Berdi Wegmedow

Gel goshul kyn zady yok tiz owrensersin munda onat oglan gyzlar bar. munun ayratynlygy edil @mail.ru-da buloga yazyshan yaly hemme okayar jogap yazyar islendik meselani çozmage komek etyarler.

Dowamy »

1041 6
Köneler, 13 years ago


Haýsyňyz bilýän bolsaňyz aýdyň

Talyplar.com-da "Biz suratlarda" diýen bölege nähili girip surat görüp bolýar

Dowamy »

927 0
Köneler, 13 years ago


Maňa maslahat beräýiň!

Men öz okaýan ýerimde bir gyzy gaty söýdüm. "Men onuň bilen ilki tanyşan wagtym seniň ýaly owadan gyzy gozleýärdim allajanyň özi duşuraýdy" diýenimde ol maňa welaýatymyzyň başgadygny aýtdy. Şondan soň menem sözem aýtmadym, aýdyp bilmedimem. Maňa onsuz dünýe garaňky men ony gaty söýýän! indi men näme etsem oňat bolar?

Dowamy »

1216 17
Köneler, 13 years ago


Jogaby mumkin bolsa tizirak aydayyn!

Talyplar coma haýsy programmanyň üsti bilen girseň oňat? Mozilla Firefox ya-da Opera

Dowamy »

874 0
Köneler, 13 years ago


Mumkin bolsa aydayyn!

Salam Talyplar.comyn agzalary!
Men shuna taze girdim yone shuna hic dusunemok gayrat edip owredayin!

Dowamy »

1409 32
Köneler, 13 years ago