01.01.2008. ilk günim

howwa, bu gin 01.01.2008. ilk güni .men hemsahypamy açayinda gowy arzuwlar b/n yazgymy yazayin diydim.slm dostlar we joralar. nahili keyplerini gowymy.name ömür geçip dur, yaşaşyş dowam edyar. dynman aylanyp dur sagat dilleri, wagt garaşmayar yaşlyk geçip dur.... howwa men köpden bari özüme dost gözleyardim, ahyry tapdym hudaya şükür..ka wagtlar a...

Dowamy »

1302 0
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

2008

yil 2008!!sagat 1.53!! offf ahyry gecdigay dyzap, gygyryp, bokjeklap :))
ps: bor dostumyzynam bugun edil shuwagt doglan wagty.. onam bellap otyrs..:))

herkim edil shuwagt, yagni taze yila gecilayen wagtyny yazsinla..

..

Dowamy »

1241 9
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Gutlag

Salam Doslar ...!!!!!
Doslar kop vagt bari bu raya girip blemmok bilemmok sayttami problem bar....
Sizi Yetip Gelyan Tazze Yiliniz bilen tus yurekten gutlayan .Size 2008 Ulu bagt getirsin..............

Dowamy »

910 2
Köneler, serkerde85 tarapyndan 11 years ago

Ejenmi ya halashyan gyzyn?!

Shu gun ishgarimizin ogly Moskwadan geldi. Pahyrjyk ishde otyr “entek oglumy goremok” diyya. Ogly gelipdir yone goni halashyan gyzynyn yanyna gidipdir. Ejesine “onumden chykman” diyyip sargapdyr onun onunden hem shol halashyan gyzy chykypdyr. Mena gynandymlay ejesi birhiljek bolup otyr “bira obidno” diyya yone “gaty gorman yagdaya bashgacha seretj...

Dowamy »

5340 108
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Sozde dal ozde bolmak

uzynrak bolanson boleklere bolup goydum.

Sozde dal ozde bolmak.

Shu sozlemi gowy goryan. Turkiyede okayanlar bilyandir. Turkcede “sozde degil ozde olmak” diyilyar. Men terjime edip bilmedik bolmagym mumkin. Yagny “bir zadyn sozuni etmek, sheyle gorunmek mesele dal, esasy zat hakykatdanam, yuregin bilen shol bolmak” m...

Dowamy »

1667 14
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

In şadyyan yurt Danimarkadyr.

Londra-leicester unversitedinde Adrian white yn gözleg işinde dünyade ın şadyyan yurt Danimarka,keypsiz yurtda Afrikadaky Burundydyr.Türkiye bolsa 133 bolup durya.
178 yurtlaryn arasynda gözleglerin \"Şadyyan yurt\" bolsa Pasifik okyanusunda yer alan we köp adamyn tanamayn eştmedık adasy yanardag adasy Vanuatu bolup durya.Gözleglerin sonund...

Dowamy »

1459 13
Köneler, wo ai ni tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanyň döwlet gurlyşy - döwlet ýolbaşçysy (prezident)

Ýurtda iň ýokary wezipeli adam döwletiň we ýerine ýetiriji hökümetiň ýolbaşçysy – Türkmenistanyň Prezidendidir. Ol Ministrler Kabinetine – Türkmenistanyň hökümetine ýolbaşçylyk edýär.

Prezident milli garaşsyzlygyň, territorial bitewiligiň, Konstitutsiýanyň we halkara ylalaşyklarynyň ýerine ýetirilmegine kepil geçýär, Türkmenistanyň...

Dowamy »

1540 5
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

MA-RO toparynyn MAXIMUM atly taze albomy.

SALAM TURKMEN TALYPLAR WE DEN DUSHLAR.SIZI TAZE YIL BAYRAMINIZ BILEN TUYS YUREKDEN GUTLAYARYN.MEN SHU GUN MA-RO GRUPBASYNYN MENEJERI BILEN GEPLESHDIM.MA-RO TOPARYNYN TAZE MAXIMUM ATLY ALBOMYNYN CHIKANDYGY WE SATYSHA GOYBERLENDIGINI AYTDY.NESIP BOLSA YAKIN WAGTDA SIZ OLARY INTERNETDEN HEM GORUP BILERSINIZ.YENE DE BIZIN BEGENMELI HABARLARYMYZYN BIRI...

Dowamy »

1997 11
Köneler, SerdarLondon tarapyndan 11 years ago

Londondan talyp den dushlara salam

salam turkmen dogalar.sizi taze yil bilen tuys yurekden gutlayn men hem shu sahypanyn kim achandygyny bilmek isleya eger bilyaniz bolsa mana hat yazmagynyzy hayisht edyarin??

Dowamy »

1180 6
Köneler, SerdarLondon tarapyndan 11 years ago

Shemshatjandan hoşlaşyk... taze dostunuz toyly

bilyanizmi dostla, bu durmuşda her kim bir durmuşda yaşayar.. biz türkiyede hemme zatlar gymmat.... yöne bu erde internet arzan sagadyna 1dollar... men ene 2 günden türkmenistana gityarin, yöne adresimi doganym toyla yagny shatda goyup giderin.. olher gün siz b/n yazyşar.. sizin b/n tanyşmak menin üçin uly bir bagt boldy. hemmanize meni kabul...

