Agzalaryn,dykkatyna

men bu sayty acamdan son özimi rahat hasap edyan hic kime icimi dökip bilemokdym.men yazgylarma jodap beryaniniz ücin hemmanize köp sagbolsun aydyan sizi tanadygym govy boldy.indi hasam sizin sayanyzda yüzim güljegne ynanyan.men arkamda duran oglan gyzlar hemmanizi söyyan.bundan sonra nesip bolsa şatlykly goşgular yazjak.sebabı siz men yazanlarmy o...

Dowamy »

1323 46
Köneler, 10 years ago


ötesim,gelyar

ey doslar,düşünin aryz halyma
yalancy dünyaden ötesim gelyar
janyma kast edip bolardy velin
ol dünya günasiz gidesim gelyar

dünya barha barha daralyan yaly
öyin divarlary yykylyan yaly
ömir sagatlarym azalyan yaly
ahli zatdan gacyp gidesim gelyar

Dowamy »

1174 31
Köneler, 10 years ago


Doganjyğyma,yazdym

kabame menzetyan senin keşbini
oturup turşuny.söz gatyşyny
maşgalanda özın alyp barşyny
akja kepderlerne akyl berşini

4 sany gyzyn bar hersi bir dünya
herkim diyyar şeyle caga bolaysa mende
her kişi duş gelmez............ dek yigde
sen bolsa diyyarsin ogul yok mende,

ogul diyi...

Dowamy »

1034 21
Köneler, 10 years ago


ejenjana yazan goşgym

tomus günleridi hova acykdy,
ol gün ıyul ayyn 26 sy
yürekde gaygy yok kellede agry
ol gün hic kim etmedi ervet pikir
her kım öz işine gümrady velın
gyzlar barik gelin diydi ak gelin.
4 gyzy aylady enanin daşyn.
ine şeyle diydi sypalap başym
bir-biriniz bilen onuşun mydam
agzynyz bır bo...

Dowamy »

1398 24
Köneler, 10 years ago


Ejemjandan, ayralyk

salam agzalar men size başymdan gecen vakany siz bn paylaşmak isleyan.men 17 yaşymda ejem pahyr avarya bolup vepat etdi.biz 5 dogan menden başgasy öylenip durmuşa cykan.öyda kakam ikimiz.olam öylendi öylenen ayalynynam ben bn den gyzy bar.kakamam olar name diyse edya men ben aladamy edenok olar bn gezelenje gidyaler meni öyde taşlap menem aglamakda...

Dowamy »

1795 56
Köneler, 10 years ago