Salam hemmelere

Salam saytdashlar. Mana "In bay adam Wawilony" hem-de " Bay kaka garyp kaka" shu kitaplar mana gerekdi kim-de bar bolsa komek edayin!

Dowamy »

47 4
Sorag-jogap, 3 days ago


Nähili otyrmak howpsyz

Nähili otyrmak howpsyz
Siz nähili oturmagy halaýarsyňyz? Biziň herimiziň öz oturyş ýagdaýymyz, aýratynlygymyz bolup, ol biziň bedenimiziň saglyk ýagdaýyna, endigimize, jemgyýetde tutýan ornumyza baglydyr.

Siz aýagyňyzy aýagyňyzyň üstünde goýup oturmagy halaýaňyzmy? Göräýmäge, amatly. Şeýle oturma has hem zenanlaryň arasynda ýö...

Dowamy »

126 0
Bilim, 2 weeks ago


Matimatiki logika barada düşünje

Matematiki logika barada düşünje

Kompyuter
DushunjeEdit

Matematiki logika umumy ýa-da formal logika diýlip atlandyrylýan ylmyň bir bölegidir. Umumy logika gadymy döwürde yüze çykyp, oýlanmagyň, pikirlenmegiň, dünýä akyl yetirmegiň kanunlaryny we görnüşlerini öwrenýän ylymdyr. Matematiki logikanyň aňyýetleri we u...

Dowamy »

70 2
Bilim, 2 weeks ago


Ýaponiýa ýurtda çaga dogluşynyň derejesini ýokarlandyrmaklyk üçin emeli intellekt ulanylýan sanly programmalary maliýeleşdirer

Ýaponiýa ýurtda çaga dogluşynyň derejesini ýokarlandyrmaklyk üçin emeli intellekt ulanylýan sanly programmalary maliýeleşdirer

Ýaponiýa ýurtda çaga dogluşynyň pes derejesini ýokarlandyrmaklyk maksady bilen, öz raýatlaryna öz sulhy alan kişisini tapmaklyga we onuň bilen durmuş gurmaklyga hemaýat etmeklik üçin emeli intellekt ulanýan s...

Dowamy »

96 2
Bilim, 2 weeks ago


Ýene bäş ýyldan haýsy hünärlere isleg artar?

Sanly ulgamyň durmuşymyza ornaşdyrylmagy bilen öňümizdäki bäş ýylyň dowamynda hünärmenleriň 50 göterimi işe bolan ukyplaryny täzeden gözden geçirmeli bolarlar. Bütindünýä ykdysady forumynyň «Gelejegiň işleri» atly üçünji hasabatynda bu barada anyk maglumatlar berilýär.
Sanly ulgam käbir hünärleriň zerurlygyny azaltmak bilen bir hatarda täze...

Dowamy »

109 0
Bilim, 2 weeks ago


Odyn ammary (Hekaýa)

Gyşlar hemişe sowukdy biziň şäherçede. Emma, hiç bir gyşyň, şol ýylky ýaly sowuk geleni, ýadyma düşenok. Başdan geçirenlerimiň täsiri sebäpli bolup biler, iň sowuk gyş bolarak galmyş aklymda. Köp däl, on bäş ýaşymdadym. Okuwdan soňra daýymyň odyn ammarynda işlärdim. Üç odyn ammary bardy şäherçede, üçüside biri-birine tirkeşdi. Kadyr daýymyň ammary...

Dowamy »

81 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Armydyň peýdasy, saklanyşy we saýlanyşy

Armydyň peýdasy, saklanyşy we saýlanyşy
Armydyň tohumlarynda ýaglar bar, ol dyrnaklaryň we saçyň berk ösmegine örän uly täsir edýär.

Armytda B toparyna degişli witaminleri köp, nerw ulgamyny güýçlendirmek we stres durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin zerurdyr.

Nähili saýlamaly?

Miwäniň müňden gowrak g...

Dowamy »

60 1
Bilim, 2 weeks ago


Gahar-gazapdan nädip saplanmaly we gabanjañlyk?

Allah Tagala Kuran-Kerimde Musa pygamberden (aleýhis salam) habar berip şeýle diýýär: “Halk habarsyzka Musa şähere girdi we iki sany urşyp duran adama sataşdy. Ol adamlaryñ biri Musañ tarapdarydy, beýlekisi bolsa, onuñ duşmanlaryndandy. Musañ tarapdary bolan kişi, duşmanlaryna garşy Musadan kömek sorady. Musa bolsa, ol kişini (duşmany) bir ýumrukda...

Dowamy »

110 1
Bilim, 2 weeks ago


Beýnä peýdaly iýmitler

ABŞ-nyň Aýowa uniwersitetiniň alymlarynyň geçiren barlagynda adamyň ömrüniň dowamynda iýýän iýmitiniň garrylyk döwründe akyl ukybyna täsir edip biljekdigini anykladylar.
Barlaga 46 ýaşdan 77 ýaş aralygynda 1787 adam gatnaşdy.
Şeýlelik bilen, ilkinji nobatda, peýniriň akyl ukyplaryny goramaga kömek edýändigi anyklandy. Tokly etini yzyg...

