Degişme

Bir erkek türmeden çykdy. Iki adam öldüreni üçin basylypdy. Indi otlyda öýüne barýar. Kupesine girýär, 3 sany buluç otyr. Ikisi stolda iýip otyr, 3-njisi ýokarky polkada ýatyr. Buluçlar muny görenden çörege çagyrdylar. Aý olam begenip otyrdy, iýdiler içdiler. Iki buluç "biz çilim çekip geläli" diýip çykyp gitdiler.
5 minutdan otly silkendi,...

Dowamy »

827 0
Köneler, 3 years ago


Noyabr

Noýabra aýdyñoowww özüne ýanwardyr öýtmesin doñdyk...

Dowamy »

730 0
Köneler, 3 years ago


Noýabra aýdyñoowww özüne ýanwardyr öýtmesin doñdyk...

Dowamy »

499 0
Köneler, 3 years ago


Sen edil sakgyc yalydyñ
Seni agzyma saldym, ceynedim ceynedim
Suyji tagamyn gitdi, tuykurdùm so wagtam
Huday bilsin kimin ayagyna yelmeśdiñ

Dowamy »

496 0
Köneler, 3 years ago


☆☆☆☆☆

Bír gűn gelíp sőýen ynsanyń sańa dost bolaly díýse, elíne bír gysym kűl berde, ony oduna őwűrűp bermegíní sora. Şhonda dűşhűner. Díýýán zadynyń nahíllí bolmajak zatlygyna

Dowamy »

763 0
Köneler, 3 years ago


Degişhme

6) Mekan. Ustunlik!!!

Yimpas yaly oyun bolsa
Islan zadyn cykyp dursa
Madonna yaly gelnin bolsa
Ina doslar arzuwym

Bankyn acary senne dursa
100 elitkan birden bolsa
Jubinde yuz mun dollar dursa
Ina doslar arzuwym

Mekdebe men gatnamasam
Caryegimi ozum...

Dowamy »

959 0
Köneler, 3 years ago


Goşhgi

Men seni soydum dawno
Ynanmasan serawno
Senin corny gozlerin
Lyubow diyen sozlerin
Pocemu hat yazanok
Nawerno sen soyenok
Soymesende napisi
Yurek bagrym patusi
Yurek boldy bespakoy
Hayys etyan uspakoy
Sen bir owadan swetok
Men yolmana hakym yok
Diymesende I LOVE...

Dowamy »

927 0
Köneler, 4 years ago


Salam

Salam Måhriban agzalarm ine men ýenede şhol òñkije Perişdejik siziñ arañyza gelli. Hoş gòrdùk hemmàñizi✌✌✌

Dowamy »

542 0
Köneler, 4 years ago


Oglanyń durmuşyndan 2

Geçen günlerimden ýatlama.
2-nji bölüm
Maksat şol wagt şol gyza hiçzat aýdyp bilmedi. Dogram-da ýöne, ilkinji bakyşdaky söýgà öz sòýgüñi nàdip aýtjak. Maksat şondan soñ bolsa, izyna öwrüldi-de, ondan ünsüni sowup, öz özüne içinden, ( egerde bu ýazgyt bolsa, biz ýenede duşuşars ) diýip, aýtdy. Soñra bolsa Maksat...

Dowamy »

660 0
Köneler, 4 years ago


Oglanyñ durmuşyndan.

Gecen gùnlerimden ýatlama!
1nji bòlùm
Men öz durmuşymda esasy başdan geçen zatlarymy gürrüñ bereýin.
Bu gürrüñ berjek zatlam 2sany oglan hemde 1gyz barada. Hemde olaryñ arasynna bolup geçen söýgi barada. Olaryñ adlary Parahat, Göwher, ýagny men Maksat.
Tanyşlygyñ başlanan wagty 2011...

Dowamy »

959 0
Köneler, 4 years ago


Ertirińiz haýyrly bolsun

E-rtírlík taýínmaý.

Dowamy »

706 0
Köneler, 4 years ago


Salam

Salam hemmàñize agzalam...

Dowamy »

840 0
Köneler, 4 years ago


☆☆☆

dogrymy aýdýan şu gün gaty gyzyksyz günleriñ biri boldy üstesinede saýta girýàn adamlaram azaldy...

Dowamy »

761 5
Köneler, 4 years ago


Goşgy

Bedew ölse, meýdan galar armanly,
Hak yşkyna at sal, meýdan ýoluksa;
Ýigit ölse, heññam galar döwranly,
Wagtyñy hoş geçir, döwran ýoluksa.

Ýigit bardyr, sözün tapmaz süýrüder,
Ýigit bardyr, demi daşlar erider,
Jaý ýerinde gaýra galsa, tenine,
Ýigit garryr, aýal ýaman ýoluksa.

A...

Dowamy »

666 5
Köneler, 4 years ago


ISTARIN

Kerem etseñ, Kadyr Alla,
Dünýälikde at istärin.
Talygym ukuda galmyşh,
Bir açylgan bagt istärin.


Ýoksullyk bir ýaman ýoldur,
Pakyr menem, golum galdyr,
Halal ryzyk, bir kesp bildir,
Kimýa atly ot istärin.

Ýalan dünýäde ýörmäge,
Döwlet ber, aşret sürmäge,
Ö...

Dowamy »

622 2
Köneler, 4 years ago


Gijäñiz rahat

Sagboluñ ! Adamlar gijäñiz rahat bolsun gowja düýşhler görüñ mena ýatdym sizem özüñiz ýatyp özüñiz turuñ...okanyñyz üçin köp köp sagboluñ

Dowamy »

841 8
Köneler, 4 years ago


Sorag

Hakykat ýalanmy ( ýada ) ýalan hakykatmy

Dowamy »

595 3
Köneler, 4 years ago


Dogrumy su

Kímsé  édéplí  gyzyń  gózlégíndé  ólýárlér!!!  Kímsé  tapsada  gadryny  bílméýárlér !!!

Dowamy »

595 4
Köneler, 4 years ago


NAKYL

! ! ! Béýíksíráp pésé gúlmé, Béýíklígíń pésçé bolmaz.

Dowamy »

739 8
Köneler, 4 years ago


Degishme

Men seni hacandan bari sinlayaryn , senin munun yali hasiyetin bardygyny su gun bildim, sen bos ekenin, kazyol agzyny yumup gez bolyami sen men ustumden gybat edenden ozuni onar, cmo ekenin ozune kimdirin diyyan, sen yali agzy boslary kop gordum, diyip Towuk Horaza gygyrypdyr... Senem birine ugrat olam birazajyk gorksyn!!!

Dowamy »

1215 54
Köneler, 4 years ago


Salam

Salam hemmäňize

Dowamy »

527 0
Köneler, 4 years ago