Yurdymyzda karz

Turkmenistanyn ykdydysadyyetini karzlashdyrmagyn esasy ayratynlyklarynyn biri bolup karzlaryn duzuminde Tm-nyn merkezi bankynyn karzlarynyn payyny yokary bolmagydyr. 2006-njy yylyn Alp-Arslan ayynyn 1-i yagdayyna ykdysadyyete gonukdirilen karzlaryn mocberi 16569.9 mlrd manada den bolup duryar. Solaryn 42.6%-ni tm-nyn merkezi bankynyn milli manatdak...

Dowamy »

2830 46
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

gutlayan

salam gadyrdan dostlar sag aman gezip yorensinizla,tuweleme bolubilya gaty gowy site ilki bilen sizi gutlayan sonrada shuny diyesim gelyar \\\"Turkmenler baglasa bir yere bili gurudar gulzumy deryayi nili\\\"sagbolun site`in edyan ishleri gaty kop in azyndan yurdumuzdan uzakda bolsak hem bir yere jemlenip pikir alshyp yurt habarlaryny duyup bilyar...

Dowamy »

814 0
Köneler, watanogly tarapyndan 11 years ago

DEN WALENTINDA 1-yil dolyar

Salam Dostalar.Bu men YAZIK.Size bir taze uytgeshik habar getirdim. Siz 14-nji Fewralyn DEN WALENTIN gunuduguni bilyadinizmi? Menin 14-nji fewralda tanysyp yoren gyzym bilen goni 1-yil bolyar. Biz edil shol gun tanysypdyrs. BIZ ol guni bellemek isleyaris. Edil hindi kinolardaky yali. Sizde-de solar yali zat boldumy? BU hakynda nahilidir bir pikirin...

Dowamy »

2448 16
Köneler, Yazik tarapyndan 11 years ago

::Dostuma hat!::

Salam dostum ! Nahili yagdaylar? Uzak wagtdan bari hat yazanok la.. ya gaty başagaymy... Hytayda internet bir barmy? Ya entagem kepderi ya ördek ya da gotan ya da pyşdyl zat bilen habarlaşyalarmy? Nadip yaşayaney o tayda .. nam bolsa iyyaler diyyaler welin dogrymy şol .. gymyldasa boldugy.. sana göz gyzdyranoklar dalmi? sen bir gymyldatman gez.. S...

Dowamy »

1380 8
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

Yazylan goshgular yitip gitmesinler: neshir edeli olary!!!

Turkmenlerin dine ~ 1 % internede girip, bizin goshgularymyzy okap bilyarler, a galan 99 % hich hachan bizin goshgularymyzy okamazlarmyka indi? - Okarlar, eger biz bir gayrat edip internetde hemme turkmen dilinde yazylan goshgulary, rowayatlary, ertekileri... biraz yalnyshlaryny duzeldip, gerekli yerde redaktorchylyk edip, we birinji goshgular kita...

Dowamy »

1901 11
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Uniwersitetde okaman talyp bolmak

Bizin hemmamiz talyp haysy bir okuw jayynda okamasagam. Sebabi bir adamy soymege owrenmek uchin, adam kop zatlardan gechyar: dine bashgalar barada pikir etmek, oz egin-eshigini egin-eshiksiz yoren adama bermek, gowy sozleri birine aytmak, in sonky choregini ach adama bermek.. we s.m ishler butin uniwersitetdaki okadylyan sapaklardanam kyn!
...

Dowamy »

1354 6
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Poeziýa diýen zat nämekä???

Siziň köpüňiz goşgy düzýärsiňiz.... gynansam-da men siziň araňyza goşulyp bilemok..... ýöne her gezek siziň goşgyňyzy (1je bent bolanda –da) okamda onuň aňyrsyndaky ýatan manysyny agtaryp tapjak bolýaryn..... siz poeziyanyň nämedigini bilýäňizmi ???.... şu gün tňtänden Gurbannazar Ezizowyň şu goşgyzyna duşdym soň bilemok näme üçin size ony ýazmaga...

Dowamy »

1175 5
Köneler, shagyzy tarapyndan 11 years ago

Poeziýa diýen zat nämekä???

Siziň köpüňiz goşgy düzýärsiňiz.... gynansam-da men siziň araňyza goşulyp bilemok..... ýöne her gezek siziň goşgyňyzy (1je bent bolanda –da) okamda onuň aňyrsyndaky ýatan manysyny agtaryp tapjak bolýaryn..... siz poeziyanyň nämedigini bilýäňizmi ???.... şu gün tňtänden Gurbannazar Ezizowyň şu goşgyzyna duşdym soň bilemok näme üçin size ony ýazmaga...

Dowamy »

1021 3
Köneler, shagyzy tarapyndan 11 years ago

talyplar.com 1 yash TOYY

hormatly agzalar, shahyryn ishinin koplugi sebapli bu yazgyny men yazmaly boldum.

Bilshiniz yaly yakynda tlayplar.com 1 yashady, onson bizem munun adaty bolmagyny islemedik we bir uyshmelen etmek isledik(turkmenin aydyshy yaly \\\"ys chykarmak\\\" isledik). Yagny yash toyyny bermeli etdik.

Planlarymyza gora baydak ayyn...

Dowamy »

2642 49
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Halkara walýuta bazarynyň krizisa düşmegi

Hormatly agzalar.

Dünýä walýutasy bolup abş dollary ($) durýan bolsa (dünýäniň 2/3 böleginde) Onda walýuta hem abş-nyň ykdysadyýetine bagly bolýar. Ykdysadyýetiniň pese gaçmagyna birnäçe täsir edýän ýagdaýlar;
- Puluň möçberiniň (massasynyň) azalmagy;
- Şol ýurtda içerki önümiň möçberiniň peselmegi;
- Daşary ýur...

Dowamy »

1395 4
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

Tost

Salam. Geliň indi bolsa tost hakynda hem duryp geçeliň.

Bir goja dagyň üstinde bir çatmajykda ýaşaýan eken, ýaşynyň soňunda arkaýyn aýagyny uzadyp jan bermek karara gelipdir. Birdenem gapy kakylýar;
- kim sen?
- Men seniň ilkinji söýgiň,
- Ýok maňa bu ýaşdan soň söýgi hökman däl
Ýarym sagatdan soň ýene g...

Dowamy »

3663 46
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

Ýazgy_ýazyň kämilleşiň!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar talyplarda online bolýan agzalaryň we ýazgylaryň sanynyň artmagy göz-görtele görünýär – bu örän begendiriji ýagdaý!

Men şu ýagdaýy pikir edip otyrkam, sahypamyzyň köne halyndakyda Şahyryň “ýazgy ýazmak we özümizi bu babatda kämilleşdirmek” baradaky ýazanlaryny...

Dowamy »

1484 12
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Söhbetdeşlikler

Salowmaleýkim hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, sahypamyz bir ýyldan bäri size, ýagny, biz agzadyr myhmanlara hyzmat edýär. Belki-de, günümiziň köp bölegi şu sahypada hem geçýändir. Şol sebäpli-de, köpüňiz, aýratynam, aktiw agzalar sahypadaky köp ýazgydyr olaryň eýeleri barada azda-kände belli pikire baransyňy...

Dowamy »

2505 90
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Dinmi ýa-da ynam?

Salam gadyrly ildeşler! Dünýäde köp dinler bardyr. Diniň üstü bilen diri Hudaýy tapyp bolýarmy?

Hudaý kim? Adam kim?

Hudaý adamyň dindar bolmagyna gyzyklanýarmy, ýada däl?

Hudaý din ýaratdymy?

Sen www.merhemet.org girip hem o taýda käbir temalary okap bilersiň.

Sen 4 ruhy...

Dowamy »

3320 60
Köneler, Adam777 tarapyndan 11 years ago

Her çemenden bir gunça

•Üstünlikli maşgala bolmagyň aşagynda iki zadyň ýatanlygyny unutma: Dogry adamy tapmak we dogry adam bolmak.
•Derman gözledim derdime, derdim özüme derman eken.
•Çagaňyza her zadyň gowusyny berip bilmedigiňiz üçin gynanmaň, siziň berip biljek zadyň iň gowusyny beriň.
•Asla biriniň umydyny kesme, belkide ýeke-täk eýe bolan zad...

Dowamy »

1754 29
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

Diňe söýgi hakda

•Haýsy her bir söýgi kellede däl-de, ýürekde bolsa özüçe hakykydyr hem gözeldir. W.Belinskiý
•Söýgi bilen ýigrenjiň arasy bir ädimdir.
•Söýginiň bir sagadynda – tutuş ömür bar. O.Balzak
•Gabanjaňlyk – başgalara garanyňda, özüňe köp ýamanlyk etmegiň sungatydyr. A.Dýuma ogly
•Birek-biregi söýmek üçin öz-özüň bi...

Dowamy »

3228 35
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

„Anlar vardır sözleri yaratan, sözler vardır saatlerce ağlatan“

Üçinji kursda önümçilik tejribeligini geçmek üçin obamyzyň Daýhanbankyna ugradyldym, işe başlanymdan birnäçe gün soň işgärler bölümine bir gyz işe kabul edildi. Bu gyzy men tanaýadym, öň bir oglan bilen halaşýardy, obada tanalýan oglanlardan biridi. Ýokary okuw jaýlarynyň birinde okaýarka aradan çykdy. Gyz ýüregine ýakyn alyp birnäçe aýlap keselläp...

Dowamy »

1532 11
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

Gyýbat

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Gyýbat barada goňşy mowzuklaryň birinde sorag soralypdy, men hem ähmiýetli görüp, \"gyýbat\" ady bn täze mowzuk açaýyn diýdim.

Gyýbat, ynanjymyza we däbimize görä uly günälerden biri bolup, manysy hadysda şeýle beýan edilýär:

Eger siz bir adam hakynda bir me...

Dowamy »

1827 35
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

4 ay yashan, 1600 metr!!! koprinin yykylyshy

Bu kopri ABS-yn Washington Shtatynda Joseph B. Strauss we bashga inzhenerler, geologlar, arhitektorlar .... bilen gurulan ekeni. Kopri 1940 yylyn 1 Iyulynda \"ishlap\" bashlapdyr, we shol yylyn Noyabyrynda yykylypdyr.Dowamy »

1206 1
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Shahyrlaryn kluby Watanymyzda

Nache bu dunyade zehinlerini ozleri bilman, bashgalaram gorkezmen aramyzdan chykyp giden adam bar? Sany ulakandyr.

Bizin elimizde her adamdaky bolan zehinleri gormek, we olary gorenden son kopeltmek!

Shahyrlar Oyuni ya-da Klubyny nadip Watanymyzyn her kunjeginde achyp bolyandygy barada tekliplerinize garashyas.

Dowamy »

1273 5
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago