The final word.

Слам талкомын хорматлы агзары.щу тема менын ин сонкы темам.бу тема 4 болек.
хайиш,душундирищ,
гаргищ,чыкищ.
хайыщ
езиз агзалар быры согунйар диеп сайдан чыкмак бу озин ежиздигин аламатыдыр. Бу затлар адаты затдыр.20 07,08,
09,10,11 деде булар йалы согунчлер булйады.мунын учин админи гунакарламан.
адми...

Dowamy »

887 3
Köneler, 8 years ago


Su temada men maskasyz.


салам агзалар йене мен.бу гюн мен йузимдаки маскамы айыржак.йоне долылыгна далдир.хазыр хазир.
onda ayyrdym.inede men. men kõõõne agza.men hemmāńizi tanayan.menin maska geymegime joharu sebap boldy.yõne men maska dakynanyma õkűnmeyarin gaytam tersine begenyan.men śeyle etmek bilen õzűmi gaty blatnoy saydym.mana keyp berdi.men bir gid...

Dowamy »

873 11
Köneler, 8 years ago


2 Гоюдылар ве 45 йащдан йокары гирмек гадаган

салм.щу гун муллум мана 2 гоюду бла.хатына дущунемок дийюр.ене атадан сон муллум тербийе бермели далмай.еркек болан болса дущундирердимем велин арман озумден 5 6 йащ улурак гыз болаййада.гозуне йузуне краска чалып гелсе окувчы гызлар надип мундан горелде алсынларай.йада сапакда ойнащы билен кикирдещип дурца надип горелде алжагай.агенддакы адресыны...

Dowamy »

1036 11
Köneler, 8 years ago


Agentdaky garry gurtylar

Нахил говмы.мен шу темада согунжек дал.мен дине шу агентдакы 30 49 йащлы
хелейлерин хакыкаданам оз суратларымыканай.
олар гаррам болса бет гурлешйалерей.

Dowamy »

1219 22
Köneler, 8 years ago