Türkmen Sesi

Türkmen Sesi» - dünýä türkmenleriniň sesi!
Türkmenler dünýäniň dürli künjeklerinde ýaşaýarlar. Garaşsyzlygyň başky ýyllarynda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler diýip, esasan, eýran, owgan, yrak, hytaý, türkiýe hem-de siriýa türkmenlerine aýdylardy. Emma öňki SSSR-iň çäklerinde-de türkmenleriň kowçumlaýyn ýaşaýan ýerleri başga-da az däl. O...

Dowamy »

983 3
Köneler, 10 years ago


Stambuldaky türkmenleriň durmuşy

Stambuldaky türkmenleriň durmuşy
Dürli taryhy çeşmeleriň tassyklamagyna görä, türkmenler seljuklar döwründe Türkiýä geçipdirler. Seljuklara goşulyp Anatoliýa baran Oguz türkmenleriniň sany 550 müň töweregi bolupdyr diýip, türkiýeli taryhçylar aýdýarlar. Taryhçylar Türkiýedäki 28 ýeriň adynyň türkmenleriň ady bilen göni baglanyşyklydygyny...

Dowamy »

857 7
Köneler, 10 years ago


Maglumat turkmenler hakda

Türkmenler dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşýarlar. Ýewropada olaryň sanynyň sonky ýyllarda artdy. Türkmenleriň bir bölegi Germaniýada ýaşaýar. Olar bu ýurduň Köln, Berlin, Hamburg we Frankfurt ýaly şäherlerinde ýerleşdiler.Ýewropadaky türkmenler milli däp-dessurlaryny hem-de dillerini goramak üçin medeni merkezlerini hem dörtdiler. Şol guramalaryň...

Dowamy »

691 1
Köneler, 10 years ago