"o dogry,bu yanlysh"

Essalawmaleykim gardashlar.Käkişi egerde garshy chykmasak dogrylary aytmasak onda tm öňe gitmez,özgerişlikler bolmaz diyyär.Yöne men pikirimche 2000-3000 kilometr uzaklarda "o dogry,bu yanlysh" diyp gürlemek arkaly 1zat düzeler öydemok.Bu bolshuňuz iti daňyp 10 metr aňyrsyndan daşlan yaly bolyar.eger tmtany gaty ösdüresin özgerdesin gelyan bolsa o...

Dowamy »

1604 12
Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago

Mugallymlar we okuwcylar

Mugallymlar gowshakmy yada okuwcylar juda betmi? 2 yyllap praktika gecyan 2 yyllabam okuwcylardan nalayan okuwy gutaram son mugallym boljakdym indi sol howes dubunden yitdi. sizin pikiriniz nahili ya dini menmi okuwcylardan nalayan?

Dowamy »

914 2
Köneler, Makgi tarapyndan 11 years ago

Gazy tygşytly ulanmak!


gaz mugt bolanlygy üçin halkymyz gazy tygşytsyz ulanýar. käbir maşgalalar kükürt satyn alamga ýaltanyp, ýa da pulyny gysganyp gazy açyk goýýarlar. bu zaýaçylygyň öňüni almaga çalyşmaly. Türkmenistandaky bir maşgalanyň 1 aýda ulanýan gazyny turkiýaň gaz nyrhyndan hasaplasaň 1000 dollardan geçjegine gözüm ýetýä. Turkiýada diňe gerekli ýerinde...

Dowamy »

2640 29
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Pikiriniz, reaksiyanyz

Dowamy »

2712 48
Köneler, nabelli tarapyndan 11 years ago

wahhabizm?

gijaniz rahat bolsun!
aranyzda wahhabizm hakynda maglumat bilyaniniz yokmy?
yene-de bir gezek gijaniz rahat bolsun!

Dowamy »

2174 27
Köneler, nabelli tarapyndan 11 years ago

Türkmen rap - diss taryhy

diss - aýdymçylaryň, aýdymynda beýliki aýdymçylaryň(aýdymçynyň) halamaýany aýtmagy. türkmenlerde de hip hop ugrunda başta dragon, zumerchas we birnaçeleri başlapdy, soň arada bir diňe zumerchas monotonlygy bardy. onson makez diýan aşgabatly biri zumerchasa diss ýazdy we başladyyy....
makezin gruppasynyn ady hustlesquad. zumerchasynky darkroo...

Dowamy »

5503 84
Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago

Shahyr, dowamyny gowja ýaşa!

howa shugun shu sahypan gurujylaryndan we men dostum shahyryn 24 ýaş doglan güni. geçen yil bileje tort iyipdik, şu wagt bolsa herkim bir yerde: london, beijing, istanbul :( ay durmuşda. näme 24 ýaş hem az däl, yza seredeniňde ökünýän günlerinem bardyr, şatlykly günlerinem. yöne indiki ýyllaryň durmuşynda has şatlykly we has bereketli geçmegini a...

Dowamy »

2114 15
Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago

''NALETLİ GOŞGY''

Dinle sen!
Dinle sen şahyr nalasyn,
Belki nala daldir belki-de nalet,
Pakizedi sana bolan duygulam,
Şol duygularymyn pakligine nalet.

Oylanyaryn name üçin beyle etdika,
Belki-de sözlerime yalnyş düşündin,
Belki-de mendedir belanyn köri,
Belki islegindir,arzuw,hoşundyn.

E...

Dowamy »

1086 3
Köneler, jalaylar tarapyndan 11 years ago

Turkmenligime buysanyan

salam gardashlar.
yagdaylarynyz najire?!
sonky dowurde turkmenligimiz we shol turkmenligimiz barada utanmak we buysanmak barada, esasanam utanmak barada kop yazgylar yazylypdyr. dogry, herkiminem ozune yeterlik sebapleri bardyr bu barada, yagny, eger turkmenliginden utanyan we turkmenligine buysanyanlar barada diyjek bolyan. yone herk...

Dowamy »

1325 3
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Abş ya-da kapitalizm çökyarmi?

zaman gazedinden yazyjy mümtazer türkönan yazanyny okanson talyplara sorasym geldi.

abş-daki sonky krizisden nahili netije çykaryanyz?

sizin pikrinize göra abş çökyarmi?

Dowamy »

1758 5
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Ultimatum bilen söhbetdeşlik!


agzalary has ýakyndan tanamak maksady bilen geçirilýän söhbetdeşlilerimiziň bu hepdeki myhmany ultimatum!

ultimatum soňky döwürde bu sahypaň iň aktiw agzalarynyň biri, we gowy ýazgylar ýazýar, ýazgylaryny yzarlaýan agzalarymyň biri.

ultimatum barada gysgaça:

ýalňyşmaýan bolsam 1987-nji ýylda paýt...

Dowamy »

2656 21
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Nädip surat goýmaly?!surat goýmak üçin suratyň internetde bolmaly, ýagny ilki suratyňy bir saýta ýüklemeli. suratyňy intenete ýüklemek üçin ýörite mugt surat ýüklenýän saýtlar bar, şol saýtlaryň birine agza bolmaly.

men photobucket.com-y maslahat berýän, sebäbi ulanmak aňsat we funksiýasy köp (göýä photoshop programmasynyň online görnüşi...

Dowamy »

35582 320
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

VVv, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şugün vVv-niň, ýagny, wäşi agzamyz Wepa Sähedowyň doglan güni. Şol mynasybetli, hemmäňiziň huzuryňyzda/öňüňizde ony gyzgyn gutlamak isleýärin.

Gutlagy ýene iň gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde. Ilki bilen-ä:

Wepa, "Allah seni...

Dowamy »

1341 7
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Men turkmen

Men hichkime akyl satjak ya da akyllysarajak bolamak.yone käyerlerde ,,men Türkmen" diymage utanyan.

Dowamy »

2041 21
Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago

Seresap

Essalawmaleykim gardashlar.yakynrak tanshalynla,mail adreslernizi goyberin (hindistandan bolmasyn).Eger bolmasada meni tanaman pashyrdaman.son ökünmeli bolayman.

Dowamy »

1472 6
Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago

Bildirish

Салам йигитлер, окувлар ягшымы? Мен сизден окувларыныз хакында, талып дурмушыныз хакында ин гызыклы сохбетлеринизи язмагынызы хайыш эдйарин. Шейле-де, ата Ватанымыздакы ажайып галкынышлар барадакы пикирлеринизи, дуйгуларынызы бизин билен пайлашмагынызы хайыш эдйарис. Белки, сизин язгыларыныз "Бейик Туркменбашы несли" газетимизде чап эдилер. Суратл...

Dowamy »

1064 5
Köneler, Begli Gowshut tarapyndan 11 years ago

Ayyp

ýSalam.Näme üçin käbir dashary yurtda okayanlar tmtana at dak yar.özlerem näçe yyllap shu topragyn çöregini iyendirler.öz aybyňy dashary yyrtda özün achyp tmleň üstünden güldurmek gowy dälmika diyyän.......

Dowamy »

1890 26
Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago

Gutlayan

Tuesday, 1st day of Eid Al-Fitr in Kingdom, Royal Court announces

Makkah, September 29, SPA--The Royal Court issued a statement announcing that the Supreme Judicial Council said that it has been religiously proved to the Council the sighting of the crescent of Shawwal month for the year 1429H. on Monday evening and that Tuesday, S...

Dowamy »

1377 8
Köneler, agza tarapyndan 11 years ago

Remezan Baýramyňyz bilen!hormatly talyplar hemmäňizi remezan baýramyňyz bilen gutlaýan! Tutan orazalaryňyz, eden ýagşy dileg, dogalaryňyz kabul bolsun! baýramyňyz gutly bolsun!

Dowamy »

2149 19
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com agzalarynyn suratlary

Talyplar.com agzalary sizden hayyşt! şu yazgyda her kim öz suratyny goysa gowy bolardy, Çünki bir-birimizin ady geçende göz önümize gelsin!!!

Dowamy »

13154 139
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago