Maxat bilen söhbetdeşlik.


söhbetdeşliklerimiziň bu gezekki myhmany, sahypanyň iň aktiw agzalarynyň biri maXat. maxat sahypada ýazgy we jogap ýazmakda barmak bilen sanap bolaýjak agzalaryň arasynda. göwün beren futbol toparyna we gowy görýän awtomobillerine garamazdan adamçylygy erbet däl :)

maxat barada:

1982-nji ýylda dogulan. özi baýr...

Dowamy »

3678 77
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Zumer ogurlamok Diydilay

Darkroom Records dinleMen Zumerin kabir sazlaryny ogurlayanymy indi goz yetirdim.Meselem Wanted #1 bilen aydyany, Shayna bn aydyan LOVESTRADAMUS aydymy.Muna name diyaniz

Dowamy »

2152 26
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago

RAP ogurlamak YOK

GALTAMAN gowusy RAP ogurlayanlar barada soz acalyla!Name yogsam RAP ogurlayanlar gownunden turyamy?

Dowamy »

1037 0
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago

Rulit diymek beyleki saherleri kemsitmek!

goklen gyzy men su wagt Asgabat rulit diysem beyleki saherleri Asgabatdan pes tutdugum bor.Sonun ucin beyleki saherlere kakdyrmasak gowy bor seyle dalmi?HEMME SAHER DENDIR

Dowamy »

1024 0
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago

Zumeri halamasan

Galtaman Zumeri halamasan Dragony dinlap goray!Gownune yararmy?

Dowamy »

983 0
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago

Goklen Gyzy

Sen voopşe gyslay.Milletcilik eden bolma (balkan rulit).Ya asgabada at dakjak bolyanmy?Men su wagta cenli 12 yurdun 18 saherinde bolup gordum yone Asgabat yaly saheri we Turkmenler yaly gowy milleti gormedim."Surin icinde hokmen agask bolmaly" senem sol agsaklan biri bolaymasan!Milletcilik etmejek bol!

Dowamy »

1332 6
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago

Turkmen RAPi pes yagdayda

Galtaman sen woopşe gapyllay.Turkmenistanda RAP bar diyjek bolyanmy?YOOK. Yenede Zumer dagy turkmen RAPyna sylag-hormat getirdiler.özüm şu wagt Ukrainada.ST,AmanDJ,Bega,A.Orazow...aydymlaryny kime dinletsem ogurlukdygyny bilip ustunden gulyarler,Iska-da Men RAP aydymyny Seryogadan ogurlan.birine şony dinledip masgara boldum.Galtaman sen gownune alm...

Dowamy »

1087 1
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago

bilemok

salam oglanlar-gyzlar.men shu gun sizin saytynyza agza boldum.men sizin hemmaniz bilen tanyshmak isleyarin.hemmanizi hosh gorduk!
sag bolun

Dowamy »

900 2
Köneler, Matematikchi tarapyndan 11 years ago

APOCALYPTICAAPOCALYPTICA

Finlandiyanyn akedemiyalaryndan birinin виолончель(inlis:cello) bölüminin okuwçylary bolan 4 sany yetginjegin guran topary, виолончель bilen başda metallica-nyn sazlaryny çalyp meşhur bolyalar we 96-njy yyldan bari albom çykaryalar, eserlerinde bir-ki sany aydym bolaymasa köpisi saz, dinlan sazlarymyn içi...

Dowamy »

1442 9
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

''Enriqe Inglesias'' aydymlaryny halayan barmy?

tanadynyzmy? şu aydymçyny mena gowy göryan
başga-da halayan barmyka?

Dowamy »

1811 18
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

Soygu barmyka?

Söýgü diyilyan zat barmyka?Gaty köp gyzlary we oglanlary gördüm ilki bashda söyüshýäler.(leyli meznun bolyalar).Hamala diyersin bir-birinden hich hachan ayrylmajak yaly.Son bolsa durmush guryalar.1-2 ay normalna yaşaşyalar,soňra bolsa günleri 1 bolsa gohlary iki.Gelin jalyja sabyrsyzrak bolsa chemedanyny alyp öyüne tarap ugrayar.Hany olaň öňkü söyg...

Dowamy »

8740 238
Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanda gozgalan bolan hokmunde gorkezilyar

Hormatly Talyplar!
Arada Turkmenistan bolan jenayatçylykly herekete gozgalan hokmunde baha berdiler.
Turkiyanin milliyet gazetinin yazan habary:
Bagyshlan terjime etman şeyle göçürdim:

TÜRKMENİSTANDA İSYANTürkmenistan'da firar eden askerlerin de katıldığı ve İslami olduğu sanılan b...

Dowamy »

1598 5
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Darwinizm barada

salam gadyrly agzalar, myhmanlar we mähriban gyzlar!

4. Biyologiya sapaklarynda Darwinin "ewolusiyasy" öwredilyandigine begendim.
sebabi ol çüyredilmedi.
Hatda 2-3 aylykda; angliya hristiyanlary Darwinden ötünç sorady.
"sana yalnyş düşünüpdiris" diyip.

Ga1taman | 2008-10-16 07:56:04 orslaryň bir ka...

Dowamy »

3187 58
Köneler, agayunus tarapyndan 11 years ago

Timur Bekmammedow kim?

Hormatly talyplar!
Turkmen topragynda Turkmenbasy dowrunde gadry bilinmedik Turkmenistanly gazak rejissiyor Timur Bekmammedowy tanayanyzmy?
Onyn bir Turkmenistanly gazakdygy size malimmi?
Onyn Russiyada,Hollywood dusuren kinolary hakynda habarynyz barmy?
Elbetde zehinli rejisyor rusyada talyp dowri oz zehinliligi bilen t...

Dowamy »

1764 18
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Retornologiya name?

Salam Hormatly talyplar!
Men shu yerde ilkinji gezek siz bilen oz prensiplerim hakynda sorag-jogap etmek isleyan!
Retornologiya name?
Retornologiya:Ynsan jemgyyetinin osmeli derejesine yetip,wagtyn gecmegi bilen yene de oz aslyna donmegi,yza gaytmagydyr.retornologiya:inlis dilindaki return:yza gaydys logiya:ylym sozlerinin birl...

Dowamy »

1340 11
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Milli telewideniýäniň bäşinji kanaly gurulýar.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow baştutanlygynda geçirlen Ministrler Kabinetiniň Mejlisinde bäşinji telewideniýe kanaly gurmak baradaky teklip ara alnyp maslahatlaşyldy. Berdimuhamedow, pudak ýolbaşçylaryna milli telewideniýäniň 5-nji kanalyny gurmak baradaky teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. Täze guruljak kanalyň 24 sagadyň dowamynda ýaýlymda...

Dowamy »

1397 6
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Turkmen aydymlarynda erotika

Salam hormatly talyplar! Bilyan bolsanyz MVP toparynyn taze YAD (yazmasy agyr dushdi) diyen albomy chykdy. Shol albomyn "Garagolja gyz" diyen aydymynda, yagny "Syke" aytyar-" Ay gyz eshigini chykar, bizi hich gorenok zatemnynka 100-lik" ya-da - " Boynumy yaladyn kichi syke turdy", "Balagymdaky dalije monster" " Ay gyz chök sen dyza, Kellani hereke...

Dowamy »

7605 53
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago

Levent pakır

herkese merhabalar. türkiyeden katılmaktayım bilmiyorum yazdıklarımı anlayan arkadaşlar varmı.yani türkçesi iyi olan ben sizinkileri biraz anlıyorum. burada arkadaşlıklar kurup türkmenistan hakkında sizlerin ağzından bilgiler almak istiyorum. bana yardımcı olursanız çok sevinirim. yardım eden arkadaşlarlara şimdiden teşekkür ediyorum. hepiniz allah...

Dowamy »

1488 12
Köneler, lpakir tarapyndan 11 years ago

Musab bin Ümeýr (r.a.)

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar kän mowzuk açmadym welin, dogan sahypa Yslam.info-da bar bolan peýdaly/göreldeli maglumatlardan birini bärä goýaýyn diýdim, enşallah, peýdasy bolar. Galyberse-de, men "sahabalar" atly mowzugymda şu mowzugy açjagymy aýdypdym. Soňam kellä gelse maglumatlary goýuşdyrybererin. Si...

Dowamy »

1281 12
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Yolöten-osman gaz yatagy: türkmenistan anyk başinji

türkmenistanda naçe gazyn bardygy anyk bilnenokdy. döwletin beryan raportlaryna bolsa daşary yurtlar kan ynanyp baranokdy. sebabi sowet döwründe we hazirki wagtda türkmenistanda "kagyz üstünde" galp yazmak hiç zatça görülyar. şonun üçin türkmenistan gaz resursyny bitarap anyklatmak işi üçin tender geçirip inlislerin gaffney, cline & associates firm...

Dowamy »

2217 9
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago