manyak sayt

Manyak sayt tapdim. Mun yalak arhiw ogal gormandim.

Inlisce name aydim dinlesen bar.
Marilyn Manson manyagininam bir suri aydimi bar :D


http://null3d.com/music


sömürün :D

Dowamy »

1149 1
Köneler, guych tarapyndan 11 years ago

Bir başkadyr benim memleketim

türkçe gowja aydym, \"üytgeşikdir menin watanym\" dinlande öz watanyn yadyna düşyar

Dowamy »

1354 2
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Bile goshgy yazyas # 5

Men ozum goshgy yazyp bilmeyan. shonun uchin ozuniz yazyberin, a men okaryn.

Hich zatsyz we hich kimsiz.


Oysiz galan adam
Edil enesiz galan chaga
Aglar, gozler yatara yer balam
Bu yalan dunyade!!!


Bu dunya ony aldady
Bashda altyn daglary gorkezdi
...

Dowamy »

5900 155
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

kiciracik tankyt

oglanlar beyle biderek,peydasyz zatlar bilen meshgullanmalyn,nastradamus ey diyipdir nastradamus bey diyipdir,okan adamlaryn sheyle gurrunler edenson, oyde otyran gyz gelinlerin palcy-palcy gatnap yormesi genem dal.
talyplar.com bu maksat bilen acylan daldir
bir birine bilmeyan zatlar hakynda maslahatlashmak ucin bir gollanma yali edi...

Dowamy »

1477 18
Köneler, muratsi tarapyndan 11 years ago

::Şagirtlere pent!..::

SALAM ! Goşgy goyulyan yeri tapman tazesini açaydym welin gaty görmeşek yok.. Kerim AGan ömrüme pent atly goşgysyny remix etdik welin belki şagirtlere degişli öwüt nesihat bardyr... Ynha aşakda ... okap görün hany... göwnünizden tursa meninem eden zahmedim yerine düşdügi bolar...Şagirt ! Şagirtligin çyn boylan bolsa!
Gysyp yumup, yene gysyp...

Dowamy »

1341 9
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

Öňden görüjiler

Boluň öňden görüjiler hakda gürrüň edeliň! Eliňe seredip pal atýanlar däl beýleki meşgur öňden görýän adamlar Baba Vango, Nostradamus.. ýaly adamlar hakda näme pikir edýäňiz?! Olaň aýdyp geçen zatlary şu wagda çenli bolup dur. Men käwagt gazetda zatda okaýmasam başgada kän bilýän zadym ýok kim bilýän bolsa aýdaýsyn. Menä olara “palçy” diýip biljekd...

Dowamy »

5787 51
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Türkmen aýdym diňleýäs

mowzugyň adyndanam belli bolşy ýali türkmen aýdym diňleýäs paýlaşýas..
ps: azat oraz ýalylar gerek dälläý.. ;) diňe täze we gowulary..
ps2: meň goýýanlarymy göni site\'denem diňläp bolýa aşadyndaky download\'a basyp ozuňede alyp bolýa ;)

S.T.feat.Aman Dj - Garashyaryn.MP3

S.T - Soyguden gorkma.mp3
...

Dowamy »

2405 2
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Çagalyk oýunlary

Hemmämizem çaga bolduk hemem çaga wagtymyzdan birgiden oýnan oýunlarymyz ýadymyzda galandyr. Geliň ýatlalyň!! :)
Meň iň gowy görýän oýunym “baýdak aldy” ýaman hezil bolýady iki komanda bolup baýdagy çyzykdan geçirjek bolup gara başagaý bolýadyk.
“Ördek awçy” halasamam kän oýnap bilemokdym şonuň üçin hemişe iň soňuna “ýaşa” galýadym...

Dowamy »

2108 22
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Amyderýa joşupdyr

Adamlar Amyderýamyz joşupdyr daş töweregindäki obalary suw alypdyr. Düýn prezident bardy ol töwereklere TV-da görkezäýdi. Galan zadynam bilemok kim bilýän bolsa doly habar beräýsin. Ýazanymyň sebäbi TM täzelikler bolsa ol hakda tema açylman galýa şonuň üçin başyny ýazaýyn galanyny özleri ýazarlar diýip açdym :)

Dowamy »

2349 32
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Geljegim üçin maslahat

salam talyplar.com yň talyplary!!! men sizden maslahat sorasym gelýär. Meniň bir joramyň bir tanşy bir oglan bilen söýüşýär. ol oglanam ondan uly bolup ol gyzdan gizlemän beýleki gyzlar bilenem aç açan söýüşip ýör.ol gyz bolsa ilki söwüşen bolýar soň ýene de ýaraşýar. indi siziň pikiriňçe şol gyzyň edişi dogrymy?
meň pikirimçe gyzam öz nam...

Dowamy »

2436 49
Köneler, shagyzy tarapyndan 11 years ago

Komek sorayan (Illicit Antiquities,Treasure hunting, etc

Salam!
Mende bir haÿyiş bar, eger kimde-kim kanynchylyk bilen ish salyshyan bolsa we Turkmenistan-da bolsa... tutush dunyade medeni we taryhy gymmatlyklary bikanyn toplamagyng we satmagyng garshysyna birnache kanunlar kabul edildi. Durli halkara guramalar (UNESCO, ICOMOS) yorite konvensiyalary kabul edip, oz agza dowletlerinde kanunlaryng s...

Dowamy »

1298 4
Köneler, apeman tarapyndan 11 years ago

Pygamberimiziň häsiýetleri we waspy

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men şu mowzugy diňe Pygamberimiziň(SAW) häsiýetleri, sözleri, amallary we ş.m. barada köp sanly maglumatlar bilen doldurmakçy, enşallah! Sizem oňat çeşmelerden peýdallanyp, şu ýere goýsaňyz, örän oňat hyzmat etdiňiz bolar!

Bismillah diýip başlaýyn onda.

Dowamy »

5489 58
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Pygamberimizden nesihatlar

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kämahal siz özüňize ýa-da başga ynsanlara:\"Men şeýle bolsadym, beýle bolsadym, şeýle bolmak isleýän\" we ş.m. zatlar diýip gördüňizmi?

Men-ää aram-aram diýýädim. Men häzir özümden mysal berjek däl, ýöne has oňat bir mysal bereýin Pygamberimiziň döwründen:

Bir...

Dowamy »

2309 12
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Kitap okalyn!

Dünyade hiç bir döwletde ylym ösüp, ösmedik döwlet yokdyr..
170 mln (yalnyşmayan bolsam) ilatly Yaponyada in bir gazetin tirajy 105mln.
Oglanlar kanikullary kitap okap döwletimize bir zatlar öwrenip baralyn!

Dowamy »

1278 9
Köneler, sada_19 tarapyndan 11 years ago

muna yaslyk dıyerler, damarda gan gaynasa

Dostlar men bızın yurdymyzdaky ır oylenmegı hıc goldamok.. bızde bır nakyl oglun yetıshdımı wagtynda oyer, gyzyn yetıshdımı wagtynda cykar.. sız bu barada nameler dıyyanız.. men yashlaryn bu cagda ozunı yetıshmegı gelıstırmegının tarapdary \\\'muna yashlyk dıyerler damarda gan gaynasa\\\' dıylenıne seretsen.. yashlar ır oylenmezden ozal mashgalany...

Dowamy »

1411 20
Köneler, shoh tarapyndan 11 years ago

Eyranyn Hilebazlygy

Duyn bir internet habarlarynda
Eyranyn Turkmenistany Kaziyete berjekdigi hakynda habarlar yazylypdyr.
Eyranyn Turkmenistanyn gazy kesenligi sebapli Turkmenistany Dunya Kaziyetine bermek uchin ishleri alyp baryanydygy habarda beyan edilipdir.
Yene de habarda Eyranyn Turkmenistandan 75 dollara gaz alyp onam Turkiya 300 dollara sa...

Dowamy »

1012 3
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Hudaya shukur

\"saher turup syl yüzüňe chagany,päkliginde bolup bilsen shoncha bol,sen sanama gara sachyn agyny,sen sagaman orenine moncha bol!!biz hemmamiz shatlyk u/n dogulduk,shonun u/n gechdik ynha shuncha yol,shat gunlerin az bolanyna gynanma,shat gunlerin bolanyna moncha bol!!goňşyňy gozgama göçmesin goňshyň,goy ochmesin,sen olcherme oduny,ayaklaryň ätjek...

Dowamy »

1557 7
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Familiyalar üytgemelimi?

salam!nireden çykdaý diýip geň galmaň.garaşsyz boldyk hudaýa şükür,köp zat üytgedi,taryhymyzy täzeden yazdyk,pulumyz,gerbimiz,kasamymyz,alfabitimiz(harplarymyz) aýry.yokaryda edil kelläme gelenleri yazdym.düypden özgerişiklikler boldy.16 ýyl boldy yöne familiyalarymyz,entägem ov,yev,ova yeva bilen gutaryar.hä atamyzyň adyny(oçetvo) hem iç,na bilen...

Dowamy »

1515 18
Köneler, gerkez tarapyndan 11 years ago

grip

salam kompyutersikler gowymy yagdaylarynyz siz grip barada name aydyp bilyaniz

Dowamy »

1576 10
Köneler, Gyzylgul tarapyndan 11 years ago

Photoshop ulanýas


photoshop bilen iş salşyp başlanyma eyyam 3 ýyla bolandyr, käwagt içim gysan wagty oturyp birini maymyn etmek bolsun, gowy görýän maşynyňy özüňe görä bezemek bolsun, multik çekmek, surat reňklemek(köneden galan ak-gara suratlara täzeden reňk bermek) meň halayan zatlarymyň(hobby) arasynda..
1-2 günlükdede ay edere işem yok kan ulanma...

Dowamy »

1469 10
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago