ekeni :)

S...

Dowamy »

2005 14
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

degısme

bır gun towşan baryn gapysyny bat bılen açyp gomparyp gelıpdırde gygyryp, araňyzda blatnoy barmy dıyıp sorapdyr. ıçerde oturan mojek hem bar eken. towşan hemmanız bas manatdan toplan dıyıp puly alyp gıdıpdır. ertesi towsan yene gelen we aranyzda blatnoy barmy dıyıp sorapdyr. mojegın gahary gelıp yerınden turup bar,men blatnoy dıyıpdır. gapynyn arka...

Dowamy »

1721 9
Köneler, shoh tarapyndan 11 years ago

ohow

bee men taze agza boldum. kım duzen bolsada gaty gowy bolupdyr. aktıw gatnasmak ısleyan yone kop zadyny bılemok.

Dowamy »

1201 5
Köneler, shoh tarapyndan 11 years ago

Şapak

Suraty ulaltmak üçin üstüne basyň


Bellik: Surat Bitaraplyk aýyň 21-ne alynan.

Teswirleriňize garaşýaryn...

Dowamy »

1470 7
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Ogurlanan aydymlary youtube goymaly dal we ogurlanan aydymlary gaytaryp bermeli :)

Youtube indi turkmenlere ogry diyyan yer. Adamlar, biz bir zat etmeli bu bizin aydymchylarymyzyn bashga adamlaryn aydymlaryny ogurlamakda. Hemmishe turkmenler barada dine gowy gepleri on eshidyadim... in Orta Aziyanyn ichindaki bir hali adamkarchilige dushunyan milletlerin biri Turkmenler... mana sheyle birnache turistler aytdylar we ozumem bilyan....

Dowamy »

3242 49
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Birden sizi banlasalar haysy bir saytda:)

Birden sizi haysy saytyn bir agzalary yaman gorseler we, sizi banlajak bolsalar yone siz shondam ol sayta girip gatnashjak bolsanyzlar, onda belki Tor diyen programmany yuklemeginiz gerek.

TOr programma, ol hachan siz haysy bir sayta girenizde sizin IP-nizi chalyshdyryar: chyn IP-inizi gorkezmegin deregine ol bashga bir IP gorkezya...

Dowamy »

2014 5
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Kinodaky ýalňyşlyklar

Üns berip seretseň her kinoda-da herhiljek ýalňyşlyklar bar ekeni. Ine şol ýalňyşlyklary goýmakçy. Orsçadyr bagyşlarsyňyz.

Suratlary jogap şeklinde ýazjak.

Dowamy »

1496 15
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Dümewlemäň!Içinde 13 müňe golaý dermanlar hakda maglumat bar. Gyşyň güni dümewleseňiz, kelläňiz agyrsa we ş.m bolsa näme derman içmelidigini biler ýaly. Dermanlar toparlara bölünen. Şeýlede içinden gözläp bolýar.
Agramy 8.67 kg (mb) :-)

DepositFiles LetitBit Filefaktory Zshare

Dowamy »

1198 1
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Antivirus

Dostlar haysi antivurus ulanmagimi maslahat beryaniz.Şuvagt men kaspersky 6.0(original)
ulanyan. Ve gövnüme bolmasa doli viruslari tapmayan yali. Birem iki de allow yada deny diyip durmali.
Gayrat edindanim bir zatlar edin. Şu kaspersky sebapli formatlamali boldi kompyuteri.

Dowamy »

2266 36
Köneler, batyr tarapyndan 11 years ago

2005-2007 yyllary, türkmen futboly üçin şowsyzlyk!

\"bu zat\"-da nirden çykdy, türkmen futboly ösüp baryar ahyryn diyip pikir edip bilersiniz. Gaty uzyn blog yazmakçy, bagyşlan.
Geçen 2 yyl yagny 2004 Aziya kubogyndan sonra, Türkmenistan yygyndysy birnaçe yaryşlara we gaty az sanly duşuşyk geçirdi. Şol sebapli hem Fifa Reytinglerinde görülmedik derejede pese gaçdy. Yagny 86nji yerden 174e çe...

Dowamy »

1322 4
Köneler, Ga1taman tarapyndan 11 years ago

Feya ertirki doglan gunun bilen!

Salamalik adamlar! Ertir bizin Feyamyzyn doglan guni! Ertir ish bolmanlygy uchin shu gun ony gutlap bilersiniz! Yalnyshmasam 18 yashaya oydyan in gozel yashlan biri. Feya jora garrayan gunun GUTLYSH bolsun :))) Allajan sana ak bagt sowgat etsin! Yashan yashlaryn gyzykly hemem peydaly gechsin! Elmydama shu gunkulen yaly shadyyanja, sadaja, gowja, yu...

Dowamy »

1861 25
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Bayramynyz gutly bolsun

Salam dostlar. Men sizin yazan jogaplarynyzy okadym. Yzan jogaplarynyz ucin kop sagbolun. Menin esasy aytjak bolyan zadym sizin yetip gelen Gurban we taze yil bayramynyzy gutlamak isleyarin Bayramynyz gutly mubarek bolsun. Bayramynyzy hos gecirin.:-)))))

Dowamy »

1083 2
Köneler, Yazik tarapyndan 11 years ago

Taze talyp

O-how! Munuň ýaly site bardygyny öňräk aýtmaly-da how! Indi menem siziň bilen oýnamaga başlamakçy, ýesli ço habarlaşyp duralyň! Bye!

Dowamy »

947 5
Köneler, SHIRHAN JAN tarapyndan 11 years ago

Gurban ayi

salam ve salam butun Musulman doganlarymyn Gurban ayy kabul ve mubarek bolsun...
Millet ertir GAR yagyar tayarlanyn

Dowamy »

1071 4
Köneler, shorcity tarapyndan 11 years ago

Service\'leri başladyp bilemok, kömek gerek !

Salam oglanlar/gyzlar !!
Kommputer\'den bashy chykyanlardan kichirak hayisht bardy, komek edip bilseniz begenerdim.

Services.msc\'e \"UPnP Device host\" ve \"SSDP
discovery Service\" service\'lerini automatic
bashlatmak uchin girdim, olar bilen ishim
gutaranson, printer asla ulanmayanim uchin
\"Pri...

Dowamy »

1569 14
Köneler, Mergen tarapyndan 11 years ago

Plan-programmaly yashamak

Planly-programmaly yashamak.

Kabir adamlar planly hereket etmegi, gunde etjek ishlerini planlamagy gereksiz goryarler. Hergun belli wagtlarda belli ishleri etmegi bir monotonluk, oz erkinligini gysmak yaly goryarler. Men shu pikre goshulamok, sebabi ashakda.
Aslynda planly bolmagy goldamak ya-da garshy cykmagyn ikisem dogry ya...

Dowamy »

1437 8
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

SAHYPA GİRİŞ

slm dostlar. men istanbuldan size yazyaryn.
gowymy yagdaylarynyz?.HEMMANİZE JAN SAGLYK, ETİP GELYAN TAZE YİL BAYRAMYNYZ MÜBAREK BOLSUN.TAZE YİLDA ULY ÜSTÜNLİK, MUNDAN BEYLAK ,HEM İŞİNİZDE ULY ÖSÜŞLER GAZANMAGYNYZY ARZUW EDYARİN....
SAHYPANYZY BEGENDİM,KİM BAŞYNDA BAR BOLSA, BEREKELLA DOWAM ET.ÖRAN GOWY BOLUDYR... BUGÜNLÜKÇE ETER....

Dowamy »

1148 7
Köneler, shemshatjan tarapyndan 11 years ago

Alkogolly (spirtli) içgiler barada...

sizin alkogolly içgilere garşy pikirlerinizi bilmek, şu içgiler barada gürrün etmek üçin, şu temany açdym.

Bilşiniz yaly Türkmenistanda erkeklerin takmynan 80-90%i arak, piwo içyar..
Ema muna garamazdan bizin edepli türkmen gyzlarmyz arasynda içyanler dineje belkide, 1% dagydyr. (Dünyade başga gyz halky yok bolaymasa şeyle. )<...

Dowamy »

3526 50
Köneler, Ga1taman tarapyndan 11 years ago

Küşt-depmeler , Gazallar..

salam ildeşler..
gazallar yada küşt-depdi tansynyn sözleri..
köp toylarda depilyar yada aydylyar..
Şolardan bilyanimi yazjak, sizdenem isleyan.
Kabir toylarda gelinejeler, dayzalar şeyle bir gyzyşyar welin, bir-birine jogap hökmünde gazallar aydyalar. yagny özünden düzmek gaty ansat. yagdaya göra düzübermeli.
we g...

Dowamy »

2681 9
Köneler, Ga1taman tarapyndan 11 years ago

Sowuk ýurtlaryň adamlary has işewir bolýarmy?

Howa şertleri sowuk ýurtlaryň köpüsine seredýäň, adamlary has gowy durmuş ýaşaýarlar. Köp zat öndürilýär. Yssy ýurtlary sowuk ýurtlar bilen garşylaşdyranyňda beýle uly önüm görmek mümkin däl köplenç. Siz bu barada nähili pikir edýärsiňiz?

Dowamy »

1985 32
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago