İçden gelen pikirler...

Tomusda Türkmenistana gidenimde migrasiyada işleyan bir tanyşym bilen gürründeş bolupdym. Ol “Stanbul uçary gondy” diyip anons edilende işgarlerin içinde birhili rahatsyzlyk döreyar diyipdi şonda. Sebabem deportasiya bolup gelenler, olaryn hallary we her saparda diyen yaly ölü jesetlerin gelyandigi bolmaly. Onun diyşine göra jesetlerin kabirinde or...

Dowamy »

1594 9
Köneler, btp tarapyndan 11 years ago

56 ýaşyndaky aýal maşgala 24 günuň içinde Atlantik okeany ýüzüp geçdi.

Bu habary eşiden bolmagyňyz ahmal, men ony okap haýran galdym. Amerikaly Jennifer Figge Atlantik okeany 24 günüň içinde ýüzüp geçdi. Öz syýahatyna 2009-njy ýylyn 12 ýanwarynda günbatar Afrikanyň Cape Verde adalardan başlap, 1,610 kilometerlik ýoly aşan soň, 5 fewralda Trinidad topragyna ýüzüp geldi. Gündizleri okeanda ýüzüp, gijeleri bolsa gämä çyk...

Dowamy »

1370 10
Köneler, merdan ata tarapyndan 11 years ago

Nejmeddin Kubra hezretleri

Nejmeddin Kubra hezretlernin ýadygärligi Köneürgenç etrap merkeziniň günbatarynda ýerleşýär. Ýadygärlik 1145-46-njy ýyllarda Ürgençde doglan, sufizmiň Kubrawylar mekdebini esaslandyryjy Ahmet ibn Omar Abuljennap Nejmeddin al-Kubra, al-Hywaky, al-Gürgenji bilen baglanyşykly. Nejmeddin Kubra hezretlernin 7-8 kitaby, 24-den gowrak rubagysy bolan tebip...

Dowamy »

2133 8
Köneler, Zamahşary tarapyndan 11 years ago

BAYLIK WE GARIPLIK

Salam den dushlar.gelin shu tayda hich pikir etmedik yerinden yagny gaty garyplykdan baylyga yeten adamlardan gurrun achaylin!!!yada uly baylykdan garyplyga dushen adamlar barada!!! sol adam nahili bay yada garyp boldy!!! kop zahmet cekip mi yada haram(geroin we sm) baylikmy???dunyadaki baylardan hem yazsak wede oz yashayn yerimizdaki adamlaryn dur...

Dowamy »

1362 9
Köneler, yewropa tarapyndan 11 years ago

Coca cola hakynda hakykat!!!

"COCA COLA" näme many berýänini pikir etdikmi şu wagta çenli? hiç...

Dowamy »

2092 32
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

Talyplar.coma respect

wooow friends sometimes mena ozumi yalnyz duyyan name uchin bilemok seyle bir duydylam bolye edil bu dunyada hickimim yok yaly sol wagtam talyplara giryan ozumi yenil duyyan edil bu tyada men ahli yakyn adamlarym bar yaly name uchin bilemok ey dostlar mena sizi oran gaty oran soyyaney

Dowamy »

986 1
Köneler, girl tarapyndan 11 years ago

Bediüzzaman said nursi...

bediüzzaman said nursi-asyrymyzyň ýetişdiren saýlama yslam alymlarynyň biridir. ol 1876-njy ýylda türkiýäniň bitlis welaýatynyň hizan etrabynyň isparit posýologynyň nurs obasynda dünýä inipdir. 1960-njy ýylyň 23-nji martynda şanlyurfa şäherinde hakyň rehmetine gowşupdyr.Dowamy »

1597 14
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

Ine sheyle

essalowmaleykim !shu saytda agzalar uch topara bolunyar
1)hemisha yazgy yazyp,temalara jogap beryan agzalar.
2)ayda yylda bir yazgy goyyan agzalar.
3)wapshe yazman kim name diydika diyip,yazanlaryn yazgysyny okayanlar,yagny yazgy yazmana gorkyanlar diysek hasda yerine dushermika diyyarin.
dogry dalmin ya.

Dowamy »

1525 34
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Hoyratlar - sanamalarmy?

Bu yazgymyz turkmen halk aydymlary hakynda bolsa-da esasan hem shol aydymlaryn yzynda gelyan sanamalar hakdadyr. men yany yakynda Yrak turkmenlerinin edebiyatchy alymy Shemsetdin Kuzechi bilen tanyshdym. Onun Yrak turkmen folklorynda yer alan hoyratlar diyen janry meni gaty ozune chekdi. Hoyratlar-koplench bizin turkmen halk aydymlarymyzyn yzyndan...

Dowamy »

1379 15
Köneler, saylanan2 tarapyndan 11 years ago

Kerim agadan wesyetler boyuncha

Kerim agadan:
Wesyetler boyunça

Çagakak “Ağlamak utanç” diydiler.
Jahylkak “Aldamak utanç” diydiler.
Şeydip endik etdik ağlamazlyğa.
Şeydip endik etdik aldamazlyğa.

Diydiler: “Köplükde gägirmek ayyp”.
Diydiler: “Köçede sygyrmak ayyp”.
Diydiler: “Meylisde geçmänkäñ töre
...

Dowamy »

1383 4
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

achan temanyz

gadyrdan talyplar achan temanyz ozunizi dalde halka gyzykly bolsa hasda gowy bolarmyka diyyarin,elbetde sorag soramak bolar yone ichigysgynch bolsa gowy dala girenine degenopk gyzykmyka diyip girip okayan bir topar wagtyny alyar,gelin shonun u/n beylekilere gowy bolar yaly temalar achalyn.bey diysem jogapsyz duran temany yazan agzalar gaty gorayman...

Dowamy »

1169 8
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com üçin aydymjyk

talyplar.com-y şu görnüşi bilen açan wagtlarymyz bir aydymjyk düzüpdim. Önrak Flash-de ActionScript bilen Flash Media Server-e webcam+mic-den gelyanleri record edyan kod yazypdym. şony test edip otyrkam şeylerak bir yazgy döredi. youtube-a goydum, bari hem goyayyn diydim...

Dowamy »

1356 5
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Habarlar

türkmençe habar sahypasy. hemmelere :)

habarlar

Dowamy »

1396 4
Köneler, magic tarapyndan 11 years ago

ÖYE BİLET

Salam oglanlar,men şu uçar biletleri hakynda sizin pikirlerinizi almak isleyan,TÜRKMEN HOWA YOLLARY-nyn Stambul'daky bilet satyş nokadyndan türkmen talyplary arzanladylan bilet alyp bilenoklar,sizin pikirinize göra biz talyplar nadip arzanladylan bilet alyp bileris(stambuldan)

Dowamy »

1322 5
Köneler, bukja tarapyndan 11 years ago

Her bir adam agaç ekmeli...

Pygamberimiz (s.a.w.) töwerek-daşynyň al-ýaşyla bürenmegi üçin agaçlaryň ekilişine üns beripdir. Ine, şonuň üçinem ol diňe bir ýaramly ýerlere agaç ekmek bilen oňman, mazarlaryň üstüne-de agaç ekipdir, ekdiripdir. Muňa mysal edip şu wakany görkezip bileris.

Dowamy »

1058 2
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

ýoldakaň namazy gysgaldyp ýa-da birleşdirip okamak

Sorag: Daş ýoldakaň käwagtlar namaz wagty bolan hem bol­sa durman ýoluňy dowam etmeli bolýar. Az wagtlyk sak­lanylaýanda-da, namazy doly okap bolanok. Şeýle ýag­daý­da namazymyzy barjak ýerimize baryp okasak bolarmy?

Dowamy »

1233 1
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

Ulagda namaz okamagyň şerti

Diýeliň: awtobus, ýeňil awtomobil we ş.m. ýaly haçanam bolsa durup biljek ulag bilen ýa-da gämi, otly, uçar ýaly islän wagtyňyz durup bilmejek ulaglar bilen syýahata çykdyňyz.

Dowamy »

1382 11
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

Ýüregiňizden soraň!

Adamyň ýüregi günäler bilen garalmadyk bolsa ýa-da haram işler bilen zaýalanmadyk bolsa, iň belent owaz şol ýerden eşidilýändir. Durmuş meselelerinde ikirjiňlenýän ýeriňizde ilkinji nobatda ýüregiňizden soraň! Ýüregiňiz bilen maslahatlaşyň!
Şonda siziň ýüregiňiz näme diýip jogap berýär? Ýüregiňiz size, hemişe hakykaty aýdar.

...

Dowamy »

1429 2
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

Gybat belasy

Goňşyň bilen ýa-da ýakyn dostuň bilen gürrüňdeş bolup, onuň ýanyndan gaýdanyňdan soň seniň yzyňdan gybatyň edilip-edilmeýändigini, anyk aýdyp bilmeýän bolsaň, bu rejäniň gowy däldiginiň alamatydyr.

Dowamy »

1299 5
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

Sahabalaryň durmuşyndan

Gündelik iş-aladalarymyz bizi halys usurgadyp biler. Şeýle ýagdaýda birsalym dynç almak her kime ýakman durmasa gerek. Geliň, onda sahabalaryň durmuşyndan bir parça okap, hem-ä nepesimizi durlalyň, hemem durmuşymyza many çaýalyň.
Sahabalary taryhy şahsyýet hökmünde tanamak kyn däl. Geliň, hemmämiz olary has içgin tanamaga çalşalyň. Bu taryhy...

Dowamy »

1047 2
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago