''Bismillahirrahmanirrahim''

''Bismillahirrahmanirrahim''ähli haýyrly
işleriň başydyr.ol Arşy Azamdan (Beýik Arşdan) ynsanlaryň eline uzadylan nurana bir
ýüpden ybaratdyr.Gysgaça ady ''Bismillahdyr''
''Bismillaha''daýanan ynsan butin äleme göz
yetirip biler.Cunki bu yerde Belent Allaha ynanmakdan,dayanmakdan we boyun bolmakdan soz acylyandyr.Düny...

Dowamy »

1767 13
Köneler, marjina tarapyndan 11 years ago

Ulanylmaýan türkmençe sözler


öňem bu mowzuga meňzeş bir mowzuk açypdym, türkmençede doly manysy bolmadyk sözler. Emma öz dilimizi daşary ýurt dilleri arkaly dälde göni özünü öwrenmek üçin täze bir mowzuk açmagy kararlaşdyrdym!
Biziň dilimizde kän ulanylman unudylyp giden sözler bar, hatda kän. köne adamlar, käbir türkmenler ulanýaram welin umuman täze nesil, ýa...

Dowamy »

3402 13
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Aýatlar, hadyslar we gowy sözler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Goňşy mowzuklaň birinde bu aýyň Remezan aýy bolany üçin, nakyllaryň ýerine degişli aýatdyr hadyslaryň goýulmagy ündelipdi, şol mynasybetli, şu mowzugy açmagy makul gördüm.

Mundan soňam beýleki baýramlarda-da degişli aýatdyr hadyslary we degişli sözleri enşallah, şu ýere goý...

Dowamy »

2960 8
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Baýram Taganow


Bagşy, şahyr we kompozitor, baýram taganow! Şu wagtky köp meşhur bagşylaryň halypasy, baýram taganow! Araplardan azyjak saz ogurlasada, özi ham saz düzmek üçin azap etýädi, we düzen aýdymlary henizem ýatlanyp diňlenýär. Türkmen aýdym saz sungatynda yz galdyran belli emma ir aradan çykan bagşylaryň biri. iň mehur aýdymy bolsa "Jennet", "aşga...

Dowamy »

1717 3
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Hekayat

salam agzalar men taze agza. bir hekayajyk yazayyn diydim.


Rowayat kylypdyrlar ki, Hudaytagala Adam aleyhessalamynyng ruhlaryny yaradypdyr. Hachan ki atamyz Adam aleyhessalam aytdy:" Ya Huday! Hayyshym bar, ki menden onjek ahli adamlaryng ruhlaryny manga gorkezgil! " Hudaytagala emr kyldy we ahli dunya gelip gechjek ruhlar do...

Dowamy »

1556 26
Köneler, selbishka tarapyndan 11 years ago

Sahabalar

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy Agaýunus-ypň açan "Hanym sahabalar" atly mowzugyny görüp, men hem diňeje "Sahabalar" atly mowzugy açmaga niýet etdim we, ynha, açýan.

Men bu ýerde sahabalar barada umumy maglumat beremsoň, yzyndanam hanym sahabalary degişli mowzuga tabşyryp, bärde erkek sahabalar barad...

Dowamy »

1355 10
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Tanyshlyk

Salam tal.com'yn agzalary!
Kella yene bir pikir geldi shugun. birhili genirak oza, sorap sadaka alyan yaly boljak. yone biri-birimizi tanamak uchin onatja bir pikir oza. esasanam remezan ayy onatja bir pursat.
hich-hili erbet pikir etman yone!
maksadym dine gen-tanlyk, garashylmadyk pursatlar bilen biri birimizi tanamak. hany d...

Dowamy »

1141 2
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Hanym sahabalar

Salam talyp.com-yň mähriban gyzlary!!!

Men sahypaňyzyň täze agzasy, siziň köpiňiziň ýazgylaryňyzy we jogaplaryňyzy okadym. Sahypa agza bolanymdan bäri ýöne hijiňiziň ýazgyňyzy göremokda:(. Baryňyz dilleşip dynç almaga gidenä dälsiňiz:). derman, arzyman, tapjangül....nirede barynyz. Gyzlar şu mowzugy biz üçin açdym. Öňem eşiden bolmag...

Dowamy »

2388 56
Köneler, agayunus tarapyndan 11 years ago

çilimi taşlamak


çilimi nädip taşlap bolýar?!!!
çilimi taşlatýa diýip her tüýslije zat reklama etýäler. menä hiçisinem barlap göremmok, belki barlanyňyz bardyr. nähili täsir etýär. çilimi anyk taşlatýan ýol bilýäňizmi?!
şu wagta çenli şular barada eşitdim:

1. Elektronika çilim.
görnüşü, hemme zady çilim ýaly, emma batareý...

Dowamy »

2660 34
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Adminlerin dykgatyna!

şu mowzugy açmak niyetimde yokdu ,yöne adminleri şeydip ulu harpdan yazyp ünsünü çekaymeseň, yogsam tutubam bolanok sizi.
saytymyzy kim seredyarkä häzirki dövürde???
kimem bolsa shahyr,muhachir ya farabi haysyňyzam bolsaňyz hany şu yeriniň arka plany-ny üytgeşigrak birzatjyklar özümden goşmakçy bn eger siz rugsat berseňiz...farabi se...

Dowamy »

1701 16
Köneler, kakabay tarapyndan 11 years ago

Kella gelen pikir

salam talyplar.com'yn agzalary we myhmanlary!
tutyan orazalarynyz kabul bolsun!
duyn kella birzat geldi, shol barada yazayayyn diyen dushunje bilen bari kabir zatlary yazmakchy. yzynam nesip bolsa siz dowam edersinizda!!!
gyzyklanyanlar bu barada mana goshulup bilerler. yazjaklarymy halamadyklara-da diyip biljek zadym yok, yone...

Dowamy »

1960 19
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Resmi türkmen web saýtlary

Täze prezidentiň kararlary esasynda Türkmenistanyň internet ulgamy azda kände özgerdi. Pursatdan peýdalanyp käbir döwlet edaralary öz web saýtlaryny açdylar. Araňyzda bilmeýänler bardyr meň ýaly.
Belki peýdasy deger.
Aşakdakylaryň hemmesi hem resmi saýtlar:

1) Habarlar
http://turkmenistan.gov.tm/

2...

Dowamy »

3525 6
Köneler, ultimatum tarapyndan 11 years ago

Şereketler (Türkmenistandaky ýerli we daşary ýurt şereketleriniň/firmalarynyň sanawy we maglumatlary?!)

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy-ýakynlarda Gazagystanda işleýän bir dostumdan e-hat alypdym mowzuk barada. Onsoň özünden rugsat sorap, bärigem goýmagy müwessa bildim. Ynha-da, netijesini görýärsiňiz:)

Onuň özüne-de köp mahabatlandyrdym bärini linkler arkaly welin, gelenok öýdýän, belki, agzadyram. Gys...

Dowamy »

2374 10
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Sesleriň adam öýjigine täsiri

Bu mowzuk örän giň göwrimli, men ýöne umumy gysga ýazaýyn. gyzyklananlar soň google-dan gözläýsinler, bärde hemmesini düşündirip bilmerinmikäm diýýän.

alymlar sesiň suwa täsirini tejribe edip görüpdirler. bir mukdar suwy, ýakymly rahatladyjy sazyň täsirindekä kristallaşdyrýalar. kristallaşan suw owadan güliň şeklini emele getirýär....

Dowamy »

1293 8
Köneler, agayunus tarapyndan 11 years ago

Prehistorik 2Şu oyuny birwagtlar çagalyk döwrümde Köneürgenç Türkmen-Türk Mekdebine giren yyllarymda oynayardym. Şu oyuny şeyle gowy göryadim şol döwürler, düyşime-de giryardi.

2-3 ön öye dowtymyn 7-8 yaşlaryn ogly geldi. Şonun bilen oynaly diyip gaytadan oynamaga başladym. Şondan bari oyuny goyjak bolyan yöne goyyp bilemok. Bel...

Dowamy »

1858 8
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Prison Break Season 4

Hemmelere mahirli salam. Ýetip gelen remezan aýynyzy gutlaýan.
Araňyzda Prison Break serialyny gorýanler bardyr. Bilşiňiz ýaly Prison Break arakesmä girpdi. Gaty köp garaşdyrdylar. we düýn 4.nji sezonyn 1.nji bölimi Amerikada TV.de berildi. Menä gördim. Isleýan bar bolsa linkini goýýan. Göriň lezzet alyň...
PS: Bu seriala tanyş däller...

Dowamy »

7145 75
Köneler, ultimatum tarapyndan 11 years ago

Sungat eserlerimizi paýlaşalyň!Araňyzda p2p progrmmalary barada bilmeýän barmy!? Eger bilmeýän bar bolsa men bilenjämden aýdaýyn. p2p programmalary internet arkaly faýl paýlaşma programmalary, ýagny sen paýlaşasyň gelýän faýllaň bar bolsa onda şol programmany ulanýan beýleki agzalar bilen paýlaşyp bolýar. ýada özüňe gerekli bir zady başga biri paýlaşan bolsa ond...

Dowamy »

1438 5
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Peýdasy degjek web sahypalary

internet ulanan bolýas welin köp sahypalardan habarsyz ulanýas, käbir sahypalar gaty peýdaly hyzmatlar etýär emma biziň köpümiziň ol sahypalardan habarymyz ýok. meselem öňler mailsurf.com diýip bir sahypa bardy, dünýäde islän ýeriňe mugt hat ugradyp bolýardy, e-mail ýazan ýaly edip ýazýaň welin olar ony print edip TNT bilen aýdan adresiňe tabşyrýa...

Dowamy »

2361 16
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Kandiller (mübärek gijeler) we olardan peýdalanmak


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanar!

Şu wagt mübärek 3 aýlaryň içinde Remezan aýyna başladyk. Şu mynasybetli, bu aýlar bn baglanşykly käbir peýdaly maglumatlary siziň bn paýlaşmak isledim.

Aşakda ýazmakçy aýry-aýry.

Sizem bu babatda bilýän zatlaryňyzy ýazyp, gazanyljak sogaba şäriklik ed...

Dowamy »

1497 10
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

ilkinji söz

Salam oglanlar we gyzlar. Men hem şu momento dan peydalanyp yer yuzindaki ahli uyelere sicak sicak selamlar firlatiyorum.
Bye

Dowamy »

815 1
Köneler, funtik tarapyndan 11 years ago