Fewral ayynda gechiriljek Inlis dilinde mugt kinolar we konsert

Derrew aydyan: Men hich haysy tarapdan Amerikanlary goldap ashakdaky we bashga AMerika degishli yazgylary yazmayan!!!

Thursday, February 21, 2008
18:30


Opening Night, featuring the U.S. Deputy Chief of Mission Ms. Sylvia Curran
“Boycott” - Documentary (English)

Friday, February 22...

Dowamy »

1066 0
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Sonky suratlarymyz----2

Sonky suratlarymyz -1 gormek uchin barik bas

Sonky suratlarymyz-1 diyen blogda nadip barik surat goymalydygy barada bir yerinde yazylandyr.

Dowamy »

8628 178
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Gün günden söygi....

Salam hormatlylar.Bu da hem biraz söygi barada:men şol gyza duşmazdan öň özüme şeýleräk sorag berýärdim:(maňa şu dünýäde näme yetmezcılık edıp bılerka?-jogap-şol gyza duşanymdan son düşündim bir şol yetmezcilik edip bılyar.Havva şeylerak men şol gyzy her görenimde birhili başga dünyade gezip yören yalı!Men her gezek şona söygimi aytmasam yüregim in...

Dowamy »

1203 4
Köneler, MURAT MN tarapyndan 11 years ago

BU DERDİ

Keşt eýledim,gezdim yşgyň dagyndan
Ne beladyr,kimse çeker bu derdi?
Yşk dagyn assalar gögüň boýnundan,
Gök titreýip,çekebilmez bu derdi.
Yşk eser etmese,ýanmaz çyraglar,
Yşka düşse,guşlar eňrär gurt aglar,
Egiler haýbatly,kuwwatly da...

Dowamy »

1248 9
Köneler, gerkez tarapyndan 11 years ago

özüni syna


geçende man gelen mail we özüminde halanym üçin sizler bilen paylaşmak isledim

karadenizlilerin espiri anlayisina dayanarak:))


Bir Karadenizli \"Life Tv Show\" adlı yarışma programına katılır.
Ödül: 500 bin YTL
Sizde bir deneyin:


Sunucu sorularını sormaya başlar..

Dowamy »

1568 2
Köneler, balkanly tarapyndan 11 years ago

Wi..

geçenlerde dostyn bilen öz aramyzda sorag soraşyp kade gülkünç gürrünler aydyşyp gülüşip otyrdyk. dostym sorayar hemde agras seredip şuna bilmesen gerek diyip:
dostym:- gap gara bir dört burç.
men:-nahili dine şumy
d:-hawa bilda gap gara dört burç
m:- natdinay beylede sorag bolarmy, kwadrat bolamasa
d:- yok , hany...

Dowamy »

1368 0
Köneler, balkanly tarapyndan 11 years ago

Tanyşma

salam oglanlar we gyzlar.
mende özüm bilen tanyştyrayyn herkimin edişi yaly. men balkanabatdan serdar. mendeözüm yaly talyplaryn pikirlerini okamakdan öran şatdygymy
dile getirmek isledim. mende sizin bu geneşinize goşulyp öz pikirlerimi yazmaga we menden soralan soraglara münkin bolsa jogap bermane tayyar. öran şat.

Dowamy »

1177 5
Köneler, balkanly tarapyndan 11 years ago

\"Dinle gelin\"

Salam, halan goşgymy sizň bilen hem paýlaşaýyn diýdim.
* awtoryny bilemok.
Okaň lezzet alyň :D


Indi gutarandyr läläm hymmyldyň,
Adam bolgun balam baran ýeriňde.
Yssy, sowuk, ýadaw, yňňyl-jyňňyldyň,
Bolmasyn kynçylyk gőren ýeriňde.

Meňzeş ýalam hemmäň ýűz keşpleri,
Iýýän...

Dowamy »

1348 4
Köneler, Aya tarapyndan 11 years ago

Singapurda okamak.

Singapurda inlis dili-ol dowlet dillerin biri.Kop uniwersitetler doly inlis dilinde okadyarlar.

Ol tayda okamak uchin edil men nadip mugt Amerikada okamaly diyip yazanym yalydyr.

1. TOEFL ekzamenini tabshyrmak
2. Uniwersitete kabul edilmek uchin applikasiyany ibermek
3. Stipendiya mynasyp bolmak uchin...

