Süyji ginler, ajy günler

agşamyňyz hayyrly bolsun.hemme adamlaryn durmuşynda yıtgı bolyar. mende-de boldy.3-yyl mundan ön men ekeje oglan jigimi yitirdim.bu yazgyny yazmagymyn sebäbi geçen gije men ony düyşümde gördüm.men düyşlere ynanyan we bu düyş mana gowulyk getirer, inşalla. siziňem şu bloga durmuşyňyzda yatdan çykmajak bolup geçen iň gowy wakalaryňyzy belläp...

Dowamy »

2856 64
Köneler, gunça tarapyndan 11 years ago

... sözlär tili türkmeniň.

salam talyplar!

Türkmen diliniň söz baýlygy uç - gyraksyz deňiz kimin giň ummandyr, tükeniksiz hazynadyr. Ýöne biz şol hazynadan ýeterlik peýdalanyp bilýärmikäk? Gynansagam, ýok. Biz magtymguly pyragynyň “... sözlär tili türkmeniň” diýip taryplan halkymyzyň dil baýlygyna biperwaý garap, ony garyp hala düşürdik. Käbir ýapja ruhly ad...

Dowamy »

1674 54
Köneler, kakabaş tarapyndan 11 years ago

Kredit karta barada komek berayseniz!

Hormatly talyplar!
Gayrat edinde mana kredit karta barada dushunje berinsene!
Nireden almaly? Nacerak chykyar? Nadip alsan amatly bolyar? Shona menzesh zatlary!
Jogap yazsanyz hoshal bolardym!

Dowamy »

2146 11
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Turkmen Rap'i barada sohbetdeshlik we pikir alyshma!

Hormatly agzalar!
Gelin shu blokda Turkmen rap'i barada pikir alyshalyn.Kimin name edyanligi we name diyenligi barada!

dykkat:
bu blokda sowushemizok,bogushamyzok, depishemizok we biri-birimizin gownumuze degishemizok!

Dowamy »

3445 125
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Turkmenfutbol

Agzalar,nahili pikir edyaniz,Turkmen futboly geljekde osermika//Men Bel-de okayan.Su gun yerli gazetlerin birinde Turkmenistanyn milli yygyndysynyn Siriyadan 5-1 hasabynda utulandygyny okadym.Bu oyun yakynda bolupdyr.Turkmen futboly guychlenmezmika/////

Dowamy »

3288 85
Köneler, TURKBEL tarapyndan 11 years ago

ýene-de dostluk hakynda

Saýtda dostluk hakynda söhbet açylmagy gaty gowy zat. Meniň bir dostum bardy. Biz bir ýerde işleýärdik. Soň ol okuwa girdi. Biz telefon arkaly habarlaşardyk. Näme bolanyny bilemok, ýöne ol jaň etmesini hem goýdy, men jaň etsem trubkany hem galdyrmady. Eger-de şeýle düşnüksiz ýagdaýa düşeňde näme etmeli?

Dowamy »

1048 6
Köneler, ajar tarapyndan 11 years ago

Rowaýatlar

essalowmaleýkim halaýyk!

menem şu ýerde size özümden ujypsyz bolmadyk sowgat hökmünde şu aşakdaky rowaýatlary getirip şu sahypa öz adymdan goşant goşmak isleýärin. bu rowaýatlar – halkymyzyň arasynda asyrlarboýy ilden-ile, dilden-dile geçip gelen rowaýatlarydyr. bu rowaýatlarda halkymyzyň geçmişi iňňän aýdyň görünýär. biz bu rowaýatl...

Dowamy »

2515 29
Köneler, milliyetçi tarapyndan 11 years ago

Dostluk hakda

salam talyplar!

durmuşda özüňe dost saýyp ýören adamlaryň saňa erbetlik etseler gaty erbet bolýan ekeni.megerem biwepalygyň iň elhenji hem şol bolsa gerek.
geliň şu barada, ýagny aş dosty, iş dosty we baş dosty barada pikir alyşalyň.

Dowamy »

6482 25
Köneler, kakabaş tarapyndan 11 years ago

Turkmenistanda uz-daewoo

adamlar gecende, turkmenistanda uzdaewoo acyljakmysh diyen bir habar eshitdim...indi shuny pikir edip yorin..bu nobatdaky mysh mysh myka yada bolup biljek gowy zatlaryn biri myka?bu hakda birzat bilyan bolsanyz gayrat edin de share edip goyberin maglumatlary.eger bolsady gaty gowy bolardy. kop sanda adama ish bolar birem export ishine goshant bordy...

Dowamy »

1483 27
Köneler, pardesi tarapyndan 11 years ago

kelle-agry bn gurrundeshlik

kelle agry aga size kop sorag garashyar.

Dowamy »

2906 109
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

talyplar comunyn sizde galdyryan tasirleri

.

Dowamy »

1501 34
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Degişme aheňinde ýazylan goşgy

Öýlenýän dostuma maslahat
(degişme)

dostum, tutýan toýuň bolsun oňuna,
Ulaşypsyň, dertleriň iň ýoňuna,
Alan ýaryň yssy mähirli bolsun,
Sataşmawer, ýürekleriň doňuna!

Alan gelniň senden ir turýän bolsun,
Ir bilen töwerek süpürilýän bolsun,
Gidäýmesin, gepçileriň gepi...

Dowamy »

2102 38
Köneler, kakabaş tarapyndan 11 years ago

Belarus turkmenlering adyndan yene

Belarusiada okoyan turkmen oglan-gyzlaryng adyndan yene-de kop-kop salamlar!!!

Dowamy »

1199 9
Köneler, shaguly91 tarapyndan 11 years ago

Soygi sms-leri shu sayda azlyk edyar

Hormotly saydyn agzalary,shu sayda hakykatdanam Love sms-leri azlyk edyar, gelin dolduralyng.

Dowamy »

10944 71
Köneler, shaguly91 tarapyndan 11 years ago

Soygi SMS-lerin dowamy

Onki Soygi SMS-ler ustuni dolduralynla! A to Hemmesini yazyp gutardyma hoow olaryn!

Dowamy »

72612 286
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

sowal

Hormatly agzalar! Size şeýle sorag beresim gelýär. Adama bagt üçin nämeler gerek?

Dowamy »

1572 53
Köneler, ajar tarapyndan 11 years ago

Eyranda 43-nji magtymguly jemgyetynyn uyshmegy

salam ezyz agzalar
kopden bary yoglygym uchin otunch sorayan
syzy magtymgyly jegyyetynyn täze bolan 43-nji uyshmegy hakda ka byr habarlar beresym geldy .
gechen jumga gununde eyranyn turkmen sahrasynyn KELALA shaherynde magtymguly jemgyyety kelalanin umumy kytaphanasynda [turkmen edebyatynda yrfan] adly mowzugy basha alyp (uysh...

Dowamy »

1674 51
Köneler, shyryn tarapyndan 11 years ago

Gowy goren suratlarymyz!

Gelin hemmamiz shu yere in gowy goren suratlarymyzy goyalyn!

Dowamy »

17375 186
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Hoşlaşyk

Salam talyplar.com agzalary!
men şu saytda kan gowy admlar bilen tanyşdym muna men begenyan men saytdan gitmekçi eger mümkin bolsa menin agzylygymy pozup bilerler, belkide 5-6 ay sonra giribilerin onda-da başga at bilen girmekçi.
Gitmegimin sebabi: birazajyk işlerim bar 6 aya yakın yogsam menem ayrılmak islamok. bütin agzalar hoş ga...

Dowamy »

1350 6
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

Bayram-jm bn gyzykly sohbetdeshlik!

Hormatly agzalar!
Gelin shu yere shu wagtlar shu saytda in kop oturyanlan biri bolan Bayram-jm agzamyz bn sohbetdesh bolaly! Ona soraglar we jogaplar

Dowamy »

2946 162
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago