Dokmachy garynjalar we garynjalardan kopri

Dokmachy garynjalar(Weaver ants) barada. Dokmachy garynjalar dokamagy soyyarler. Olar ozlerine agachlardaky yapraklardan oy dokayarlar! Yapraklary bileleshdirip olardan oy dokayarlar bashga mor-mojeklerin komegi bilen :). Aslynda, lichinkadaky ondurulyan yupek bilen olar yapraklary birleshdiryarler. Edil biz koynegi sapak bilen tikyanimiz yaly bu...

Dowamy »

1441 13
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Matematika Kluby Watanymyzda

Oglanlar we gyzlar, nahili ondumli bolardy eger watanymyzda matematika kluby achylan bolsa!

Matematika klubynda meselem gechen olimpiadalardaky meseleleri chozmage synanshardyk. Olimpiadalardaky berilyan meseleleri hemmishe internetde tapyp bolyar.

Teklipleriniz, pikirleriniz :

Dowamy »

1206 3
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

özüne söger yar saylamak

salam söygüli dostlar özünize söger yar saylamak,durmuş toyuny tutmak ve ol saylan yaryn bilen ömür boyi bile bolmak bu barada pikiriniz ve özüne yar saylamagyn ichgin syrlaryny bizin bilen paylaşsanyz diyip bu temany achdym

Dowamy »

2684 75
Köneler, murad-001 tarapyndan 11 years ago

gati gen

Dostlar şu habara gati gen galdim copy paste edyan. tercime etmek gati uzin gati görman!
Kilise, bozulmayan cesetlere \'ermiş\' muamelesi yapıyor!


Sekülerizmle girdiği savaşı kaybeden kilise, üzerinden yüzyıllar geçtiği halde bozulmayan vücutlara mucize muamelesi yapıyor, söz konusu cesetlere sahip çıkarak onları \...

Dowamy »

1530 3
Köneler, batyr tarapyndan 11 years ago

Mts GSM operator

Bu gun tm-de mts GSM operatormuz
oz taze sahypasyny achypdyr yone byr zady kem internetden sms yazyp bolmayar
ynha on sahypasy
www.mts.tm

Dowamy »

1656 3
Köneler, murad-001 tarapyndan 11 years ago

IMF vs TURKMENISTAN

Shugun bir habar eshitdim agyzdan(oban helleyleri gurrun edip otyr ekeni)
bilemok, dowlet tarapyndanam bu habar aydilan bolsa, yone men shuun eshidenim uchin siz bilen paylashmak isledim.

turkmenistan bugunler imf bilen gorshup yor ekeni, kredit almak uchin,uly mukdarda. shu benzin gymmatlatma yagdayi hem shol imf-nin etdirip...

Dowamy »

1970 29
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Gelin gyzlara ve oglanlara buşluk!:)

Taze oylenenler ve oylenjekler size govy habar:)!8 caga alyp cyksanyz ayalnynz kop zatlardan mugt peydalanyamysh birem ep-eslije pul berjekmish!8. martyn shanyna:)Gyzlar gelinler begenin!
http://www.turkmenpress.com/habar-1140.tmps.shu linkde

Dowamy »

1695 39
Köneler, garakchy tarapyndan 11 years ago

Ters jogaplar

Salamjyklar! Kim ters jogap bermegi halaýa :) ýa-da haýsy ýagdaýlarda ters jogap berýäňiz?!
Men aslynda ters jogap bermegi gowy görýän köplenç. Keýpim gowy wagty ýa-da gaharym gelen wagty hemem sorag berip bizar etseler. Käwagt bolsa käbir adamlaryň menden eşdesi gelýän jogaby bolany üçin şeýdýän.
Iň köp berýän ters jogaplarym. Ejem...

Dowamy »

2689 78
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

8 mart, bütündünya ayal-gyzlaryn güni

ertir onda gün siz üçin dogmaly-da :), nuryşkan sözü bar-da \"20. asyr türkmenlen asyry, galanlaram name etse şony etsin\" :),

şu saytdaky bütün gyzlary-gelinleri yetip gelyan 8 mart ayal gyzlar günü bn gutlayan, yanymda hiç manat yok bolmasa sowgatjyk alyp bererdim welin:(

onsonam gyzlar sizin üçin şu bayaramyn nahil...

Dowamy »

3202 81
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Yslam Arhitekturasynda geometriya ya-da Quasicrystals in Medieval Islamic Architecture

Harvard Universitetin fizika bolumunde okayan aspirantyn yslam arhitekturasynda tapan gyzykly geometria bejergileri barada video we makala. Videonyn bashynda bir mugallym biraz Peter J. Lu eden ishleri barada aydyar. Ondan son in gyzykly yeri bashlanyar.

Bu Yslam Arhitekturasyndaky ayra geometriya bejergileri, we olaryn nadip chekil...

Dowamy »

993 1
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Tapmaca

salam!
size gowyja bir tapmaca sorayin!elimden gelenice gysga ve ansat yazmana calyshayin.

sizde 10 halta altyn bar,her haltada-da 10 sany altyn bar.her bir altynyn agramy 10gr.Yone shol haltalaryn birinde beylekilerden tapawutlylykda icindaki alynlar hakyky dal,agramam 11gr.size de 1 terezi berilya ve terezini 1 gezek ulanma...

Dowamy »

1333 8
Köneler, muratsi tarapyndan 11 years ago

boyun alma

türklerin sayty bar, itiraf.com diyip, ka wagt girip yazylan \\\"boyun almalary\\\"(itirafları) okayan, prikollary kan,

sizde bolup geçen wakalar barmy, boyun alyp biljeginiz

men 1. klasdadym, we bir gyz klasdaşymyn gyzyl ruçkasy bardy, klasda dine şonda gyzyl ruçka bar birem mollymda, son bir gün maşagalamyz bolup day...

Dowamy »

2260 49
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

dashary yurtda okap bilim alan

Dashary yurtda okap bilim alan talyplaryn tm-de ish meselesi nahili

Bu barada her kim oz pikirini yazsyn

Dowamy »

1795 24
Köneler, murad-001 tarapyndan 11 years ago

Yazyjy/şahyr bolmak üçin...

Ali Ural atly bir türk yazyjysy bilen zaman gazedinde çykan reportajy okadym. gazetde yazyjy bolanson kawagt yazgylarynam okayan we halayadym. reportajda şahyrlyk we yazyjylyk barada gowy zatlar diyyar.menin göwnüme yarady, belki sizinem göwnünize yarap biler diyip gerekli gören yerlerimi terjime edip dykgatynyza hödürleyan. aramyzda gyzyklanyanlar...

Dowamy »

1593 23
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

Çagalyk

Çagalyk

Kabir zatlar bar, olar her gezek adama bir zatlary yatladyar, üytgeşik duygylary çagyryar, adamda bir zarynlyk, namedigi gaty saygarylmayan zatlara bolan küysegi artdyryar. Ol zatlar uly zatlar bolup bilşi yaly kiçijek, yönekeyje, adamlaryn köp ünsüni çekmeyan zatlaram bolup biler. Meselem mende sessiz bir...

Dowamy »

1311 13
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

Türkiyedaki türban meselesine garayşym

syyasy dal, şahsy garayşym. syyasat bilen işim yok.
Aslynda köp bolyar yöne sonky wagtlar hasam, şu türkiyedaki bolyan wakalary görüp türklerin öz aydyşlary yaly “kiçi dilimi yuwdyan”. Agzymy açyan, gen galyan. Gaharyn gelmez yalam dal kabirlerinin bolşuna. Gahary gelmeyan yokduram öydemok özüm-a. Elbetde men gaharym mana degişli, başga bir...

Dowamy »

2086 51
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

“Namys”

“Namys”

Ýagşy günleriň ýolunda müň sany ýaman ýatyr (Gündogar pähimi)

Orakmy, aňňalmy,
Synnymy, keser,
Eýermi, gaňňamy,
Howutmy, çelek,
Şyhmütür, ätişgir, gyrkylyk, kepgir,
Iri göz elekmi, uşakgöz elek –
Haýsysy gerek?

Çekinmän baryber çaga-da bolsaň,
A...

Dowamy »

2634 21
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Turkmenistanda parasyz okap bolyamy?

Belki men shol oglan bilen dushushandan sonra okap bashlapdyryn. Men on okuwa bolan howesini gorip men okasym gelipdi.

Bolya indi bu oglan barada: Bir gezek men Ashgabat-Turkmenabat poezdinde oye gidyadim. Hali poezd ugramanka Ashgabadyn vokzalyndan, bir shadyyan oglanjyk 17-18 yashly menin onumdaki bosh yerde oturdy. Ozindam gitara...

Dowamy »

1977 34
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Terjime.com eyyam 1 aydan bari gowy ishlenok

haysy sozlerde çäýňžşüö harplar bar bolsa, onda sozler dunyade yok harplar bilen yazylyar. hich zada dushunip bolanok.

encoding utf-8 saylanan bolsam, barybir dushuniksiz harplar bilen haysy bir sozi terjime edyar.

minnetdar.

Dowamy »

1290 2
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Gok-gozli adalylaryn tapmachasy

Bu tapmachany kop saytlarda chozyarler, we her kim durli jogap beryar. Yone, bashga saytlara girip jogabyny okamanlar, hayysht!

Tapmacha: Dunyade bir yerde ada barmysh. Ol adada 1000 adam yashayar. 900 sanysy gonur gozli, we galan 100 sanysy gok gozli.

Olaryn dini, olara ozlerinin gozinin renkini bilmage gadagan edya...

Dowamy »

1199 9
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago