Akyl we bagt (Erteki)

Bir bar eken, bir ýok eken. Bir zamanda bagt bilen akyl jedel edipdirler. Olaryň jedeli: “Biziň haýsymyz adama iň gerekli?” diýen dawadan başlanypdyr. Olaryň her haýsy özüni beýlekisinden gerekli hasaplapdyr. Ahyrda bular dawalarynyň arasyny açmakçy bolýarlar.
Bagt baryp, bir kär ýakmaz, iti kowup ýerinde ýatyp ýören ýalta oglanyň başyn...

Dowamy »

138 2
Edebiýat, 1 month ago


LadaKalina unis ber!

LadaKalina men sul indem erenini gysyp otyr dusundinmi! Sen gowy adamada stasdyn dost!

Dowamy »

297 19
Sorag-jogap, 1 month ago


Gelin agzybyr bolalyn!

Salam talyplar.comyn agzalary ertiriniz hayyrly bolsun!!!
Men sizi su mowzugymda agzy birlige cagyryan gelin agzybir bolalyn eger biri-birinizin gownine degen bolsanyz bagyslan 5-gunlik dunya barymyz elinde sonunda o dunya gitmeli sonun ucin gelin agzy birje bolalyn!
Menin bu pikirime siz name diyaniz? Pikirinizi kamentariya yazyn!

Dowamy »

250 19
Sorag-jogap, 1 month ago


Magtymguly Pyragy - Galyp men

Jahyllygyň joşy çykdy başymdan,

Men ol joşdan haly bolup galyp men.

Bir gama ulaşdym, gitdim huşumdan,

Bu dert ile doly bolup galyp men.Başym ýüz höwesde, köňlüm joşgunda,

Girdaba düşüp men däli daşgynda,

Nežd dagynda gezen Mejnun yşkynda

Dowamy »

144 11
Edebiýat, 1 month ago


Türkmenistanyň Gyzyl Kitaby

Ösümlik we haýwanat dünýäsiniň köpdürliligini gorap saklamaklyk zerurlygy aýdyňdyr. Şonuň üçin ösümlik we haýwanat dünýäsiniň ýekeje görnüşiniň hem ýitip gitmegine ýol berilmeli däldir. Şu maksatlar üçin köp ýurtlarda Gyzyl kitap döredildi. Türkmenistanda ilkinji gyzyl kitap türkmen we rus dillerinde 1985-nji ýylda 15000 nusgalyk bolup çapdan çykdy...

Dowamy »

176 11
Bilim, 1 month ago


2000 YYL MEN

Salowmalikim hemma ertiriniz hayyrly! Menin bilen biraz ozinizi tanysdyrayyn doslar!

Dowamy »

294 38
Sorag-jogap, 1 month ago


Unis berin!

Bu yyl oraza ayy aprel aynyn 12 den baslayar. Kimde kim oraza ayynyn baslanyandygny birek-birege habar berse Pygamberimiz(S.A.V) seyle diyar kim birinji bolup oraza ayy hakda basgalara yatlatsa dowzah ol adama haramdyr!

Unis bereniniz ucin sagbolun! :-)

Dowamy »

160 4
Täzelikler, 1 month ago


Salam hemma!

Salam gadyrly agzalar menem taze agzadyryn!

Dowamy »

219 16
Täzelikler, 1 month ago