Kömek gerek. Maña we Camry agzamyza (dostumuza)

Salam hormatly agzalar we dostlar men sizden odnoklassik barada sorajakdym egerde kömek etseñiz ho$al bolardym. Bu saýt näme barada gitýäkä. Nädip agza bolup bolýar. Esasy bu saýdy näme tarapdan peýdalyp bolýa. Gowy saýtmy. Sizden geljek jogaplara gara$ýas men we camry dostumyz(agzamyz) bilen. Bizde $ol saýta bolan uly gyzyklan döredi.

Dowamy »

1188 32
Köneler, 10 years ago


Friendship iñ doglan güni we beýleki agzalary doglan günlerni ýatlalyñ

Salam dostlar we agzalar. Gelin $u ýerde doglan günleri ýetip gelýänleri ýetenleri bir 2 gün gecenleri ýatlap gutlalyñ hemem hemme agzalar kyn gormeseniz doglan guninizi aýynyzy ýylynyzy ýazaýyñ. menki 09.07.1989. Hany basladyk onda ýazyp hem gutlap. Friendship doglan gunun bilen gutlaýan egsilmez halal bagt arzuw etýän. Söýeniñe we wepaly ýaryña...

Dowamy »

1833 64
Köneler, 10 years ago


BELKIDE SORAGLARDA MESELELERDE BIRI-BIRIMIZE KÖMEK EDERIS

Salam eziz agzalar we dostlar bu ýazgyny bir listden okadym bu barada bilgiñiz bar bolsa ýazaýsañyz. Aýratynam yslam sen bular barada gyzyklanýansyñ belkide dogry dürs jogap tapmaga kömek edersiñiz agzalar! БИССИМИЛЛАХИРРАХМАНИРРАХЫМ
Pygamberimiziñ (s.a.w) 4 arkasyny bilene 8 Jennetiñ gapysy acykdyr 7 arkasyny bilene dowzah ody haramdyr.

Dowamy »

884 3
Köneler, 10 years ago


Admine ullakan ýüzlenme

Adminaga näme ücin gecen sahypalarda blog yok diyip dur. Men öz talyp dostlarmyn gecmisde yazan yazgylarna seretmä hakym yokmy . Belkide olar önki sahypalarda ymgyr manyly zatlar yazy goyandyrlar menem olary okap öz durmu$umda gerek ýerlerni ulanaryn. Erbet ýazgylary pozyanynyza men garsy dal gowy etýäniz ýöne 779 sahypa cenli dören boldum welin d...

Dowamy »

1473 28
Köneler, 10 years ago


Dostlar bilen hoslasyk

Salam agzalar we dostlar. Men muny ýazmak bilen öz talyplyk ýyllarymda bile okan kursda$larymyñ bile bolan komnatda$larymyñ mende galdyran täsiri we olardan aýryly$magyn kyn bolandygy. Sizden aýryly$mak gaty agyr dü$di. Bir tarapdan diplom alanmyza, okuwy üstünlikli tamamlanymyza begensemem, bir tarapdan siziñ bilen ho$la$ýanyma gaty gynanýan we s...

Dowamy »

983 5
Köneler, 10 years ago


Ýonekeýje sorag

Sadaja soragjyk 1den 100cenli aralykda näce sany 9lyk san bar we (ýazylýar)

Dowamy »

1312 21
Köneler, 10 years ago


Sorag: muny kim ýazypdyr.

Muny kim ýazypdyr we nähili atly poemasy, romany bar.


Nirde sen, eý, Nina, ermeni gyzy,
Gezsem taparmykam bütin Soýuzy!
Ol gün ýel ösýärdi tozdyryp gary.
Top oky ýagýardy, ýanýardy däri.
Agaclar burjulap, suwlar doñupdy,
Beýnim sarsyp, ýüzüme gan eñipdi.
Gulak e$itýärdi, göz görmeýärd...

Dowamy »

3361 19
Köneler, 10 years ago


DIPLOM BUÝSANJY HEM-DE BEGENJI

Salam eziz agzalar we dostlar men bu günki begenjimi siz bilen paýlasym gelýä we öz begencli bu$lugmy size bu$lasym gelýär. Bu gecen gün mende uly begencli täsir galdyrmagy bilen men ylym,bilim azabyma gowu$dym ici 5lijege düzilen diplomyma gowu$dym. Men bu ugurlar boýunca bizi okadan mugallymlara ullakan minnetdarlygmy internet üsti bilenem aýdas...

Dowamy »

1452 29
Köneler, 10 years ago


ADAMZAT ELMYDAMA MÄTÄÇDIR. DIÑE BEÝIK WE EZIZ ALLAJAN MÄTÄÇ DÄLDIR

Salam eziz agzalar www.teswirler.com www.turkmencafe.com a nädip agza bolup bolýar. Men näce gezek synany$dym e-mail belgi soraýar. Men mail.ru daky loginimi ýazdym welin bolanok. Bilýäniniz öwretreniz uly kömek bolardy. Bizem elimizden gelenini kömek ederis ýerinde. Sabyrsyzlyk bilen gara$ýanam gara$ýalaram ýenede enceme men ýaly bilmeýän agzalar....

