Microsoft Windows 7x64 Ultimate'iň türkmençe wersiýasy

Salam talyplar.com'yň agzalary. Size bir haýyş bar. men microsoft windows 7x64 ultimate'iň türkmençe wersiýasyny çykarmakçy bolýan. Ýöne bir kynçylyk bar. maňa kömek gerek boljak. ýagny sözlemleri terjime etmekde. sözler we sözlemler gaty kän. galan işlerini eýýäm düzdik. terjime edenimizden soň microsoft kompaniýasyndan rugsat almaga synanşarys.

Dowamy »

852 6
Köneler, 9 years ago


Amway kompaniýasy

kimiň amway kompaniýasynyň partnýory bolasy gelýär. registrasiýa we hyzmatlaryň tölegi 62$

Dowamy »

1006 15
Köneler, 9 years ago


Salam talyplarkomyň agzalary

salam talyplarkomyň agzalary. bir haýyş bar. gaýrat edip, bilýäniňiz bar bolsa aýdaýyňda. türkmenistanda aeýroportda çilim geçirseň bolýamyka? näçäräk geçirseň bolýaka. senesi şu wagytky.

Dowamy »

676 4
Köneler, 9 years ago


Programmalary tm-diline geçirýän gurama

Salam agzalar. Mende birnäçe türkmençä geçirilen programmalar bar. Hatda Windowsam. Men türkmenistanda programmalary terjime etýän gurama ýa-da şuňa meňzeş zatlar açyp bilerinmi? Ýagny hususy eýeçilikde. Ony etmek üçin nämeler etmeli bolarka. Sizden haýyşym maňa maslahat beriň.

Dowamy »

1116 12
Köneler, 9 years ago


8-nji mart baýramyňyz gutly bolsun

talyplar saýtynyň zenan agzalary men sizi ýetip gelen zenanlar(8-nji mart) baýramçylygyňyz bilen çyn ýürekden gutlaýan, goý Allajan siziň janyňyzy sag, başyňyzy dik, ömrüňizi uzak etsin.

Dowamy »

692 0
Köneler, 9 years ago


Altyn asyr nomer cykan wagty habar etmeginizi hayys edyarin

.

Dowamy »

669 0
Köneler, 10 years ago


Opera

täze opera 10.10 turkmence wersiya. Siz ony yene 1 hepdeden www.tmsoft.at.ua adresden alyp bilersiniz.

Dowamy »

1010 8
Köneler, 10 years ago


Tm programmanyň agzalary

Hormatly agzalar, biz programmalary tükmen diline geçirmek üçin kömekçi agza toplaýarys. Eger-de kim goşulmak islese jogaplara öz mail adreslerini ýazmaklaryny haýyş ediýäris.
Bellik: Programmany terjime etmäge gatnaşanlaryň ady programmada ýazyljakdyr.
Kömekçileri toplamak dekabr aýynyň 26-syna çenli dogam eder.

Dowamy »

1162 16
Köneler, 10 years ago


Win-7 wim formatda/obraz/image//

agzalar *.wim formady açyp bolýar. ýöne ony gaýtadan ýasap bolsa win-7'ni doly terjime edip bolardy

Dowamy »

1087 9
Köneler, 10 years ago


Ilkinji söýgi

Salam agzalar. Men köp ýyllar bäri bir gyzy daşyndan gowy görüp ýörin. Oň bilen nähili gürleşse borka?

Dowamy »

1011 10
Köneler, 10 years ago


Täze bölüm

Saýtda programma çykarmak üçin bölüm açyp bolmazmyka?

Dowamy »

798 3
Köneler, 10 years ago


Täze ýyla sowgat

Agzalar geçen ýyldaky ýaly kino bu ýyl hem çykjakmyş(Çepbäniň toýy)

Dowamy »

739 0
Köneler, 10 years ago


Türkmençe Nero 10

Nero 10 programmany terjime etjek. Kim kömekleşjek?(Teksti beriler. Rusçany terjime etmeli.) Kim kömekleşse Awtorynda ýazjak.

Dowamy »

1571 33
Köneler, 10 years ago


Admin bilen habarlaşmak

Salam adzalar. Saýtyň Admini bilen nädip habarlaşyp bolýar?

Dowamy »

673 0
Köneler, 10 years ago


Täze ýylda türkmençe programma

Agzalar salam. Siziň hemmäňizi täze ýyl baýramy bilen gutlaýan. Hormatly talyplar.com saýtynyň agzalary geliň täze ýyl baýramçylygyna bir programma terjime edip çykaralyň

Dowamy »

772 1
Köneler, 10 years ago


Sac dusmesi

saç düşmesine nähili çäre görmeli.

Dowamy »

1458 6
Köneler, 10 years ago


3g

3g alyp 3g-si yok telefonda ulanyp bolyarmyka?

Dowamy »

820 7
Köneler, 10 years ago


Tm-cell

TM-CELL-iň müşderisi köpelýär öýtýän. ýaman haýal işleýär.

Dowamy »

1322 17
Köneler, 10 years ago


RESUL ALAÝHYSSALAMYŇ EMIRUL-MÖMINIŇ WE YMAMUL-MUSLIMIŇ HEZRETI ALY IBN ABU TALYP KERREMELLAHU WAŽHA EDEN WESÝETLERI

RESUL ALAÝHYSSALAMYŇ EMIRUL-MÖMINIŇ WE YMAMUL-MUSLIMIŇ HEZRETI ALY IBN ABU TALYP KERREMELLAHU WAŽHA EDEN WESÝETLERI

Hezreti aly kerremellahu Wažhadan rowaýat edipdir kim, aýtdylar ki: " Bir gün serweri älem Muhammet Mustapa salallahu aleýhy wesallam meni huzuryna talap kyldylar. Wagtynda hyzmatlaryna bardym, maňa mähribanlyklar görk...

Dowamy »

1550 4
Köneler, 10 years ago


Turkmence programmalar

Eger operasion sistemalary we programmalary türkmençä öwürseň netije berermikä?

Dowamy »

752 2
Köneler, 10 years ago