sözi – anтdyr тürkmеniñ

jеýhun-hazar arasy –
ýürеgimiñ ýarasy.
ak günlеr öñdе kändir,
başymyzda garasy.

namart eli öpüldi,
ýol-ýodalar ýapyldy,
saýrady bigaýratlar,
akly bolan gapyldy.

bir pul boldy namys-ar,
goñşy goñşudan bizar,
açgözlеrdе – jübüt köşk,
mеrdiñ öýi boldy dar....

Dowamy »

1227 17
Köneler, tekketurkmeni tarapyndan 11 years ago

Talyp Sozu

Salam talyplar!
sizden hayysht! size bir soragym bar men oturup,turup pikirlendim hic talyp sozunin manysyny tapyp bilmedim mana komek edip biljek barmy?
"TALYP" sozi name many beryar?

Dowamy »

1247 13
Köneler, gunjagaz tarapyndan 11 years ago

Düýsh ýorumlary...

Salam hormatly agzalar! Adam güýç toplamak, dynjyny almak üçin uklaýar. Uka gidenimizde düýsh görýäs. Köp adam düýshleri öz durmushy bilen baglanshdyrýalar. Düýsh görüp ertiri görýäler. Palçylaryñ ýanyna baryp düýshlerini ýordurýalar. Meselem düýshüñde ak görseñ ýa-da uçsañ saña üstünlik garashýar. Ýene-de köp ýorgutlar bar.
Meniñ orta atja...

Dowamy »

1361 4
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago

Agzalar bagy$lañ

hormatly moderatörler,
men birwagtlar "tûrk a$hanasynyñ dabaralanmagy" atly blog açypdym. Haýy$ $ony pozup bilermisiñiz. Go$guda birnäçe ýag$y niýetli adamlara haksizlik yaptigimi dü$ünýän. $ondan soñ köp ejir çekdim, hem vicdani hem görnetin ejir. Hiç kimi etkilemesin, gaýrat ediñ aýyryñ. Hudaýyñ haky üçin!!!

Dowamy »

1323 8
Köneler, Nokat tarapyndan 11 years ago

Iman-y şüpheler

bu blogda, aklymyza gelýän herhili şüpheleri paýlaşsak diýýän; bu şüpheleri çözüp biljekler bar bolsa, giderse, uly kömegi degermikä diýýän, ilkinji şüphämi men paýlaşaýyn onda:

Gurhanda, yahudiler ýazgarylypdyr, hemem birnäçe yerde, muny bu mukaddes kitaby okan herkimem bilýär; meselem, men şunam bilýän, her çaga dünýä bir musulman...

Dowamy »

1368 41
Köneler, btp tarapyndan 11 years ago

Pygamberler taryhy barada sorag we jogap

salam talyplar.com'yn agzalary we myhmanlary. bu yazjak mowzugym adyndanam belli bolshy yaly pygamberler barada. goreli bakaly, pygamberler barada nameler bilyas. sorag we jogap sheklinde bulary yerleshdiryan. belki sizeyem peydasy deger!
1. Beýleki pygamberlere görä bir dereje ýokarda bolan pygamberlere “Ulul-Azm” pygamberler diýilýär. “Ulu...

Dowamy »

3997 16
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

chykysh

ay bu sayta girende giryan chykanda nahili chykmaly, beylekiler girmezlik uchin?Bashga saytlarda exit bar.munda chykysh yoga.men duyn goyup gitsem menden son dostlarym menin pochtamdan girip okapdyrlar.

Dowamy »

876 6
Köneler, BGP tarapyndan 11 years ago

Degishme!

AIR INDIA... welcome...

Good morning, Ladies and Gentlemen. This is your captain PATEL
welcoming both seated and standing passengers on board of Air Deccan.

We apologize for the four-day delay in taking off, it was due to bad
weather and partly due to the search for a missing tyre.

Thi...

Dowamy »

1513 3
Köneler, Saryk Gozeli tarapyndan 11 years ago

kendi saytınızı yapın.parasız pulsuz host ve domain

Selamünaleyküm doganlar;
Siz de kendi adınıza sayt yapabilirsiniz.Host ve domain parasız.Ben kendime yaptım.inceleyin,bakın

nullwww.osmanavanoglu.tr.ggKendinize sayt yapacagınız saytın adı :

nullwww.bedava-sitem.com

Dowamy »

1991 8
Köneler, başarabek tarapyndan 11 years ago

Medisina barada sorag

salam millet!
mowzugyn adyndan-da belli bolshy yaly bu yazgym medisina barada.
bilshimiz yaly adamyn bedeninde herhili elementler, witaminler, suwukluklar bolyar. sholaryn her haysynyn oz wezipesi bar. menin sorajak bolyanym shu:
adamyn bedeninde yara chykanda, shol yaranyn bitmegine tasir edyan haysy element, witamin, suwuklyk...