Dowamy »

1294 4
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

bady sebany görsemDehistanyň baýrynda

Bady-sabany görsem.

Bahaweddin Mirkulal,

Zeňňi Babany görsem.Nagleýni arşa täçdir,

Ady äleme paçdyr,

İki jahan mätäçdir,

Arap zybany görsem.Gelen geçer çaşt...

Dowamy »

899 0
Köneler, balkanly tarapyndan 11 years ago

FRIENDSHIP

Then can I drown an eye, unused to flow
For precious friends hid in death\'s dateless night
And weep afresh loveS long since cancelled woe
And moan the expense of many vanished sight
then can I grieve at grievances foregone
And heavily from woe to woe tell her
the sad account fo forebemoaned moan
Whi...

Dowamy »

1123 5
Köneler, shooter tarapyndan 11 years ago

Gooo

salam...men ahmed
taze geldim..

Dowamy »

1545 18
Köneler, loverman tarapyndan 11 years ago

“Ýollanmadyk hat”

“Ýollanmadyk hat”
(hekaýa) Abdykerim Berdiliýew.

Ol öten agşam hem oňly uklap bilmändi. Garjaşyk pikirler kellesinde iki ýana at çapýardy. Ahyrynda olar özara göreşip ýadadylarmy, nämemi, ol belli bir karara geldi: “Hat ýazmaly! Ýogsa näme, ol her gün kellesine taýak degen ýaly, iki ýana elewräp, ýaşap ýörüp bilmezä. Onsoňam...

Dowamy »

1504 9
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Oylan

Hokman okasan gowy bolar :D, wajyp mesele. Hawwa gadyrdan ideşler, Hudayymyz bizi bu dünya synag üçin goyberdi. Kanun beripdir, şu zady etmeli, bu zady etmeli dal diyipdir. Gynçylyk, synag, söygi, yigrenç, name bar bolsa beripdir. Durmuşymyz gyzykly we yatlanda yene de yaşasymyz geler yaly edipdir. Aslynda hemme zat bir oyun. Yöne köp adam muna düş...

Dowamy »

1896 24
Köneler, Milletparaz tarapyndan 11 years ago

Krasword

Dowamy »

3644 41
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Watan ogullaryny unutmaz!!!

shahyr bayram jutdiyewin bir goshgusy bar.eziz han hakynda:-\"göni yürekden atyň,gaydayyn chynar yaly,yne yüzüme degmäň,hossarym tanar yaly,il bilen den uzatdym,orta goylan okara,degdirmandim degmandim,nachar bilen pukara,emma indi gutardy,ey huday yalan yaly,\"shundan atyn\" görkezyar,bir okda oler yaly,\"bu turkmen topragy u/n bashyny goyan gahry...

Dowamy »

2694 22
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Geçmişe gitmek

geçmiş ya-da wagta nahili garayanyz, geçmişe gidilip bolarmy, ya dine bu kinolarda ertekilerde bolyarmy, ol kinolaram belli bir zada dayanyarmy ya, meselem Albert Einstein bir maddany yagtylyk tizliginde gidirsen şol gurşawda wagtyn durup biljegini bellap geçyar, we bilşime göra geçmişe gidip bolmajakdygyny subut eden yok,

ya-da ge...

Dowamy »

1606 7
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com krosword #1

Dowamy »

1872 20
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

İlkinji ýazgym...

Salam agzalar!
Men bu sahypa täze geldim we ilkinji hatymy ýazyp otyryn. Men ilki hat ýazmankam bu sahypany gezip gördüm.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Näme bar, nähili üýtgeşik zatlar barka?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" diýip gezip gördüm. Umuman bu sahypany haladym. Yöne bu sahypanyň bir kem tarapy bar meniň pikirimçe. Ol bolsa he...

Dowamy »

1522 15
Köneler, yar_an tarapyndan 11 years ago

Ölüm hakykaty

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňyja Harmandäli ýaş bir oglanyň ölümini gynanç bn habar berip, ölüm barada menden sorag sorady, men hem öňem goýan \"ölüm\" mowzugymy arhiwden çykaryp goýmagy makul bildim.

Mysal berip başlaýyn başda:

Barde birini gordum, 53 yashlarynda biridi. Barik(UK) ge...

Dowamy »

2763 57
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago