Слова об экс-президенте Туркмении уберут из гимна страны

yazgy doly orça bolany üçin ayryldy

seredin: talyplar.com kanunlary

Dowamy »

1430 18
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Musulmanlaryn kemsidilmegine goz yummak

Hormatly agzalar we synchylar!
Shu tomusda Gruziya bn Russiyan arasyndaky bolan dushnushmezlikler meni ozune chekdi!Shonda men BMG-nyn howpsuzlyk guramasyndaky gurrunlere goni efirde seredyardim!Shonda bir gezek ABS-nyn predstaviteli Rus predstaviteli bilen gygyrshanda men sheyle waka unsumi chekdi!
1)Abs rasiyanyn chechenleri gyranda...

Dowamy »

1602 9
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Adam elmydama ýeňmek uçin döredilendir!!!

Adam elmydama ýeňmek uçin döredilendir!!!

Yöne şeyle mahal gelyar velin hatda iň ekabyrlar hem gapana duşen deý çykgynsyz yagdayda galýarlar!! Ana sol pursat dünýäde ýene adamzat yeňlendir öýdýärler, emma adamzat herzaman öňe tarap ymtylyar... ol bagt guşy yzyndan, we çalt hereket bilen hiç oýlanmany ylgaýar!!Ine ol kert gaýa bilen b...

Dowamy »

992 4
Köneler, imperator tarapyndan 11 years ago

Turkmenistan nira?

Türkmenistan gaz ätiyaşligi boyunça dünyäde ilkinjileriň arasin. we turkmen gazini orta evropa döwletlerine "GAZPROM"iň (rasiya) ara girmegi bilen satilyar.
evropa döwletleriniň taze "NABUCCA" adini alan gaz geçiriji yoliniň rus topraklarindan we ruslarin aradan jikarilmagindan we elbetde kop sanda bahasi arzan bolan gazi almak sebabini gote...

Dowamy »

1892 24
Köneler, ihlasxs tarapyndan 11 years ago

SSSR-iñ düzüminde bolmadyk bolsak???

Salam hormatly talyplar. Meniñ kellämde bir sorag aýlanyp dur. Eger-de Türkmenistan 1924-nji ýylda SSSR-iñ düzümine girmän, bakna bolman gelýän bolsak häzirki durmushymyz nähili bolardy? Ykdysadyýet nähili bolarka? Ýa-da owganystan ýaly öz içimizde uruslar bolardymyka? Ýa-da goñsy döwlet Eýran ýaly ösüshe eýe bolardymykak? Hemmäñizi gyzyklandyrýan...

Dowamy »

1582 26
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago

SMS arkaly gutlag

Salam hormatly talyplar.com-ym agzalary! Sizi bayramlartynyz bilen gutlayaryn! Egerde siz nahilidir bir SMS arkaly taze yyl gutlar yaly SMS bilyan bolsanyz utanman yazyberin.

Dowamy »

3539 35
Köneler, Fransuz tarapyndan 11 years ago

Talyplara ýazmak, gowy-biderek temalar, oňuşmazlyk hakynda

Şu saýtda şeýle intelligent, gyzykly, peýdaly ýazgylaram bar, okanyňa hiç degmejek hatda adyna seredip girmejegiň, saýtyň gadryny gaçyrýan ýazgylaram bar. Olaryň ikisinem biz ýazýas. Geliň mundan soňra şu ýere birbirimize peýdaly, umuma degişli*, internetde uzyn wagtlap arhiw bolup galjak ýazgylar ýazalyň. Bloglaryň atlaryny goýanda-da üns berip...

Dowamy »

1142 8
Köneler, asuda tarapyndan 11 years ago

Söýginiň güýji

Her zaman
bolupdyr
söýgi dünýä diregi...

Her zaman oňmandyr
ýürek
omuz indi....

dur oýlan
mynasypmy biz beýik söýga...

oýlan
oýlan


hooooow
soygin güýji...
aýdaýyň gyzlar
...

Dowamy »

1203 9
Köneler, imperator tarapyndan 11 years ago

Wepaloyal

dagan sen shu wagt nirede okayan?adyn name?nireden?

Dowamy »

1028 6
Köneler, Berdi+Humay tarapyndan 11 years ago

Gyzlar

menin pikirimce gyzlaryn kopusi oglanlardan
dogry (real life) zatlary dal de uytgedilip aydilip bilayjek(owunmek yaly) zatlar esitmek isleya. gaty gorman yone yalan zatlaryn aytsak has hem gowunlerinden turup bolya. sizem mana gosulyanyzmy ya da sizin pikirleriniz nahili? birem bu mowzuk barada gyzlar nahili dusunya?

Dowamy »

2450 74
Köneler, mekkash tarapyndan 11 years ago

Sizlere bir soragym bar

Salam saydyņ agzalary meniņ bir soragym bar sizlerden šu saydyņ agzalarynyņ barysy talypmyka yada ičiņizde išleyäni,okuwyny tamamlap šol yurtda iše galanyņyzda barmy?

Dowamy »

1134 14
Köneler, Gala tarapyndan 11 years ago

Sarahsly barmy

Aranyzda sarahsdan talyplar barmy!barbolsa seslenin!!

Dowamy »

1042 3
Köneler, Berdi+Humay tarapyndan 11 years ago

Yashok gaty gorme!

Yashok erkek bolsana how!natdinay dost gamlanmasana elli gram icde taze yyly bellabersene turkiyada turkmen kandira sholar bilen shan bolup toy tutuberin!!!

Dowamy »

1082 3
Köneler, Berdi+Humay tarapyndan 11 years ago

Gelin goshgy okalyn

Daglar derde owrulip,men yuregme chokseler,
Ilim-gunum derman gozlap, agyr yollar sokseler,
Senin beren derdine,senden derman tapsalar,
Elin melhemli gelip emlemezmin Dilberim!

Tesneligni sorup alsam,sulleren bar gullerin
Tesneligni sorup alsam,Garagum dek collerin.
Girdabyndan sypyp gelsem,in epgek...

Dowamy »

1634 19
Köneler, Berdi+Humay tarapyndan 11 years ago

Taze yyla tayynlanyanyzmy?

oglanlar gyzlar turkm-da namen tazelikler bolup gechyar tazelik bar bolsa habar berin turkmenler taze yyla nahili tayarlyk goryarler!!!!! bizem rasiyada taze yyla betinden tayarlanyas!!!!

Dowamy »

1174 5
Köneler, Berdi+Humay tarapyndan 11 years ago

Ene dilinde yazyņ

Salam saydyņ agzalary,adym Rüstem özim Rassiyada okayan men türkče bilemok.Dostlar eger öziņiz türkmen bolsaņyz öz ene diliņizde yazyņ bašga dilde yazjak bolyp heläk bolyp yörmäņ öz ene diliņdenm bir gowy zat bolarmy

Dowamy »

2057 16
Köneler, Gala tarapyndan 11 years ago

Tanyšmak isleyän

Salam talyplar we šu saydyņ agzalary!Men-de täze agza.Mümkin bolsa sizler bilen tanyšyp hat-habar,täzelikler alyšarys?Hat yazyņ! Jogaplara garašyan we soragyņyz bar bolsa sorap bilersiņiz

Dowamy »

1704 9
Köneler, Gala tarapyndan 11 years ago

Begli.8m.com

Sahypa hakynda,kemchilikleri hakynda

Dowamy »

1125 1
Köneler, imperator tarapyndan 11 years ago

Tmchat açyldy!

Salam talyplar.com agzalary men 10 gün mundadan öng tmchat açyldy! diyip mowzuk açdym welin ertesi mowzuk açylmadyk yaly edayipdirle.
Ya-da tmchat bilen talyplar.com arasynda bir düşünişmezlik barmyka?

Dowamy »

3217 48
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

Dinin zyyanlary, kemçilikleri??

bu blog aslynda "nurjylar kimler?" diyilyan blog bilen gaty baglanyşykly, sebabi, anyrdaky agzalyan grupba, şahsyyetlerin, baş maksady: "hudayyn razyçylygy" bolup duryar.
Yagny bu "men huday yoly, musulmançylyk üçin ahli zady etmage tayyar.." diymek bolyar.
Hawa, dinin gowy taraplary barada, gaty uzyn zatlar yazylyar, şonun üçinem, ha...

Dowamy »

2823 72
Köneler, Erkin666 tarapyndan 11 years ago