Nakyllar we Matallar degisme

DOLYJA OKA...

Mattallar ve Nakyllar ( degishme gornushde)

DOSTYÑ BN OÑUŠMASAÑ, GÖWNÜÑ MYDAM KÜTEK BOLAR=====
AŸALYÑ BN OÑUŠMASAN, JAŸYŃ TOWUK KETEK BOLAR😃😃😃
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ERKEKLER PUL GÖRSE, TOPULYP YLGAR====
AŸALLAR PUL GÖRSE, ŸYKYLYP YLGAR😃😃😃
~~~~~~~~~~~~~~~~~~...

Dowamy »

487 17
Edebiýat, 5 months ago


Degishme

Bir adam "r" diýip bilenok. Özem şeýlebir dileçeper eken. Öz aýtçak sözlerini "r" diýip bilmeýändigini bildirmän aýtýan eken. Bir gün bazardan erik alyp gelýärka öňünden tanyşlarynyň biri çykyp onuň üstünden gülmek üçin:
-bazardan näme alyp gelýäň?-diýip sorapdyr. Ol bolsa:
-gelnejeňe miwe alyp gelýänlaý- diýip jogap beripdir.
...

Dowamy »

399 0
Edebiýat, 5 months ago