Dowamy »

1106 8
Köneler, 10 years ago


KÖMEK SORAÝARYN

Dostlar we agzalar nädip teswirlere agza bolup bolýar. Acarsözi ugradýan adresi mende ýok. Ba$ga usuly ýokmyka bilýäniniz bar bolsa su ýere ýazaýynda. Ýogsada onuñ talap adresini nädip acyp bolýa öwredäýim bilseñiz ho$al bolardym

Dowamy »

707 0
Köneler, 10 years ago


Ýetip bilmedik menzilim

Men su gun erbet duýgyny basdan gecirdim. Ol duýga sebäp bolan zat bolsa men päk söýgimdi. Men bir aý mundan öñ talyplaryn umumy ýasaýys jaýynda gonsy bolup ýasayan gyzyma özimiñ ony gowy görýändigmi we onuñ ücin hemme zada taýyndygmy telfon arkaly duýdurdym ol bolsa bu ýere söýismage dälde okuw ücin gelendigni aýan etdi. Men ondan soñam kän yzy...

Dowamy »

1673 14
Köneler, 10 years ago


OPERA MINI

Dostlar 63 03lerde gelyan opera minini nadip isledip bolya mts yapyldy olam yapyldy yada basga edil son yaly nireden alyp bolarka. Su yazayynda hayyst dostlar

Dowamy »

1156 9
Köneler, 10 years ago


YLYM ATALARMYZ BARADA

Ilkinjin mugallymym Nurýagdy Agaýewe

"A"
35-nji ýyl.Senýabryñ 1-i
Güýzüñ ilki güni.Iñ ajap pasyl
Ýadymdan cykanok henize cenli,
Sonky deme cenli cykmazam asyl

mekdebin deregne- kiciäk kepbe,
partanyn deregne -ýasama stol.
Her stol basynda-dört sany caga,
(kabiri...

Dowamy »

1247 24
Köneler, 10 years ago


DÜRLER HAZYNASY

KÄTE MERDEM ÝAG$YLYGA GARA$ÝAR

Käte merdem ýag$ylyga gara$ýar
Elden gelen ýag$ylygyñ ecil sen.
Oñat i$ler oñatlara ýara$ýar,
Rowaýaty sacak kimin acyl sen.

Ýöne eden ýagsylygyñ iru-u gic
Gaýtargysyn talap edäýseñ eger.
Unudaýma,soñky demiñe deñec
Seniñ haýryñ ýigidiñ bogazyn bo...

Dowamy »

913 6
Köneler, 10 years ago


Mobile agent tanyslyk

Hormatly eziz dostlar hemde doganlar we talyplar.com saýtynyñ agzalary hemmäñizden ullakan haýy$t mobile agent ullanýanyñyz bar bolsa öz saýtyñyzy $u ýere ýazmagñyzy haýy$t edýän. murat_formen bu meñki

Dowamy »

3663 26
Köneler, 10 years ago


ÝAG$YNY ÝATLAP

Öz-öziñi tanamak ücin kiciräk anketa

Ir bilen oýanýañ öýiñ ýerbe-ýer
Keýpiñ kök,janyñ sag,hudaýa sükür
Goñsyñdan bir dertliñ nalasy gelýär
$onda name hakda edersiñ pikir
Öýiñdäki ajap sapa hakdamy
Ýa $ol dertlä gerek $ypa hakdamy

Ynha bir edara.baslygy-dostuñ
Ikinizde icerde"...

Dowamy »

1208 17
Köneler, 10 years ago


Dinde ýüze çykan dogry we dürs jagap gözlegi

Dostlar din barada bir iki sany soragym bar eger jogap berseñiz ho$al bolardym sorag $eýleräk gyzyl di$i(ýagny aýrylyp dakylýan pratezlar däl) bolan adama jemagata ymam bolmak, jynaza çykmak,tebärek we hatym çykmak bolýarmy.bolanok diýänleriñ aýtmy$yna görä täret alnanda gyzyl di$iñ bolsa agyz bo$lugy doly arassalanmaýarmy$ ýagny geýdirlen di$leriñ...

Dowamy »

917 2
Köneler, 10 years ago


Beýik satirik NURYSKA ýagny NURMUHAMMET NAZAROW

Salam dostlar men talyplar.com girenme birjigem ökinemok.$oña giç dü$inenime gynanýan.Dostlar maña ýagny Nurmuhammet Nazarow hakynda bilýän zatlarñyz bar bolsa ýazaýyñda haýy$t ýagny nury$ka barada

Dowamy »

2248 17
Köneler, 10 years ago


Kerim gurbannepesow

Kerim aga hakynda giñisleýin ýazaýyñ haýy$t

Dowamy »

831 0
Köneler, 10 years ago