Regaib kandiliňiz mübärek bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu gije juma gününe baglaýan gije bolanlygy mynasybetli, Regaib Kandilidir. Bu kandil, dinimizde "Mübärek üç aýlar" hökmünde bilinen Rejep aýy bilen başlap, Şaban aýy bilen dowam eden, rehmeti, feýzi we bereketi bol bolan Remazan aýy bilen gutarýan hözir we ruhy möwsimine girýänligimizi...

Dowamy »

2824 21
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Dokuzy düzüw?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Türkmençilikde aýdylýan birnäçe sözler bar. Şugünlerde men 1-2 sanysy barada pikir edip, gutarnykly netijä gelip bilmedim, aýratynam, "Dokuzy düzüw bolmak sözüne.

Näme diýmek isledilerkä şeýle diýmek bn?!
9-yň içine nämeler girýärkä?!

Öz pikirlerimi ýa...

Dowamy »

1300 4
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Beautiful things

hello everyone. lets talk about some beautiful things.I am newcomer so i read some texts u wrote & i decided to write too.
So how do u think what we need in our life most of all?

Dowamy »

1052 6
Köneler, thesecret tarapyndan 11 years ago

MUGT SMS!!!

Salam talyplar!! men sizin dykkatynyza bir zady yatiresim gelyar. indi biz mugt sms yazyp bilyaris!! onun salgysy www.wadja.com
koprak sms yazyn we lezzet alyn!!!
ur faithful moonflower!!

Dowamy »

1603 10
Köneler, Moonflower tarapyndan 11 years ago

Ner Gezgin!

Mollanepes "Ner Gezgin" goşgysynda "Kyrk ýyl maýa gezinçäň, bütin bir ýyl ner gezgin." setirinde näme diýjek bolupdyraý, doly manysyny bilýäniňiz barmy?!!
"Maýa" näme?
"Ner" näme?
işdeş oglanlar bilen gepleşip otyrkak şol tema açyldy, hiç kim doly manysyny aýdyp bilmedi, emma biri "Maýa" düýe, "Ner" iner bolýan bolaýmasa diýdi....

Dowamy »

2880 8
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

::küysan zatlarymyz::

Salam hormatly talyplar we gadyrly talyplar we talyplar! :D Menem öz gezegimde taze bir sahypa açasym geldi , munça yazgyny görüp höweslendim. Garaz sizden bugünlerde küysan zatlarynyzy soramakçy.. Hany göreli bakaly kim kimleri ya da nameleri has köp küysapdirka..? Hemmamizin bilşi yaly köpümiz daşary yurtda we köp wagtdan bari arzuw edibem yetip...

Dowamy »

1207 15
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

Ashakdaky yazgyma birden kop jogap yazjak bolsanyz shu yere yazyn!

"hemmagizin komeginiz gerek" diyen yazga birden kop yazgy yazjak bolsanyz, ynha size yazgy meydany. bash ustune, yazyberin.

Dowamy »

1034 5
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Hemmagizin komeginiz gerek

hemma salam.
meni bir zat gyzyklandyrdy we shol gyzyklanan zadym sorag bolup kella geldi. jogabynam sizin hemmanizin komegini bilen sheylerak tapyp bolayjak oydyan!
meni gyzyklandyran zat we sorag:
shu tal.com'da nache agza barka?!
jogabyny bolsa sheylerak tapyp bolayjak yaly sizin hemmanizin komegi bilen:
herkim...

Dowamy »

992 2
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Kim aydya?

Salam! Adamlar ön bir aydym bardy: ''aşgabadyn şayolundan sulmurap gelyan jennet...''. Şony kim aydyar ey?! Bilseniz aydaýyn!!!

Dowamy »

924 3
Köneler, sexy_papa tarapyndan 11 years ago

Türkmen oglanlar Türkiyede

Salam adamlar nädýä?! Men bir zat barada kop pikirlendim şu Türkiyede okayan oglanlaryn arasynda herhilileri bar. Meň aytjak bolyan zadym aralarynda jalaylaram bar yöne welin hiç haysysy türk gyz bilen söyüşenok,name uçin bilemak. Sizin pikirinizçe naili? Yöne aralarynda bar yek tük!!! Bor onda daway!!!

