Hytaya okuw

Salam hemmanize,aranyzda Hytayda
okayanlarynyz bar bolsa komek edayyinda.Zheijiang Hangzou-da dokdarcylyk ugrundan nahili okuwlar barka,stipendiyaly-stipendiyasyz.Nace wagtlyk,okadylysy nahili.Habarlasmaga imo nom goyayyn,please!

Dowamy »

506 1
Bilim, 1 year ago