Dowamy »

1994 52
Köneler, shemshatjan tarapyndan 11 years ago

taze yil arzuwy shemshatjandan

slm dostlar. nahili gowymy yagdaylarynyz,köpden bari, sahypany açyp, bilman ,kösendim ,name sahypada kemçilik barmay..... howwa, etip gelen taze yil bayramynyzy, tüys yüregimden gutlayaryn...
gutlamka b/n hemmanize berk jansaglyk, işinizde üstünlik arzuw edyarin. bolyar onda sag bolun , taze yildan son görüşeris dostlar we joralar....horm...

Dowamy »

1214 1
Köneler, shemshatjan tarapyndan 11 years ago

Ded moroz? aýaz mama?

telewizorda görýän welin Aýazbaba garpamyk diýäler. Türkmençilikdä ol gahramanlar ýok? ýa bar my? menä okan kitaplarda ýadyma düşenok. orslarda - ded moroz we sneguroçka bar. sneguroçka oň gyzy onoň ejesi kim? :) asyl düýbine seretseň olaryň hemmesem ýaşuly Santa clause dan gaýdanok my? galanlaram oň ýasamasy (yandan yemişi :D) onda ol sneguroçkany...

Dowamy »

1959 14
Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago

Koz dey gyzyl koynekli.

Koz dey gyzyl koynekli.

Koz dey yaldyrap dur alyp janymy,
Egnindaki bagul renkli koynegi.
Koynegi de bagul ozu de bagul,
Mahrem yuzi arzuwlarymyn gaymagy.

Yanaklary misli dandan shapagy,
Leblerinde buldurayar ballary.
Bakyshlary janym alar mun kerem,
Gujagynda achylypdyr gull...

Dowamy »

1236 3
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Teshnelik

Teshnelik

Uzak gunlen gechmegine garashyp,
Yuregimin atashyna tutashyp.
Men otyryn gysym bolup bir burchda,
Ayralygyn azabyna utgashyp.

Ne bir islegim bar durmysh yoluna,
Ahli zatlar sen yanynda galan dey.
Ne bir erkim bardyr sana yetmage,
Yurek diyer soydiginche yene soy.

Dowamy »

957 0
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Ashgabat Hakynda Ballada

Ashgabat Hakynda Ballada

Saher salkyn howa,ses yok umsumlik,
Kayarym mashyn gechyar shayoldan.
Yshyklar sonmandir,yagtylyp asman,
Azan sesi metjitde yanlanar irden.

Dan shapagyn serpip gun dogup baryar,
Owshun atyar bitaraplyk binasy.
Baglarda josh uryar gushlaryn sesi,
Son y...

Dowamy »

2276 10
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Täze ýyl!


Aý siz tüwelemeläý...
Täze ýyly biriňizden-biriňiz gutlarsyňyz diýip garaşdym welin henizem gutlaňzok. Şoň üçin özüm birzatlar etmesem bolmady.

Onda näme täze ýylyňyz gutly bolsun!
Bu ýylam syçan ýyly. Syçan ýaly akyllyja gezeliň! :)

Täze ýylda etjek goýjak zatlaryňyz hakynda aýtsaňyz. Täze ýylda...

Dowamy »

2843 46
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Gunça eşegiň wideosy barmy?

talyplar.com -uň iň aşagyndaky \"copyright\" tekstinde gunça eşegiň youtube -daky bir klibine link bardy. şony aýyrypdyrlar. sizden haýyşt etsem şo wideony eliňizde bar bolsa maňa goýberip bilmezmikäňiz?

Dowamy »

2866 26
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

\"gara bazarda\" walyutanyn kursy

turkmenistanyn \"gara bazarynda\" gaty ynamly cheshmelerden alan habarymyza esaslanyp 27.12.07 oylan sagat 17:00 da 1 amerikan dollarynyn 20500 manada barabardygyny habar beryaris. hotmatly prezidentimizin walyutalaryn \"gara bazar\" bahasy bilen bankdaky bahalaryny denlemek baradaky gorkezmanin ishe goyulandygy ozuni bildirmage bashlady. ekonomist...

Dowamy »

2495 23
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Gyz dogan..

Gyz dogan barada hekayajyk yazayyn:

Bir yigide sorapdyrlar, \"ayalyn, gyzyn we gyz doganyn 1ini saylamaly bolsan, haysyny saylardyn?\" diyip.
Yigidem \"Gyz doganymy\" diyip jogap beripdir.
\"Name üçin gyz dogan? Ayalyn ing yakyn dalmi sana yada gyzyn sen janyn dalmi?\"
Yigit bolsa ona \"Ayalymyn yerine başgasyny...

Dowamy »

1587 9
Köneler, Ga1taman tarapyndan 11 years ago

gitleriň goşuny..

Dowamy »

1690 26
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago