Daşary yurt dillerinde(esasan türkçe) yazmazlyk

şu saytda esasy meselelerin biram türkçe yazmaklyk, naçe yazylmasyn diyilse-de üns berilmedi, ya-da kabirleri yazmaga mejbur etyaler, gelin indi şundan son hiç-hili türkje tema/jogap/teswir yazmalyn, umuman kim ylalaşyan bolsa şu bloga ylalaşyandygyny yazsyn we bu gaydyp hiç blogda türkmençeden başga dilde yazmajagyna söz berdigi bolsun, özlerine j...

Dowamy »

2353 58
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

2.el Desktop satyan bar bolsa...

Salam hormatly talyplar.2.el kompyuter satjak bar bolsa(desktop)men istanbulda.Kompyuter barada hemme zady shu yere yazip bilersiniz.NOT:dine kasasi gerek.şona göra yazayin..

Dowamy »

770 2
Köneler, hayheh tarapyndan 11 years ago

chelsea bilen tanyşlyk

ilki bilen nirde okayan yada gutaran bolsan haysy universitet?
hobbin name?

Dowamy »

1780 43
Köneler, gül_ tarapyndan 11 years ago

GUL BILEN TANYSHLYK

GUL,GEL IKIMIZ DOST HOKMUNDE TANYSHALY.BOLMASA BASHGA SAHYPALARDA GURLESHSEK GURRUNG BASHGA YANA SOGULYAR.ILKI BILEN,SEN NIREDE OKAYANG?

Dowamy »

1879 38
Köneler, Chelsea tarapyndan 11 years ago

Türkmen doganlara selam ...

türkmen doganlara;

Sözüm ma'nisine erin
Bi-nişandan haber verin
Dertli aşıklara sorun
Bu benim dertli sözümü

Dost isteyen gelsin bana
Göstereyim dostu ona
Budur sözüm önden sona
Ben bilirim kendözümüDowamy »

1561 19
Köneler, başarabek tarapyndan 11 years ago

Bu nedir ?

bu nedir

Dowamy »

1045 2
Köneler, başarabek tarapyndan 11 years ago

Täze açylan website kömek gerek

Hormatly talyplar.com agzalary, biz Turkmenistan hakynda website gurjak bolýarys. Elimizde bolan informasiýa ýeterli bolman soň siziň kömeginizi haýyş edýäris. Biziň döwletimizi tanytjak wideo, aýdym-saz, makala bar bolsa, şu website girip özüňiz hem ýükläp bilersiniz.

TurkmenWorld

Köp sagboluň.

Dowamy »

1835 25
Köneler, merdan ata tarapyndan 11 years ago

çorba...

dünýä rak gözleg merkezi tarapyndan geçirilen barlaglar netijesinde paket(guty) halynda satylýan taýyn çorbalaryň bokurdakda rak keselini emele getirme riskini artdyrýandygyny ýüze çykardy. gözleg ýolbaşçysy rachel thompson, paket çorbalaryň içinde, bir günde almagymyz gerek bolan duz mukdarynyň ýarysynyň bardygyny we munuň gaty uly mukdardadygyny...

Dowamy »

1085 2
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

Turkiya baytas dostumyz bilen gezelenc

turkiyani baytas doganymyz bilen helikopterli gezelenje name diyersiniz???

Dowamy »

2317 33
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

Dawalaň soňuna goýaly nokat!!!

hormatly agzalar!!! pikirlenip pikirlenip soňunda şu blogy açmaly diýen netijä geldim.
görşüňiz ýaly, şu saýtda birnäçe gyzykly mowzuklar bar, birtopar zat öwrenip bolýar. emma gynansak-da, hemme mowzugyň diýen ýaly aşagynda ýa sen türk, men türkmen, ol uýgur ýene birtopar milliýetçilik, dawa, sögüş; ýa-da diolog; barmyň?, gowumyň?, geldiňmi...

Dowamy »

1358 17
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

TÜRK BOLMAK!!!!
TÜRK BOLMAK!???Aslında çok şeydir, Türk olmak.
Türk olmak, Osmanlı'nın borcunu ödemektir. Hovarda babanın borçla yaşayan evladı gibi.
Kosova'da ve Bosna'da, Batı Trakya'da ve Makedonya'da bilmem kaç asır geçmişte kalan meselelerin hesabını vermektir.
Türk olmak Kıbrıs'ta,...

Dowamy »

2975 55
Köneler, kagızman tarapyndan 11 years ago

14. fevral

Gadyrly agzalar yetip gelen soyguliler guningiz bn gutlayan.
Goy her kim soygusine dushsyn bagtly bolsun!


Bularam kabir suratlar turkmen dilinde gutlamak maksady bilen tayyarladym.

http://www.flickr.com/photos/34991939@N07/

Dowamy »

1367 17
Köneler, il ogly tarapyndan 11 years ago

ýatkeşligimizi goralyň!!!

hemmämzde bu problema barmyka diýýän; unutganlyk. atlary, ýerleri, ýüz keşpleri, etmeli işlerimizi, habarlaşmaly adamlarymyzy köplenç unudýas...
hatda, käbirlermiziň amneziýa adynda "ýatkeşligi ýitirmek" keseline duçar bolanymyzam bardyr.
unutganlyga, amneziýa ýa-da alzheimere ýol açan birnäçe faktorlar bardyr. spirtli içgiler ulanmak...

Dowamy »

1371 6
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

nаmаz - dinits sütünidir

nаmаz - dinits sütünidir... "muhаmmеt pığаmbеrimizits (sаllаllаhu аlеyhi vеsеllеm) hаdıslаrındаn.

nаmаz nеnеñsi gımmаtlı vе möhümdir hеm-dе аrzаn vе sähеlçе zähmеt bilеn gаzаnılyar. nаmаzsız аdаmınıñ nеnеñsi divаnа vе yarаmаz hаlа düşyändiğini iki ikiniñ dört bоlşunı bilşiñ yalı bilmеk islеsеñ, şu mısаlı hеkаyacığа bаk, оnı diñlе:

Dowamy »

892 2
Köneler, tekketurkmeni tarapyndan 11 years ago

Türkmen Milletparazçylygy

Bu makalany yazmak bilen menin magsadym, milletparazlyga garayyşynyzy az möçberde bolsa da üytgetmek.

Milletparazlyk (Nationalism) – öz milletinden başga beyleki halklaryn kiçi görülmesi, her görnüşdaki milli bahbitlerin goldanyp birinji oruna goyulmasy, milli dap dessurlaryn goranmagy we olara sarpa goyulmagydyr.

Köpl...

Dowamy »

1084 2
Köneler, arassaTürkmen tarapyndan 11 years ago

TURKMENBASHYNYNG ESERLERI

HORMATLY AGZALAR!MEN BU ZATLAR HAKYNDA KOP OYLANDYM.HEMMAMIZ BILYARIS,SAPARMYRAT NYYAZOW DIYSENG KOP GOSHGY YAZDY.ONUNG GOSHGULARYNYNG KA-BIRINI YATDAN BILYARIS.GELJEKKI NESILLER ONUNG GOSHGULARYNY OWRENERLERMI,OLARA MEKDEP PROGRAMMASYNDA TURKMENBASHYNYNG OMRI WE DOREDIJILIGI BARADA SAPAK BERERLERMI?YENE BIR ZAT,ONUNG GOSHGULARYNY BELLI SHAHYRLARYM...

Dowamy »

1432 5
Köneler, TURKBEL tarapyndan 11 years ago

Saz

Hormatly agzalar! geçen gezek saz hakynda siziň pikiriňizi bilmek üçin bir ýazgy ýazypdym. berilen jogaplaryň içinde halypa bagşy-sazandalary, kompozitorlaryň eserlerini diňleýänleriňiziň bardygyny görüp gaty begndim. meniň özümem şol sazlary has gowy görýän. elbetde estrada aýdymçylaryň hem öz ýeri bar. Umuman adama täsir edip bilýän bolsa diýmek...

Dowamy »

899 1
Köneler, ajar tarapyndan 11 years ago

Laptop almak isleyarin

Salam Talyplar.com ulanjylary.Menin sizden hayysym bar. Gayrat edip komek edin. Icinizde hokman Laptoba dusunyaniniz bardyr. Men bir ulanylan Laptop aljak bolyaryn. Onun parametirleri 80gb HDD, 512RAM, DVD comba, 15*4 manitor,Intel Centrinum, 1.6GS CPU, TOSHIBA. we iki yil ulanylan. Bu laptop naca deger? Siz menin yerime bolsanyz naca alasynyz? Ora...

Dowamy »

2084 23
Köneler, Yazik tarapyndan 11 years ago

Menam kabul ediñ. Samuray

Salam talyplar com. Menam oz aranyza kabul edin. Nadip ulanmak hakda dushundirin. Barde adam hachan kan bolyar? Samuray hemmanizi goldayar.

Dowamy »

1622 36
Köneler, Samuray tarapyndan 11 years ago

Näme üçin teňňeleriň gyralary dygyr-dygyr?

Kagyz pul döwründen öň söwda-da ulanylýan pullar altyn we kümüş teňňeden bolupdyr. Her döwürde bolşy ýaly şol döwürde hem käbir bezzat adamlar teňňeleriň gyralaryny gyrýardylar we az mukdarda-da bolsa, altyn, kümüş ýygnaýardylar. Soňra bu teňňeleri hem halk arasynda ulanýardylar. Şunuň ýaly zatlaryň öňüni almak üçin teňňeler halka berilmänkä gyrala...

Dowamy »

1462 23
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago