Ýylan zäheri.

Salam dostlar, men entäk bu sahypada täze. Meň kellämde bir sorag ýüze çykyp dur. Adamlar bir wagtlar we häzirem ýylan diýen jandardan gorkup ýaşap gezipdirler. Belli bir wagtdan soň bu gorkuly, ürküdiji jandaryň zäheriniň peýdasynyň bardygyna nädip akyl ýetirip bildilerkä...???

Dowamy »

453 3
Bilim, 1 year ago