Söýgüli ýaryny görmеk üçin, Оwgаnystаnly ýigit Аmydеrýany ýüzüp gеçipdir. (bolan waka)

Bu ýaňy ýakynda bolan waka (makalany iş edinip, rusçadan türkmençä terjime etdim). Doly wersiýasy NextTm.com-da
Söýgüli ýaryny görmеk üçin, Оwgаnystаnly 19 ýaşly türkmеn ýigit Аbdulnаzаr, Оwgаnystаn bilеn Özbеgistаn döwlеtiniň аrаçägindäki Аmydеrýany ýüzüp gеçýär.
Hаbаr bеriş çеşmеlеriň mаglumаtlаrynа görä, Аbdulnаzаr Özbеgistаnyň rаý...

Dowamy »

1107 7
Köneler, 6 years ago


Türkmenistanyň raýatlary üçin daşary ýurtlardaky iş şertleri «telekeçiniň gözi bilen».

Мен инди 9 йыл бәри өзүмиң сөвда ишлерим билен багланышыклы Түркие, БАЭ, Хытай ялы дөвлетлере ызыгидерли гатнаярын. Шол юртлардан эгин-эшик хем-де халкымызың гүндеки сарп эдйән бейлеки харытларыны гетирип, ерли сөвда билен мешгулланян телекечилере пайлаярын. Юрдумыздакы телекечилери голдамага гөнүкдирилен дөвлет дереҗесиндәки канунларың мениң ялы ү...

Dowamy »

1212 7
Köneler, 6 years ago