Dowamy »

106 2
Bilim, 2 weeks ago


Ilkinji internet saýty 30 ýaşady

Internetiň esaslandyryjysy hasaplanýan Tim Berners-Li dünýäniň ilkinji web salgysyny mundan 30 ýyl ozal 1990-njy ýylyň 20-nji dekabrynda döredýär. Şweýsariýadaky Uly adron kollaýderinde (CERN laboratoriýasy) zähmet çekýän professor Berners-Li 1989-njy ýylda HTML atly kompýuter dilini kämilleşdirip, World Wide Web (dünýä ýaýran tor) atly maglumat pa...

Dowamy »

82 1
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Sanly bilim ulgamy ösdürilýär

Ýurdumyzda milli bilim ulgamyny kämilleşdirmekde ägirt uly işler amala aşyrylýar. Bu işleriň arasynda sanly bilim ulgamyny mundan beýläk hem ösdürmek maksady bilen möhüm işler durmuşa geçirilýär. Bu işler ýurdumyzda dünýä ülňülerine laýyklykda bilim almaga bolan islegi üpjün etmäge gönükdirilendir. Ýurdumyzyň ösüp gelýän ýaş nesilleriniň bilimiň dü...

Dowamy »

46 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


❄GAR BARADA❄

Buz kristallaryndan emele gelýän ygalyň görnüşine gar diýilýär. Howanyň derejesi 0-dan aşakda bolan ýagdaýynda bulutlarda gar emele gelýär. Garyň emele gelmegi üçin çygly howa gerek. Ilki bilen bugarýan suw gönümel buza öwrülip, buz kristalyny emele getirýär. Bu kristal howadaky goşmaça suwy hem özüne çekip, gara öwrülýär.
Gar birnäçe görnüş...

Dowamy »

147 7
Bilim, 2 weeks ago


Agronom gyz / hekaýa

AGRONOM GYZ

Okuwyny üstünlikli tamamlap, agronomlyk hünärine eýe bolan Güljanyň begenjinden ýaňa aýagy ýere degmeýän ýalydy. Ol ýokary okuw mekdebini tamamlap, öýlerine barýardy...
Güljan uçar menzilinden çykanynda, özüne garaşyp duran ata-enesini görüp, has-da begendi. Olar bilen mähirli salamlaşdy. Annagül daýza gyzyny bagry...

Dowamy »

109 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Bähbidi köp, aňsat amal.

Bähbidi köp,aňsat amal Bismillanyň adama berýän peýdalary hakynda.
1. Dowzahyň 19sany häsiýeti bar,ýüregi gaty,rehimsiz,aglap-eňräniňe bakmaýan diýen ýaly ,şonuň azabyndan gutulmak islän,şeýle hem yrsgal-berekediniň artmagyny islän adam بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ Bismilla hirrohma nirrahy...

Dowamy »

118 2
Bilim, 2 weeks ago


Beyik söýgiñ hatyrasyna gurlan bina

Beyik söýgiñ hatyrasyna gurlan bina
Hidistandaky Täçmahal kümmeti haçan we kim tarapyndan guruldy?

Täçmahal örän owadan binalaryň biridir.Göreni haýrana goýan bu kümmetiň düýbi 1630-njy ýylda Babyr imperiýasynyň Teýmirogullary dinasiýasynyň 5-nji hökümdary Şah Jahan tarapyndan tutulýar.Kümmet Agra şäherinde, Ýamuna derýasynyň...

Dowamy »

83 1
Edebiýat, 3 weeks ago


Russiýanyň medeniýet merkezi – Sankt-Peterburg

Sankt-Peterburg şäheri Russiýanyň demirgazyk-günbatarynda, Fin aýlagynyň kenarynda we Newa derýasynyň boýunda ýerleşýär, Leningrad sebiti bilen goňşy, şeýle hem Finlýandiýa we Estoniýa bilen deňiz arkaly serhetleri bar.
Sankt-Peterburg bir milliondan gowrak ilaty bolan dünýäniň iň demirgazyk şäheridir. Şeýle hem, Sankt-Peterburg Russiýada il...

Dowamy »

38 0
Bilim, 3 weeks ago


Pygamberimizden wesýetler..

Hezreti aly kerremellahu Wažhadan rowaýat edipdir kim, aýtdylar ki:

" Bir gün serweri älem Muhammet Mustapa salallahu aleýhy wesallam meni huzuryna talap kyldylar.
Wagtynda hyzmatlaryna bardym, maňa mähribanlyklar görkezip aýtdylar:
Eý, Aly, zynhar ýalandan kasam içme, bu kasam eden ömrüni kemeldýär.

1."...

Dowamy »

156 3
Bilim, 3 weeks ago


Kysasyl enbiýa / Ýeriň ýüzünden Atlas pelegine çykylmagynyň beýany

Bu waka perişdeleriň ýer ýüzüne gelip, jynlar bilen uruş edenlerinden soň bolup geçdi.
Iblis çola ýere çykyp ybadata meşgul boldy. Perişdeler onuň takwalygyny görüp: “Eý, Taňrym! Bu ýerde saňa yhlasly bir bende bar. Şony bize berseňiz. Ol asmanda bolmaga laýykdyr” diýdiler. Allatagala bularyň dilegini kabul etdi. Perişdeler Azazyly birinji g...

Dowamy »

136 8
Edebiýat, 4 weeks ago


Sheydip Menem Siz bilen!

Salam hormatly mahriban talyplar.comyn agzalary menem sayta agza boldum! Ýeke-täk.Ru Admini AkmydaroffSoft komek etdi sag bolsun! (Men_gyz) özüm barada soň bir gün aydaryn...

Dowamy »

178 12
Täzelikler, 4 weeks ago