Dowamy »

1802 7
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

ekonomik kriz

salam talıplar köp wagtdan bari ekonomik kriz hakkında oylanyan nadip emele gelyar ve bütün dünyaya yayrıyor bu barada bilyaniniz bar bolsa yazaysanız

Dowamy »

1051 5
Köneler, diplomat89 tarapyndan 11 years ago

Saylan ugrumyz

agzalar,geling herimiz oz geljekki professiyamyz hakynda gurlesheling. siz geljekde yurdumyzyng osushine haysy tarapdan goahant goshmak isleyarsiniz?geling,chekinman ongumizde goyam maksatlarymyz hakynda pikir alyshalyng.yone,biri-birimizing ustumizden gulmaling.herkiming oz gowy goryan ugry bar,shol ugurdan bilim alyp,yurdumyzy achylan gule mengze...

Dowamy »

1016 4
Köneler, TURKBEL tarapyndan 11 years ago

Dilimizi Goldayli kop dialektli turkmen turkchesi oghuz dialekti Turk dilide gepleyen ademlernin sanni 200 milyon

gulak goýuň gardaşlar oýlanyň bu sözlere
türkmen dili galyp dur ýaş dolsun bu gözlere
täze – täze sözleri aýry dilden goşdular,
türkmen dilin, kiçeldip öz dilinden geçdiler.
şahyr diýip,goşduk biz goşgulary ýürekden,
emma ,onuň güýji ýok, birje dögüm çörekden.
ögretmeli ýaşlara, ene – ata öýünde,
ýö...

Dowamy »

1626 26
Köneler, tekketurkmeni tarapyndan 11 years ago

In uly problema TM'da...

Salam türkmenim!Menin yazjak mowzugym önem yazylandyr,yöne bilemok... Men oturyp oylanyan da kawagty,bizin in uly,in esasy problemamyz TM'da döwledin başynda oturan adamlaryn edyan haram işleri,uniwersitedin rektorlary,dekanlaryn edyan haramçylyklary bizdaki yaşlaryn gelejegini garalaya....sebabi yaşlar hazir orta mekdeplerde okamayalar,name üçin*,...

Dowamy »

1829 14
Köneler, yashka tarapyndan 11 years ago

Ata ökünji

"gulak as, oglum, men bu sözleri sen süýji ukuda ýatan wagtyň aýdýaryn: sen çepiksije eliňi ýaňajygyň aşagynda goýupsyň, mymyjak mele saçlaryň bolsa çygjaran maňlaýyňa ýelmeşipdir. men bir özüm seniň ýatan otagyňa daraklygyma basyp girdim. birnäçe minut mundan ozal, kitaphanada gazet okap otyrkam biçak gaty ökünç aladasy meniň üstüme labyryny atdy....

Dowamy »

1586 16
Köneler, milliyetçi tarapyndan 11 years ago

saz hakynda

Talyplar com'da näme ücindir aýdym-saz baradaky pikirler orta atylanok. Islendik adam sazyň haýsy hem bolsa bir görnüşine aýratyn sarpa goýýarmyka diýýän. Kähalatlarda adamyň diňleýän sazynyň üsti bilen hem onuň gözýetiminiň näderejededigini kesgitlemek bolýar. Siz haysy sazy diňleýärsiňiz?

Dowamy »

1847 26
Köneler, ajar tarapyndan 11 years ago

Tmchat.ru we karakum.net'in chat'y Ukrainada name ucin ishlanok?

Name ucin tmchat.ru hem-de karakum.net'in chaty Ukrainada ishlemeyanini bilyan barmay? Ikisininem bashlygy bir oydyan designlera shol bir zat welin!

Dowamy »

2282 4
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Yazyjylarymyz

bilishimiz yaly,gechmishde turkmen edebiyaty pajarlap osupdi.yazyjylarymyzyng eserlerinden bildiryar,olaryng zehinleri hudaytarapyn.geling,shu sahypa bizing herimiz gowy goryan eserlerimizden bir parcha oklalyng.mysal uchin,men aman kekilowyng"soygi"romanyny nache okasam-da az."ajysyz suyji yok,tikensiz gul yok,gul ichinde sayramayan bilbil yok!" g...

Dowamy »

974 2
Köneler, TURKBEL tarapyndan 11 years ago

Orta aziya analizleri...

salam millet, maňa görä orta aziya barada obýektiw analizleriň edildigi gowy bir saýt tapdym; türkçe bilýän bolsaňyz girip okap görüň, belki hoşuňyza gider...
bu saýt usak diyip bir guramanyň saýdy ekeni, başynda da häzirki yök'üň başynda bolan yusuf ziya özjan bar, üytganem bolup biler...

türkmenistanda niyazov kadrolarının...

Dowamy »

1471 10
Köneler, btp tarapyndan 11 years ago

Türkmençe çhat

salam gadyrly agzalar şu tema siz üçin yöne sögünç hapa zatlar ýazmaň gaýrat edip

Dowamy »

1826 46
Köneler, usher tarapyndan 11 years ago