Arzyman

Gadym ulkelerde gadym bir zaman
yasanmys gozel gyz ady Arzyman
Yany ser uranda onalty yasa
onun sum basyna asyk bolan sa
Sum hyyal gelenson onun huyine
Sa capar yollapdyr onun oyune
Emmaki salykdan gelen sum capar
Garypdan nenensi hos habar tapar

Ertesi dar agac yrandy yele
Goze...

Dowamy »

1617 16
Köneler, Arzyman tarapyndan 11 years ago

Dürli dillerdäki arassa degişmeler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy Türkmen dilinde arassa degişmeler mowzugyny açypdym. Indi bolsa dürli dillerdäki degişmeleri bu ýere ýazyp bileris!

Şert ýene bar, edil beýlekidäki ýaly, ýagny, diňe arassa degişmeler.

Men \"bismillah\"-yny diýýän, \"elhamdulillah\"-a çenli sizem alyp ç...

Dowamy »

2343 9
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Diňe_arassa_degişmeler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatjamy ýagdaýlaryňyz :)

Degişmeler mowzugynyň uzynlygyndanmy namemi, girmek, jogap yazmak, hatda, acmagam gara-gorgi, ayratynam, Tm-dakilere kyndyr, shol sebapli, \"Degişme-2\" adynda taze mowzuk açmakçy.

Ýöne size haýyş, bärik degişme ýazmakaňyz
Ha...

Dowamy »

5749 109
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Hapa sözler, sögünçler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu sahypada, umuman, örän oňat zatlar, ýazgylar, hekaýalar, goşgylar, degişmeler we ş.m. mowzuklar açylýar, elbetde, bu örän oňat. Ýöne kämahal biedep degişmedir ýazgylar hem örän adaty ýaly ýazylýar. Ynha, şuňa welin düşünip bilemok, şol sebäpli-de şahsy närazylyk bildirýärin! Birahat bol...

Dowamy »

3927 58
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

FUTBOL

Oglanlar, ertir bizin yygyndy futbol komandamyz Koreya bilen oynaya, unsden dushurman, hany gairat edip Gonkongy utushymyz yaly bolmasa-da den oinap bilerismi, gunorta koreya bizin toparymyzda in kyyn komanda we olaryn oyunde den oynamak uly ustunlikdir, yygyndy komandamyza ullakan ustunlik we showlulyk arzuw edyan!

Dowamy »

1456 10
Köneler, Lucky tarapyndan 11 years ago

Biz dushushyp bilerismi?

Salam !
/bagyshlan men sizin adynyzam bilemok/
Talyp komy dorediji ,we bize yakyndan tanyshyp maslahatlashmaga mumkinchilik doreden...
Eger siz isleseniz wagtynyz bar bolsa biz yakyndan yuzbe yuz tanysh bolsak,oran shat bolardyk ,sebabi bizin tanyshlygymyz netijeli bolar diyip tama edyarin .
/Bizin ikimizem b...

Dowamy »

1295 16
Köneler, Tilki tarapyndan 11 years ago

Oyun - myraly bn soltan söyün

bir gün myrala soltan söyün sorapdyr:
\"name iymegi gowy göryan?\" - diyip
Myralam: \"Yumurtga iymegi\" diyipdir.

Yöne aradan birki ay geçenson myraly güymenip otyrka soltan söyün myrala sorapdyr: \"name bilen?\" myralam:\"duz bilen\" diyip jogap beripdir

(PS: belki asyl görnişi başgarakdyr)

...

Dowamy »

2269 18
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Türkmen gurluşyk injinerleri

Salam oglanlar,
aranyzda gurlusyk injinerligi fakultetinde okayan bar bolsa, yada gutaran hem bolsa bolyar, men bilen aragatnasyk gurup bilerlermisiniz?
menin mail adresim: aga_anna1986@yahoo.com yada facebooktan hem aragatnasyk gursanyz bolar,
sumatdan sagbolsun aydyaryn,
agadurdy

Dowamy »

958 0
Köneler, bezzat tarapyndan 11 years ago

“Hasaply dost uzaga gider”

Köp adam “Hasaply dost uzaga gider” diýýäler şuň bilen razymy siz müň manadyna çenli hasaplaşýan adamlaň dostlugyna? Dost bolup hasaplaşyp ýörmek dogrymyka? Ýa-da dost bilen hiç hili hasap-hesip diýilýän zat bolmaly dälmi? Näçe bersede alsaňam hasap ýöretmeýän adamlaň dostlugy has berkmikä? Ýa-da ertirki gün dawa-jenjel bolup pul arada durmaz ýaly...

Dowamy »

1976 27
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Gyz/zenan we oglan/erkek gatnashygy barada!?

Salam hormatly agzalar we gadyrly mymanlar!

Yakynda \"gyz/zenan we oglan/erkek gatnashygy\" barada ozara pikir alyshygyny etdik welin, men-a ka zatlary owrenip galdym. Dini taydan yagday sheyle, belki, kopumiz yadyrgap bileris yagdayi, yene-de www.yslam.info sahypasynda bar bolan yazgydan bir bolegi barigem goyayin diydim, belki, isl...

Dowamy »

7807 28
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Toýa geliň ! (24/02/2008)

Salam oglanlar, gyzlar, dostlar, doganlar.

2008 baýdak aýynyň 24ine toýum bar (sagat 18:00da).
Baýramaly şäheri Bereket kafesinde.
Hemmäňizi garaşýan.

Sag boluň.
Toýda görüşeliň.
Myrat Sadyk.

Dowamy »

4955 82
Köneler, mc_merw tarapyndan 11 years ago

Okuw barada menden soralyan soraglar

Belki ine bu mowzuklar abiturientlere gyzykly bolarlar : Okuw, we dine okuw

TOEFL stipendiyasy. Sonky guni TOEFL stipendiyasyny almak uchin-1-nji FEWRAL

Biri sorady : Nadip men oba hojalygy ABS-de okap bilerin?

Jogaby

Etmeli ishleriniz:

1.Okuw, we dine okuw http://talypla...

Dowamy »

1620 2
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Siz bolan bolsanyz naderdiniz...

Maslahatly bichilen don, gysga bolmaz.
Salam mahriban dostlar ...

size sheyle bir zatlary gurrun bermekchi ,dogry dushinip , dogry jogaplar yazyn.
men birinin mashgalasynda uly chagasy .ozumem okayan ...bizin mashgalamyzda uch adam bolup yashayas ejem ,jigim we men ,edil shu wagt iki bolup yashayarlar...

Dowamy »

1121 6
Köneler, Tilki tarapyndan 11 years ago

Talyp coma yalkymly salam!

Talyp com sen hakda gurrun berdiler,
Ol:bir tasin hem ajap gudrat,
Eger bir mesele yuze cykaysa,
Agzalar beryar diyip gowy maslehat.

Okadym agzalan pahim pikirin,
Gyzyldan gymmatly jowher pikirin
Sizin bilen doslasmak ucin,
Ayaman elimde baryn ederin.

...

Dowamy »

4102 53
Köneler, Arzyman tarapyndan 11 years ago

Ýurdumyzda...

Haçandan bäri ümsüm otyryn. Menem birzatlar ýazaýyn.

Şu ýerde Şahyr agamyz tarapyndan açylan mowzugy doldurdyk diýseňem bolýa, edil ýaňja iň soňky suratymy goýdum. Geliň bu ýerde bolsa \"öz suratlarymyzy\" dälde Türkmenistana, Ýurdumyza degişli suratlary goýalyň. Meselem:
Ýadygärlikler, çagalar, seýilgähler, sport, teatrlary,...

Dowamy »

1493 12
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Garabekewül bilen söhbetdeşik.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Sahypamyzda agzalarymyz bilen söhbetdeşlik gurnap başlanjagyny aýdypdym.

Ilkinji nobaty ýaşulyraklardan hem-de, beki-e, şu wagda deňiçiň aktiw agza bolan Diwaadan başlamakçydym. Şertler muňa rugsat bermedi, şol sebäli hem sahypadaky ilkinji söhbetdeşlik nobatyny Garabekewüle...

Dowamy »

2376 26
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

HAYİŞT

salam dostlar menin sizden bir je yagni yekeje hayishtim bar men Flex 2003 - 2005 yillar arasi okuva giden okuvchularin suratini gormek isleyan yone men interneti doli bilmanson gorup bilmedim komek edip biljek barmi

Dowamy »

839 1
Köneler, senagatchi tarapyndan 11 years ago

Uyshmelen


salam gadyrdan turkmenler,menin size soragym sizi kop owdiler,owdik sona baka bu siten suwy cykyarmy ya mana seylemi gelin pikirlenip planly bir zatlar edelin mysal ucin hepdanin bir guni e-netde uyshmeli edelin,yada shona menzesh zatlar,bolmasa her kelleden bir zat chykyar onson gowne degishmelr yene nace nace zatlar chykyar,bashkalar purs...

Dowamy »

1230 5
Köneler, watanogly tarapyndan 11 years ago

Uçara yetişmedim :-)

Bugün Türk Howa Yollary bilen uçmalydym, gynansak-da İstabulyn propkasy sebapli taksi bilen gitsemem aeroporda yetişmedim. 20:55 de aeroporda bardym welin uçar 21:10-da bolanson meni almadylar registrasiya. Ay bor-da bahbit bolsun. Taksa 65 dollar berenie gynanyan. Şumat aeroportdan yazyp otyryn, bazardan gaydyp gelen öküz yaly yüzümi sallap. Hany...

Dowamy »

2083 32
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Begence sorag

Begenc KONYA hezil beryarmi

Dowamy »

1141 4
Köneler, makine tarapyndan 11 years ago