Dowamy »

2309 27
Köneler, sexy_papa tarapyndan 11 years ago

Frankmasonlyk,illuminati,taze dunya tertibi... paranoyyamy yada hakykat?

ine shu temalar barada yazasym gelya,yone edil shu vagt yazmaga vagtym yok; gichlik gelip yzyny dovam ederin;
eshiden,gyzyklanyan bolsanyz,shahsy pikirlennizi yazmagynyzy hayish edyan;

Dowamy »

2520 30
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

Komek gerek, dostlar!

Salam gadyrly yaslar! Mana sizden bir hayysym bar.


Menin bir joram bar, ol styuardessa bolmak isleyar. Yone ony nirede owrenilyandigi, onun tolegi, okuw wagty barada hic hili maglumaty yok. Eger aranyzda styuardessalyk okuwy barada bilyan bar bolsa, hays komek edin. Uly minnetdarlyk bilen Moon...

Dowamy »

1103 3
Köneler, Moonflower tarapyndan 11 years ago

Aşgabat daşoguz

aşgabat daşoguz arasynda gatnayan taksileriň bahasy şu vagyt näçekän bilen barmy

Dowamy »

1527 8
Köneler, turkmen.tach tarapyndan 11 years ago

SerendiPity

duyn gije bir kino gorupdim. yalnyz'yn acan temasyny okanymdan son shuny soramak kellame geldi.

hic "tötänden" sözüne ynanyanyzmy?

Menin barde aytjak bolyan zadym, oglan bilen gyzyn tötänden gabatlashmagy bir söýgä sebäp bolup bilermi?
Kinonyn ady "serendipity". Eger goreniniz bar bolsa bu kinodaky wakalar(yada...

Dowamy »

1169 5
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Ata aga teklip

ata aga(belkide jigi)! yone esasy zat ol dal. shonsuzam sen yazan zatlaryn bilen menin uchin aga.
yany "hapa sözler, sögünçler" diyen mowzugy okadym. ata aga "yola dowam, durmak yok" diyenleri. mana gora sen erbet zat yazannok. eger bashgalaryna gora erbet bolsa-da dowam et! sebabi erbetler erbetliklerine serhet goymayarkalar, gowular name u...

Dowamy »

1202 2
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Namaz wagtlary

salam agzadashlar we myhmanlar. yagdaylarynyz gowudyrda enshalla?! gowy bolsa "uzagyndan bersin hudayym!" erbet bolsa "beterinden saklasyn hudayym!".
men size, esasan hem namaz okayanlara we okamak isleyanlere, namaz wagtlary barada bir web adresi berjek. dunyanin haysy yerinde, haysy shaherinde, obasynda bolsan-da shol adresde shol yerin na...

Dowamy »

6125 17
Köneler, yalnyz tarapyndan 11 years ago

Bilmeýän türkmençe sözlerimiz

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Düýn-öňňünlikde bir dostum bn türkmençe bir söz barada düşünişip bilmedim. Ol maňa ol sözüň türkçedigini aýdýar, men hem türkmençedigini. Men türkiýede okadym, ol başga bir döwletde, ýöne olam türkleň uniwersitetinde okady. Indi, ikimizem, elbetde, türkçäň täsirinde bolýas. Ýöne ikimizden...

Dowamy »

1655 18
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Iň aktiw agzalar

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar men talyplara kän girmän başladym. Myhman bolup okaýan, ýöne jogap bermek islegi kän ýokdy. Ýene-de aram-aram girip, ýazgylar we jogaplar ýazýardym.

Soň pikir edip gördüm. Öňki dizaýnly talyplarda iň aşakda "iň aktiw agzalar" diýip sanaw durýardy, şoňa gözüm d...

Dowamy »

1793 44
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

X manat = y tumen

menin bir soragym bar?! nache chalt/tiz jogap tapyp bilsem menin peydama boljak. soragym shu: turkmen manady bilen eyran tumeninin kursy nachedenka?! shuwagtdan sagbol aydyan jogaplajaklar.

Dowamy »

1212 3
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Yas Juwanlaryn Yash Tapawudy

Salamaleykum halayyk,sizin aglabanyz talyp yashlar bolsanyzam ,durmushda oz den dushlarynyzdan tapawudynyz az daldir, men size bir sorag bilen yuzlenmekci,
durmushda bile mashgala gurmakcy bolyan iki yash juwanyn arasynda yash tapauwudy nacerak bolmaly? ynha shu soraga her kim oz pikirini yazsa begenerdim.sag bolyn.

Dowamy »

2042 30
Köneler, lionlion tarapyndan 11 years ago