Seresap

Essalawmaleykim gardashlar.yakynrak tanshalynla,mail adreslernizi goyberin (hindistandan bolmasyn).Eger bolmasada meni tanaman pashyrdaman.son ökünmeli bolayman.

Dowamy »

1516 6
Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago

Bildirish

Салам йигитлер, окувлар ягшымы? Мен сизден окувларыныз хакында, талып дурмушыныз хакында ин гызыклы сохбетлеринизи язмагынызы хайыш эдйарин. Шейле-де, ата Ватанымыздакы ажайып галкынышлар барадакы пикирлеринизи, дуйгуларынызы бизин билен пайлашмагынызы хайыш эдйарис. Белки, сизин язгыларыныз "Бейик Туркменбашы несли" газетимизде чап эдилер. Суратл...

Dowamy »

1094 5
Köneler, Begli Gowshut tarapyndan 11 years ago

Ayyp

ýSalam.Näme üçin käbir dashary yurtda okayanlar tmtana at dak yar.özlerem näçe yyllap shu topragyn çöregini iyendirler.öz aybyňy dashary yyrtda özün achyp tmleň üstünden güldurmek gowy dälmika diyyän.......

Dowamy »

1935 26
Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago

Gutlayan

Tuesday, 1st day of Eid Al-Fitr in Kingdom, Royal Court announces

Makkah, September 29, SPA--The Royal Court issued a statement announcing that the Supreme Judicial Council said that it has been religiously proved to the Council the sighting of the crescent of Shawwal month for the year 1429H. on Monday evening and that Tuesday, S...

Dowamy »

1465 8
Köneler, agza tarapyndan 11 years ago

Remezan Baýramyňyz bilen!hormatly talyplar hemmäňizi remezan baýramyňyz bilen gutlaýan! Tutan orazalaryňyz, eden ýagşy dileg, dogalaryňyz kabul bolsun! baýramyňyz gutly bolsun!

Dowamy »

2242 19
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com agzalarynyn suratlary

Talyplar.com agzalary sizden hayyşt! şu yazgyda her kim öz suratyny goysa gowy bolardy, Çünki bir-birimizin ady geçende göz önümize gelsin!!!

Dowamy »

13258 139
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

Aýlyk haklary täze ýyldan başlap köpeldilýär.


Dün Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow baştutanlygynda Ruhyýet Köşgünde geçirlen 21.Halk maslahatynda raýatlarymyza şatlykly habarlaryň biri hem gelip gowuşdy. Maslahatda 2009-njy ýyldan başlap zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, kömek pullaryň we talyp haklarynyň artdyryljakdygy mälim edildi. Şu günkü gazetlerde çap edilen karara görä, 2009-...

Dowamy »

1678 10
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Güljan Hümmedowa


Türkmen milli estrada aýdym sungatynyň görnükli wekilleriniň biri Türkmenistanyň at gazanan aktrisasy Güljan Hümmedowa (1937-1996) gadymdan gelýän bagşyçylyk sungatynyň täze nusgasyny – estrada sungatynda çykyş edip, köpleriň söýgüsine mynasyp boldy. Halkyň zähmetini, bagtyýar durmuşyny wasp edip, saz söýüjileriň güýjüne güýç goşdy.

Dowamy »

1510 3
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

gudratly caga

hemmaniza salam ve kop sagbolun. tuweleme gaty gowy, gyzykly sayt bolupdyr. menin yekeje soragym bar. yany yakynda mary welayatynda (nirdedigin anyk bilemok)bir caga dunya inipdir welin ol caga gudratlymys. elinde alla diyip yazylgymys. men mynyn yaly zatlara kan bir ynanamok welin ony goren adamlaram dogrudanam gudratly caga diyaler. munun hakynda...

Dowamy »

2116 11
Köneler, akm tarapyndan 11 years ago

What if

elinize 1 milliard dolar dushse name ederdiniz?

Dowamy »

1241 11
Köneler, Freedom_fighter tarapyndan 11 years ago

Gaýgysyz Atabaý hakda ...

salam deň duşlar!
Men türkmeniň ýakyn taryhynda öçmejek yz galdyran halkymyzyň söwer ogly hazirki türkmenistan döwletimiziň teretorya taýdan esaslandyryjysy hem-de sowet turkmenistany esaslandyran şahsyýet barada gürrüňdeşligi açmakçy. Ol şahsyýet GAÝGYSYZ ATABAÝDYR. Gynansakda biz ol barada gaty az bilýaris.Gaýgysyz Atabaý Staliniň represiý...

Dowamy »

2315 11
Köneler, teshnewi tarapyndan 11 years ago

Superdowlet

Turkmenistan, gelejekde Amerika yaly bir superdowlete owrulipbilermika?

Dowamy »

1515 24
Köneler, Freedom_fighter tarapyndan 11 years ago

Tanyşlyk we parahorlyk

Salam Dostlar,
Meniň bu mowzugym tanyşlyk we parahorlyk barada. Türkmenistanda esasan da döwlet edaralarynda işiňi bitirjek bolsan ya tanyşyn bolmaly ya da bir zatlar bermelidigini Türkmenistanda yaşayanlaryn bilmeyani yokdyr. Mysal hökmünde dowlet yokary okuw jaylaryna girjek bolsan, ya da keselhanalarda gowy bejergi aljak bolsan ya da döwl...

Dowamy »

2604 18
Köneler, Nebitçi tarapyndan 11 years ago

''AYLANSAM''

Twus deyin towlanjyrap yörir sen,
Towlanjyrap yöriyşinden aylansam.
Owsun atyp naz-kerişme garar sen,
Naz kerişme garayşyndan aylansam.

Çöken göwnüm galkyndyran nazli yar,
Goyma meni yollaryna intizar,
Ol gözlerin jadylayjy güyji bar,
Jadylayjy gözlerinden aylnsam.

Leblerinde b...

Dowamy »

1169 5
Köneler, jalaylar tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com'yn ishini gorupsiniz

salam agzalar.
shu talyplar.com'y uytgetjek diyip ishini gorupsiniza ooowwww munun. sonky jogaplara seretsenem we mc_didar'yn "soygi hakynda name diyersiniz" diyen yazgysynda-da bu barada mysal bar. yene bashga yerlerde de mysallar bar. meselem menin yazn bir yazgym yagny, yalnyshmasam herntas'a yazan "minnetdarlyk" yazgym hem bashga yerlerd...

Dowamy »

2220 14
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Kabul bolsun

salam hormatly talyplar we agzalar gadyr gijaniz gutly mubarek bolsun. Allajan dileg-dogalarynyzy kabul etsin.

Dowamy »

1330 4
Köneler, Kaya tarapyndan 11 years ago

Tomus dync alyshy!!

salam mahriban talyplar.comyn agzalary we hormatly myhmanlar!
bilyaniz butin tomus gecdi we yene okuw gelip yetdi,kimler okuwuna dowam,kimler de taze okuwa taze guycle bashlayar,a kabirleri bolsa okuwy tamamlap, taze ishe bashlayarlar.

a bu zatlara bashlamazdan on hemmaniz hem dync alyshy edensiniz?!!!

ay gepi u...

Dowamy »

1620 27
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Tapmaça

Salam Agzalar we myhmanlar,
Internette gezip yorkam şu tapmaça oran dykkatymy çekdi.
(100,0) (10,9) (80,16) (30,21) (60,24) (50,27) (?,?)

2 minudyn içinde çözüp bilseniz siz hakykatdanda intelligent

Dowamy »

2092 47
Köneler, Nebitçi tarapyndan 11 years ago

Nazar fm bilen söhbetdeşlik.Nazar fm, sahypamyzyň täze agzalaryndan biri emma köpimiz ony öňdenem tanaýas. öňüräk oň çykaran täze albomy barada bir mowzuk hem açypdym. şol ýerde käbir agzalar nazar fm-iň özi barada da ýazaýsaň diýdiler, inda nazaryň özi bu sahypaň agzasy, sorajak soraglaryňyzy özüne soraberiň!

nazar barada gysgaça:

Dowamy »

3960 56
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

indi her bir gyz üstnde erkek ysy bar

indi her bir gyz üstnde erkek ysy bar. Sız men aytyanlarym bilen razymy!!!

Dowamy »

2404 30
Köneler, Muli tarapyndan 11 years ago