Eger turkmen halky hristiyan dinine uysady.

salam den-dushlar.siz nahili pikir edyarsiniz eger turkmen halkymyz hristiyan bolsady? shu wagt turkmen dowletinin haly nenen bolardy???

Dowamy »

1658 25
Köneler, yewropa tarapyndan 11 years ago

Bekgi täze albom çykardy!


Digital saz düzmekde öňe saýlanýan sazandalarymyzdan Bekgi täze albom çykardy.
Albomyň ady Mix' ed, albomdaky sazlaryň hemmesi Bekgiň özüne degişli (ogurlamaýanlardan biri :) ).
Albomda aýdym aýtýan ýigit bolsa Annageldi Jumaýew, köpimiz tanaýandyrys, ýaş ýetginjek bu sahypaň agzalaryndan biri.
Men albomy diňledim,...

Dowamy »

1517 0
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Okayjylar ters dusunmaň

Salam gadyrly myhmanlar we dostlar, joralar!

Men gecen gezek bir temany ika bolup yazdym weli mana "ika bolup yazmada hemmesini birden yazay" diyip yazypdyrlar, yone hemme zady ozunce pikir etmeli dalmika diyyan, men ony bolenimin sebabi okayjy yazgyny kop bolsa doly okamazmyka, okasada jogap yazmaga wagt galmaz diyip boldum. Yone As...

Dowamy »

755 0
Köneler, gapgaragan tarapyndan 11 years ago

Maslahat

Salam talyplar govumy yagdaylarynyz? yetip gelyan gurban bayramynyz hem mubarek bolsun men bir zat hatda maslahatlasjakdym icinizde gyrgyzystandaky amerikan universitetde okayanynyz barmy? ya-da o tayy hatda bilyaniniz barmy? shol tayyk gidenin govumy ya-da yos e gidenin gowy bolarmy? sizin maslahatlarynyza garashyan...

Dowamy »

1073 2
Köneler, alexcik tarapyndan 11 years ago

kömek gerek

hey dostlar mende bu sayta taze geldim. mana kömek edip biljeginiz barmy. mana kim kömek etse şondan Alla razy bolsun:)

Dowamy »

1119 18
Köneler, oglanjyk tarapyndan 11 years ago

Kemçilik

salam yaşlar!
men soňky döwür şu saýtda bolup geçyän dawalary bir söz bilen 'kemçilik' diýip atlandyryp biljek.özara söz atyşyklarda gaty biedeplikler, biribirmizi asgermezlikler türkmen yaşlarynyng kamillik derejesine galyp bilmeyişleriniň görkezijisi diyip hasap edyan.muny diňe 'kemçilik', 'bärden gaytma' diyen sozler bilen suratlandyrsa b...

Dowamy »

2023 43
Köneler, mazmun tarapyndan 11 years ago

Gownume yaran sayt!!!

Salam gadyrly talyplar.com-yn agzalary!!!Mana bir tanshym bir sayt berdi.Ol sayt menin gownume yarady!Bilmeyaniniz bar bolsa girip gorseniz okunmersiniz!!!
www.listenten2quran.comwww.listen2quran.com

Dowamy »

1477 0
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

UCHAR BILETLERI

Salam Hormatly agzalarmyz. Hakykatdanam bizde bir pese düşüşlük bar yalak. Menem Sonky vagtlarda girip bilemok gaty gormän. Menin açjak bolyan temam Turkiyede okayan talyplar hakda.Dogrysy Tomus öye gidip bilmedim gyş baryp gaydayyn diyip öydäkilere bilet alyň diydim. Birinji talyp belgesi istäpdirler Turkmen Hovayollaryndaky Ministr ayallar. Hava...

Dowamy »

1380 5
Köneler, agash55 tarapyndan 11 years ago

Gurbanlik

Salam hormatli agzalar.
Gurban bayraminiz gutli bolsun. Biraz irledim gati yazgarmazsiniz-da!
Bäh hiňňildikde uçmali epesli yil bolupdir.
Hemmaňiziň hiňňildikde uçip günaleriniz dökmeginiz dilegi bilen.
Gurbanliginiz ganli bolsun.

Dowamy »

1655 2
Köneler, batyr tarapyndan 11 years ago

salam shahyr

salam shahyr. nahili yagdaylar? yittinizle.

Dowamy »

1188 4
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

Doglan gunun gutly bolsun dostjan!!

dostjan doglan gunun gutly bolsun!!!! goy allam sana göroglynyn yashyny bersin!!! her wagt eden gowy arzuwlaryna, yetmegini arzuw etyarin.!!
galybersede senin shu sahypa gelenine eyyam bir hepdeden 1 yyl bolyar, diymek iki bayramcylyk----- diyip hazir oyunde jyňkydypjyk bellap oturan dostuň

Dowamy »

1723 14
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Yuzlenme onku agzalarmyz yada saytyn hakyky eyeleri niredesinz


salam hormatly agzalar men hemmanize yuzlenyan hosamaylyk bn; su sayt bolar bolmaz gurrunler ucin, yada gybatlar ucin acylmady ,bu sayt ozara pikir alysmak maslahatlasmak ucin acyldy bir birimizi kusgurmek menmenlik edip bir birimizi kemsitmek ucin acylmady eger seyle niyet bn gelen bolsanz men size suny diyyan barybir bu yerdakiler bn ra...

Dowamy »

1562 13
Köneler, jankaka tarapyndan 11 years ago

Salam men taze geldim

Salam talyplar men taze geldim. Shu yerde name edilya bilemok. Owduler geldim. Bu gun kimin doglan guni bolsa gutly bolsun. Bu saytdan mana name peyda gelip biler... Siz nahili peydalanianyz.

Dowamy »

1642 54
Köneler, agras tarapyndan 11 years ago

Yurdumuz

taze sahypa tapdym...:)
bilmeyanler bar bolsa islerine yarar belki
http://turkmenistan-tkm.wikispaces.com/

Dowamy »

1218 2
Köneler, magic tarapyndan 11 years ago

Tarapma tarap

Käbir agzalar ol ýa-da beýleki agzanyñ barlygyndan birahat. Näme üçin türkmen jemgyýetçiliginde dürli pikirlilikden gorkulýar. Öz pikir edi$iñ ýaly çemele$meýänler çetledilýär! Bu sorag däl ýöne bir ýüzlenme! Sebäbi jogabyny bilýämikäm diýýän. Asyrlaryñ dowamynda dü$ünjeden we pikirden mahrum edilen halk diñe idilip, dürtüp hereket etmäge endik etd...

Dowamy »

1527 29
Köneler, Nokat tarapyndan 11 years ago

Iň bagtly pursadym

Iň bagtly pursadym...

Adamda bagtly we bagtsyz pursatlary hali-şindi bolýar.Haýsy biri köp ýa-da az biljek däl. Geliň gowusy diňe bagtly pursatlardan az hem bolsa käbirlerini ýatlalyň.Sebäbi bagtly pursadyň ýatlamasy şu gyşyň güni biraz bizi gyzdyrar. Ilki bilen özüm başlaýyn onda....

Dowamy »

1436 18
Köneler, saylanan tarapyndan 11 years ago

Köp we biderek gürlemegin maglumaty zayalamagy


"internetde içinde gowy maglumat bar türkmen dilinde sayt yok" - şul aydyanym bilen köpiniz belki hemmaniz ylalaşyansynyz. talyplar.com döredilende we üytgedilende esasan şu yetmezçilik üçin edilipdi. yöne gynansak hem edil hazirki yagdayda bond, kaya tm we ş.m. köp we biderek gürleyan agzalar sebapli yagday düybinden üytgedi. talyplar.com...

Dowamy »

2239 37
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Meň pikirim

Salam dostlar, doganlar we ayal doganlar!

Men oz ichimden pikir edyan, mana kim dushsada dushsun mana dushandan son bir gowy gezse bolya diyip, bey diysem namyssyzdyr oydayman how, kime nahili dushjagy bellidala yone mana dushmasada beylekilere bir gowsy dushsyn. Yone pikir edin men hem pikirimin bir tarapdan dogry yeri hem bar, ong...

Dowamy »

1441 5
Köneler, gapgaragan tarapyndan 11 years ago

Gechen yazgymyn dowamy diysen hem bolya

Salam Dostlar , yalanchy we gowy gyzlar!

Men gecen gezek ishim chykanlygy sebapli gysga yazdym.

Men on bilen 2-nji kursda tanysdym we shol dowurlerde bashladym ona sorap "on gezenin barmy" diyip ol mana yok diyya. son men gulluga gitmakam oyerjek boldylar men hem "olara baryn" diydim we alor gecenki gezek aydysym yaly...

Dowamy »

1110 6
Köneler, gapgaragan tarapyndan 11 years ago

shahyr.

shahyr shahyr

Dowamy »

2105 44
Köneler, halk tarapyndan 11 years ago